Чрез г-н михаил миков председател на народното събраниеДата26.10.2018
Размер124 Kb.
#101123

Изх.№……………..

…………………….


ЧРЕЗ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ДО

Г-Н ВЛАДИМИР ТОШЕВ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ

ПГ НА ПП ГЕРБ
На Ваш № 354-06-493 от 08.11.2013 г.
ОТНОСНО: Въпрос от г-н Владимир Тошев народен представител от ПГ на ПП ГЕРБ относно правна уредба на ранното пенсиониране в страните от Европейския съюз

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОШЕВ,


Във връзка с Вашия въпрос, Ви предоставям информация за минималната възраст и осигуряване/служба за пенсиониране на военни и полиция в ЕС, както следва:

 • Хърватия - Законът за пенсионните права на активния военен, полицаи и оторизирани служители, регулира пенсиите за тези категории лица. Самото право на пенсия при старост, включително ранното пенсиониране, са описани в Закона за пенсионното осигуряване, но по-благоприятните условия и по-благоприятстващия начин за изчисляване на пенсиите са описани в посочения специален закон. Предвид тях, действително служещо военно лице, полицай и оторизиран служител могат да придобият пенсия за старост при навършване на 65-год.възраст и 15 години квалифициращ период, докато ранното пенсиониране е допустимо при навършване на 60 години и 35 години квалифициращ период (период, който е правопораждащ за правото на пенсия).

Същевременно, право на пенсия за старост може да бъде предоставено и на лице, което е изпълнило 30 години квалифициращ период, в рамките на който най-малко 15 години трябва да бъдат период на осигуряване като военен, полицай или оторизиран служител (в ефективна продължителност, както и в удължена продължителност, което означава период със съответната привилегия), независимо от възрастта.

Военен на активна служба може да придобие право на пенсия при старост съгласно решение на главнокомандващия на армията при заслуги и повишение във въоръжените сили, или при друго специално основание, независимо от възрастта и квалифициращия период. В този случай пенсията се изчислява за квалифициращ период от 40 години. • Чешка Република – Военни и полиция – пенсионират се 5 години преди стандартната възраст, като последната се увеличава; тази година стандартната възраст е 62, а за армията и полицията – 57.

 • Дания – Полиция- няма минимална възраст за пенсиониране; охрана в затворите – 63 години и ще отпадне от 2019 г.; военни – 60 год. възраст и в периода 2019 – 2022 ще се вдигне до 62. • Финландия – Военни - 55 год. възраст, за висшите офицерски чинове – 60 или 63 години; полиция – 63 год. възраст, общата за държавните служители.

 • Естония – Военни: 50 год. възраст и 20 години действителна служба.

 • Германия – За професионални военни: 65 години за генерали, полковници, военни лекари, музиканти и геоинформация; за останалите – 62 години; 61 години за генерал-лейтенанти, 59 - за майори и капитани; 56 – за капитани, лейтенанти и първи лейтенанти, 41 – за пилоти. Тези възрасти се прилагат и за военни от флота. Полиция – възрастта за пенсиониране зависи от провинцията, тъй като се определя от местното законодателство – 60-65 години.

 • Гърция – Военни – 65 години и 15 години пълно осигуряване за пенсия; полиция – до 01.01.2015г. – като за военните, от 01.01.2015г. – 60 години и 40 г. осигуряване за пенсия.

 • Унгария – Военни и полиция – по общия ред – мин. възраст от 62 до 65 години според годината на раждане, както и мин. 20 години стаж за пълна пенсия или 15 години стаж за частична пенсия. • Италия – Военни и полиция – 60 години, има проектозакон за повишаване на тази възраст. Увеличават се, считано от 01.01.2013г., с увеличаване на очакваната продължителност на живота, и изискванията за достъп до пенсиониране на персонала от сектор сигуррност, отбрана и публични услуги. Със закони от 2009г. и 2010г. очакваната продължителност на живота е увеличена и за персонала на въоръжените сили 'carabinieri’, Guardia di Finanza Corps, на персонала на полицията с цивилен статут (Градската полиция, Държавното горско стопанство и администрацията на затворите), както и персонала на националната пожарна служба.

Със законови промени от 2011г., считано от 01.01. 2013г. адаптирането на увеличаването на очакваната продължителност на живота се прилага и към пенсионната възраст, а когато достъпът до пенсионни права не зависи от възраст, към предвидените вноски за право на пенсия.

Новите условия за периода 01.01.2013г. - 31.12.2015г.

1 . Адаптиране на изискванията за достъп до пенсия при старост:

Тези пенсии се отпускат при достигане на максималната възраст за съответната система, които пък варират според квалификацията или професионалната степен, във вр. с очакваното изискване за вноски за мнозинството от работещите. Още поначало се отбелязва, съгласно тълкуване на Министерство на труда и социалната политика, на Департамента за публична администрация и министерство на финансите и икономиката, че пенсионирането ex officio, от 01.01.2013г, се осъществява при максимална възраст за съответния стаж и не съответства на увеличената продължителност на живота.

Т.е. действа общ принцип, че работодател в публичния сектор е задължен да прекрати правоотношението на заетост или самата заетост, когато работещият достигне възрастовата граница, установена от закон или когато е изпълнил условията за пенсиониране. Ако все още не отговаря на всички условия, може да остане на служба само докато придобите право на пенсия (т.нар. прозорец) .

Ако работещият достигне възрастта през 2013г., но не отговаря на други условия, възрастта се увеличава с по 3 месеца ( т.нар. променящ се прозорец) .

2 . Адаптиране на условията за пенсии за стаж:

От 01.01.2013г. до 31.12.2015г., достъпът до ранно пенсиониране е при:

- Вноски за 40 години и 3 месеца, независимо от възрастта;

- Вноски за пенсия за не по-малко от 35 години и при минимална възраст от 57 години и 3 месеца;

- Придобит период на вноски, съответстващ на 80 % , внесени до 31.12г. и при възраст от мин. 53 години и 3 месеца.

Дори при пенсиониране при изискването за 40 години осигуряване, независимо от възрастта, достъпът до пенсия е ограничен от 12 месечния променящ се прозорец, допълнителната отсрочка от 1 месец при право, възникващо през 2012г., 2 месеца - за 2013г., 3 месеца – за 2014г. • Латвия – Полиция – мин. 50 годишна възраст, а при пенсиониране по болест – мин. 38 годишна възраст.

 • Литва – Военни – няма минимална възраст, 10-20 години осигуряване; полиция – 50 год. възраст и 20 години осигуряване; охрана на съдебната власт и службата за борба с корупцията – 50 год. възраст и 20 години осигуряване.

 • Нидерландия – Обществената пенсионна схема не въвежда различни правила за военните и полицията – 65 години + 1 месец. Има обаче и частни пред-пенсионни схеми, при които възрастта е различна за военните и полицията (те са професионални схеми по смисъла на правото на ЕС, т.е. като въведените при нас в ІІІ стълб професионални пенсионни схеми).

 • Полша – Военни – за постъпилите в армията до 01.01.2013г. – 15 години осигуряване; постъпили след 01.01.2013г. – 2 условия: минимална възраст 55 години и 25 години осигуряване.

 • Румъния – Намалена възраст за пенсиониране спрямо стандартната, според годините изслужени като военен.

 • Испания – Военни и полиция – 60 год. възраст, ако имат 30 години осигуряване; общата възраст за пенсиониране за двата случая – 65 години. • Португалия – Като общ принцип възрастта за пенсиониране за полиция и военни е същата като за останалите работещи - 65 години. Отделно, от 57 год. възраст до 62 годишна възраст (в зависимост от професионалната категория) тези лица могат да са в хипотезата на т.нар. “резервиране” (те са резервисти), при която не работят, но могат да бъдат извикани на служба по всяко време. След 5 години в тази ситуация или при навършване на 65 год. възраст, те могат да поискат пенсия. По време на перода на “резервиране” те получават заплата, така че това не е пред-пенсионна схема, макар на практика случаят да е такъв. • Швеция – Военни и полиция се осигуряват и пенсионират при общите условия на NDC/PAYG системата и на данъчно финансираната система за гарантирани пенсии за живеещи в Швеция лица (40 години пребиваване + 65 год. възраст). Има и професионални пенсионни схеми, по които пенсия може да се получава от 55 год. възраст при условие, че се прекрати заетостта, но няма информация дали такава професионална схема е договорена за военни/полиция. Има предложения за повишаване на възрастта, поради повишаване на очакваната продължителност на живота, но засега са „замразени”.

 • Обединеното Кралство – Военни – при 2 години военна служба и 65 год. възраст – пенсия се придобива; както и при навършени 40 години и най-малко 18 години служба – пенсия и еднократно обезщетение, необлагаемо, както и второ еднократно обезщетение след 65 год. възраст. Полиция – 55 год. възраст и 25 години служба, минималната служба може да варира според вида полицейска служба.

Информацията е актуализирана към 11.11.2013г., въз основа на данни, предоставени от правителствените представители в Административната комисия за координация на системите за социална сигурност към ЕК, в отговор на наше запитване от МТСП. За държавите: Белгия, Кипър, Франция, Ирландия, Люксембург, Малта, Австрия, Словакия и Словения, за които не са допълнени данни, до момента на изготвяне на отговора ни не са били получени такива.

Информацията беше събрана чрез директни запитвания, тъй като тези данни не се поддържат в базата данни за системите за социална сигурност на ЕС, ЕИП и Швейцария, поддържана от ЕК.


МИНИСТЪР:


ХАСАН АДЕМОВ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница