Цифрова трансформация наPdf просмотр
страница14/38
Дата03.01.2022
Размер1.06 Mb.
#111940
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38
Реферат
ОБЛАСТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
1. Цифрова инфраструктура
Цифровата инфраструктура лежи в основата и е необходима предпоставка за осъществяване на цифровата трансформация. Цифровата инфраструктура включва както комуникационни мрежи, така и устройства, съоръжения, системи, протоколи, данни, места за тяхното съхранение и др. средства, които дават възможност за свързване, обмен на информация, споделяне на данни, предоставяне на услуги, използване на приложения, управление на процеси и др.
Цифровата инфраструктура, както е показано на фиг. 2, се явява ядрото на цифровата екосистема.
Фиг. 2
Важна предпоставка за устойчив растеж, иновации и предоставяне на широк диапазон цифрови услуги, базирани на бързия обмен на големи обеми данни е наличието на модерна инфраструктура. Тази инфраструктура трябва да бъде в състояние да поддържа бързо увеличаващия се трафик, осигурявайки покритие с достатъчен капацитет и възможност данните да се предават при обем, скорост и надеждност, необходими за посрещане на нуждите на съвременния живот. Подобрената свързаност ще изиграе решаваща роля за увеличаване на иновациите и производителността, както и за осигуряването на възможност за всеки, независимо от своето местоположение, да използва пълноценно цифровите услуги и да се възползва от участие в цифровата икономика.
Широколентовият достъп до Интернет представлява един от крайъгълните камъни на цифровата революция. Недискриминационният, безопасен и ефективен достъп до Интернет трябва да бъде осигурен като услуга в обществен интерес, за да може всеки да участва в икономическия и обществен живот. Без висококачествена и надеждна цифрова инфраструктура не само използването и експлоатацията на услуги е ограничено и/или затруднено значително, но и използването и развитието на технологиите. Широколентовият достъп се припознава от Европейската комисия като един от основните инструменти за подобряване на икономическото и социално благосъстояние на населението. Той се превръща във все по-важен фактор не само за конкурентоспособността на предприятията, но и за подпомагане на социалното приобщаване и дава възможност за развитието и използването на услугите на цифровото управление.


10
Поради нарастващата цифрова интеграция на социалните и икономически процеси, мобилното използване на Интернет значително нараства. Цифровата мрежа от пето поколение 5G е ключовата технология на бъдещето в тази област. По-високите скорости на данни, ниската латентност и високата плътност на свързаните крайни устройства ще дадат възможност за разработване на широк спектър от нови бизнес модели в области като автономно шофиране, Индустрия 4.0, цифрово земеделие, търговия и занаяти, енергетика, цифрово обучение, цифрово управление, цифрово здравеопазване и логистика. България може да остане конкурентоспособна на международната сцена само при наличие на подходяща цифрова инфраструктура.
Цифровата трансформация изисква значително подобряване на съществуващата в момента инфраструктура. Пълните икономически и социални ползи на цифровата трансформация ще бъдат постигнати, ако се осигури широко разгръщане и използване на мрежи с много голям капацитет. Затова 5G мрежите и оптичните мрежи ще бъдат сред най- важните градивни елементи на нашата цифрова икономика и общество през следващото десетилетие. Освен това цифровата инфраструктура трябва да бъде сигурна, устойчива, надеждна и оперативно съвместима, за да поддържа огромен обем приложения и услуги.
Такъв вид високотехнологични мрежи и услуги изискват предприемането на мерки, които да гарантират необходимото ниво на сигурност, в т.ч. предотвратяване на последиците от инциденти. Мерките, свързани със сигурността, следва да отчитат като минимум физическа сигурност и сигурност на околната среда, сигурност на доставките, контрол на достъпа до мрежите и тяхната цялост.
Развитието на пазара изисква последователна и координирана държавна политика за създаването на подходящи условия за успешно разгръщане на мрежи и услуги от ново поколение и постигането на устойчиво развитие на един силен, конкурентоспособен и динамичен сектор на електронните съобщения. Важно е да продължи създаването на условия, които насърчават инвестициите в инфраструктура. Балансираната регулация и регулаторната предвидимост са в основата на устойчивата конкуренция и добрата защита на интересите на потребителите. Конкуренцията от своя страна помага да се гарантира, че секторът отговаря на нуждите на потребителите в съответствие с технологичните промени.
Опростяването на регулацията и намаляването на разходите на бизнеса са съществени аспекти за изграждане на инфраструктура и разгръщане на нови мрежи с много голям капацитет. Предоставянето на гъвкавост на операторите за разработване на нови подходи за намаляване на разходите за внедряване и управление на рисковете и активни публични инвестиции в инфраструктура са ефективни мерки, които ще стимулират разгръщането на цифрови мрежи, особено в слабо населени райони, където липсва пазарен интерес.
Законодателството, в съответствие с правото на Европейския съюз, трябва да осигурява справедливи и разумни условия и да насърчава конкуренцията, по-нататъшното ефективно използване на съществуващата инфраструктура и инвестициите в нова инфраструктура с много голям капацитет, включително в по-отдалечените райони. По- предвидимите правила за достъп до инфраструктура, за съвместни инвестиции и за насърчаване на споделянето на риска, ще улеснят разгръщането на нови мрежи с много голям капацитет.
Очакванията към 5G мрежите определено са високи. Разгръщането им обаче поставя и предизвикателства по отношение на наличието на свободен радиочестотен спектър за граждански нужди, прилагането на стандарти, изграждането на точките за безжичен достъп с малък обхват (малки клетки), улесняване на иновациите и новите случаи на използване, мобилизиране на инвестиции и смекчаване на риска от цифрово разделение. До 2030 г. правителството е амбицирано да осигури гигабитова свързаност за всички основни социално-икономически двигатели като училища, транспортни центрове и основни доставчици на обществени услуги, както и цифрово интензивни предприятия. Подкрепата за


11 свързване на тези двигатели на цифровия растеж значително ще подобри бизнес ситуацията за операторите като стимулира търсенето и понижи разходите за разполагане на мрежи.
Подкрепата за високоскоростна свързаност ще бъде придружена от мерки за повишаване на цифровите умения на гражданите и стимулиране на търсенето на интернет базирани услуги от населението и бизнеса. Широката употреба на цифрови технологии ще насочи населението да се възползва от възможностите за намаляване на използването на енергия и ресурси. Това ще редуцира личните енергийни разходи и ще подпомогне енергийната политика за опазване на климата. Интелигентните технологии и приложения ще повишат енергийната ефективност и ще намалят енергийната зависимост.
Усилията ще бъдат насочени към изграждане на ефективна облачна инфраструктура, инструменти за обмен на данни, архитектури и механизми за управление на процъфтяващи екосистеми за споделяне на данни и изкуствен интелект. Трансформацията на данните и техните модели може да доведе до огромна икономия за всяка една група от обществото, като основният проблем не са технологиите - те са налични. Необходима е промяна в мисленето на всички нас по отношение на начина ни на взаимодействие. Инвестициите следва да обхванат действия със значителен ефект върху пространствата от данни, обхващащи архитектури за споделяне на данни (включително стандарти за обмен на данни, най-добри практики, инструменти) и механизми за управление, както и енергийно ефективни и надеждни облачни инфраструктури и свързаните с тях услуги, с оглед улесняване на комбинираните инвестиции.
Осигуряването на достъп до интернет на всички потребители, независимо от тяхното местоположение или доходи, е основен приоритет на политиката в областта. Съвременната и предвидима законодателна рамка, с която ще се въведе изискването за включване в обхвата на универсалната услуга на подходящ и финансово приемлив достъп до интернет ще позволи на всеки гражданин, всеки бизнес и всяка публична институция да използват възможностите за дигитализация при равни условия в цялата страна. Качественият широколентов достъп до интернет на достъпна цена е жизнено важен за обществото и за икономиката като цяло. Той осигурява основата за участие в цифровата икономика и общество посредством важни онлайн услуги.
Универсалната услуга гарантира наличността на минимален набор от услуги за всички крайни ползватели и на достъпни цени за потребителите, когато рискът от социална изолация, породен от липсата на такъв достъп, пречи на гражданите да участват пълноценно в икономическия и социалния живот.
Тази област на въздействие съответства на приоритет 8 „Цифрова свързаност“
на Националната програма „България 2030“. Приоритетът ще има значителна роля в
изпълнението на Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи,
безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“ и Цел 9 „Изграждане на гъвкава
инфраструктура, насърчаване на устойчива индустриализация иновации и укрепване на
иновациите“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.


Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница