ЧурековскаДата28.10.2018
Размер212.48 Kb.

МВЕЦ “Чурековска Нетехническо резюме


нетехническо резюме
Настоящият доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното е изготвен от екип лицензирани експерти в състав: инж. Лидия Борисова Петрова, арх. Красимира Николова Петкова-Илиева, Атанас Томов Згуров, Стили­ян Казалиев и Руска Келевска.

Ръководител на екипа е Атанас Томов Згуров.1. Анотация

на инвестиционното предложение

Съгласно възложеното от инвеститора, предмет на Доклада за ОВОС е инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Чуреково” с обща дължина на тръбопроводите 5100 м.

Малка водно-електрическа централа на р. Чурековска с кота водохващане 935 при Qз – 0. 380 м3/сек с дължина на тръбопровода Ø 500 около 2480 м, кота водохващане от р. Лявовска 935 при Qз – 0. 260 м3/сек; дължина на тръбопровода около 1300 м и Ø 400 мм и дължина на тръбопровода за уловените от р. Чурековска и р. Лявовска води около 1320 м и Ø 600. Максимална мощност на МВЕЦ около 1250 кW, годишно производство на ел. енергия 5 650 000 kWh, сградата на МВЕЦ е в землището на с. Михалково, общ. Девин, обл. Смолянска на кота 684, в ПИ общинска собственост № 149001.

2. Алтернативи

за осъществяване

на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ “Чуреково” е разработен като цялостен проект и не предвижда бъдещо разширение както на тръбопроводната мрежа, така и на машинния парк, поради лимитирането му от количеството на основната “суровина”, която използва за своята дейност – водата.


2.1. Алтернативи по отношение

на местоположението

Мотивите за направения избор за местоположение са много добрите условия за изграждане на водна централа. Границите на участъците са съобразени с теренните и хидроложки условия, изградените комуникации и инфраструктура. Съществуват възможности за отклонение от съществуващ път към площадките и осигуряване на най-удобно и икономично трасе на напорния тръбопровод.

В процеса на изготвяне на инвестиционното предложение са проучени няколко алтернативи по отношение кота водохващане и сграда МВЕЦ, дължина на трасето и неговото местоположение.

Първоначално инвеститорът е предвиждал да се осъществи изграждането на МВЕЦ от водохващането на р. Чурековска до влива на р. Лявовска. Впоследствие е било предвидено да се включи в МВЕЦ водохващането от р. Лявовска до влива в р. Чурековска. И за двете инвестиционни предложения има издадени Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС на РИОСВ – Смолян. На по-късен етап ин­веститорът е придобил правото за ползване и върху последния уча­стък от сегашното предложение от влива на р. Лявовска в р. Чурековска до сградата на МВЕЦ на с. Михалково.

От всичките варианти този с реализацията на една сграда и обединяването на двете трасета в едно инвестиционно предложение е оптималният. Реализирано по този начин, инвестиционното пред­ложение ще предотврати реализирането на няколко сгради за МВЕЦ и съответно възможността от създаване на дискомфорт при работата на съоръженията. Този вариант, въпреки голямата си дължина е с най-ниски загуби при извличането на енергия от водата.
2.2. Алтернативи по отношение на начина

на полагане и вида на тръбите

Трасето на напорния тръбопровод е предвидено да се реализира засипано, предимно в десния скат на р. Чурековска и р. Лявовска. Трасето на тръбопровода от водохващанията от р. Чурековска и от р. Лявовска до вливането им ще е вибростъклопластово, а след това до сградата на МВЕЦ ще е стоманено. По цялото продължение на трасето на тръбопровода съществуват пътища. Полагането в десния скат на реките е оптимален вариант от гледна точка на това, че тръбопроводът ще е лесен за изграждане и обслужване.

Друга алтернатива за реализиране на напорния водопровод е откритото му полагане в левия скат на реката. При този начин значително ще се оскъпят строителните работи. По време на строителството ще се въздейства върху речната екосистема и биоразнообразието и ще се влоши значително живота на ихтиофауната в реката, поради необходимостта от многократно пресичане на строителна и транспортна механизация през нея. Откритото трасе по левия скат ще въздейства негативно върху ландшафта, тъй като има визуална връзка с пътя с. Михалково – с. Чуреково.

Според начина на полагане на напорния тръбопровод, алтернативите са: открит – незасипан тръбопровод и засипан – подземно положен тръбопровод. Откритото полагане създава предпоставки за замръзване на водата в тръбопровода през зимните месеци и за неговото авариране. Това е по-евтиният вариант, но въздействащ негативно върху ландшафта. По начин на полагане подземният засипан тръбопровод е с незначително въздействие.

С най-добри хидравлични показатели – гладкост, малки загуби на напор, лесен монтаж и малко тегло, са тръбите от стъклопласт. Те обаче са значително по-скъпи и обикновено се прилагат в стръмни, силно нагънати, трудно достъпни и пресечени терени. Ето защо инвеститорът е предвидил тяхното използване да е в първите два участъка на напорния тръбопровод на МВЕЦ “Чуреково”. Стоманените тръби са по-евтини и е възможно да се използват в по-малко стръмни и нагънати терени, какъвто е третият участък от тръбопровода – от вливането на р. Лявовска в р. Чурековска до сградата на МВЕЦ.

Предвид горните мотиви, комбинираният вариант на тръбопроводите стъклопластов и стоманен е най-удачен. По отношение на начина на полагане – засипан или още подземно положен тръбопровод безспорно е за предпочитане както по отношение на ландшафта, така и по отношение на неговото безопасно функциониране.


2.3. Алтернативи по отношение

на технологичното оборудване

Съществуват два основни вида турбини. Турбините, задействани с импулс (особено турбината тип “Пелтон”), при които струя вода въздейства върху устройството, което обръща посоката на струята и така освобождава кинетичната енергия на водата. Тези турбини са подходящи при големи падове и по-малко количество вода.

Реакционни турбини (особено типовете Францис и Каплан) работят запълнени с вода и като резултат произвеждат хидродинамични сили, които задействат перките. Тези турбини са подходящи за средни и ниски височини и средно и голямо количество вода.

Броят на турбините може да бъде една или повече в зависимост от характеристиките на МВЕЦ. Инвеститорът е предложил турбина тип “ПЕЛТОН” с четири дюзи, която има високо КПД 85-95 % и се прилага при висок нетен пад в случая – 233.70 м.


2. 4. Алтернативи по отношение архитектурно-

конструктивното решение на сградата на централата

Във фаза идеен проект ще бъдат разработени най-малко два варианта за архитектурно оформление на сградата на МВЕЦ, целящи максималното и вписване в околната среда в духа на родопската архитектура и наличните природни дадености в района.

Ще се използват нови технологии за оборудване, специални материали, ограничаващи вибрациите и шума, с което да се осигури намаляване на шумовото въздействие до допустимите норми – 50 децибела на разстояние 10 м, което се приема за задоволително.
2.5. “Нулева алтернатива”

Съгласно определението в допълнителните разпоредби на ЗООС, “нулева алтернатива” е възможността да не се осъществява дейността, предвидена с инвестиционното предложение.

При “нулева алтернатива” се запазва напълно състоянието на разглежданата територия, без да се реализира инвестиционното предложение, като остава неизползван значителен потенциал от възобновим енергиен източник – водата, и не би се произвела по екологично чист начин електроенергия в размер на 5.65 млн. kWh годишно.

“Нулева алтернатива”, т.е. инвестиционното предложение да не се реализира, не предлагаме.


3. Описание, анализ и оценка

на предполагаемите въздействия върху населението

и околната среда в резултат от реализацията

на инвестиционното предложение


3.1. Компонент Атмосферен въздух

Анализът на данните показва: • Средноденонощните температури в приземния въздушен слой имат типичен часов и сезонен характер на изменение;

 • Средните характеристики на амплитудите са сравнително малко променливи през различните сезони (от 3-3.5 °С през есенно-зимните до 4.5-5.5 °С през пролетно-летните периоди);

 • Средногодишната температура на въздуха в приземния въз­ду­шен слой в района е 8.1 °С, а средногодишната амплитуда е 18.8 °С.

Това обуславя сравнително постоянни характеристики на стабил­ността на атмосферата. Средната продължителност на период през го­дината с устойчиво задържане на температурата над 10 °С е 130-170 дни (след 5 май – преди 5 октомври). Температурната сума през този период е 1600-2200 °С.

Анализът на резултатите, по­каз­ва нез­на­чи­тел­ни раз­ли­чия в ме­сеч­ни­те и го­диш­ни стойнос­ти на от­но­си­тел­на­та влаж­ност в раз­г­леж­да­ния регион.

Източници на за­мър­сяването на въздуха ще емитират в атмосферата общ нетоксичен прах с неравномерен режим. За да се намали екологичният риск, в работния проект трябва да се предвидят адекватни мерки за подтискане на такива емисии с помощта на технически средства и технологии, прилагани в подобни случаи като:


 • специализирани автомобили за оросяване на временните техно­логични пътища по време на засушаване и интензивна транспортна дейност;

 • да се товарят равномерно самосвалите, с което се избягва възможността за изтичане на материала;

 • при сухо и топло време да се навлажнява работният материал.

Характеристиката на влиянието на праха върху околната среда включва:

 • характер на влиянието – физиологичен и механичен;

 • значимост – съществена по време на строителството;

 • продължителност – периодична (в рамките на работната смяна).

Нито един от описаните по-горе фактори не се очаква да повлияе върху регионалния климат поради мащабите и периодичния (непостоянен) характер на въздействието

Оценката на въздействието на строителните работи, които ще се извършват при изграждането на обекта, е направена въз основа на приетия модел за натовареност на строителната площадка.

Прогнозните изчисления не показват съществено въздействие върху качеството на атмосферния въздух предвид:

1. ограничения обем на предвидените строително-монтажни работи;

2. линейния характер на обекта;

3. краткия период на действие;

4. характера на емисиите.

Концентрациите на наблюдаваните замърсители не се очаква да превишат нормативно определените за качество на атмосферния въздух.


3.2. Компонент Повърхностни и подземни води

Съгласно инвестиционното предложение ще се използва енергийния потенциал на реките Чурековска и Лявовска в участъците между кота 935 м (кота водохващания) и кота 684 м (кота сграда МВЕЦ). За реките в тези участъци е характерна смяната на надлъжния наклон в широки граници. Особено силно е изразено това явление за р. Лявовска, чието русло е с типично планински характер. Средният ù надлъжен наклон е 12.4 %. Речното легло на р. Чурековска в горната част е 4.12 %, в средната 6.64 %, а в долната половина на участъка е около 11 %. Участъкът след сливането на двете реки е със среден наклон около 7.40 %.

Заявените за енергийно водоползване участъци предоставят много благоприятни условия за изграждане на водна електрическа централа.

Основно реализацията на инвестиционното предложение ще въздейства върху повърхностните водоизточници – р. Чурековска и р. Лявовска. При непрекъснато изпускане в реките на определеното екологично водно количество Qекол. = 25 л/сек за р. Чурековска и Qекол. = 20 л/сек за р. Лявовска и стриктно спазване на предвидените мерки и ограничения, въздействието върху реките се очаква да бъде следното: • по териториален обхват – ограничено между водохващанията и сградата на централата;

 • по степен на въздействие – пряко, незначително при задължително изпускане в реките на екологичното водно количество;

 • по продължителност на въздействието – дълготрайно през целия период на експлоатация;

 • по честота на въздействието – постоянно през периода на експлоатация на обекта;

 • трансгранично въздействие – няма.

Като цяло инвестиционното предложение не попада в обхвата на учредената СОЗ на минералните “Михалковски извори”. Най-близко разположеното съоръжение – сградата на централата, е на 75 метра от границите на пояс І на горните два сондажа, на 1300 метра от долния сондаж № ЗГПП и е извън пояси ІІ и ІІІ на трите сондажа.

Не се предвиждат в инвестиционното предложение дейности, водещи до нарушаване целостта на водонепропускливия пласт над подземния воден обект (минералните води), чиито сондажи са с голяма дълбочина – 70 и 100 метра и с дълбока депресионна крива. При тези условия не се очаква негативно въздействие и промяна на количеството и качеството на подземните минерални “Михалковски водоизточници” в резултат от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение МВЕЦ “Чурековска”.


3.3. Компонент Отпадъци

По време на строителството – при норма 120 г/чов./дневно и средно заети около 20 души, за период на строителството – около 12 месеца, ще се генерират: 0.120 кг × 20 бр. работници × 300 дни = 720 кг =
= 0.72 тона за една година. Количеството на тези отпадъци е незначително. Кодът им е 20 03 01 – Смесени битови отпадъци.

По време на експлоатацията – при средна норма на натрупване 450 кг/ж./дн., обемно тегло 200 кг/м3 и 4 бр. обслужващ обекта персонал, тяхното количество ще бъде: 450 × 4 = 1800 кг/год. = 1.8 т/год. =
= 9.0 м3/годишно, което показва, че количеството им е съвсем незначително. Ще се събират в найлонови торби и ще се съхраняват в предвидено за тази цел помещение в сградата на централата.

Ще се извозват периодично за депониране на общинското сметище.

Не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда от отпадъците, генерирани по време на строителството и експлоатацията на МВЕЦ “Чурековска”.
3.4. Компонент Геоложка среда (земни недра)

Като цяло инженерно-геоложките условия по трасето на тръбопроводите и в обхвата на площадките на водохващанията на сградата на централата са подходящи за реализирането на обекта.


3.5. Компонент Вредни физични фактори

Районът е слабо засегнат от антропогенна дейност, което предполага ниски нива на шумово натоварване.


3.6. Компонент Земи и почви

Реализацията на инвестиционното намерение за изграждане на МВЕЦ “Чурековска” ще засегне неголяма по размери площ. Тези терени попадат в почви от типа кафяви горски, сиви горски, планинско-ливадни, алувиално-ливадни и делувиално-ливадни.

Върху почвите ще има въздействие при изграждане на водохващанията, водопроводите и централата, вследствие извършване на изкопни работи и взривни дейности.

Вторично въздействие върху почвите може да има от работещата механизация, както и от провеждането на високи води вследствие обилни валежи.

За предотвратяване въздействието върху почвите се предвижда рекултивация на терените след приключване на строителството и създаване на подходящ ландшафт. Предвижда се обезопасяване на взривните работи, както и предпазване на стръмните терени от ерозия.
3.7. Компонент Биологично разнообразие

Растителен свят

В средната част на течението (от вливането на река Лявовска нагоре) дървесната растителност по двата бряга покрай речното корито е почти сходна – основно бук със слаб примес от бял бор и габър. В този участък покрай речното корито установихме няколко броя вековни букови дървета, чиито доб­ре раз­ви­ти корони са плътно обрасли от мъхове. В мястото около основното водохващане тясното речно корито се разширява, като реката образува малки речни тераси, заети от селскостопански имоти, а съседният южния склон на билото е полегат.

Склоновете на речните брегове в тази част на реката се отличават по характера на растителността си. Десният речен бряг е с южно изложение и е покрит с млада смесена гора от бял бор и бук, а левият със северно, като от речното корито до билото са покрити с широколистна растителност със слаб примес от бял бор.

Въз основа на обобщените данни за видово богатство районът около МВЕЦ “Чурековска” е с ниска степен на значимост.

При възприемане на техническо решение за преминаване на трасето на водопровода в банкета на шосето Михалково – Чуреково, влиянието от строителството на обекта върху растителността ще бъде незначително. Ще бъдат отсечени малък брой дървета за преминаване на трасето на водопровода от водохващането на Лявовска до черния път, на крайния участък от водопровода към сградата на електроцентралата и трасето на електропровода.

Типът на обектите не предполага отделянето на емисии на вредни вещества, които постъпвайки във въздуха, води, почви да окажат вредно въздействие върху растителния свят.Животински свят

Въпреки по-малките водни обеми, средното и долното течение на р. Чурековска осигурява сравнително добри условия за развитие и размножаване на балканска пъстърва. За нормалното развитие и размножаване на рибите в посочения участък задължително е построяването на рибни проходи от каскаден тип и на двете водохващания. Според предпроектните намерения такива съоръжения са предвидени и на двете водохващания.

Левият приток на р. Чурековска в средното ù течение – Лявовска река (Татар дере) през лятото и есента са с ниски дебити и не предоставят добри условия за развитие на рибите. Останалите дерета през по-голямата част от годината са сухи.

Обстоятелството, че в периметър от 20 километра няма резервати и поддържани резервати, е свидетелство за невисоката консервационна значимост на района по отношение на видовото богатство на животинския свят.

При изграждане на водохващанията ще се залеят незначителни земеделски и горски площи, поради което не се очаква унищожаване на голям брой местообитания на сухоземни животни.

Поради характера на обекта не се очаква емитиране на вредни вещества в атмосферата, водите и почвата, които да повлияят неб­ла­гоп­ри­ят­но върху животинския свят в района при строителството и експлоатацията на МВЕЦ.


3.8. Компонент Ландшафт

Антропогенната намеса върху ландшафта е сравнително слаба. Изразява се с прокарания третокласен автомобилен път Михалково – Чуреково (асфалтиран само частично), горски пътища, строителство на съоръжения на ВиК, малко предприятие за бутилиране на минерална вода в с. Михалково.

Обектът преобладава като елементарен с въздействието си върху околната среда и предвид това средата се приспособява към антропогенните въздействия.

Малките ВЕЦ обикновено не нарушават условията на живот и не създават опасност за здравето на населението. Въпреки, че понастоящем районът на селата Михалково и Чуреково остава встрани от дестинациите за селски и екологичен туризъм, не трябва да се пренебрегва разположението им в западните подстъпи към върховете Модър, Голям и Малък Персенк. В близките години може да се очаква посещаемост от туристи. Ето защо трябва да се потърсят технически решения, които в най-голяма степен да запазят интересния облик на речното корито като тръбите да се положат подземно.3.9. Компонент Здравно-хигиенни аспекти на околната среда

Анализът на съществуващото състояние и очакваните изменения на компонентите на околната среда показва, че само в процеса на строителството, при невнимателно боравене с горива, масла, машини и др. е възможно да се появи негативно въздействие, което се оценява на практика като слабо вероятно. Потенциални рискове за здравето на работниците могат да се появят основно по време на строителството на обекта в резултат от неспазване указанията за работа по отделните строителства.Не се очаква негативно въздействие върху населението на близките селища в резултат на шум, вибрации и вредни електромагнитни лъчение, тъй като тези населени места отстоят от сградата на централата на голямо разстояние:

 • с. Чуреково – 4.5 км;

 • с. Михалково – на 2.0 км.

В машинното помещение на централата задължително се изпълнява шумозащитна изолация и мероприятия, намаляващи вибрациите.

За работния персонал се осигуряват и доставят в сградата на МВЕЦ всички необходими лични предпазни средства: изолационни пътеки, ръкавици, боти, щанга, табуретка, предпазни очила, ветроупоренфенер и др.

За гасене на пожар освен пожарогасители с СО2 се предвижда и вода от напорния тръбопровод чрез редуктор към пожарогасителните шлангове.

Бъдещият обект МВЕЦ “Чурековска” не попада в обхвата на поясите на санитарно-охранителните зони на питейните водоизточници в района, както и на съществуващите минерални Михалковски извори, ползвани за бутилиране на минерална вода.Като цяло реализацията на инвестиционното предложение не представлява здравен риск за населението на община Девин.

3.10. Компонент Природни обекти

В района на обекта и на разстояние от него минимум 20 км във всички посоки не съществуват защитени природни обекти (резервати, поддържани резервати, природни забележителности, защитени местности). Най-близката защитена територия е природната забележителност “Чудните мостове”, но тя се намира от другата страна на вододела зад верига от високи планински върхове (Малък Персенк, Голям Персенк, Модър).


3.11. Компонент Материално и културно наследство

Върху оценяваната територия не е регистрирано наличие на исторически, археологически и архитектурни паметници.

Около с. Михалково има археологически паметници от национално значение, но те не попадат върху оценяваната територия.

При с. Чуреково има археологически паметници от местно значение, но те също са извън оценяваната територия.4. Мерки,

предвидени да предотвратят, намалят или, където

е възможно, да прекратят вредното въздействие

върху околната среда и населението


Реализацията на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда ще е незначително при стриктното спазване на предвидените в доклада по ОВОС мерки.
Мерки, предвидени за изпълнение в процеса на

проектирането (П) и строителството (С)

 • Да се проектира и изпълни подземно преминаване на възможно най-дълъг участък от напорния водопровод за МВЕЦ “Чурековска” в банкета на пътя Михалково – Чуреково, съгласно писмо изх № РД-13-709 / 27.03.2006 г. на ОПУ – Смолян. Преминаването на тръбопровода да е съобразено с проекта за реконструкцията на пътя и предвидените пътни съоръжения – етапи (П) и (С).

 • Изготвяне инженерно геоложко проучване по трасето на напорния тръбопровод и на площадките на водохващанията и сградата на МВЕЦ – етап (П).

 • Изготвяне проект за организация и изпълнение на строителството – ПОИС – етап (П).

 • Не се допуска скални и земни маси от изкопите за тръбопровода и съоръженията да попадат в коритото на реката – етап (С).

 • При сградата на МВЕЦ се предвижда маслоуловителна шахта или тава под трансформатора с обем, осигуряващ поемането на трансформаторното масло в случай на авария – етапи (П) и (С).

 • Недопускане петна и разливи от ГСМ и нефтопродукти по терена и в реката при работа на строителните машини и моторните превозни средства – етап (С).

 • На площадката на МВЕЦ и на разстояние 100 метра над нея по трасето на тръбопровода не се допуска взривяване поради близостта със СОЗ на минералните извори – етап (С).

 • Отделяне и съхраняване на чимовете по трасето на тръбопровода в участъците, преминаващи през ливадни площи – етап (С).

 • Изготвяне проекти и реализация на вертикална планировка и озеленяване на площадката на сградата на МВЕЦ – етап (П), (С).

 • Проектиране и изпълнение на техническа и биологическа рекултивация по трасето на тръбопровода и на площадките на водохващанията – етап (П), (С).

 • При взривяване на скални маси да се използват защитни съоръжения от гумено-транспортни ленти, греди и дъски, затрупани с чували от пясък с цел недопускане разлет на скални късове – етап (С).

 • Излишните скални и земни маси да се извозват и депонират на место, определено от Община Девин – етап (С).

 • Проектиране и изграждане на функционален рибен проход, позволяващ осъществяване на хранителни и размножителни миграции на рибите – етап (П), (С).

 • Не се допуска складиране, съхранение и използване в близост до реката на взривни, отровни или упойващи вещества, както и извършването на електроулов на риба – етап (С).

 • На водовземните отвори при водохващанията да се проектират и изпълнят решетки или мрежи, предотвратяващи навлизането на риби в тръбопровода и попадането им в турбините – етап (П), (С).

 • Проектиране и изпълнение на шумозащитна изолация в машинната зала на централата – етап (П), (С).

 • За да се избегне замърсяване на почвите и реката с горива и масла от работещата строителна и транспортна техника, същите да се проверяват ежедневно за течове. При авария на някоя от тях, същата да се изведе незабавно на подходящо за ремонт място – етап (С).

 • Изпълнение фундаментите на турбините и генераторите по детайл, включващ пясъчна възглавница, гумени тампони, разделителни фуги и др. с цел максимално намаляване на вибрациите в машинната зала – етапи (П),(С).

 • Изготвяне проект за организация на движението за участъците на тръбопровода, минаващи покрай пътя (банкета) Михалково – Чуреково – етапи (П) и (С).

 • Предвижда се енергогасител след обекта на водохващанията за предпазване на речното корито от изравяне – етап (П), (С).

 • Да се проектира и изпълни укрепване на долната вада след изтичалото на централата с бетон и заскалявка с цел предпазване на речното корито от подкопаване и изравяне – етап (П), (С).

 • Екологичният отвор да се проектира и изпълни височинно така, че да се осигурява с предимство постоянно изтичане на оводняващото водно количество – етап (П), (С).

 • Да се предвиди монтиране на авариен отвор в края на водопровода за изпускане водите в реката при аварийно спиране на централата, за да се предотварти връщането на води във водохващането и залпово преливане на вода през ръба на отбивния яз – етапи (П) и (С).

 • Не се предвижда савак или друго затварящо устройство на екологичния отвор, за да се избегне субективната намера при разпределението на водните количества – етап (П), (С).

 • След екологичния отвор да се предвиди рибен проход, по който задължително да се изпълни мерително устройство за контролиране на изпусканите оводняващи водни количества – етап (П), (С).

 • За отпадъчните канални води от сградата на централата, които са незначителни – Qср.дн. = 0.72 м3/дневно, да се предвиди пречистване до степен за изпускане (заустване) във водоприемник ІІ-ра категория, каквато е р. Чурековска в този участък – етап (П), (С).

 • Да се предвиди в сградата на централата помещение за събиране и съхраняване на битовите отпадъци – етап (П).

 • При необходимост скалните изкопи да се извършват с минимално количество взрив без разлет, като се изготви проект за взривните работи – етап (П), (С).

 • Да се избягва във възможно най-голяма степен извършването на мащабни по обем буро-взривни дейности, особено в участъци, където речното корито е интересно като присъствие на скални форми, вирове и др. – етапи (С).

 • Не се допуска разпиляване и попадане върху почвата и реката на отпадъци от взривни вещества, капсули, детонатори и др. – етап (С).

 • Да се разположи сградата на централата на минимум 6 метра от последната масивна сграда на ТПК “Михалково” – етап (П), (С).

 • При маркиране на дърветата за изсичане и оформяне на трасе за водопровода извън трасето на пътя Михалково – Чуреково да се прецени кои от тях да се секат и кои само окастрят – етап (С).

 • Където е необходимо отсичането на отделни дървесни видове за преминаването на водопровода, пъновете да не се изкореняват, за да не се нарушава повърхностния почвен слой, а да се оставят да изгният, а от клоните да се оформят брегови плетчета на стръмните участъци – етап (С).

 • Да се рекултивира бреговата ивица около водохващанията със засаждане на подходящи растителни видове – намалява се ерозията, обогатява се природният ландшафт – етап (С).

 • Всички строителни площадки след приключване на строителството е необходимо да бъдат рекултивирани, като се създаде подходящ ландшафт. За целта могат да се използват извадените чимове от планинско-ливадните почви – етап (С).

 • Инвеститорът трябва да извърши процедура за предоставяне право на ползване върху площи от държавния горски фонд съгласно чл. 16 от Закона за горите и чл. 21 от ППЗГ – етап (П).

 • Достъпът на хора до бентовете при водохващанията да се обезопаси чрез поставяне на прегради – етапи (П) и (С).


Мерки, предвидени за изпълнение

по време на експлоатацията на обекта

 • Постоянен контрол и замерване на екологичното водно количество.

 • Периодично изпускане по време на високите води на наносите, натрупани пред водохващанията.

 • При налични водни количества в реката, по-малки от екологичното, централата се изключва от работа.

 • Периодично извозване на битовите отпадъци от сградата на централата на общинското сметище.

 • Осигуряване лични предпазни средства за персонала – изолационни пътека, ръкавици, боти, щанга, табуретка, предпазни очила и др.

 • Оборудване сградата на централата с пожарогасител със СО2 за гасене на електросъоръжения.

 • Осигуряване на вода за пожарогасене от напорния тръбопровод чрез редуктор към пожарогасителните шлангове.Заключението на експертите по ОВОС е:

В заключение, на основание горното, пред­ла­га­ме на РЕЕС към РИОСВ – Смолян да вземе решение по одобряване на инвестиционно предложение за обект МВЕЦ “Чурековска” с водохващания на р. Чурековска и р. Лявовска при спазване на мерките, предвидени в доклада за ОВОС.


РЪКОВОДИТЕЛ:

(Ат. Згуров)


ЕКИП

ЛИЦЕНЗИРАНИ ЕКСПЕРТИ:

1.

(инж. Л. Петрова)2.

(арх. Кр. Петкова)

3.

(Ст. Казалиев)4.

(Р. Келевска)
– –Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница