Чрез съвет за електронни медии до върховен административен съдДата26.09.2018
Размер44.43 Kb.
#82844
ЧРЕЗ

СЪВЕТ ЗА

ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
ДО

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ЖАЛБА
От: Политическа партия “Новото време”, рег. по ф.д. №8130/2004 г. по описа на СГС,

Дан. №1220189070, БУЛСТАТ131287649,

със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „6-ти септември” №7А, представлявано от председателя

Емил Илиев Кошлуков, ЕГН:6510263507
Срещу: Становище на Съвета за електронни медии, относно: понятието “добри нрави” по повод прилагането на чл. 10, ал. 1, т.6 от ЗРТ с оглед закрилата на малолетните и непълнолетните от 07.11.2005 г.
УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,
На основание чл. 12 и сл. от ЗВАС и чл.38, ал.1 от Закона за радиото и телевизията обжалвам т. III, т.т.1 в частта й “престъпления” и т.т.2 в частта й “прояви на вандализъм, употреба на оръжие” от Становище относно понятието “добри нрави” по повод прилагането на чл. 10, ал. 1, т.6 от ЗРТ с оглед закрилата на малолетните и непълнолетните, издадено на 07.11.2005 г. от Съвета за електронни медии, а именно и моля да го отмените в обжалваните части като незаконосъобразен, издаден в противоречие с материалноправните разпоредби и при условията на превишаване обхвата на законоопределените правомощия на СЕМ.
От фактическа страна:
На 07.11.2005 г. Съветът за електронни медии издава становище относно: понятието “добри нрави” по повод прилагането на чл. 10, ал. 1, т.6 от ЗРТ с оглед закрилата на малолетните и непълнолетните, което беше публикувано на 08.11.2005 г. на интернет страницата на СЕМ. С т. III на посоченото становище Съветът за електронни медии е приел, че понятието “добри нрави” по смисъла на чл.10, ал.1, т.6 от ЗРТ с оглед закрилата на малолетните и непълнолетните по повод излъчването на радио- и телевизионни програми означава и:

ІІІ. Недопускане излъчването между 6.00 ч. и 23.00 ч. на сензационна информация, която:
1. отразява престъпления, насилие, жестокост,

2. отразява прояви на вандализъм, употреба на оръжие или криминални техники, разкриващи детайли или начини, с които подобни действия могат да станат още по-ефикасни,
3. съдържа подробности за начина на извършване на убийства и самоубийства.

От правна страна:
С привидната цел за закрила на малолетните и непълнолетните лица, с обжалваните части на акта всъщност се въвеждат ограничения и забрани за упражняване на конституционно и законово установени права от всички граждани, както и от радио и телевизионните оператори.

С акта си в обжалваните му части Съветът за електронни медии: 1) въвежда забрана за своевременно информационно отразяване на криминални деяния, 2) с допускането излъчването на информация, свързана с криминални деяния само в часовия обхват между 23.00 ч. и 6.00 ч. създава сериозни бариери пред упражняване правото на свобода на словото, правото на свободно изразяване и разпространение на информация и най-вече правото на гражданите на достъп до информация за събития от особена обществена значимост, каквито са престъпните деяния; 3) по същество се въвежда цензура върху предаванията на радио и телевизионните оператори. На българските медии се забранява да отразяват обективно реалността. Медиите са възпрепятствани дори да отразяват в новинарските си емисии между 6.00 ч. и 23.00 ч. новини за значими събития, каквито са извършените криминални деяния, дори когато са получени по официален ред.


Така с обжалваните части от атакувания акт се нарушават следните материалноправни разпоредби:

  1. Чл. 40, ал.1 от Конституцията на Република България, съгласно който средствата за масова информация са свободни и не подлежат на цензура;

  2. Чл. 41, ал.1 от Конституцията на Република България, според който всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Ограничения на осъществяване на правото на информация според конституцията са случаите, в които упражняването на това право е насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала – основания, които не са налице за въвеждане на обжалваните текстове.

  3. Чл. 9, ал. 2 от ЗРТ, съгласно който не се допуска цензурирането на програмите под каквато и да е форма;

С обжалваните части от атакувания акт СЕМ е превишил правомощията си, защото:

1. Съобразно чл.32, ал.2 ЗРТ СЕМ дава становища в предвидените от закона случаи. В ЗРТ не са включени разпоредби, които да оправомощават СЕМ да издава акт - становище по повод въвеждане на времево ограничение за излъчване на предавания, отразяващи извършени престъпления, прояви на вандализъм и употреба на оръжие. Нещо повече СЕМ няма правомощия да дава задължително тълкуване на разпоредбите на ЗРТ.

2. СЕМ не разполага с правомощие да се намесва в програмната политика на медиите. Съгласно чл.20, ал.2 ЗРТ СЕМ в своята работа следва да се ръководи от и интересите на обществото, като защитава свободата и плурализма на словото и информацията и независимостта на радио- и телевизионните оператори. С въведеното ограничение СЕМ се ръководи от други принципи: ограничаване свободата на словото и информацията при условията на грубо вмешателство в програмната политика на медиите.


Искане:
На основание гореизложените правни аргументи още веднъж моля да отмените т. III, т.т.1 в частта й “престъпления” и т.т.2 в частта й “прояви на вандализъм, употреба на оръжие” от Становище от 07.11.2005 г. на Съвета за електронни медии относно понятието “добри нрави” по повод прилагането на чл. 10, ал. 1, т.6 от ЗРТ с оглед закрилата на малолетните и непълнолетните, като незаконосъобразен, издаден в противоречие с материалноправните разпоредби и при условията на превишаване обхвата на законовоопределените правомощия на СЕМ.
Особено искане:
Моля да постановите спиране изпълнението на атакувания акт в обжалваните му части до окончателното Ви произнасяне с решение.
Приложени:

1. Копие от публикацията от 2005-11-08, 10:37:51 на интернет страницата на СЕМ (www.cem.bg) на обжалваното становище;2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ПП “Новото време”


Дата: 08 ноември 2005 г. С уважение:

Гр. София Емил Кошлуков
Каталог: files -> doc
doc -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
doc -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
doc -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
doc -> На 14 февруари съвпадат три празника
doc -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
doc -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
doc -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница