Чл. Допълнителните възнаграждения по чл. 1 са с постоянен и с непостоянен характер. ЧДата01.06.2018
Размер291.66 Kb.
#69978
    Навигация на страницата:
  • Чл. 2.
НАРЕДБА № Н-15 ОТ 27 АПРИЛ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

В сила от 14.05.2010 г.

Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.36 от 14 Май 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Тази наредба регламентира условията, размерите и реда за изплащане на допълнителните възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с изключение на службите "Военна информация" и "Военна полиция".

Чл. 2. Допълнителните възнаграждения по чл. 1 са с постоянен и с непостоянен характер.

Чл. 3. (1) Изплащането на допълнителните възнаграждения се извършва въз основа на заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, с която се определят правоимащите военнослужещи и цивилни служители и размерите на допълнителните възнаграждения.

(2) Копия от заповедите по ал. 1 се изпращат в дирекция "Управление на човешките ресурси" - МО.Чл. 4. (1) Допълнителни възнаграждения по тази наредба не се изплащат при:

1. ползване на неплатен отпуск;

2. ползване на отпуск за временна неработоспособност;

3. ползване на платен и неплатен отпуск за гледане на дете по Кодекса на труда;

4. ползване на служебен и творчески отпуск;

5. ползване на отпуск за гледане на болен член от семейството;

6. отклонение от военна служба;

7. отстраняване от длъжност независимо от основанието му;

8. курс или специализация в страната и чужбина с продължителност над 60 календарни дни с изключение на случаите, когато по време на курса или специализацията се изпълняват дейности по тази наредба.

(2) На военнослужещите, взети в специални щатове на министъра на отбраната, се изплащат допълнителни възнаграждения по тази наредба само ако изпълняват дейности, свързани със специфични условия при изпълнение на военната служба, възложени им със заповед на министъра на отбраната.

(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения се прекратява при отпадане на основанието за получаването им, при прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба на военнослужещите или при прекратяване на трудовите или служебните правоотношения с цивилните служители.
Раздел II.
Допълнително възнаграждение за работа във височинни райони

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Допълнително месечно възнаграждение за работа във височинни райони се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, на които постоянните им работни места се намират във военни формирования или обекти, разположени във височинни райони извън населени места при надморска височина над 1200 м или ако денивелацията между населеното място, в което те живеят, и района на военното формирование или обекта, в който те служат/работят, е по-голяма от 800 м, в размер 150 лв.

(2) При отработен непълен работен месец допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработеното време.


Раздел II.
"а" Допълнително възнаграждение за живот и работа в отдалечени райони (Нов - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) (1) Допълнително месечно възнаграждение за живот и работа в отдалечени райони, определени със заповед на министъра на отбраната, се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, постоянно живеещи и служещи/работещи в села, в които са разположени военните формирования и обекти, ако селата са отдалечени над 15 километра от административните центрове на областите, в размер 30 лв.

(2) При отработен непълен работен месец допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработеното време.


Раздел III.
Допълнително възнаграждение за работа в подземни защитени обекти

Чл. 6. (1) Допълнително месечно възнаграждение за работа в подземни защитени обекти се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, които работят на постоянни работни места в подземни защитени обекти, притежаващи животообезпечаващи специални съоръжения, и на военнослужещите и цивилните служители от други военни формирования, работещи по изграждането на такива съоръжения и тяхната модернизация, в размер 36 лв.

(2) При отработен непълен работен месец в подземни защитени обекти допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща пропорционално на фактически отработените дни.

(3) За фактически отработен ден се счита работният ден, в който поне половината от работното време е отработено при условията на ал. 1.

(4) Лицата, които получават допълнително възнаграждение по ал. 1, не получават допълнително възнаграждение по чл. 214, ал. 1, т. 2 и чл. 296, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Раздел IV.
Допълнително възнаграждение за участие в мероприятия по непосредствената защита на населението при бедствия на територията на Република България и за откриване, обезвреждане и унищожаване на боеприпаси и взривни вещества

Чл. 7. (1) Допълнително месечно възнаграждение за участие в мероприятия по непосредствената защита на населението при бедствия на територията на Република България се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, включени в състава на групи, участващи в мероприятия по непосредствена защита на населението и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия (в т.ч. участие в операции, свързани с разузнаване, транспортиране и/или унищожаване на боеприпаси и взривни вещества), както следва:

1. на военнослужещите - 500 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) на цивилни служители - 500 лв.

(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща за всеки фактически отработен ден. За такъв се счита работният ден, в който поне половината от работното време е отработено при условията на ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) За всеки конкретен случай по ал. 1 се издава заповед съответно на началника на отбраната, командващия на Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили.

(4) Лицата, които получават допълнително възнаграждение по ал. 1, не получават допълнително възнаграждение по чл. 8.Чл. 8. (1) Допълнително възнаграждение за откриване и унищожаване на боеприпаси и взривни вещества се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, включени в състава на модулни групи, непосредствено участващи в разузнаване (откриване, определяне на вида, типа и състоянието) и/или транспортиране и/или унищожаване на боеприпаси и взривни вещества на територията на страната, в размер 90 лв.

(2) Допълнително възнаграждение за дейностите по ал. 1 се изплаща пропорционално на членовете на модулната група, които непосредствено са участвали в разузнаването и/или унищожаването на всеки пакет боеприпаси и взривни вещества.

(3) За един пакет боеприпаси и взривни вещества се приема:

1. количество стрелкови боеприпаси и боеприпаси с калибър до 30 мм, ръчни гранати, взриватели и запалки, капсул-възпламенители, капсулни втулки, капсул-детонатори, пиропатрони и други боеприпаси и взривни вещества от този клас с обща маса на взривното вещество в тях до 2 килограма включително;

2. количество боеприпаси с калибър над 30 мм, ръчни гранатохвъргачни и противотанкови гранати, противотанкови управляеми ракети, ракети за преносим зенитно-ракетен комплекс, инженерни боеприпаси, взривно вещество, части от шашки, детониращи шнурове, неуправляеми и управляеми авиационни ракети и други боеприпаси и взривни вещества от този клас с обща маса на взривното вещество в тях до 10 килограма включително;

3. всеки един брой от авиационни, артилерийски, инженерни, морски и други боеприпаси и взривни вещества от този клас с маса на взривното вещество в него над 10 килограма.

(4) Не се изплаща допълнително възнаграждение за дейностите по ал. 1 за боеприпаси и взривни вещества, които са:

1. открити в районите на учебни центрове, учебни полигони и стрелбища на въоръжените сили;

2. разузнати и определени като инертни, учебни и други без взривни вещества.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) За всеки конкретен случай се издава заповед съответно на началника на отбраната, командващия на Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили.

(6) Лицата, които получават допълнително възнаграждение по ал. 1, не получават допълнително възнаграждение по чл. 7.

Чл. 9. (1) На военнослужещите и цивилните служители, които извършват разузнаване и унищожаване на боеприпаси в териториалните води на страната, се изплаща допълнително възнаграждение за:

1. всяка затралена бойна мина - 9 лв.;

2. всеки взривен боеприпас (морска мина) - 270 лв.

(2) На членовете на групи за подривяване на брегови обекти се изплаща допълнително възнаграждение на всеки член на групата, участващ непосредствено в дейността, в размер 18 лв. Допълнително възнаграждение не се изплаща в случаите на учебни упражнения.

(3) Допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 2 се изплаща пропорционално на членовете на подривната команда (група), които непосредствено са участвали в обезвреждането или унищожаването на боеприпас (морска мина).

(4) За разузнаването и унищожаването на инертен (учебен) боеприпас (заряд) допълнително възнаграждение не се изплаща.


Раздел V.
Допълнително възнаграждение за носене на дежурство

Чл. 10. (1) Допълнително възнаграждение за носене на дежурство се изплаща на военнослужещите, назначени на длъжности, за които носенето на дежурство не се включва в основните функционални задължения, но изпълняват:

1. бойно дежурство - 18 лв.;

2. оперативно дежурство - 15 лв.;

3. бойно дежурство на летците по "Air Polising" в системата за ПВО на НАТО - 100 лв.;

4. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) дежурство на екипажите от летателния състав за аварийно-спасително осигуряване в съответното военно формирование - 24 лв.;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) други видове дежурства, определени в уставите на въоръжените сили или заповеди на министъра на отбраната - 11 лв.

(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се определя за всяко 24-часово дежурство, което се носи в работни дни.

(3) Допълнителното възнаграждение на военнослужещите, назначавани за носене на дежурство с продължителност по-малка от 24 часа, се определя пропорционално на часовете на дежурството.Чл. 11. Допълнителното възнаграждение за носене на дежурство по чл. 10 в почивни дни и в дни на официални празници се изплаща в увеличен размер, както следва:

1. когато дежурството обхваща часове само от почивни дни, се изплаща в размер, увеличен с 50 на сто, а в дните на официални празници - в размер, увеличен със 100 на сто;

2. когато дежурството обхваща часове от делничен и почивен ден и часовете от почивния ден са половината и повече от половината от продължителността на времетраенето на дежурството, размерът на възнаграждението се увеличава с 50 на сто;

3. когато дежурството обхваща часове от делничен или почивен ден и часове от официален празник и часовете от официалния празник са половината и повече от половината от продължителността на времетраенето на дежурството, размерът на възнаграждението се увеличава със 100 на сто, а когато часовете от официалния празник са по-малко - с 50 на сто.


Раздел VI.
Допълнителни възнаграждения за извършване на медицинска помощ, лечебно-диагностична, профилактична, научноизследователска и преподавателска дейност във Военномедицинска академия (Загл. изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.)

Чл. 12. За работа в обособени самостоятелни звена за спешна медицинска помощ към Военномедицинската академия се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:

1. на лекарите и лекарите по дентална медицина - 36 лв.;

2. на медицинските сестри и акушерките - 27 лв.;

3. на санитарите и водачите на санитарни автомобили, обслужващи звената за спешна медицинска помощ - 18 лв.Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) (1) За извършване на операционна, реанимационна и анестезиологична работа, включително в обособени самостоятелни звена за интензивно лечение във Военномедицинската академия, се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:

1. на лекарите и лекарите по дентална медицина - 36 лв.;

2. на медицинските сестри и акушерките - 27 лв.;

3. на санитарите и водачите на санитарни автомобили, обслужващи звената за спешна медицинска помощ - 18 лв.

(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 не се изплаща в следните случаи:

1. не се извършва операционна, реанимационна и анестезиологична работа през целия календарен месец;

2. поради превеждане на работа в друг сектор или в друго здравно заведение, където не се извършва операционна, анестезиологична или реанимационна работа.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) (1) На военнослужещите и цивилните служители с висше медицинско образование (лекари, лекари по дентална медицина и магистър фармацевти) с придобита медицинска специалност, участващи непосредствено в лечебно-диагностичната, профилактичната, научноизследователската или преподавателската дейност, се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:

1. с една придобита специалност - 50 лв.;

2. с две и повече придобити специалности - 63 лв.

(2) На военнослужещите и цивилните служители с немедицинско образование - биолози, микробиолози, медицински психолози, физици, химици, биохимици, инженери и методисти по ЛФК, участващи непосредствено в лечебно-диагностичната, профилактичната и научноизследователската дейност, се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:

1. с една придобита специалност - 50 лв.;

2. с две и повече придобити специалности - 63 лв.

(3) На военнослужещите и цивилните служители с немедицинско образование извън посочените по ал. 2, които не са пряко заети в лечебно-диагностичната дейност, профилактичната и научноизследователската дейност, но за които придобитата специалност е пряко свързана с изпълняваната работа, се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:

1. с една придобита специалност - 50 лв.;

2. с две и повече придобити специалности - 63 лв.
Раздел VII.
Допълнително възнаграждение за работа и съхранение на ключови материали и поддръжка на криптографски средства

Чл. 14. (1) Допълнително месечно възнаграждение за работа и съхранение на ключови материали и поддръжка на криптографски средства се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, притежаващи разрешения или удостоверения и свидетелства за работа с криптографски средства, назначени на длъжности, чиито функционални задължения са свързани с непосредствена работа по експлоатиране, ремонт и съхранение на криптографски средства или ключови материали, в размер 18 лв.

(2) При отработен непълен работен месец възнаграждението по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработените дни.


Раздел VIII.
Допълнително възнаграждение за участие в провеждането на официални церемонни и военни ритуали на военнослужещи от Националната гвардейска част

Чл. 15. (1) Допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба в Националната гвардейска част се изплаща на военнослужещите от гвардейските формирования при участие в провеждането на официални церемонни и във военни ритуали, както следва:

1. на войници - 100 лв.;

2. на сержанти - 60 лв.;

3. на офицери - 30 лв.

(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща на военнослужещите, назначени на следните длъжности:

1. командир на гвардейски батальон, заместник-командир - офицер;

2. главен диригент на Българската армия - офицер;

3. диригент на Гвардейски представителен духов оркестър - офицер;

4. началник на Учебен център за подготовка на военни оркестранти - офицер;

5. командир на гвардейска рота - офицер;

6. командир на гвардейски взвод - офицер;

7. церемониалмайстор в Гвардейски представителен духов оркестър - сержант;

8. помощник-диригент на Гвардейски представителен духов оркестър - сержант;

9. военен оркестрант (1, 2, 3, 4 група) - сержант;

10. инструктор по строева подготовка - сержант;

11. командир на гвардейско отделение - сержант;

12. гвардеец - войник.

(3) Военнослужещите, които получават допълнително възнаграждение по ал. 1, не получават допълнително възнаграждение по чл. 214, ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Раздел IX.
Допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба и за специфични условия на труд на летателния състав и авиационния инженерно-технически състав

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) На летателния състав, изпълняващ летателна програма съгласно утвърдени планове по летателна подготовка, при изпълнение на два полета за предходното полугодие, което се удостоверява със сведение (протокол), издадено от командира/началника на военното формирование, осигуряващо изпълнението на съответната летателна програма, се изплаща ежемесечно допълнително възнаграждение, както следва:

1. на пилоти на свръхзвукови самолети - 378 лв.;

2. на пилоти на дозвукови самолети и бойни вертолети - 351 лв.;

3. на пилоти на транспортни и учебни самолети и вертолети - 333 лв.

(2) При изпълнение на условията по ал. 1 членовете на екипажи на многоместни самолети (вертолети) получават част от възнаграждението на командира на самолета (вертолета), както следва:

1. втори пилот, пилот-оператор, щурман-летец, борден инженер (борден техник и авиомеханик), лекар - борден, медицинска сестра - бордна - 70 на сто;

2. бордни радиотелеграфисти, бордни инженери (механици - load masters), бордни механици по десантно оборудване, бордни домакини (стюард, стюардеса), бордни фотографи, бордни оператори, бордни стрелци, бордни спасители, бордни съпроводители, бордни инженери (техници) за облитане на свързочните и радиотехническите средства - 30 на сто.

(3) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 и 2 не се изплаща при неизпълнение на два полета за предходното полугодие.

(4) Когато неизпълнението на два полета през предходното полугодие се дължи на недостиг на ГСМ, резервни части и консумативи, недостатъчен ресурс на авиационната техника, приучване на нова авиационна техника, временна забрана за летателна служба от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинската академия, временна забрана за експлоатация на типа авиационна техника поради разследване на причините за сериозен инцидент или авиационно произшествие, което се удостоверява със служебна бележка, издадена от командира/началника на военното формирование, осигуряващо изпълнението на съответната летателна програма, допълнителното възнаграждение по ал. 1 и 2 се изплаща при изпълнение на два полета за текущото полугодие, считано от месеца, през който е изпълнен вторият полет за това полугодие.

(5) На новоназначения за първи път летателен състав, обявен със заповед на съответния командващ/командир или ръководител по чл. 18, допълнителното възнаграждение по ал. 1 и 2 се изплаща, считано от месеца, през който е изпълнен втори полет през текущото полугодие.

(6) На летателния състав - парашутисти, изпълняващ парашутни скокове съгласно утвърдени планове по летателна подготовка, при изпълнение на минимум 80 % от предвидените в годишния летателен план парашутни скокове за предходната година, което се удостоверява със сведение (протокол), издадено от съответния командващ/командир или ръководител на съответната структура, отговарящи за изпълнението на съответната летателна програма, се изплаща ежемесечно допълнително възнаграждение 306 лв.

(7) За новоназначения летателен състав - парашутисти, изпълняващ парашутни скокове, допълнителното възнаграждение по ал. 6 се изплаща, считано от месеца, през който са изпълнени 80 % от предвидените в годишния летателен план парашутни скокове за текущата година.Чл. 17. На слушателите от летателния състав, зачислени във военните академии (курсове) в страната и в чужбина, се изплаща допълнително възнаграждение в размер 100 на сто през първата и 50 на сто през следващите години на обучение, при условие че са изпълнили утвърдената им за предходната година летателна програма.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) Летателният състав по чл. 16 от Съвместното командване на силите, Военновъздушните сили, Сухопътните войски и Военноморските сили и от подчинените им военни формирования, както и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се обявява в началото на календарната година със заповед на съответния командващ/командир или ръководител, като новоназначеният летателен състав се обявява от датата на назначаването.

(2) Летателният състав по чл. 16 от Министерството на отбраната, командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които са летателен състав, се обявяват в началото на календарната година със заповед на министъра на отбраната.Чл. 19. На военнослужещите и цивилните служители, на които се изплаща допълнително възнаграждение по чл. 16, не се изплащат допълнителни възнаграждения по чл. 214, ал. 1, т. 2 и чл. 296, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 20. (1) На летателния състав се изплаща допълнително възнаграждение за поддържане на висока натренираност и лична боеспособност.

(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща за всяко изпълнено с положителна оценка упражнение по бойно използване от програмите за бойна подготовка на летателните екипажи, утвърдени със заповед на началника на отбраната, за рода авиация, сложни видове летателни подготовки в съответните метеорологични условия и парашутни скокове, планирани в годишния план-график, както следва:

1. на пилотите:

а) денем при прости метеорологични условия - 9 лв.;

б) денем при сложни метеорологични условия и нощем при прости метеорологични условия - 11 лв.;

в) нощем при сложни метеорологични условия - 13 лв;

2. на членовете на екипажа на многоместни самолети (вертолети) се изплаща част от възнаграждението на командира на самолета (вертолета) за изпълнено упражнение по бойно използване и сложни видове подготовки, както следва:

а) втори пилот, пилот-оператор, щурман-летец, борден инженер (борден техник и авиомеханик), лекар - борден, медицинска сестра - бордна - 70 на сто;

б) бордни радиотелеграфисти, бордни инженери (механици - load masters), бордни механици по десантно оборудване, бордни домакини (стюард, стюардеса), бордни фотографи, бордни оператори, бордни стрелци, бордни спасители, бордни съпроводители, бордни инженери (техници) за облитане на свързочните и радиотехническите средства - 30 на сто;

3. на парашутистите, бордните спасители и бордните съпроводители се изплаща за всеки парашутен скок:

а) денем - 15 лв.;

б) нощем - 18 лв.

(3) За всеки изпълнен скок летателният състав с изключение на парашутистите получава допълнително възнаграждение по ал. 2, т. 3.

Чл. 21. (1) За всяка изпълнена инструкторска задача (полет) се заплаща, както следва:

а) на инструкторите пилоти:

1. денем - 5 лв.;

2. нощем - 7 лв.;

б) на инструкторите от многоместни самолети (вертолети) - щурмани, бордни инженери, бордни радисти и др. - 3 лв.

(2) Три полета по кръга се считат за една задача.Чл. 22. (1) Допълнително възнаграждение се изплаща на летателния, инженерно-техническия състав и ръководителя на полети за изпитание на летателен апарат след ремонт във военно-ремонтен завод, лидерни и ресурсни изпитания, парашути за скокове, изделия за специално парашутно оборудване, авиационно въоръжение и боеприпаси и друго бордово оборудване, ремонтирано (произведено) от промишлеността (от внос).

(2) Командирът на авиобазата или военното формирование издава заповед за провеждане на летателните изпитания, в която поименно се определят военнослужещите, чиято дейност при извършване на изпитанието е свързана с повишен риск и отговорност.

(3) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща въз основа на протокол за завършени летателни изпитания. Протоколът се подписва от представител на военноремонтен завод (друга организация), командира на екипажа и при необходимост от парашутист, както и от офицер от авиационния инженерно-технически състав. Същият се утвърждава от председателя на комисията за провеждане на изпитанията.

(4) На личния състав, обявен в заповедта на командира на авиобазата или на военното формирование, след завършване на изпитанията се изплаща еднократно допълнително възнаграждение, както следва:

1. на нещатен пилот-изпитвач (командир на екипаж) - 360 лв.;

2. на парашутист, борден спасител, борден съпроводител - 360 лв.;

3. на членове на екипажа - 180 лв.;

4. на ръководител на полетите - 90 лв.;

5. на инженерно-техническия състав, носещ отговорност за изпитвания агрегат или система - 45 лв.

Чл. 23. (1) За продължителност на летателната дейност на летателния състав (пилоти, щурмани-летци и парашутисти) след придобиване на право на пенсия по чл. 69, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване се изплаща ежемесечно допълнително възнаграждение, както следва:

1. на пилотите от реактивната авиация, прослужили 15 години на щатна пилотска длъжност - по 1/3 от размера на основното им месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното военно звание и степен и от размера на допълнителното им възнаграждение за продължителна служба;

2. на пилотите от витловата и вертолетната авиация (първи, втори пилот и пилот-оператори), щурманите летци и парашутистите, прослужили 15 години на щатна летателна длъжност - по 1/6 от размера на основното им месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното военно звание и степен и от размера на допълнителното им възнаграждение за продължителна служба.

(2) Право на възнаграждение по ал. 1 имат военнослужещите, заемащи длъжности по ал. 1, чиито функционални задължения са свързани с извършване на летателна дейност, и изпълняващи утвърден летателен план.

(3) Възнагражденията по ал. 1 се изплащат от месеца, следващ месеца на прослужване на 15 години на щатна пилотска (летателна) длъжност, и се изплащат за всеки следващ месец, прослужен на такава длъжност.

Чл. 24. (1) Допълнителното възнаграждение по чл. 23 не се изплаща на военнослужещи за времето, когато:

1. са освободени от длъжностите, определени в чл. 23, ал. 1;

2. не изпълняват фактически служебните си задължения като летателен състав, поради това че:

а) ползват неплатен отпуск;

б) ползват отпуск за временна неработоспособност;

в) ползват платен и неплатен отпуск за гледане на дете по Кодекса на труда;

г) ползват служебен или творчески отпуск;

д) са отстранени от длъжност, независимо от основанието;

е) са назначени на длъжности по задгранични щатове на министъра на отбраната;

ж) са на курс или специализация в страната и чужбина с продължителност над 60 календарни дни с изключение на случаите, когато изпълняват летателна (парашутна) дейност по време на курса или специализацията.

(2) Допълнителните възнаграждения по чл. 23 се изплащат въз основа на заповед на съответния командир (началник) на военното формирование или ръководител на съответната структура, а за правоимащите командири (началници) на военни формирования или ръководители - въз основа на заповед на висшестоящия командир (началник).

(3) Ежегодно през октомври длъжностните лица по ал. 2 утвърждават списъци на военнослужещите, на които ще се изплаща възнаграждението през следващата бюджетна година, и заеманите от тях длъжности. В списъците се включват и военнослужещи, които през бюджетната година придобиват право на възнаграждение по чл. 23, като се посочва месецът, от който същите придобиват това право.

(4) Копие от утвърдените списъци по ал. 3 се представят във финансовите органи на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" - МО, и в дирекция "Финанси" - МО.

Чл. 25. (1) На авиационния инженерно-технически състав (АИТС) се изплаща допълнително възнаграждение при:

1. осигуряване на летателна смяна и/или технически ден и/или предварителна подготовка на авиационната техника за полети - 20 лв.;

2. инспекция на авиационната техника - 40 лв.;

3. изпълнен човекочас за работа по авиационната техника и/или оборудването и/или въоръжението, извън случаите по т. 1 и 2 - 1,20 лв. на отработен час.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Общата сума от допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 1, 2 и 3 за ескадрилите за оперативна подготовка и периодично обслужване и войскови ремонт на авиационната техника в авиобазите, базата за предно разполагане и Военновъздушна учебна база "Г. Бенковски" и авиационно-техническия състав от състава на авиобазата на Военноморските сили за един месец не може да надвишава 150 лв.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Извън случаите по ал. 2 общата сума от допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 1, 2 и 3 на АИТС от Военновъздушните сили и Военноморските сили за един месец не може да надвишава 120 лв.

(4) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща ежемесечно въз основа на заповед на съответния командир (началник) на военно формирование или ръководител на съответна структура на основание протокол за фактически извършените дейности.

(5) Авиационният инженерно-технически състав по ал. 1 се обявява в заповед на съответния командир (началник) на военно формирование или ръководител на съответна структура в началото на учебната година.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Авиационният инженерно-технически състав, назначен в други военни формирования, получава допълнително възнаграждение със заповед на съответния командир (началник) на военно формирование или на командира на Военновъздушните сили след допускане до експлоатация на авиационната техника.

(7) Със заповед на командира на военното формирование или началника на вида въоръжена сила се спира изплащането на допълнителните възнаграждения по ал. 1 за срок от 1 до 12 месеца, когато поради виновно поведение на АИТС са допуснати:

1. повреда, авария или катастрофа на авиационна техника;

2. преждевременно снемане от експлоатация на авиационен двигател от самолета (вертолета), авиационна апаратура и въоръжение;

3. неизпълнение на полетна задача по време на бойно дежурство или войскови и летателни учения;

4. груби нарушения на мерките за безопасност или допуснати авиационни инциденти, застрашили целостта на авиационната техника и живота на летателния и инженерно-техническия състав;

5. неудовлетворителна оценка на техническото състояние на авиационната техника.

Чл. 26. (1) На летателния състав - пилоти, втори пилоти, пилоти-оператори, щурмани-летци, бордни инженери (техници и авиомеханици), бордни радиотелеграфисти, бордни инженери (механици - load masters), бордни механици по десантно оборудване, бордни домакини (стюард, стюардеса), бордни фотографи, бордни оператори, бордни стрелци, бордни спасители, бордни съпроводители, бордни инженери (техници) за облитане на свързочните и радиотехническите средства, лекар - борден, медицинска сестра - бордна, и парашутисти, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:

1. на пилоти:

а) трети клас - 63 лв.;

б) втори клас - 90 лв.;

в) първи клас на пилотите от изтребителната, разузнавателната, военнотранспортната (транспортни самолети и вертолети) и военноморската противоподводна авиация - 144 лв.;

г) първи клас на пилотите от изтребително-бомбардировъчната, щурмовата, вертолетната (бойни вертолети), спомагателната авиация и Военновъздушна учебна база - 135 лв.;

2. на втори пилоти, пилоти оператори, щурмани - летци, парашутисти, бордни спасители и бордни съпроводители:

а) трети клас - 36 лв.;

б) втори клас - 63 лв.;

в) първи клас - 90 лв.;

3. на бордни инженери (техници и авиомеханици), бордни радиотелеграфисти, бордни инженери (механици - load masters), бордни механици по десантно оборудване, бордни домакини (стюард, стюардеса), бордни фотографи, бордни оператори, борден стрелец, бордни инженери (техници) за облитане на свързочните и радиотехническите средства, лекар - борден, медицинска сестра - бордна:

а) трети клас - 22 лв.;

б) втори клас - 36 лв.;

в) първи клас - 63 лв.

(2) Редът за класиране, представяне, присвояване и потвърждаване на класната специалност на летателния състав се определя със заповед на началника на отбраната.

(3) Допълнителното възнаграждение за класна специалност на летателния състав се изплаща считано от датата на заповедта за присвояване (потвърждаване) на класната специалност.

(4) Потвърждаването на класна специалност се извършва ежегодно в края на учебната година. Заповедта за потвърждаване се издава до 1 месец след завършване на учебната година, с което се осъществява непрекъснатост на класната специалност.

Чл. 27. (1) При допускане на летателни инциденти и груби нарушения в летателната дейност в зависимост от степента на вина на летателния състав изплащането на допълнителното възнаграждение за съответната класна специалност се спира за срок от 6 месеца до 1 година със заповед на командира (началника), присвоил същата. След изтичане на определения в заповедта срок изплащането на допълнителното възнаграждение се възстановява, ако притежаваната класна специалност бъде потвърдена.

(2) При превеждане в по-ниска класна специалност със заповед на началника на вида въоръжени сили или командира (началника) на военното формирование, присвоил същата, допълнителното възнаграждение се изплаща от датата на заповедта.

(3) При завършване на учебната година, ако притежаваната класна специалност не бъде потвърдена, допълнителното възнаграждение се спира или се изплаща възнаграждение за съответната по-ниска класна специалност. В период до 4 месеца след започване на новата учебна година летателният състав има право да се яви пред комисия за потвърждаване на притежаваната от него класна специалност.

(4) Заплащането на допълнителното възнаграждение за класна специалност се прекратява при преназначаване на длъжност, която не е от летателния състав.

(5) Летателен състав с потвърдена в продължение на 12 години класна специалност - I клас, запазва размера на получаваното допълнително възнаграждение за класна специалност, без да потвърждава същата до края на военната си служба.

(6) Допълнителното възнаграждение за класна специалност се изплаща и за времето на:

1. обучение във военни академии и висши военни училища;

2. приучване на нова авиационна (парашутна) техника в страната или в чужбина с изпълнение на летателни задачи в продължение на две години; размерът на допълнителното възнаграждение е за усвоявания тип самолет (вертолет);

3. ползване на платен годишен отпуск и участие в спортна лагер-школа;

4. наложена от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) лекарска забрана за летателна дейност.

(7) При завършване на учебната година, когато летателен състав не е потвърдил класната си специалност поради лекарска забрана по ал. 6, т. 4, допълнително възнаграждение за класна специалност се изплаща до 12 месеца от датата на налагане на забраната от ЦВМК. При потвърждаването на класната специалност в следващата учебна година допълнителното възнаграждение се изплаща от датата на спирането й. Ако в тези случаи летателен състав бъде приведен в по-ниска класна специалност, от датата на изтичане на лекарската забрана му се изплаща допълнително възнаграждение за по-ниската класна специалност.

Чл. 28. В заповедите за присвояване и за потвърждаване на класната специалност за летателния състав I клас командирите (началниците) на военни формирования определят за какъв род авиация е присвоена (потвърдена) класната специалност.
Раздел X.
Допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба и за специфични условия на труд на плавателния и водолазния състав

Чл. 29. (1) Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба и за специфични условия на труд на плавателния и водолазния състав се изплаща ежемесечно на военнослужещите и цивилните служители, назначени на длъжност от плавателния състав, както следва:

1. на плавателния състав от подводниците - 325 лв.;

2. на водолазите - 144 лв.;

3. на плавателния състав на надводните кораби - 172 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, които заемат плавателни (водолазни) длъжности, предвидени в длъжностните разписания на военните формирования на Военноморските сили и на Сухопътните войски, по списъци, утвърдени от командирите на Военноморските сили и на Сухопътните войски.

(3) Парашутист-водолазите получават 50 на сто от възнаграждението по ал. 1, т. 2 и допълнително възнаграждение по чл. 16, ал. 1, т. 4.

(4) Екипажите на миночистачите при провеждане на бойно тралене и подривните команди (групи) при изпълнение на бойна задача получават допълнително възнаграждение в размер 1,30 лв. за всеки час от изпълнението на бойната задача.

(5) На военнослужещите и цивилните служители, които не заемат плавателни длъжности, когато плават с корабите или подводниците на Военноморските сили, им се заплаща допълнително възнаграждение по ал. 1 за всеки проплаван час. Часовата ставка за всеки проплаван час се изчислява на база на броя на работните дни в месеца, като продължителността на работния ден се приема за 24 часа.

(6) При извършване на аварийно-спасителни операции допълнителното възнаграждение по ал. 1 се завишава с 20 на сто за времето на операцията.

(7) На военнослужещите и цивилните служители, на които се изплаща допълнително възнаграждение по ал. 1, не се изплащат допълнителни възнаграждения по чл. 214, ал. 1, т. 2 и чл. 296, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.Чл. 30. (1) На военнослужещите и цивилните служители от плавателния състав се изплаща допълнително месечно възнаграждение:

1. за всеки проплаван час като част от плавателния състав - 1,80 лв.;

2. за всеки проплаван час под вода като част от плавателния състав на подводниците - 6 лв.

(2) Допълнително възнаграждение по ал. 1 се изплаща на военнослужещите и цивилните служители извън плавателния състав, когато плават с корабите на Военноморските сили.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща при плаване (рейд) извън пунктовете за базиране и пристанища въз основа на заповед на съответния командир (началник) на военно формирование, а за щаба на Военноморските сили - въз основа на заповед на командира на Военноморските сили.

Чл. 31. (1) Допълнително месечно възнаграждение по чл. 30 не се изплаща в случаите, когато:

1. корабът не е изпълнил плана за бойната подготовка за месеца;

2. корабът е получил слаба оценка на единичните курсови задачи;

3. допускът до самостоятелно управление не е сдаден в определения срок;

4. допускът за самостоятелно управление е отнет;

5. корабът е извън строя за повече от 5 денонощия по вина на личния състав.

(2) Изплащането или прекратяването на изплащането на допълнителното месечно възнаграждение по ал. 1 се извършва въз основа на заповед на командира (началника), който приема курсовата задача.

Чл. 32. (1) На щатните водолази за работа под вода се изплаща допълнително възнаграждение за всеки отработен час под вода, както следва:

1. при дишане на сгъстен въздух:

а) на малки дълбочини (до 20 м) - 10 лв.;

б) на средни дълбочини (от 20 до 60 м) - 20 лв.;

в) дълбоководни (на дълбочини над 60 м) - 30 лв.;

2. при дишане на други дихателни газови смеси:

а) на малки дълбочини (до 20 м) - 20 лв.;

б) на средни дълбочини (от 20 до 60 м - 30 лв.;

в) дълбоководни (на дълбочини над 60 м - 40 лв.

(2) При аварийно-спасителна работа размерите на допълнителните възнаграждения по ал. 1 се удвояват.

(3) Допълнителните възнаграждения, определени по реда на ал. 1, не се изплащат по време на учебни спускания (спусканията по време на курсове за придобиване на водолазна квалификация) под вода.

(4) Изплащането на допълнителното възнаграждение на лицата по ал. 1 се извършва, ако са определени в заповед на началника на Военноморските сили или на Сухопътните войски.


Раздел XI.
Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани със статуса на военнослужещите, изпълняващи държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната

Чл. 33. (1) На военнослужещите се изплаща допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани със статуса на военнослужещите, изпълняващи държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната, в размер 15 на сто от основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание и степен.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 не се изплаща в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 7, както и за времето на престояване в разпореждане по специални щатове на министъра на отбраната № А-916, А-918 и А-101.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Специфични условия при изпълнение на военната служба" и "специфични условия на труд" са такива условия, при които се извършват дейности от военнослужещите и цивилните служители, обусловени от характера и условията на службата или работата, свързани със:

а) изпълняваните мисии и задачи на въоръжените сили по гарантиране на националната сигурност и отбраната на страната и изпълнението на задължения, произтичащи от международни договори, по които Република България е страна, и степента на усложненост на условията при изпълнението им;

б) повишени професионални изисквания относно подготовката за изпълнение на специфичните мисии и задачи.

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) "Летателен състав" са:

а) военнослужещи и цивилни служители, назначени на длъжности по длъжностните разписания на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, притежаващи летателна правоспособност, придобита във висши военни училища (школи) и курсове в страната или в чужбина, във функционалните задължения на които е предвидено да поддържат летателната (парашутната) си подготовка в съответствие с утвърдения график;

б) военнослужещите от висшия команден състав, притежаващи летателна военноотчетна специалност и летателна правоспособност, придобита във висши военни училища (школи) и курсове в страната или в чужбина, които лично изпълняват (участват в) полети, както и парашутистите, които изпълняват парашутни скокове.

3. Сложни видове летателни подготовки са:

а) зона сложен и висш пилотаж;

б) излитане под минимума;

в) кацане на установения минимум на времето на летището;

г) кацане на уширен пътен участък;

д) облитане на авиационна техника;

е) полет за аварийно-спасителни работи и санитарни задачи;

ж) полет за разузнаване на времето;

з) кацане с един изключен двигател;

и) полет, свързан с пресичане на държавната граница;

й) полет за обозначаване на въздушни цели;

к) полет за планово облитане на средства за КИНП и РЛС;

л) полет с повече от 40 мин полетно време за картографиране;

м) изпълнение на демонстрационни полети и топогеодезическо заснемане;

н) кацане на площадки с ограничени размери и непознати и/или необозначени площадки;

о) изпълнение на специални полети;

п) кацане на водни повърхности;

р) полет с очила за нощно виждане;

с) полети над море на отдалечение 12 мили от брега.

4. "Авиационен инженерно-технически състав" са военнослужещи с военноотчетна специалност за инженерно-технически състав, назначени на длъжности по длъжностните разписания на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и цивилни служители, назначени на такива длъжности, предвидени по длъжностните разписания на военните формирования или съответните структури, утвърдени от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице, осъществяващи експлоатацията, ремонта, поддържането на техническото състояние на авиационната техника и въоръжение и техните агрегати, възли и детайли, средствата за наземно обслужване и контролно-проверовъчната апаратура, осигуряващи безаварийно изпълнение на нальота.

5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) "Плавателен и водолазен състав" са военнослужещи и цивилни служители, назначени на длъжности в щабовете на корабни дивизиони и екипажите на корабите по длъжностните разписания на военните формирования на Военноморските сили, както и водолазите от военните формирования от Сухопътните войски. Длъжностите, включени в плавателния и водолазния състав, се утвърждават от командирите на Военноморските сили и Сухопътните войски.

6. "Ръководител на съответна структура" е министърът на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица - за администрацията на Министерството на отбраната, както и ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - за ръководените от тях структури.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 214, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 296, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Допълнителните възнаграждения по чл. 5, 5а и 6 се изплащат въз основа на списъци на военните формирования и обекти, които се утвърждават ежегодно към 1 ноември на текущата година за следващата календарна година от министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната.

(2) Лицата, чиито постоянни работни места се намират във военни формирования и обекти, при които са налице условия за едновременно получаване на възнаграждения за работа в подземни защитени обекти, и/или са разположени във височинен район, получават всяко от полагащите им се допълнителни възнаграждения независимо едно от друго.


§ 4. Ръководителите на служби "Военна полиция" и "Военна информация" в едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба да представят на министъра на отбраната проекти на актове по чл. 214, ал. 4 и чл. 296, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на чл. 16, ал. 4 и 5, които влизат в сила от 01.07.2010 г.
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.12.2010 Г.)


§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2011 Г.)


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)


§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2011 г.
Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница