Човешкият капитал като основен елемент на нематериалните активистраница1/5
Дата16.03.2023
Размер168.5 Kb.
#116912
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
Човешкият капитал

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”


Тема: ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ КАТО ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ”
ФАК. № 1. ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ

Днес в условията на бърза глобализация и все по- широко застъпени нови технологии, информация и комуникации, на човешкия капитал се предава по – голямо значение като движеща сила на развитието. Появяват се нови теории които обясняват напредука в икономическото развитие.


С настъпването на техниката и технологиите от средата на XX в. се отдава особено значение на образованието като фактор на развитие и растеж. Поставят се важни икономически проблеми- зависимостта на съвременното производство от образование, умения, квалификация, растяща безработица и др. Изследванията и анализите на икономистите са насочени към технологичната промяна и човешкия капитал, както и факта ,че науката и образованието придобиват първостепенно значение за развитие на производството и икономическия и социален прогрес. Образованието е ключът към придобиване и повишаване качеството на човешкия капитал. По-добре обучената и образована работна сила е в състояние да произведе повече и по-качествена продукция. Колкото по-висока е степента на образование, толкова потенциала за развитие на наука и технологии е по-голям. Растящото познание е тясно свързано с инвестициите в новите технологии, като повичава възможностите за по-нататъшни инвестиции. Революцията в информационните технологии и иновациите стават едни едни от основните фактори на конкурентноспособността.
Очертава се нова концепция за формиране на капитала- в инвестиционните разходи вече се включват и тези за образование и обучение, за научна и развойна дейност, разходи за реорганизация и производство и др. Така се стига до нова терминология – „нематериални” инвестиции и „нематериални” активи. Редица изследвания показват, че в САЩ особено голямо е нарастването на ресурсите, насочвани към образованието, обучението, научноизследователската и развойната дейност. През 90-те години на XX в. Американската икономика се характеризира със значително нарастване на производството, производтелност на труда и заетост на висококвалифицирани работници. Икономистите определят това като резултат от факта, че САЩ са лидер в прилагането на иновации и нови технологии.
Технологичната промяна има положителен ефект върху нарастването на производството, както върху доходите и инвестициите в човешкия капитал. По- високото качество и внедряването на нови технологии има по- силно влияние върху производителността на квалифицираните работници. Политиките стимулиращи образованието и квалификацията чрез субсидиране имат значителен ефект както върху акумулирането на човешкия капитал, така и върху увеличаването на производството, производителността и внедряването на нови технологии.
Развитите икономически държави пренаасочват все повече ресурси към инвестиции в „нематериалните” активи. В едно от последните изследвания на ОИСР се предлага следната структура нан нематериалните активи:

 • Човешки ресурси

 • Научно- изследователска дейност, технологии и иновации

 • Организационни структури и иновации

 • Маркетинг

 • Софтуер

Макар и ограничен размера на инвестициите представлява около 8% от БВП на ОИСР. Ако към тези разходи се включатфирмените разходи за образование и обучение, организация и развитие на пазара, общия разход ще надхвърли 10% от БВП.
Производството, разпространението и използването на технологията и информацията са ключът към икономическата активност и устойчивият растеж. Този факт придобива все по – голямо значение. Тази констатация се обосновава с радица агрегирани измерители:

 • Делът на агрегираните сектори, сформирани от производства и услуги, базиращи се напознанието е над 50% (това са сектори с активна НИРД)

 • Стойността на високотехнологичния експорт от страните в ОИСР се увеличава съществено през последното десетилетие и надвишава темповете на растеж във всички други приозводствени сфери

 • Инвестиции в информационните и комуникационни технологии в страните от ОИСР представлява средно 7% от БВП

 • В структурата на заетите значително нараства делът на тези с висока степен на образование и квалификация. Качеството на човешките ресурси е основният фактор за изобретяването и разпространението на технологията.

Един от най – важните фактори на икономическия растеж и конкурентноспособността е човешкият капитал. Ако няма квалифицирана и образована работна сила не мможе да бъде постигнато икономическо и социално развитие. Те са не само основен източник и база за НИРД, но и средство за превръщане на технологичнапромяна в икономически растеж. Придобиването на знания и умения от висока степен е длгосрочен процес, който изисква и значителни вложения в образователната инфраструктура.

 1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница