Член на Приятели на Земята ИнтернешънълДата22.07.2016
Размер95.9 Kb.
#1206Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 04-04/04.04.2011

До Гюнтер Йотингер

Еврокомисар по енергетика


До Европейския парламент

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател
Относно: България – Два въпроса за включване в стрес-теста на АЕЦ “Козлодуй”

Уважаеми господин Йотингер,

Уважаеми господа евродепутати,
В подкрепа на инициативата на Еврокомисаря по енергетика Гюнтер Йотингер за провеждане на стрес-тестове на всички ядрени централи, Национално движение „Екогласност” ПРЕДЛАГА за включване в стрес-теста на АЕЦ “Козлодуй” следните два въпроса:
1. За мястото на АЕЦ “Козлодуй” спрямо другите атомни електроцентрали относно радиоактивните газоаерозолни изхвърляния в атмосферата.

В представения публично в гр. Козлодуй на 29.03.2011 г. доклад по оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) на инвестиционното предложение за изграждане на Национално хранилище за ниско- и средноактивни отпадъци(НХРАО), стр. 20, Част 3, Глава 3.2.1. Качество на атмосферния въздух, е поместена таблица 3.1.7. “Газоаерозолни изхвърляния, 2001-2008 г.”.


Газоаерозолни изхвърляния в атмосферата от АЕЦ “Козлодуй”, 2001-2008 г.

Газоаерозолни изхвърляния / години

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Радиоактивни благородни газове (РБГ), TBq

293.8

267.1

253.4

71.5

27.8

6.83

1.15

0.55

Радиоактивни аерозоли (ДЖА), GBq

1.54

1.67

1.30

0.10

0.074

0.069

0.070

0.019

Радиоактивен Йод-131 (131I), GBq

3.84

2.94

2.58

1.31

0.32

0.26

0.10

0.0011

Очевидни са значимите разлики в количеството на изхвърляните в атмосферата от АЕЦ “Козлодуй” радиоактивни дългоживеещи аерозоли, Йод-131 и радиоактивни газове, разгледани по години. Докато за 2001, 2002 и 2003 г. те са с близки стойности, то за 2004 г. изведнъж са отчетени значимо по-ниски стойности, а през 2008 г. радиоактивният Йод-131 (същите частици, дето всяват оправдана паника тези дни в Япония, оттам дойдоха и в Европа, в това число на вр. Мусала в България, въпреки бодряшките лъжовни изявления на българското ядрено лоби по всички медии и исканията му за скриването на истината от българските граждани) е намален за 2008 г. спрямо 2003 г. цели 2345 пъти.

Длъжни сме най-тревожно да огласим причината за намалените стойности в докладите на АЯР за АЕЦ “Козлодуй” след 2005 г. – това не се дължи на някакви технологични подобрения за недопускане на опасното замърсяване в околната среда, с риск за здравето на хората. Тук се касае за изкуствена промяна в методиката(“по-консервативен подход”) за отчитане на тези радиоактивни изхвърляния в атмосферата, с единствена цел – да се скрие истината за лошата работа на българските ядрени реактори в Козлодуй и безхаберието на ядреното лоби в България. За съжаление това става със съзнателното прикриване и противозаконно съучастие от Националния ядрен регулатор Агенцията за ядрено регулиране(АЯР), за който се изисква да бъде независим държавен регулаторен орган за ядрена безопасност, а не подвластен на фирма АЕЦ “Козлодуй” ЕАД.

И въпреки тези очевидни аномалии в представените от АЕЦ “Козлодуй” стойности, авторите на доклада по ОВОС за НХРАО безхаберно правят порочен извод: “През целия период на експлоатация на всички блокове на АЕЦ “Козлодуй”, емисиите от радиоактивни благородни газове и дългоживеещи аерозоли(ДЖА), не надхвърлят 2% от пределно допустимите граници”. Доколкото в доклада по ОВОС се казва, че реалните емисии са незначителен процент от проектните норми – “Освободените през 2008 г. газоаерозолни емисии са многократно под консервативно определените граници, съответно: РБГ – 0.01%, ДЖА – 0.04% и Йод-131 – 0.002%”, може да се направи извода, че за АЕЦ”Козлодуй” все още се цитират старите руски норми от 1983 г. - пределно допустими изхвърляния(ПДИ) като “проектни норми”.

Известно е, че тези стари руски норми са заменени след аварията в Чернобил от Научния комитет за действие на атомната радиация(НКДАР) към ООН, с нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата - емисиите на газообразните радиоактивни продукти са приведени към единица произведена електрическа енергия. В тази връзка, в Доклада на АЯР за 2001 г., на стр.9 се констатира:”Това сравнение на газовоаерозолните изхвърляния от АЕЦ”Козлодуй” с ПДИ, определени в технологичните регламенти на блокове 1-6, не дава пълна представа за мястото на АЕЦ”Козлодуй” в сравнение с другите атомни централи по света. Като база за сравнение следва да се използват и нормализирани показатели за РБГ(радиоактивни благородни газове), ДЖА(дългоживеещи аерозоли) и Йод-131, изхвърлени в атмосферата от АЕЦ, които се публикуват периодично от НКДАР към ООН”.

Горният груб опит за криене на информация за ядрената безопасност е в отговор на неколкократното огласяване след 2005 г. на изготвения анализ от Национално движение „Екогласност” за сравнението и мястото на АЕЦ “Козлодуй” спрямо другите ядрени централи относно радиоактивните газоаерозолни изхвърляния в атмосферата.

За отбелязване е, че председателят на АЯР отричаше по медиите от 2006 г. до днес изнесените от нас данни с единствен аргумент за липсата на повишаване на радиационния фон, измерван от АЯР, Гражданска защита и Министерството на околната среда и водите. Трябваше ли да дойде ядрената катастрофа в Япония, за да чуем след 5 години истината от Марина Низамска - началник отдел "Аварийно планиране и готовност" в Агенцията за ядрено регулиране, която заяви на 23.03.2011 г.  по Българското национално радио, че не е възможно радиоактивните частици да се регистрират от приборите за радиационния фон, когато не се е сформирал облак? Тези частици се улавят само с филтри и по никакъв начин от таблата за радиационен фон, което досега упорито се криеше от ядрения регулатор АЯР.

Неоспоримо е вероятното попадане на една радиоактивна частица в човешкия организъм чрез вдишване или чрез храната, с опасни последствия за здравето.
Ето данните от нашия анализ от 2005 г.:
Радиоактивни изхвърляния от АЕЦ в атмосферата през 2003 г.


Държава - брой и вид сравними реактори / радиоактивни изхвърляния за 2003 г.

РБГ

TBq/ ТWh


Йод-131

МBq/


ТWh

Йод-131 +

аерозоли

МBq/


ТWh

Германия – 13 PWR

0,121

0,120

0,167

Франция – 58 PWR

0,212
5,498

Швейцария – 3 PWR

0,827

0,381

0,403

Испания – 7 PWR

0,424

10,162

11,820

Белгия – 7 PWR

0,744

10,080

11,656

Общо – 88 PWR

2,328
29,544

Финландия – 2 ВВЕР

0,845

2,267

6,501

България – 4 ВВЕР

15,79

160,9

243,23

Този анализ е по данни от Интернет-страницата на Международната агенция за атомна енергия(МААЕ), със седалище Виена: http://www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-safety.htm#1, където са публикувани Националните доклади по Конвенцията за ядрена безопасност, представяни във Виена на всеки три години от правителствата на всички ядрени държави.

Според докладваните през 2005 г. данни за 2003 г., АЕЦ “Козлодуй” е “първенец по максимално изхвърляне в атмосферата на радиоактивност”. При усредненото сравнение за един реактор на АЕЦ “Козлодуй” на нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата, у нас 4730 пъти сме по-зле спрямо средностатистическите изхвърляния на аерозоли и радиоактивен Йод-131 от един ядрен реактор в Германия. От данните в горната таблица се вижда, че АЕЦ”Козлодуй” с 4 реактора в България, през 2003 г. е с почти 7 пъти по-висока специфична емисия на РБГ(радиоактивни благородни газове) от всичките 88 реактори тип PWR в Германия, Франция, Швейцария, Испания и Белгия (взети заедно!) и над 8 пъти по-висока специфична емисия на Йод-131 + аерозоли при същото сравнение.

Като признание и доказателство за истинността на тревожния анализ за лошата картина относно радиационните изхвърляния в атмосферата от АЕЦ “Козлодуй”, трябва да се приеме последвалото непубликуване след 2006 г. на Националните доклади на България на официалния сайт на МААЕ - Виена . Защо се крие информацията от очите на Европа?


На 19.03.2011 г. в София пред зам.-министър на икономиката и енергетиката Марий Иванов внесохме нашето искане при предстоящите стрес-тестове, обявени от еврокомисаря по енергетика Гюнтер Йотингер, Европа да чуе за тази манипулация и криене на истината при единствената българска ядрена централа.
2. От 2004 г. до днес АЕЦ “Козлодуй” работи без актуален документ ТОБ(Техническа обосновка на безопасността) след подмяната на типа руско ядрено гориво.

След изнесените данни на 10.07.2008 г. от ядрения физик със 17-годишна работа в АЕЦ “Козлодуй” Георги Котев, последва на 30.07.2008 г. доклад от Националния ядрен регулатор Председателя на Агенцията за ядрено регулиране Сергей Цочев до енергийния министър Петър Димитров, с потвърждение за наблюдаваните аномалии след подмяната от 2004 г. на типа ядрено гориво при неактуализирана документация ТОБ. В същия доклад АЯР съобщава, че най-важният документ за ядрената безопасност на всяка ядрена централа ТОБ “е в процес на преглед от експертите на агенцията”, което е признание за работа с нелицензирано ядрено гориво. От проведеното собствено разследване на Национално движение „Екогласност” съвместно с Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, можем уверено да твърдим, че и до днес все още Агенцията не се е произнесла по актуализацията на паспорта ТОБ на единствената руска АЕЦ в България.


Вместо да се привлече г-н Георги Котев към участие в проверките по изнесените от него факти и доказателства, Министерският съвет с писмо № 533/03 от 20.01.2011 г. ни заплаши с обвинение, че сме виновни за изхарчените повече от два милиона лева от държавния бюджет за анализ на публично оповестените от нас документи за аномалиите в ядрената централа. От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма назначиха на 17.01.2011 г. проверка от четиричленна комисия, наречена манипулативно “независима”. Двама от членовете на комисията са на трудов договор, а другите двама - на скъпо заплатени консултантски договори в проверяваната фирма АЕЦ “Козлодуй”. За съжаление, въпросната “независима” комисия не поиска даже среща с автора на сигналите за далаверите достойния български ядрен физик Георги Котев и от медиите разбираме, че в тайния си от нас доклад “независимите” експерти прикриват далаверите с изводи, несъотносими към доказателствата за работа в АЕЦ без ТОБ вече седма година.

Заплаха със съд получи зам.-председател на НД “Екогласност” от представител на ДА “Национална сигурност” на 29.03.2011 г. в гр. Козлодуй, след огласяването с документи на горните данни в общественото обсъждане на доклада по ОВОС за НХРАО.
Уважаеми господин Йотингер,

Уважаеми господа евродепутати,

В прибързаността на срещата от 22.03.2011 г. при министър-председателя Бойко Борисов само с ръководството на АЕЦ “Козлодуй”, без участието на Националния ядрен регулатор Председателя на АЯР, както и в заповедта на премиера от същия ден за извършване на стрес-тест на фалшивия принцип “оценка сами на себе си”,


Национално движение „Екогласност” и Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” виждат замислена поредна формална “партньорска проверка” в България и НАСТОЯВАТ пред Вас в предстоящия стрес-тест от Европейския съюз да бъдат включени и нашите два въпроса – за мястото на АЕЦ “Козлодуй” спрямо другите атомни електроцентрали относно радиоактивните газоаерозолни изхвърляния в атмосферата и за работата на българската ядрена централа от 2004 г. без актуален документ “Техническа обосновка на безопасността” след подмяната на руското ядрено гориво.


С уважение,
Инженер-математик Петър Пенчев

Зам-председател на Национално движение „Екогласност”

Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”


България, 3400 Монтана, ул.”22 септември” № 40, http://grupa-geo.blogspot.com,e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com, GSM +359 887525032

Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова
2011 -> Десети общински преглед на художествената самодейност – пордим`2011


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница