Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаситестраница1/14
Дата22.07.2016
Размер1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Приета с ПМС № 264 от 29.09.2004 г.

Обн. ДВ. бр.89 от 12 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., отм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г.

Отменена с Параграф единствен на заключителната разпоредба на Постановление № 96 от 12 април 2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи - ДВ, бр. 32 от 19 април 2011 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ВВООБ) и контролът над тях в Министерството на вътрешните работи (МВР).

Чл. 2. В Министерството на вътрешните работи се осъществяват следните дейности с ВВООБ:

1. придобиване и съхраняване на ВВООБ;

2. превозване на ВВООБ с автомобилен транспорт и пренасяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси;

3. извършване на технически прегледи и даване на експертна оценка за техническа годност на огнестрелни оръжия;

4. продажба на ВВООБ и отдаване под наем на огнестрелни оръжия на физически и юридически лица;

5. ремонтиране и бракуване на огнестрелни оръжия, унищожаване на ВВООБ;

6. контрол върху дейностите с ВВООБ.

Глава втора.


ПРИДОБИВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I.


Придобиване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Министерството на вътрешните работи придобива ВВООБ чрез закупуване при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.

(2) Министерството на вътрешните работи придобива ВВООБ:

1. чрез закупуване от търговци по смисъла на Търговския закон, притежаващи разрешения за производство и търговия, издадени при условията и по реда на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ) и правилника за прилагането му;

2. от внос от търговски дружества, притежаващи лицензия за външнотърговска дейност с оръжие, издадена при условията и по реда на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба и правилника за прилагането му.

(3) При закупуване от внос на ВВООБ за нуждите на МВР на продавача по сделката се издава сертификат за краен потребител.

Чл. 4. (1) При предаване на ВВООБ на МВР страните по договора изготвят предавателно-приемателен протокол, в който се вписват:

1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера на огнестрелните оръжия;

2. калибърът, видът, количествата и производствените данни на боеприпасите;

3. видът, количествата и производствените данни на взривните вещества.

(2) Протоколът по ал. 1 е основание за снемане от отчет на ВВООБ от продавача.

Чл. 5. Министерството на вътрешните работи придобива ВВООБ при условията и по реда, определени и в други закони.

Раздел II.


Съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Чл. 6. Съхраняването на ВВООБ е дейност, осъществявана с цел недопускане на нерегламентиран достъп до тях и поддържането им в готовност за използване по предназначение.

Чл. 7. В зависимост от периодичността на използване по предназначение съхраняването на огнестрелните оръжия се определя като:

а) ежедневно - когато огнестрелното оръжие не се използва ежедневно;

б) кратковременно - когато огнестрелното оръжие не се използва за срок от един месец до една година;

в) дълговременно - когато огнестрелното оръжие не се използва за срок по-дълъг от една година.Чл. 8. (1) Придобитите от МВР ВВООБ се съхраняват за текущо доволствие и за ведомствени военновременни запаси.

(2) Допустимото максимално количество боеприпаси и взривни вещества от различните условни групи, съхранявани в една сграда (хранилище), както и изискванията за съвместното им съхраняване и превозване са посочени в таблицата в приложение № 1.Чл. 9. (1) Министерството на вътрешните работи може да съхранява ВВООБ, които са веществени доказателства в наказателното производство, след писмено искане от компетентните органи на съдебната власт.

(2) След постановяване с присъда на конфискация или отнемането им в полза на държавата ВВООБ по ал. 1 се предоставят на Агенцията за държавни вземания (АДВ) по реда, определен в инструкция за организация на взаимодействието между АДВ и МВР по чл. 88, ал. 2 от Закона за събиране на държавните вземания.Чл. 10. Изискванията към сградите за съхраняване на ВВООБ по отношение на проектирането, изграждането, реконструкция и преустройството им се определят съгласно Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (ДВ, бр. 58 от 2000 г.).

Чл. 11. (1) Общите изисквания за съхраняване на ВВООБ в сградите (хранилищата) са, както следва:

1. огнестрелните оръжия се съхраняват в неотопляеми сгради (хранилища) или в специално оборудвани помещения;

2. опаковъчните сандъци с ВВООБ се поставят с надписите (производствените данни) и ключалките, обърнати към проходите;

3. между наредените в една фигура боеприпаси от две и повече номенклатури се оставят разстояния най-малко 10 см; разположеният най-отдолу сандък се поставя на разстояние от 12 до 18 см от пода върху дървени накладки или палети;

4. на всеки стелаж или фигура се поставя етикет с наименованието (вид, калибър), количеството и производствените данни за боеприпасите; най-отгоре на фигурата се поставят непълните сандъци с надпис "НЕПЪЛЕН" и се посочват видът и количеството на ВВООБ в него; във всяка партида боеприпаси може да има само една непълна опаковка;

5. в сградите (хранилищата) ВВООБ се подреждат така, че да се използва най-добре площта на хранилището, да се запази естественото осветление, да се осигури добра вентилация и възможност за бързо изнасяне;

6. за нормална работа с ВВООБ, за наблюдение (проверка) и за създаване на условия за използване на средства за механизация в сградите (хранилищата) се оставят следните проходи:

а) работен - срещу всяка врата с широчина 1,50 м по средата на сградата (хранилището) или по протежение на едната от стените; при съхраняване на ВВООБ в сандъци с широчина по-голяма от 1 метър широчината на прохода може да се увеличи до 3 м;

б) за наблюдение и преглед - между стените и фигурите с ВВООБ с широчина от 0,6 до 0,8 м;

7. боеприпасите и взривните вещества, забранени за използване по предназначение (бойно използване), но неопасни за съхраняване, се съхраняват на отделни фигури, на които се поставя надпис "ЗАБРАНЕНИ!";

8. сградите (хранилищата) за съхраняване на ВВООБ се поставят под денонощна въоръжена охрана;

9. боеприпасите в заводска опаковка се подреждат в сградите (хранилищата) на височина, определена за всеки вид боеприпас, съгласно приложение № 2;

10. конструкцията им не трябва да позволява нерегламентиран достъп в тях;

11. подът трябва да е изграден от твърда настилка (бетон, асфалтобетон, др.), да бъде искронеобразуващ и антистатичен и да издържа натоварване най-малко 4 t/м2;

12. пред фронта им по цялата им дължина се построява бетонна или асфалтобетонна площадка с широчина най-малко 8 м и с товароносимост най-малко 4 t/м2, която да бъде по-ниска от нивото на сградата (хранилището) и с наклон от 3 до 5° за осигуряване нормално оттичане на дъждовната вода и нормална работа със средствата за механизация при товарно-разтоварни работи;

13. пред фронта им се изграждат рампи със следните размери:

а) дължина - дължината на хранилището;

б) широчина - от 1,50 до 2,00 м;

в) височина - от 1,20 до 1,40 м;

14. непосредствено около сградата (хранилището) се разполага тротоар от базалтови плочки или от бетон с широчина от 0,80 до 1,00 м и с наклон към отводнителната канавка 10°;

15. водата от канавките и олуците се извежда по водосточни тръби в общата отводнителна мрежа на района;

16. прозорците на всички помещения се разполагат на 3 м от пода и се осигуряват с метални решетки с размери, непозволяващи изваждането на ВВООБ, съхранявани в помещението;

17. стъклата на прозорците на взривоопасните помещения се боядисват с цел непропускане попадането на преки слънчеви лъчи върху ВВООБ.

(2) В случаите, непосочени в Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, минималните взриво- и пожаробезопасни разстояния (R) в метри от сградите (хранилищата) за съхраняване на ВВООБ от населените места, селищни образувания, отделни сгради и съоръжения и транспортни средства се определят съгласно Методиката за определяне на безопасните разстояния при взрив - приложение № 3.Чл. 12. (1) При съхраняване на ВВООБ сградите (хранилищата) се осигуряват със сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника и система за физическа охрана.

(2) След приключване на работа вратите на сградата (хранилището) се заключват и запечатват единствено от материалноотговорното лице, на което се числят ВВООБ (завеждащ склада), с печат, който се води на отчет в съответната регистратура.

(3) По изключение с разрешение на прекия началник на лицето по ал. 2 сградата (хранилището) може да бъде отворена от комисия, назначена от ръководителя на структурното звено на МВР. Комисията съставя протокол, в който се посочват причината за отварянето, работата, която е извършена, ВВООБ или имущество, които са взети/оставени, номер, количество и категория на ВВООБ. Номерът на протокола се вписва в книгата за посещение и работа в сградата (хранилището). Сградата (хранилището) се запечатва с печат, чийто номер се вписва в протокола.

(4) При отваряне на сградата (хранилището) от лицето по ал. 2 или от комисията по ал. 3 се проверяват:

1. съответствието и състоянието на печатите;

2. заключването;

3. състоянието на вратите и прозорците;

4. цялостното състояние на сградата (хранилището).

(5) При констатиране на повреди при отваряне на сградата (хранилището) лицето по ал. 2 незабавно уведомява прекия си началник. В този случай проверка на фактическата наличност на ВВООБ се извършва от комисия, назначена от ръководителя на структурното звено на МВР.

(6) На лицата по ал. 2 се провежда обучение за безопасна работа с ВВООБ, а на лицата, работещи в сградата (хранилището), се провежда ежедневен инструктаж.Чл. 13. Територията, на която се разполагат сградите (хранилищата) за съхраняване на ВВООБ, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да има суха и отцедлива почва;

2. да не е в зоната на поройни, заливни, подпочвени и други води;

3. да е в оврази и скатове, осигуряващи естествена защита и маскировка;

4. площта да осигурява цялостно разполагане на достатъчен брой сгради (хранилища) за съхраняване на ВВООБ в зависимост от характера и обема на съхраняваните ВВООБ;

5. да позволява изграждането на вкопан или обвалован тип взривоопасни сгради и съоръжения;

6. да създава условия за развиване на необходимата пътна мрежа и за нейното свързване с националната пътна и железопътна мрежа и с енергосистемите;

7. да позволява осигуряването на необходимото количество вода за питейни, производствени и противопожарни нужди;

8. да е пожаробезопасна и да не е застрашена от възникване на пожар от разположени в близост до нея обекти и растителност;

9. да не преминават през нея продуктопроводи, в т. ч. газопроводи (открити и подземни), електропроводи за високо напрежение, водопроводи и други комуникационни съоръжения;

10. да позволява организирането на надеждна охрана и противопожарна защита;

11. територията на 5 м от сградата (хранилището) да се поддържа винаги почистена от растителност и други материали.Чл. 14. (1) Зачислените на служителите на МВР огнестрелни оръжия и боеприпаси се съхраняват в метални каси в служебните им помещения или в специално оборудвани помещения, намиращи се под контрола на съответните длъжностни лица. Огнестрелните оръжия се съхраняват без боеприпас в цевта и без поставен пълнител (лента) със спуснати части на ударно-спускателния механизъм и поставени "на предпазител".

(2) Служителите на МВР могат да съхраняват зачисленото им огнестрелно оръжие (пистолет, револвер) и зачислените им боеприпаси за тях в домовете си в периода между два работни дни или две дежурства. В тези случаи зачисленото огнестрелно оръжие задължително се съхранява без патрон в патронника и без да е заредено с патрони в неподвижно закрепени метални каси (шкафове), снабдени със секретно заключващи се устройства.

(3) При напускане на страната служителите на МВР предават зачислените им огнестрелни оръжия и боеприпаси за временно съхраняване на длъжностното лице, което им ги е зачислило.

(4) При изгубване или кражба на предоставените ВВООБ служителят незабавно уведомява ръководителя на структурното звено, а при възникнала невъзможност уведомяването се извършва чрез оперативнодежурната част. В срок 5 работни дни от установяване на събитието служителят уведомява и писмено ръководителя на структурното звено чрез прекия си началник.

(5) Незабавно след узнаването за смърт на служител, на когото е зачислено огнестрелно оръжие или боеприпаси, прекият му началник уведомява писмено ръководителя на структурното звено.
Глава трета.
ПРЕВОЗВАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ. ПРЕНАСЯНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Раздел I.


Общи изисквания

Чл. 15. Превозване на ВВООБ включва превоза им от едно място до друго и свързаните с това дейности, като опаковане, маркиране, престой, времето за престой при товарене и разтоварване на ВВООБ в транспортните средства и охраната им.

Чл. 16. (1) С автомобилен транспорт се превозват:

1. взривни вещества;

2. огнестрелни оръжия;

3. боеприпаси:

а) бойни и халосни патрони;

б) бойни и инертни гранатохвъргачни изстрели;

в) бойни, инертни, практически, халосни изстрели за артилерийските, танковите и зенитните корабни и самолетни оръдия, за минохвъргачните и реактивните установки;

г) авиационни бомби;

д) земни, зенитни, морски и авиационни изделия, снарядени с взривно вещество и метателен заряд;

е) бойни, инертни, практически, учебнотренировъчни, управляеми и неуправляеми ракети (снаряди);

ж) противопехотни и противотанкови мини;

з) удължени заряди;

и) взриватели и запалки;

к) пиропатрони и взривателни устройства;

л) капсул-детонатори и електродетонатори;

м) огнепроводен и детониращ шнур;

н) осветителни и сигнални реактивни патрони и ракети;

о) артилерийски гръмове и димки;

п) илюминационни и увеселителни кълба, гръмове и фойерверки;

р) други, неуказани конкретно.

(2) Взривните вещества по ал. 1, т. 1 се класифицират в зависимост от чувствителността им на външни въздействия съгласно приложение № 4.

Чл. 17. (1) Структурното звено на МВР, превозващо ВВООБ, осигурява въоръжена охрана за съпровождане на превозните средства.

(2) Охраната по ал. 1 се разполага в съпровождащ автомобил със светлинна и звукова сигнализация, който се движи след превозните средства с ВВООБ.

(3) Служителите на МВР, осъществяващи превозване на ВВООБ, трябва да бъдат инструктирани за безопасна работа с тях и за мерките за безопасни и здравословни условия на труд и по осигуряването на пожарна безопасност, както и за работа с наличните противопожарни уреди.

Чл. 18. (1) Дейностите по товаренето/разтоварването на ВВООБ се извършват на охранявани пунктове. В района на пунктовете не се допускат лица, които не осъществяват дейност по превозването.

(2) При работа на открито през нощта пунктовете по ал. 1 трябва да са осветени. Подвижните електроагрегати на осветителната система се разполагат на разстояние не по-близо от 25 м от пунктовете по ал. 1, а осветителните тела - на разстояние не по-близо от 5 м от ВВООБ.

(3) Не се допуска осветителните тела да се разполагат над ВВООБ.

(4) При превоз на ВВООБ не се допуска превишаване на товароподемността на съответния вид превозно средство.Чл. 19. (1) Всички дейности по товарене/разтоварване на ВВООБ се извършват с технически изправни и обезопасени средства за механизация (ролгани, верижни транспортьори, повдигачи, ръчни колички, електрокари, високоповдигачи, мотокари и др.), а при невъзможност - ръчно.

(2) Служителите, работещи с подвижните средства за механизация при товарене/разтоварване на ВВООБ, трябва да притежават свидетелство за правоуправление на електро- и мотокари, електроповдигачи и друга техника.

(3) При ръчно товарене/разтоварване на ВВООБ се спазват следните изисквания:

1. служителите да са инструктирани за мерките за безопасност при товарене/разтоварване на ВВООБ от компетентно длъжностно лице;

2. теглото на ВВООБ заедно с опаковката на товарените/разтоварваните от един служител не трябва да превишават за:

а) боеприпасите - 40 кг;

б) негодните боеприпаси, показали неудовлетворителни характеристики при изпитване и забранени за стрелба, и взривни вещества - 20 кг;

в) средствата за взривяване - 10 кг;

3. не се допуска пренасяне на боеприпаси и средства за взривяване в неизправна или отворена опаковка.

Чл. 20. (1) При превозване опаковките с ВВООБ се нареждат плътно една до друга и се укрепват с цел недопускане на падане, разместване и удряне, като товарът се разпределя равномерно в превозното средство.

(2) Боеприпасите се товарят в превозните средства така, че надлъжната ос на снарядите (изстрелите) да е перпендикулярна на посоката на движение.Чл. 21. При товарене в едно превозно средство на ВВООБ от различни номенклатури се спазват правилата за съвместно съхраняване и превозване на ВВООБ по приложение № 1.

Чл. 22. Не се допуска наличието на открит огън на разстояние по-малко от 100 м от мястото на товарене на ВВООБ в превозните средства.

Чл. 23. (1) Пренасянето на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях калибър до 12,7 мм с обществен транспорт се извършва единствено от държавни служители, определени от ръководителя на съответното структурно звено или от упълномощено от него длъжностно лице.

(2) Служителите по ал. 1 могат да пренасят незаредени с боеприпас в цевта:

1. пистолети и револвери до 2 бр. и до 50 бр. боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие;

2. до 1 бр. огнестрелно оръжие калибър до 12,7 мм и до 100 бр. боеприпаси за него.

(3) Не се допуска пренасянето на ВВООБ във вид на пощенски колетни пратки по всички видове транспорт.
Раздел II.
Превозване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси с автомобилен транспорт

Чл. 24. (1) Превозните средства, определени за превозване на ВВООБ, трябва да са осигурени с искроуловители и със защита от статично електричество. На превозните средства отпред и отзад се поставя неутрална оранжева табела с размер 40 x 30 см с черен кант по краищата с широчина 15 мм.

(2) Преди започване на превозването водачите на автомобилите трябва да са инструктирани от компетентно длъжностно лице за спазване на правилата за превозване на ВВООБ по наредбата.Чл. 25. За превозване на ВВООБ се използват само технически изправни, закрити и оборудвани с пломбирани противопожарни уреди превозни средства, както следва:

1. два пожарогасителя (от 2 кг и от 6 кг) с прахообразно вещество;

2. при монтиран неподвижен пожарогасител в автомобила - само един от 6 кг;

3. при автомобили с товароносимост под 3,5 т - 2 пожарогасителя от по 2 кг;

4. два светлоотразителни конуса или триъгълника;

5. ръчно фенерче без метален корпус за всеки член на екипажа.Чл. 26. При превозване на ВВООБ с автомобилен транспорт не се допуска:

1. зареждане на натоварените превозни средства с гориво или преливане на гориво от резервоара на едно превозно средство в резервоара на друго превозно средство;

2. подгряване на двигателите с открит огън;

3. едновременно превозване на ВВООБ и на запалителни течности (бензин, газьол и др.);

4. пушене в превозните средства и на разстояние по-малко от 25 м от тях;

5. превозване на взривни вещества или боеприпаси в ремаркета;

6. спиране на отделни превозни средства или колони от тях, натоварени с ВВООБ, в населени места и престой на пътното платно освен в случаите на внезапна авария, като в тези случаи не се извършват действия по отстраняването й до приключване на претоварването и извозването на товара от мястото на аварията;

7. превозване на ВВООБ при лоши метеорологични и пътни условия (силни гръмотевици и бури, хлъзгав път, гъста мъгла и др.); при внезапно настъпили такива условия отговорното за превозването лице взема необходимите мерки за обезопасяване на товара;

8. превозване на хора на борда на превозните средства или допускане в близост до тях на други лица при спиране и почивка освен охраната;

9. най-горният ред на натоварените в превозните средства опаковки (сандъци) с ВВООБ да надвишава борда на каросерията с повече от една трета от размера на опаковката (сандъците).Чл. 27. Дистанцията между отделните превозни средства, превозващи ВВООБ, трябва да е не по-малка от 100 м, а скоростта на движение - не по-голяма от 50 км/час извън населено място, до 40 км/час - в населено място, и до 70 км/час - по автомагистрала.

Глава четвърта.


ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ И ДАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ГОДНОСТ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ

Чл. 28. (1) Служителите от служби "Въоръжение" в структурните звена на МВР извършват технически прегледи и дават експертни оценки на техническата годност на огнестрелните оръжия и боеприпасите - собственост на МВР, включително на отдадените под наем на физически и юридически лица.

(2) Технически преглед и даване на експертна оценка за техническата годност на огнестрелните оръжия по ал. 1 се извършват от служители на МВР, притежаващи необходимата квалификация по ремонта и експлоатацията на огнестрелните оръжия.Чл. 29. (1) В зависимост от техническото състояние и от характера на необходимия ремонт огнестрелните оръжия се разделят на 5 категории, боеприпасите - на 3 категории, и взривните вещества - на 4 категории.

(2) Въз основа на категорията на ВВООБ се извършва качественият отчет на ВВООБ, определя се степента им на годност и необходимият ремонт за тяхното възстановяване.

(3) Категоризирането на ВВООБ се извършва от комисия, назначена от ръководителя на структурното звено на МВР, която изготвя протокол.

(4) Протоколът по ал. 3 за промяна на категорията на ВВООБ се утвърждава, както следва:

1. от ръководителите на структурните звена на МВР:

а) за огнестрелни оръжия, преминаващи от първа във втора или от първа или втора в трета категория;

б) за боеприпасите, преминаващи от първа във втора категория;

в) за взривните вещества, преминаващи от първа във втора или трета категория и от втора в трета категория;

2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) от директора на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности (ДУССД) - МВР:

а) за огнестрелни оръжия, преминаващи в пета категория;

б) за боеприпасите, преминаващи в трета категория;

в) за взривните вещества, преминаващи в четвърта категория;

3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) от началника на сектор "Въоръжение" към ДУССД - МВР за огнестрелни оръжия, преминаващи в четвърта категория.

Чл. 30. (1) Показателите и нормите, по които се установяват категориите на взривните вещества и средствата за взривяване - собственост на МВР, се определят съгласно приложение № 5.

(2) По своите качествени показатели взривните вещества и средствата за взривяване се подразделят на 4 категории:

1. първа категория - взривните вещества и средствата за взривяване, годни за използване и продължително съхраняване и отговарящи по всички показатели на изискванията на действащата техническа документация за изготвянето им (стандарти, технически изисквания, чертежи и т. н.);

2. втора категория - взривните вещества и средствата за взривяване:

а) годни за използване и продължително съхраняване, но с несъществени отклонения от нормите за първа категория, непречещи на нормалното им използване и осигуряващи тяхната безопасност при съхраняване и работа;

б) удовлетворяващи показателите на първа категория, но произведени по документация в периода 1941 - 1946 г.;

3. трета категория - взривните вещества и средствата за взривяване:

а) годни за използване, безопасни при съхраняване и работа, но със значителни отклонения от нормите за първа и втора категория, които показват понижаване неустойчивостта на свойствата на ВВ при съхраняване или за ограничени възможности за използването им;

б) изискващи сортировка, за да се извадят от партидата отделни изделия, които са негодни за използване или опасни при съхраняване и работа;

в) подлежащи на ремонт и възстановяване в специализирана ремонтна база - прекомплектуване, презареждане, подсушаване, премахване на последствия от корозия и плесен, нанасяне на антикорозионни покрития, херметизация, преопаковка, маркиране, боядисване и т. н.;

4. четвърта категория - взривните вещества и средствата за взривяване, негодни за използване и опасни за съхраняване и работа.

(3) Определянето на категориите на огнестрелните оръжия и боеприпасите - собственост на МВР, се извършва съгласно приложение № 6.Чл. 31. В МВР за боеприпасите се извършва единствено технически преглед и установяване на тяхната годност за използване по предназначение.

Чл. 32. Физическите и юридическите лица, получили огнестрелни оръжия от МВР под наем, задължително ги представят за технически преглед два пъти годишно в съответното структурно звено по обявен график.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) (1) Извършените в МВР технически прегледи на огнестрелни оръжия - собственост на физически и юридически лица, както и на отдадените под наем от МВР на физически или юридически лица се заплащат по цени, утвърдени от министъра на вътрешните работи.

(2) За извършените технически прегледи на собствениците и наемателите на огнестрелни оръжия се издава фактура от съответното структурно звено на МВР.Чл. 34. (1) Служителите, извършващи техническите прегледи, водят на отчет огнестрелните оръжия в дневник.

(2) В дневника се вписват наемателят на огнестрелното оръжие, серията и номерът на разрешението за съхраняване, носене и употреба, калибърът, видът, марката, моделът и фабричният номер на огнестрелното оръжие, както и номерът на удостоверението за годност за употреба.


Глава пета.
ПРОДАЖБА НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Раздел I.


Продажба на огнестрелни оръжия на служители на Министерството на вътрешните работи

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г.) Продажбата на пистолети се извършва на служители на МВР по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи, на освободени от служба държавни служители на МВР и на лица, с които трудовото правоотношение е прекратено, получили разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие, издадено при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ППЗКВВООБ) (обн., ДВ, бр. 78 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2001 г., бр. 1 и 115 от 2002 г., бр. 24 и 111 от 2003 г.; Решение № 963 на Върховния административен съд от 2004 г. - бр. 12 от 2004 г.).

(2) Не се извършва продажба на пистолет на служител от МВР, на когото е наложено дисциплинарно наказание "уволнение".

(3) Продажбата на пистолет на лицата по ал. 1 се извършва от директорите на структурните звена на МВР със статут на юридически лица.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) Лицата по ал. 1 могат да закупят само един пистолет от марка и модел, включени в списък, утвърден от директора на ДУССД - МВР.Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница