Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози. Раздел II. Организация на диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози Чстраница2/3
Дата02.02.2018
Размер268.69 Kb.
#53818
1   2   3

Приложение № 2 към чл. 22
КАРТА

за епидемиологично проучване на случай с ехинококоза

№  

 

1. РИОКОЗ гр. ...................................................................................................................................... 

2. Име на пациента ......................................................................................................................................

3. Пол:1 мъж / 2 жена 

4. Местоживеене: 1 град; 2 село ............................................................................................................. 

5. Ул. (№) ....................................................................... община ................................................................

6. Предишно местоживеене: 1 град; 2 село ........................................................................................... 

7. Образование: 1 без образование/ 2 основно/ 3 средно/ 4 висше ......................................................

8. Настояща професия .................................................................................................................................

9. Предишна професия ................................................................................................................................

10. Месторабота ...........................................................................................................................................

11. Как е диагностицирано заболяването: 1 активно; 2 пасивно ........................................................ 

12. Начало на първите клинични оплаквания   

дата

13. Кога е потърсил лекарска помощ   

дата

14. Първоначална диагноза ........................................................................................................................

15. Окончателна диагноза ...........................................................................................................................

а) дата   

б) ехинокок на: 1 черен дроб; 2 бял дроб; 3 мозък; 4 слезка; 5 бъбреци; 6 костна система;

7 мезентериум; 8 множествена; 9 други 

в) 1 първична; 2 рецидив

16. Място на хоспитализация (дата)   

17. Дата на изписване   

18. Дата на операцията от ехинокок   

19. Серологични изследвания (резултати):

тест дата резултат

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

първоначален резултат: 1 положителен; 2 отрицателен; 3 не е изследван 

20. Клинични данни

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

21. Образна диагностика

а) рентгенография на бели дробове

................................................................................................................................................................................

б) ехография на коремни органи

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

в) КАТ

................................................................................................................................................................................

22. Провеждано консервативно лечение (дата, препарати, схема)

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

23. Изход на заболяването: а) оздравял - 1 да; 2 не; 

б) рецидиви: 1 да; 2 не       

година година година

в) усложнения: 1 да; 2 не

какви .............................................................................................................................................................

г) умрял (дата)   

24. Има ли куче: а) 1 да; 2 не 

б) от колко време (години) 

25. Дехелминтизирано ли е: 1 да; 2 не 

26. Храни ли се с термично необработени продукти (вътрешни органи и др.)

1 да; 2 не

27. Болният имал ли е контакт с друго куче: 1 да; 2 не 

28. Консумирал ли е неизмити плодове, зеленчуци и др.: 1 да; 2 не 

29. Знае ли болният как става заразяването: 1 да; 2 не 

30. Съобщаване от лечебното заведение в РИОКОЗ:

а) 1 бързо известие; 2 телефон; 3 факс; 4 електронна поща; 5 не е съобщено 

б) дата   

31. Други епидемиологични данни (вкл. проведени мерки)

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

32. Класифициране на случая: 1 вероятен; 2 потвърден 

 

Забележка. Картата се попълва в 2 екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в РИОКОЗ, другият се изпраща в МЗ всяко тримесечие.

 

Дата: Извършил проучването:

.............................................................

(подпис, име, фамилия, длъжност)

 

Приложение № 3 към чл. 25, т. 1
КАРТА

за епидемиологично проучване на случай с трихинелоза

№  

 

1. РИОКОЗ гр. .............................................................................................................................................

2. Пациент ................................................................................................................................................…

3. Възраст .................................................................................................................................................. 

4. Пол: 1 мъж / 2 жена 

5. Местоживеене: 1 град; 2 село ............................................................................................................. 

ул. (№) ............................................................................ община ................................................................

6. Възраст ..................................................................................................................................................…

7. Образование: 1 без образование/ 2 основно/ 3 средно/ 4 висше ......................................................

8. Месторабота .............................................................................................................................................

9. Как е диагностицирано заболяването: 1 активно; 2 пасивно 

10. Начало на първите клинични оплаквания   

дата

11. Кога е потърсил лекарска помощ?   

дата

12. Първоначална диагноза ................................................................   

дата

13. Уточнена диагноза .......................................................................   

дата

14. Къде е лекуван? 1 болница; 2 амбулаторно 

15. Място на хоспитализация ...........................................................   

дата

16. Дата на изписване   

17. Паразитологични изследвания (резултати)

а) дата   

б) материал ..........................................................................................

в) резултат: 1 положителен; 2 отрицателен, 3 не е изследван 

18. Серологични изследвания (резултати):

дата тест резултат

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Първоначален резултат:1 положителен; 2 отрицателен; 3 граничен; 4 не е изследван 

19. Параклинични изследвания: (резултати)

................................................................................................................................................................................

а) дата   

б) еозинофилия: (1) до 10 %; (2) 10 - 20 %; (3) 20 - 50 %; (4) >50 %; (5) не 

в) левкоцитоза: 1 да; 2 не

20. Клинични данни

................................................................................................................................................................................

форма: 1 асимптомна, 2 клинично изявена 

21. Проведено лечение (дата, препарати, схема)

................................................................................................................................................................................

22. Изход на заболяването: а) оздравял - 1 да; 2 не; 

б) усложнения: 1 да; 2 не

в) умрял: дата   

23. Знае ли болният как става заразяването? - 1 да; 2 не 

24. Консумирал ли е месо или месен продукт?

а) 1 от домашна свиня; 2 от дива свиня; 3 от мечка; 4 друго; 5 не е консумирал 

б) 1 еднократно; 2 многократно 

в) кога за последен път?   

дата

25. Откъде са придобити: 1 от лично стопанство; 2 от търговска мрежа

3 заведения за обществено хранене; 4 лов; 5 други 

................................................................................................................................................................................

26. При източник домашна свиня (отглеждане): 1 в стопанския двор; 2 свободно; 3 и двете 

27. Кога е заклано или отстреляно животното   

дата

28. Къде ................................................................ 

област

29. Предварителен ветеринарно-санитарен контрол на месото:

1 положителен резултат; 2 отрицателен резултат; 3 не е провеждан 

30. Консумирали ли са членовете на семейството му и/или познати

от същото месо или месен продукт? 1 да; 2 не 

(приложете списък с имена, адреси, анамнестични данни и резултати от проведени изследвания)

31. Вероятен източник на инвазията ........................................................................................................

1 домашна свиня, 2 дива свиня, 3 мечка, 4 други 

32. Съобщаване от лечебното заведение в РИОКОЗ:

а) 1 бързо известие; 2 телефон; 3 факс; 4 електронна поща; 5 не е съобщено; 

б) дата   

33. Съобщаване в МЗ: а) 1 телекс; 2 телеграма; 3 факс; 4 електронна поща; 5 не е съобщено 

б) дата   

34. Други епидемиологични данни (вкл. проведени мерки) ..................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

35. Класифициране на случая: 1 вероятен; 2 потвърден 

 

Забележка. Картата се попълва в два екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в РИОКОЗ, другият се изпраща в МЗ всяко тримесечие.

 

Дата: Извършил проучването:

.............................................................

(подпис, име, фамилия, длъжност)

 

Приложение № 4 към чл. 25, т. 5
РИОКОЗ гр. ............................

 

ДАННИ ОТ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ НА ТРИХИНЕЛОЗЕН ВЗРИВ В

 

Гр./с. …………….. Община ……………………… Дата на взрива ………………………………..

 

Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница