Чл. С тази наредба се определят редът за съобщаване, проучване, регистриране на взрив от хранително заболяване и редът за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване. Чстраница1/4
Дата15.10.2018
Размер294 Kb.
#87782
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 9 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЗРИВ ОТ ХРАНИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г.

Раздел I.


Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят редът за съобщаване, проучване, регистриране на взрив от хранително заболяване и редът за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване.
Чл. 2. Всеки взрив от хранително заболяване подлежи на задължително съобщаване, проучване и регистриране с цел установяване на причините, довели до възникването му, и провеждане на неотложни и ефикасни профилактични и противоепидемични мерки.
Раздел II.
Ред за съобщаване на взрив от хранително заболяване

Чл. 3. На съобщаване по реда на тази наредба подлежат:

1. взривове от хранителни заболявания, в т. ч. и битови, причинени от етиологичните причинители, посочени в приложение № 1;

2. всеки смъртен случай от хранително заболяване.
Чл. 4. (1) При наличие на анамнестични и клинични данни за случаи по чл. 3 общопрактикуващите лекари, медицинските специалисти от лечебните заведения, здравните кабинети в училищата, детските градини, детските ясли, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, както и лекарят (фелдшерът), изготвил смъртния акт, уведомяват с бързо известие за всеки заболял съгласно приложение № 2 в срок до 24 часа по телефон, факс или електронна поща регионалната здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия е открито заболяването.

(2) След получаване на информацията за взрив от хранително заболяване РЗИ незабавно уведомява Министерството на здравеопазването и съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по телефон, факс или електронна поща.


Чл. 5. (1) След получаване на информацията по чл. 4, ал. 2 ОДБХ незабавно уведомява по телефон, факс или електронна поща Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за възникналия взрив от хранително заболяване на територията на съответната област.

(2) В случай че информация за взрив от хранително заболяване е постъпила първо в ОДБХ, ОДБХ незабавно уведомява по телефон, факс или електронна поща съответната РЗИ за възникване на взрив от хранително заболяване на територията на областта.


Раздел III.
Ред за проучване на взрив от хранително заболяване

Чл. 6. (1) Проучването на хранителен взрив се извършва от медицински екип, сформиран със заповед на директора на РЗИ, състоящ се от специалист по епидемиология (ръководител на медицинския екип), специалист по микробиология и служител/и от ОДБХ, определен/и със заповед на директора на ОДБХ. При необходимост към екипа се привличат и други специалисти.

(2) При взрив от хранително заболяване, когато са засегнати населени места в повече от една област, министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице със заповед може при необходимост да сформира медицински екип за оказване на методическа помощ на екипите по ал. 1. В екипа се включват специалисти от Министерството на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Националния център по заразни и паразитни болести и длъжностно лице от БАБХ, определено със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.


Чл. 7. (1) При провеждане на епидемиологичното проучване членовете на медицинския екип съобразно своята компетентност извършват следното:

1. снемат подробна епидемиологична анамнеза от заболелите и контактните лица в огнищата на инфекция (в домашни и в организирани колективи);

2. изясняват каква храна са консумирали заболелите и контактните лица през последните 24 - 72 часа;

3. установяват има ли заболели, които не са консумирали от същата храна; има ли заболели членове от семействата на засегнатите и каква храна са консумирали те;

4. осъществяват връзка с лабораториите и организират незабавното и правилно транспортиране на взетите проби;

5. предписват извършването на задължителни микробиологични изследвания на контактните, на болните и на персонала, работещ в обекта, където е консумирана храната, и/или в обектите, свързани с добива, преработката, съхранението, транспорта и продажбата й;

6. предписват отстраняване от работа на лицата с положителни микробиологични резултати; отстранените лица се допускат на работа след проведено лечение и отрицателен резултат от последващото микробиологично изследване;

7. установяват и регистрират броя на заболелите, на хоспитализираните и на контактните лица;

8. потвърждават или отхвърлят наличието на "взрив от хранително заболяване" на основание данните от снетата анамнеза на заболелите, клиничната картина на заболяването, резултатите от лабораторните изследвания и данните от извършените инспекции/проверки на обектите.

(2) Служителят на ОДБХ, който е член на медицинския екип по чл. 6, ал. 1:

1. взема проби за лабораторни анализи от консумираните храни, от полуфабрикати и изходни суровини, както и проби от производствена среда;

2. извършва инспекция/проверка на обекта, където е консумирана храната, и/или обекта, свързан с добива, преработката, съхранението, транспорта и продажбата й;

3. издава писмено предписание за поставяне под възбрана на храните, за които има съмнение, че са причина за възникване на заболяването;

4. издава писмени предписания за провеждане на необходимите хигиенни мероприятия в обектите;

5. съставя актове за констатиране на административни нарушения;

6. прави предложение до директора на ОДБХ за издаване на заповед за спиране експлоатацията на обекта, станал причина за възникване на взрива от хранително заболяване.

(3) След приключване на проучването ръководителят на медицинския екип попълва карта за извършено епидемиологично проучване съгласно приложение № 3.
Чл. 8. (1) Когато обектът, в който е произведен, съхраняван или предлаган хранителният продукт, за който има съмнение, че е вероятен фактор за предаване на инфекцията, се намира извън територията на съответната РЗИ, извършваща проучването на взрива, тя съобщава незабавно по телефон, факс или електронна поща всички необходими данни на РЗИ, на чиято територия се намира обектът.

(2) Регионалната здравна инспекция, на чиято територия се намира обектът по ал. 1, съобщава незабавно по телефон, факс или електронна поща всички необходими данни на съответната ОДБХ за провеждане на съвместно проучване на място.


Чл. 9. След установяване на причините, довели до възникване на взрив от хранително заболяване, членовете на медицинския екип, в рамките на своята компетентност, предписват съответните профилактични, противоепидемични и други мерки.
Раздел IV.
Ред за вземане на проби от храни и от производствена среда при взрив от хранително заболяване

Чл. 10. Проби от храни (или остатъци от тях), консумирани 24 - 48 часа преди началото на болестните симптоми, се вземат в съответствие с методите за вземане на проби съгласно Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (обн. ОВ, специално българско издание, глава 13, том 51) и Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни (ДВ, бр. 93 от 2003 г.).
Чл. 11. (1) Проби от производствената среда се вземат от:

1. оборудване, съоръжения, инвентар и работни площи с голяма повърхност (работни маси, плотове, ленти, улеи, тави и други съдове с големи размери);

2. дребен инвентар (съдове и прибори в общественото хранене, потребителски опаковки, специални прибори и техника);

3. тръбни системи;

4. резервоари и други съоръжения за съхранение на полуфабрикати и готови хранителни продукти;

5. ръце на персонала, зает в производствения процес, работно облекло (престилки, ръкавици и др.);

6. други предмети и съоръжения.

(2) Редът за вземане на проби от производствената среда е посочен в приложение № 4.


Раздел V.
Регистрация на взрив от хранително заболяване

Чл. 12. (1) Бързите известия за случаи на хранително заболяване или смъртни случаи от хранително заболяване се получават, регистрират и съхраняват в РЗИ, на територията на която е възникнал взривът от хранително заболяване.

(2) Взривовете от хранителни заболявания се вписват в регистър по образец съгласно приложение № 5.


Чл. 13. В срок пет работни дни след приключване на епидемиологичното проучване и диагностичните процедури за всеки регистриран взрив от хранително заболяване ОДБХ изпраща в РЗИ копие на всички документи, издадени от ОДБХ по време на епидемиологичното проучване, и информация за предприетите мерки.
Чл. 14. (1) Регионалните здравни инспекции в седемдневен срок след приключване на взрива изпращат в Министерството на здравеопазването картата за епидемиологично проучване, писмен епидемиологичен анализ, съдържащ данни, непосочени в картата, и информация за предприетите противоепидемични мерки, както и мерките, предприети от съответната ОДБХ.

(2) Регионалните здравни инспекции ежегодно до края на януари на следващата година изпращат в Министерството на здравеопазването и НЦОЗА справка съгласно приложение № 6 за всички взривове от хранителни заболявания, възникнали през предходната година.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Хранително заболяване" е заболяване, обикновено инфекциозно или токсично по природа, причинено от причинители, които постъпват в организма чрез консумация на храна и вода.

2. "Взрив от хранително заболяване" е инцидент, при който две и повече лица страдат от едно и също заболяване, последвало след консумация на една и съща храна, и епидемиологичните данни сочат храната като причина (фактор) на заболяването.

3. "Смивове" са проби промивна течност от машини, съоръжения, тръбни системи и съдове, предназначени за съхранение и транспорт на хранителни продукти.

4. "Отривки" са проби от изследваните обекти, взети посредством отриване на повърхностите със стерилни тампони. Тампоните се монтират върху пръчици от неръждаема стоманена тел или друг материал, подходящ за стерилизация.

5. "Стърготини" са проби от остърган повърхностен слой на различни предмети и повърхности от инвентари и се използват при насочено изследване на определени микроорганизми, обикновено по епидемиологични показания.
Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 60, ал. 7 от Закона за здравето.


Приложение № 1 към чл. 3, т. 1
 

Списък на етиологичните причинители на хранителни заболявания с кодовете им по класификацията на СЗО

 
101000

Bacillus sp.

200000

Parasites, Protozoa

101010

Bacillus cereus

208000

Trichinella

101020

Bacillus anthracis

290000

Други паразити

102000

Brucella sp.

300000

Вируси, рикетсии

103000

Campylobacter sp.

302000

Hepatitis A virus

104010

Clostridium botulinum

303000

Rotavirus

104020

Clostridium perfringens

304000

Norwalk v/small r.st

105000

Escherichia coli

390000

Други вируси

105010

E.coli (EPEC)

400000

Токсични животни

105020

E.coli (ETEC)

401000

Риби

105030

E.coli (EIEC)

402000

Мекотели

105040

E.coli (EHEC/0157:H)

500000

Токсични растения

106000

Francisella sp.

501000

Гъби

106010

F. Tularensis

501000

Amanita toxin

107000

Listeria sp.

590000

Други растителни токсини

107010

L. monocytogenes

600000

Микотоксини

108000

Mycobacterium sp.

601000

Афлатоксини

108010

M. bois

690000

Други микотоксини

109000

Salmonella sp.

700000

Токсични остатъци

119990

S. typhi и S. paratiphi

701000

Остатъци от медикаментозно третиране на животни

120000

Shigella sp.

 

 

120010

Sigella dysenteriae

701100

Хемотерапевтични агенти

120020

Sigella flexneri

701110

Антибиотици

120030

Sigella boydii

701120

Сулфонамиди

120040

Sigella sonnei

701130

Антипаразитни препарати

130000

Staphylococcus sp.

701200

Хормони

130010

S. Aureus

701900

Други ветеринарни препарати

140000

Streptococcus sp.

702000

Замърсители на околната среда

140010

S. Faecalis

702100

Тежки метали

150000

Vibrio sp.

702200

Продукти за растителна защита (ПРЗ)

150010

V. cholerae

702210

Органохлорни ПРЗ

150020

V. Parahaemolyticus

702220

Органофосфорни ПРЗ

160000

Yersinia sp.

702290

Други ПРЗ

160010

Y. enterocolitica

703000

Други химични вещества

189000

2 и повече бактерии

800000

Агенти от други групи

190000

Други бактерии

900000

Неизвестен агент

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1


ДО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА

ИНСПЕКЦИЯ - гр. ........................................................................

Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница