Club Licensing and Financial Fair Play it tool guidanceстраница1/2
Дата21.09.2016
Размер392.2 Kb.
#10469
  1   2

UEFA

Club Licensing and Financial Fair Play

IT Tool GUIDANCE


УЕФА

Клубно лицензиране и Финансов феърплей


РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА ТЕХНОЛОГИЯ
Introduction


Увод


Index

 • Security

 • Technical set-up: pop-up blocker
 • Workflow Overview Process • Tool presentation

 • Club information

 • No overdue payables: transfers

 • No overdue payables: employees & social/tax
 • National Association process
Указател

 • Сигурност

 • Техническа организация: Блокиране на изскачащи прозорци

 • Работен процес – общ преглед

 • Представяне на продукта

 • Клубна информация

 • Липса на просрочени задължения: трансфери

 • Липса на просрочени задължения: служители и социални/данъчни плащания

 • Процес на Националната асоциацияSecurity

Сигурност


What is the selected Solution for FFP?

•Selection of standard market solution

•Leverage from market leader SAP

•Recognized solutions in Financial Consolidation

•Produce financial statements

•Secured information (confidentiality, integrity, continuity)

•Many standard functionalities

•Electronic filling

•Financial reporting data, validations, currency conversion,

consolidation and reporting

•Languages

•Solution used by many listed companies

SAP BOFC

Solution

SolutionКакво представлява избраното решение за Финансов феърплей (FFP)?
 • Избор на стандартно пазарно решение

 • Средства за постигане от SAP-пазарен лидер

 • Признати решения при Финансова консолидация

 • Изготвяне на финансови отчети

 • Защитена информация (конфиденциалност, цялост, непрекъснатост)

 • Разнообразни стандартни функционалности

 • Електронно попълване

 • Финансови отчетни данни, потвърждаване, преобразуване на валута, консолидиране и отчитане

 • Езици

 • Решение, което се използва от много посочени дружество

SAP BOFC


Решение

Решение
Solution functionalities

•Functionalities Available

•Collection of financial data

•Validations and controls of financial

information

•Managed currency conversion

•Reporting of consolidated data

•Dynamic reporting such as financial

dashboards

1. Data Collection


2. Collaboration
3. Financial Analysis


Функционалности на решението:

 • Налични функционалности

 • Събиране на финансови данни

 • Потвърждаване и контроли за финансова информация

 • Управление конвертирането на валута

 • Отчитан на консолидирани данни

 • Динамично отчитане като финансова таблица

1. Събиране на данни


2. Съвместна работа
3. Финансов анализConnection to the FFP solution

UEFA
UEFA Club Licensing and

Financial Fair Play unit
Club Financial Control Panel

Internet


National Associations

Clubs
Connection to FFP Portal:

https://ffp-ext.uefa.ch (once T&C are signed)

Windows XP / 7 with Internet Explorer 7.0 or later
Връзка с решението за Финансов Феърплей
УЕФА

УЕФА – Клубно лицензиране и звено за Финансов феърплей


Клубен финансов контролен панел

Интернет


Национални асоциации

Клубове
Връзка с портала за ФФПhttps://ffp-ext.uefa.ch (след като T&C са подписани)

Windows XP/7 с Internet Explorer 7.0 или по-нова версия


FFP Portal for Training, Access and Support

•Screenshot of FFP portal
Портал за ФФП за обучение, достъп и поддръжка

 • Снимка на ФФП портал


FFP Portal Content
Access

BOFC for

data input
Access

training

materials


Съдържание на Портала за ФФП
Достъп на BOFC за въвеждане на данни

Достъп до материали за обучение


SAP BOFC Login ScreenSAP BOFC Login Screen


SAP BOFC – Входящ екранWhat are WE doing in terms of security with YOUR data

•Our priority . Security

•Data collection are stored on UEFA equipments

•Awareness that the data are confidential and sensitive

•Data are encrypted between you and us using market encryption

solution

•User account and profiles dedicated to act on your data only

•Internal security processes are in place

•Systems have been audited externally for both intrusion and quality

testing


•Risk assessment has been done and set of controls have been applied

to reinforce security
Какво правим по отношение на сигурността на ВАШИТЕ данни

 • Нашия приоритет – Сигурността

 • Събраните данни се съхраняват на оборудване на УЕФА

 • Осъзнаване на факта, че данните са поверителни и деликатни

 • Данните се шифроват между вас и нас като се използва криптиране на пазара

 • Потребителски акаунт и профили, които са предназначени да действат само за вашите данни

 • Наличие на вътрешни процеси за сигурност

 • Системите са проверени от външен проверяващ както за проникване, така и за тестване на качеството

 • Направена е оценка на риска и са приложени редица контроли за засилване на сигурносттаCollaborate with us on keeping your information safe

•Protect your computer (antivirus…)

•Keep your computer up to date (patches…)

•Use it from a safe environment

•Protect your password (do not share it)Сътрудничество с нас за поддържане на вашата информация в безопасност

 • Защита на вашия компютър (антивирусни програми … )

 • Поддържане на актуалността а вашия компютър (прикачване …)

 • Използване на безопасна среда

 • Защита на паролата (не съобщавайте своята парола)Training and Support
•Training

•User manuals and manuals will be made available

•Support is available to help you use the solution

•Support

•All requests shall be sent to:

•ffpsupport@uefa.ch
Обучение и поддръжка


 • Обучение

 • Ще бъдат предоставени ръководства за използване и наръчници

 • Наличие на подкрепа за подпомагане при използване на вашето решение

 • Поддръжка

 • Всички запитвания да се изпращат до

ffpsupport@uefa.ch

Technical set-up: pop-up blocker


Техническа организация:

Блокиране на изскачащи прозорци


Disable Pop-up blocker

•Open Internet Explorer

•Go to Tools

•Pop-up Blocker

•-> Pop-Up Blocker settings

•Add https://ffp.uefa.ch/fcprep
Изключване на Блокиране на изскачащи прозорци

 • Отваряне на Internet Explorer

 • Отиване в Инструменти (Tools)

 • Блокиране на изскачащи прозорци

 • Настройки на Блокиране на изскачащи прозорци

 • Добавяне на https://ffp.uefa.ch/fcprep

System Presentation - Workflow Overview Process


Представяне на системата

- Преглед на работния процес
FFP data input workflow

Validation Process


•The Club logs in and enters its data and submits it to the NA

•The NA logs in and checks clubs data

•The NA can validate the package and submit to UEFA

•The NA can reject a club data

• the club has to make corrections and re submit the package to the NA
•The NA validates clubs data and submit club data to UEFA

•UEFA reviews all the data

•UEFA can choose to validate the package or

•UEFA can choose to reject the package to the NA or to the club for corrections

•The NA can then in turn reject the package to the club:

•The club has to make the corrections and re submit the package to the NA

•then the NA has to submit again the package to UEFA
•UEFA validates all the data


Работен процес за въвеждане на данни за ФФП
Процес на потвърждаване


 • Клубът се регистрира и въвежда своите данни и ги предава на Националната асоциация (НА)

 • НА се регистрира и проверява данните на клуба

 • НА може да потвърди пакета и го предоставя на УЕФА

 • НА може да отхвърли данните клуба

 • Клубът може да направи корекции и отново да предостави пакета на НА

 • НА одобрява данните на клуба и предоставя данните на клуба на УЕФА

 • УЕФА преглежда всички данни

 • УЕФА може да избере да потвърди пакета; или

 • УЕФА може да избере да върне пакета до НА ли до клуба за корекции

 • От своя страна НА може да върне пакета на клуба

 • Клубът трябва да направи корекции и отново да предостави пакета на НА

 • След това, НА трябва отново да предостави пакета на УЕФА

 • УЕФА потвърждава всички данниVarious possibilities of workflows

Rejection to level 1


UEFA

Level 3


Package validated

Rejection to level 2


NA

Level 2


Publication

Submission to next level


Rejection to level 1
CLUB

Level 1


Publication

Submission to next level
Различни възможности за работни процеси
Връщане до Ниво 1
УЕФА

Ниво 3


Потвърждаване на пакета

Връщане до Ниво 2


НА

Ниво 2


Публикуване

Предоставяне на следващото ниво


Отхвърляне до Ниво 1
КЛУБ

Ниво 1


Публикуване

Предоставяне на следващото ниво

Tips on workflow
•Once you have submitted the package to the NA (or UEFA for the NA), you

can NO LONGER MODIFY your data

•Once the package has been rejected to the club

•the process begins again, which means that

•the club has to correct its data, to validate the package and to submit the

package again
Съвети относно процеса на работа


 • След като вече сте подали своя пакет до НА ( или до УЕФА за НА), НЕ МОЖЕТЕ ПОВЕЧЕ ДА ПРОМЕНЯТЕ ВАИТЕ ДАННИ • След като пакетът е бил върнат на клуба

 • Процесът започна отново, което означава, че

 • Клубът трябва да коригира своите данни, да потвърди пакета и предаде отново пакета
Tool presentation


Представяне на продукта


CONNECTION


•Website for training on data entry

•https://ffp.uefa.ch/FCprep/

•Authentication

•The club will open the web

interface and will connect using

its username and passwordСВЪРЗВАНЕ
 • Сайт за обучение по въвеждането на данни

 • https://ffp.uefa.ch/FCprep/
 • Удостоверяване

 • Клубът ще отвори интерфейса на мрежата и ще се свърже като използва своето потребителско име и паролаHOME PAGE
Return to homepage

Link always present on the

screen to go to this home page

Preferences

Set up your display

preferences here

Not used

Web site references

Log Out
•BFC access restricted

•The club will only have access to entering its own package data


•To access to the packages, please click on “Open data entry package”
•“multi package action”: not used here. It allows you to submit several packages at

once.
НАЧАЛНА СТРАНИЦА
Назад към началната страница

На екрана винаги има линк за отиване към началната страница

Предпочитания

Настройка на Предпочитанията за дисплея – тук

Не се използва

Референции за сайта

Излизане


 • Ограничен достъп за BFC

 • Клубът ще има достъп само до въвеждането на данните от неговия пакет

 • За достъп до пакетите, кликнете върху “Отваряне на пакет за въвеждане на данни”

 • “мулти-пакетно действие” – не се използва тук. Позволява да подадете няколко пакета едновременно.

OPEN A PACKAGE
•Entering data

•In order to see your packages you

have to select a reporting ID

•A reporting ID is : phase & period


•A phase : A period

•Club Benchmarking (CB)

•Club Monitoring (CM)

•Overdue Payables (OP)

•Club Information (CI)
Reporting ID:


ОТВАРЯНЕ НА ПАКЕТ


 • Въвеждане на данни

 • За да визите вашите пакети, трябва да изберете ID отчитане

 • Отчетна ID: Фаза и период
 • Фаза Период

 • Условни критерии за клуба (CB)

 • Мониторинг на клуба (CM)

 • Просрочени задължения (OP)

 • Информация за клуба (CI)

Отчитаща единица
SELECT A PACKAGE

•CLICK ON

•The reporting ID button

•SELECT


•One OR several reporting ID

•CLICK ON

•The OK buttonИЗБЕРЕТЕ ПАКЕТ

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ

Бутон за докладване ID

ИЗБЕРЕТЕ


Една ИЛИ няколко отчетни единици

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ

Бутон ОК
PACKAGES VIEW

•Once you have selected your reporting ID, the system remembers it, and

when you re-login your previous selection appears

•Click on the club to open a package

•On the right you can see the package status : here the package is

available to level 1 (CLUB) and that the package is empty
ПРЕГЛЕД НА ПАКЕТИТЕ

 • След като сте избрали вашия ID за отчитане, системата го запомня и когато отново влезете в системата, на екрана се появява вашия предишен избор

 • Кликнете върху клуба, за да отворите пакета

 • Отдясно виждате състоянието на пакета: на примера пакета е в състояние Ниво 1 (КЛУБ) и пакета е празен


PACKAGES STATUS
Category

CB: Club Benchmarking

OP: Overdue Payables

CM: Club Monitoring

CI: Club Information

Reporting Unit

Name of the club

Available to

Level 1: Club

Level 2: NA

Level 3: UEFA

Status


Empty

In progress

integrated

Information

Information from

the group


•Status precisions

•The package is “empty” when there is no data in it

•The package is “in progess” when the club/NA enters data

•The package is “integrated” when the club/NA has clicked on “publish” and it

becomes available to the next level.
СЪСТОЯНИЕ НА ПАКЕТИТЕ
Категория

CB: Условни критерии за клуба

CM: Мониторинг на клуба

OP: Просрочени задължения

CI: Информация за клуба
Отчетна единица

Наименование на клуба

Налично на:

Ниво 1: КЛУБ

Ниво 2: НА

Ниво 3: УЕФА

Състояние:

Празно


В процес на …

Интегриран

Информация

Информация от групата
 • Уточняване на състоянието

 • Пакетът е ”празен”, когато в него няма данни

 • Пакета е “в процес на …”, когато клуба/НА въвежда данни

 • Пакета е “интегриран”, когато клуба/НА е кликнал върху “публикуване” и той става достъпен на следващото ниво


DATA ENTRY OP / CI

•Package

•A pop up appears (it’s normal) with the message from the group

•CLOSE it

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА OP/CI

 • Пакет

 • Появява се един екран (това е нормално) със съобщение от групата

 • ЗАТВОРЕТЕ ГО
PACKAGE NAVIGATION
•Packages

•View with all the packages

•Schedules

•Home schedule (Classic= summary)

•All schedule (List of all documents)

•Controls

•See the detail of your package controls, solve the blocking ones


ПРИДВИЖВАНЕ В ПАКЕТА


 • Пакети

 • Преглед на всички пакети • Таблици

 • Начална страница на таблица (Класическа – резюме)

 • Всички таблици (Списък на документите)
 • Контроли

 • Вж. подробностите относно контролите за вашия пакет, решения за блокиращите контроли


PACKAGE NAVIGATION
•Publication

•Validate , Publish and submit your package to the next level


•Other actions

•Comment

•Attachments: you can attach documents, to your package


•Print


•In this view you can see all the package documents and print them.


ПРИДВИЖВАНЕ В ПАКЕТА


 • Публикуване

 • Потвърждава, публикува и предоставя вашия пакет на следващото ниво


 • Други действия

 • Коментар

 • Приложения: към вашия пакет можете да закачите документи


 • Отпечатване:

 • В този режим можете да визите всички документи от пакета и да ги отпечататеPACKAGE NAVIGATION
•Return to the packages view


ПРИДВИЖВАНЕ В ПАКЕТА


 • Връщане към екрана на пакетите

PACKAGE NAVIGATION
•Home schedule: this is the

summary view

•Click on a button and it will lead

you to the appropriate document

•All schedules: this the list of all

schedules (you should not use

this)

•Click on All schedules to havean overview of all the schedules

linked to the packages you are

consulting


ПРИДВИЖВАНЕ В ПАКЕТА


 • Начална таблица: Това е резюме

 • Кликнете върху бутона и той ще ви заведе в съответния документ


 • Всички таблици: Това е списък на всички таблици (не трябва да го използвате)

 • Кликнете върху Всички Таблици, за да прегледате всички таблици, които са свързани към пакетите да които се консултиратеCONTROLS
•In this view, you access to all controls in your package

•The most important is to have NO blocking errors

•If you have blocking errors, they prevent your package from being validated and

from being submitted to the next level

•The blocking control appears, with its description and the schedule where the

error is

•So you just click on the schedule and correct the errorКОНТРОЛИ


 • На този екран имате достъп до всички контроли във вашия пакет

 • Най-важното е да няма НИКАКВИ блокиращи грешки

 • Ако имате блокиращи грешки, те ще предпазват вашия пакет от потвърждаване и от предаването му на следващото ниво

 • Блокиращите контроли се появяват с тяхното описание и таблицата, в която е грешката

 • Така че, просто кликнете върху таблицата и поправете грешкатаCONTROLS II
Status

Blocking

Non blocking

Warning


Valid
Control

Code of the control


Description

Help to understand the control


Set

Not useful this is the name of the family control


Details

Not useful, this is the formula of the control

Not used
Linked schedule

Click here to open the document where the control is

•The club will only use :

•Status, to see if the control is blocking or not

•Control description to understand the error

•Linked schedule(s) to click and go on the right document

КОНТРОЛИ ІІ
Състояние

Блокиране

Не блокиране

Внимание


Потвърждаване
Контрол

Код на контролата


Описание

Помагане за разбиране на контролата


Структура

Не се използва: Това е наименование на семейство (група) контроли


Подробности

Не се използва: Това е формулата на контролата

Не се използва
Свързана таблица

Кликнете тук, за да видите дали контролата е блокирана или не е блокирана
 • Клубът ще използва само:

 • Състояние, за да види дали контролата е блокирана или не е блокирана

 • Описание на контролата, за да разбере каква е грешката

 • Свързаната таблица/таблици, за да кликне и да се върне на правилния документ


CONTROLS III: how to solve a control

•The blocking control says that the club needs to enter a due date for the

agreed transfer compensation.

The club click on the linked document that appears
КОНТРОЛИ ІІІ: Как да се справим с дадена контрола
Блокиращата контрола посочва, че клубът трябва да въведе датата за изпълнението на договорената трансферна компенсация
Клубът кликва върху свързания документ, който се появява


CONTROLS III: how to solve a control (2)

•This document summarises blocking controls in the package by player.

1. Here you can see that the date is missing or not entered correctly, because

there is a red cross

2. Click on the link to go back to the schedule and correct the date


КОНТРОЛИ ІІІ: Как да се справим с дадена контрола (2)

Настоящият документ обобщава блокиращите контроли в пакета на играча


1. Тук можете да видите, че липсва датата или тя не е правилно въведена, тъй като има поставен червен кръст
2. Кликнете върху линка, за да се върнете обратно към таблицата и да поправите датата
CONTROLS III
•The link gets you back to the player’s transfer details where you can correct

the date
КОНТРОЛИ ІІІ
Линка ви връща обрано към детайлите по трансфера на играча, където можете да поправите датата


PUBLICATION
•In this view, you can validate and publish your package

•When you have entered your data

•When you have no more blocking errors
•You can publish your package and submit it to the next level

•IMPORTANT: 1 validate 2 publish 3 submit
ПУБЛИКАЦИЯ


 • В този екран можете да потвърдите и да публикувате нашия пакет

 • когато сте въвели вашите данни

 • когато няма повече блокиращи грешки
 • Можете да публикувате вашия пакет и да го предоставите на следващото ниво

 • ВАЖНО: 1 – Потвърждаване; 2 – Публикуване; 3 – Предоставяне


OTHER ACTIONS
•Comments: do not use this function, space for comments is provided within

the package.

•Attachments: click on browse and select the file to upload. To be used if

applicable and refer to it in the Management representation schedule (i.e disputes)

ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ


 • Коментар: Не използвайте тази функция, мястото за коментар е предоставено в пакета

 • Приложения: Кликнете върху Преглед (browse) и изберете файла, който е за качване. Да се използва, ако е приложимо и се отнесете към него в Таблицата за Управление на представителство (т.е. спорове)


SUMMARY : example summary OP

•Click on the blue button to open the

linked schedule


ОБЗОР: Пример за обзор за OP

Кликнете върху синия бутон, за да отворите свързаната таблица
SCHEDULE OPENING: example transfer payables
•At the top of the page, there is a document toolbar.

•It’s functionnalities will be explained in detail in the next slides
ОТВАРЯНЕ НА ТАБЛИЦАТА: Пример за трансфер на платими средства


 • На горния край на страницата има лента с инструментите

 • Функционалните действия ще бъдат обяснени подробно на следващите слайдовеDOCUMENT TOOLBAR
Freeze Panes

Panes are freezed by default by default. Untick to unfreeze


Header and Footer

Header and footer are displayed by default. Untick them to see more of the document

Copy data to work on them

A click on this icon will copy all your data on the schedule, just open excel and clik on paste

Access Schedules

Previous document

Next document

Last documents consulted
Zoom

Display the zoom at your convenience

Print process

print set up: to set up the layout of your document

Print: to directly print the schedule

Instruction for data entry

Will be completed in the future with instruction from data entry


ЛЕНТА С ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДОКУМЕНТ
“Замразени” Панели

Панелите се замразяват по подразрибане. Натиснете върху него, за да размразите панела.


Горен и долен колонтитул

Горния и долния колонтитул се появяват о подразбиране. Натисвете върху тях, за да видите повече от документа.


Копиране на данни, за работа върху тях

Кликването върху тази икона копира данните на таблицата, само отворете екселския файл и кликнете върху “пренасяне” (“paste”)


Достъп до таблици

Предишен документ

Следващ документ

Последен документ


Увеличаване/намаляване

Показване на удобното за вас увеличение/намаление


Процес на отпечатване

Настройка за печат: За да оформите вида на вашия документ

Отпечатване: За директно отпечатване на таблицата
Инструкция за въвеждане на данни

Ще бъде завършена в бъдеще с инструкция от въвеждането на данни

Document toolbar II
•At the bottom of the shedule, you have five buttons

•INITIALISE= UNDO, erase your last action

•REFRESH= RECALCULATE DATA

•SAVE PACKAGE, save your modifications

•CLOSE, close the document currently opened and gets you to the home page


Лента с инструменти за документ ІІ
На дъното на таблицата ще видите пет бутона:
•INITIALISE= UNDO, отменя последното действие

•REFRESH= преизчисляване на данните

•SAVE PACKAGE, запазва направените изменения

•CLOSE, затваря документа, който в момента е отворен и ви отвежда към началната страницаTOOLS FOR DATA ENTRY

•You can enter data in all cells with

this symbol :

•You can go to a linked document by

clicking on this symbol:

•Once, data is entered to recalculate,

you need to click on “refresh”


ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ


 • С този символ можете да въвеждате данни във всички клетки

 • Можете за отидете до свързан документ чрез кликване върху този символ

 • след като данните са въведени за преизчисляване, трябва да кликнете върху “refreshClub Information


Информация за клуба
DATA ENTRY PROCESS: Summary

•Click on the blue arrow to open the linked schedule

ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Обзор
Кликнете върху синята стрелка, за да отворите свързана таблицаDATA ENTRY PROCESS: Club Information

•Enter your data in the cells
ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Информация за клуба
Въведете вашите данни в тези клетки


DATA ENTRY PROCESS: Management representation

•An authorized management representative has to fill in the first section

•Section 2 provides space to explain any unusual items (specify in here if you

attach any document to the package)
ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Управление на представителството
В първия раздел трябва да се попълни един упълномощен представител за управление

Раздел 2 осигурява пространство за обяснение на необичайни елементи (тук да се уточни, ако прикрепвате документи към пакета)
DATA ENTRY PROCESS: Run controls

•Once the data entry is finished, click on « run controls » or click on the

« controls » tab


ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Стартиране на контроли
След приключване на въвеждането на данните, кликнете върху «run controls» или кликнете върху табулатора «controls»DATA ENTRY PROCESS: Controls result
•Your package has no blocking controls so you can go on the publication page

to validate, publish and submit your package
ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Резултати от контролите
Вашия пакет няма блокиращи контроли, така че трябва да преминете към страницата за публикуване, за да потвърдите, публикувате и предоставяне на вашия пакет
DATA ENTRY PROCESS: validate, publish and submit

•Click FIRST on « Validate package »

•Click on « Publish package »

•LAST, Click on « Submit package »

•Becareful, after submitting your package you will NOT be able to modify it

any more.ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Потвърждаване, публикуване и предоставяне


 • Кликнете ПЪРВО върху “Потвърждаване на пакета («Validate package»)

 • Кликнете върху “Публикуване на пакета” («Publish package»)

 • Внимавайте, след предоставянето на вашия пакет НЯМА да можете повече да го променяте.


CLUB Data Entry Process Overdue Payables
TRANSFERS


Процес за въвеждане на данни за КЛУБА: Просрочени задължения
ТРАНСФЕРИ


DATA ENTRY PROCESS: Key facts

1. Transfers

•Transfers /Loans are to be entered in Transfer currency

•They will be automatically converted in €

2. Employees & Social/Tax

•Employee & Social/Tax Payables are to be entered in Local currency

•E.g: Young Boys from Switzerland will enter its employee payables in CHF

3. Units

•All figures must be reported in thousands.


ПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Основни факти


 1. Трансфери

  • Преводите/кредитирането трябва да се въвеждат във преводната валута

  • Те автоматично се преизчисляват в евро
 1. Служители и Социално осигуряване/Данъци

 • Задълженията за Служители и Социално осигуряване/Данъци се въвеждат в местната валута

 • Напр. Young Boys от Швейцария ще въведат своите задължения към служителите в швейарски франкове
 1. Отчетни единици

 • Всички цифри се въвеждат в хилядиDATA ENTRY PROCESS: Changes since last assessment

1.Transfers

•All open transfers at the assessment date & transfers who have taken

place since 01.07.2011 need to be listed. Further detail to be given for

transfers who have an unconditional and/or contingent amount

outstanding to another club(s) at the assessment date or which have an

amount in dispute at the assessment date.

•One “transfer sheet” per transfer where all the information is centralized


2.Employees & Social/Tax

•Ageing information by month

•Details required for amounts deferred

•Details required for amounts disputed
ПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Промени от последната оценка


 1. Трансфери

  • Всички отворени трансфери към датата на оценяване и трансфери, които са извършени след 01.07.2011 г. трябва да бъдат изброени. Допълнителна информация следва да се дава за трансфери, които включват безусловни суми и/или суми под условие, които дължими към друг клуб/клубове към датата на оценяване или които включват спорни суми към датата на оценяване

  • Един “трансферен лист” за трансфер, където цялата информация е централизирана
 1. Служители и Социално осигуряване/Данъци

 • Информация за възрастта по месеци

 • Необходими подробности за отложени суми

 • Необходими подробности за спорни сумиSUMMARY OP
•Click on Transfer Payables to enter the

data.


•Once it’s finished, click on Employee

Payables

•Then Click on Social Tax Payables

•Sign off by entering the management

representation


ОБЗОР ЗА ОР


 • Кликнете върху трансферни задължения, за да въведете данните

 • След като приключите, кликнете върху задължения към Служителите

 • След това кликнете върху Задължения за социални плащания и данъци

 • Подпишете чрез влизане в Управлението на представителствотоDATA ENTRY PROCESS: Transfer Payables
•This schedule is the summary of all transfers entered in your package.

•The first time it will be empty

•To enter a new transfer click on insert a new transfer

•Do not click on the “+” sign
ПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения за трансфери


 • Тази таблица е обобщение за всички трансфери, въведени в пакета

 • Тя ще бъде празна първия път

 • За да въведете нов трансфер кликнете върху «въвеждане на нов трансфер»

 • Не кликвайте върху знака «+»


DATA ENTRY PROCESS: Transfer Payables
•To insert a new transfer click on the « + »

•On the pop-up that appears

•Select the Player’s former club

•The engage player : transfer or loan

•The transfer currency

•Then click ok to insert the line
ПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения за трансфери


 • За въвеждането на нов трансфер кликнете върху знака «+»

 • На екрана се появява:

 • Изберете предишния клуб на играча

 • Ангажиране на играча: трансфер или назаем
DATA ENTRY PROCESS: Transfer Payables
•Enter the player name

•Then click on save

•You can enter all your transfers and then click on save

•Then click on the blue link on the player name or on the pink boxПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения за трансфери


 • Въведете името на играча

 • След това кликнете върху «запиши» (“save”)

 • Можете въведете всички трансфери и след това да кликнете върху «запиши» (“save”)

 • След това кликнете върху синия линк върху името на играча или върху розовата кутия


DATA ENTRY PROCESS: Transfer Payables
•Enter the date of the transfer

•Enter if the transfer is closed or open

•Click on the blue link to open the player’s transfer details (if applicable)


ПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения за трансфери


 • Въведете датата на трансфера(въведете дали трансфера и затворен или отворен

 • Кликнете върху синия линк, за да отворите подробностите за трансфера на играча (ако е приложимо)


DATA ENTRY PROCESS: Transfer Payables
•All greyed out cells are not for data entry but summarise the information.
•On top left: player information
•Below the player information : summary information in Euro


ПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения за трансфери


 • Всички клетки, оцветени в сиво не са за въвеждане на данни, а обобщават информацията

 • Отгоре в ляво: Информация за играча

 • Под информацията за играча: обобщена информация в евро


DATA ENTRY PROCESS: Transfer Payables
•These are transfer general information.

•Enter the agreed transfer compensation – total = Transfer value

•agreed transfer compensation – paid by the assessment date = Total amount paid up to the assessment date.


ПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения за трансфери


 • Това са данни за обща информация за трансфера

 • Въведете договорената трансферна компенсация – общо = Трансферна стойност

 • Договорена трансферна компенсация – платена към датата на оценката = Обща сума, платена до датата на оценкатаDATA ENTRY PROCESS: Transfer Payables
•Agreed Transfer Compensation: Open and futures payables (I)
•Enter here the payables (installments) that are still due:

•You can add payables by clicking on the « + »


•Enter the amount payable, the orginial due date

•If the amount was deferred indicate the new due date

•If the amount was paid post cut off date (e.g: 02/07 for the assessment at June 30th) indicate the amount paid and the payment date

•Please note that there can’t be a payable paid and deferred on the same line, if so please split the payable on two lines

ПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения за трансфери


 • Договорена трансферна компенсация: Отворена и бъдещи задължения (І)

 • Тук въвеждате задълженията (вноските), които все още са дължими

 • Можете за добавите задължения като кликнете върху “+”

 • Въвеждане на дължима сума, първоначална дата на падежа

 • Ако сумата е отложена, посочвате новата дата на падежа

 • Ако сумата е бил платена след крайната дата (напр. 02/07 за оценка към 30 юни) посочете платената сума и датата на плащането

 • Моля да имате предвид, че не може да има платено задължение и отложено задължение на една и съща линия, така че разделете задълженията на два отделни реда


DATA ENTRY PROCESS: Transfer Payables

•Agreed Transfer Compensation : Open and futures payables (II)


•Amount overdue are automatically calculated as is the aging in number of days

•Disputed amounts

•If you have a dispute on a payable please enter « 1 » on the line

•The disputed amount is entered at the total level because it can be different than the payable amount

•Then enter the club opening dispute, the case number and the status of the dispute

•Note that disputed amounts are not considered as overdues by the system.

•Please attach (other actions. attachments) the case file including letters between all engaged parties
ПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения за трансфери


 • Договорена трансферна компенсация: Отворена и бъдещи задължения (ІІ)
 • Размерът на просрочието се изчислява автоматично, тъй като е в резултат от броя на дните

 • Спорни суми

 • В случай на спор относно задължението, да се въведе “1” на линията

 • Оспорвана сума се вписва в общото ниво защото тя може да е различна от дължимата сума

 • След това въведете клуба, който е открил спора, номера на делото и състоянието на спора

 • Имайте предвид, че оспорваните суми не се разглеждат като просрочие от системата

 • Моля да приложите като прикачен файл (други действия: приложения) досието по делото когато има писма между участващите страни.
DATA ENTRY PROCESS: Transfer Payables
•Conditional Transfer Compensation Open and futures payables

•The logic is the same as for agreed transfer compensation

•You can add payables by clicking on the « + »

•Enter the amount payable and the orginial due date

•If the amount was deferred indicate the new due date

•If the amount was paid post cut off date (e.g: 02/07 for the assessment at June 30th) indicate the amount paid and the payment date

•Please note that there can’t be a payable paid and deferred on the same line, if so please split the payable on two lines


ПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения за трансфери


 • Отворена условна трансферна компенсация и бъдещи плащания • Логиката е същата както за договорена трансферна компенсация

 • Можете за добавите задължения като кликнете върху “+”
 • Въвеждане на дължима сума, първоначална дата на падежа

 • Ако сумата е отложена, посочвате новата дата на падежа

 • Ако сумата е бил платена след крайната дата (напр. 02/07 за оценка към 30 юни) посочете платената сума и датата на плащането

 • Моля да имате предвид, че не може да има платено задължение и отложено задължение на една и съща линия, така че разделете задълженията на два отделни редаDATA ENTRY PROCESS: Transfer Payables

•Conditional Transfer Compensation Open and futures payables

•Amount overdue are automatically calculated as is the aging in number of days

•Disputed amounts

•If you have a dispute on a payable please enter « 1 » on the line

•The disputed amount is entered at the total level because it can be different than the payable amount

•Then enter the club opening dispute, the case number and the status of the dispute

•Note that disputed amounts are not considered as overdues by the system.

•Please attach (other actions. attachments) the case file including letters between all engaged parties


ПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения за трансфери


 • Отворена условна трансферна компенсация и бъдещи плащания
 • Размерът на просрочието се изчислява автоматично, тъй като е в резултат от броя на дните

 • Спорни суми

 • В случай на спор относно задължението, да се въведе “1” на линията

 • Оспорвана сума се вписва в общото ниво защото тя може да е различна от дължимата сума

 • След това въведете клуба, който е открил спора, номера на делото и състоянието на спора

 • Имайте предвид, че оспорваните суми не се разглеждат като просрочие от системата

 • Моля да приложите като прикачен файл (други действия: приложения) досието по делото когато има писма между участващите страни.


DATA ENTRY PROCESS: Transfer Payables

•Solidarity/Training Open and futures payables


•You can add payables by clicking on the « + »

•Enter the amount payable and the amount overdue if applicable


ПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения за трансфери


 • Отворено задължение за Солидарност/Трениране и бъдещи плащания
 • Можете за добавите задължения като кликнете върху “+”
 • Въвеждане на дължимата сума и просрочената сума ако е приложимо


DATA ENTRY PROCESS: Transfer Payables

•Solidarity/Training Open and futures payables


•Disputed amounts

•If you have a dispute on a payable please enter « 1 » on the line

•The disputed amount is entered at the total level because it can be different than the payable amount

•Then enter the club opening dispute, the case number and the status of the dispute

•Note that disputed amounts are not considered as overdues by the system.

•Please attach (other actions. attachments) the case file including letters between all engaged parties


ПРОЦЕС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения за трансфери


 • Отворено задължение за Солидарност/Трениране и бъдещи плащания
 • Спорни суми

 • В случай на спор относно задължението, да се въведе “1” на линията

 • Оспорвана сума се вписва в общото ниво защото тя може да е различна от дължимата сума

 • След това въведете клуба, който е открил спора, номера на делото и състоянието на спора

 • Имайте предвид, че оспорваните суми не се разглеждат като просрочие от системата

 • Моля да приложите като прикачен файл (други действия: приложения) досието по делото когато има писма между участващите страни.

CLUB Data Entry Process Overdue Payables

EMPLOYEES AND SOCIAL/TAX
КЛУБ: Процес на въвеждане на данни за просрочени задължения

СЛУЖИТЕЛИ И СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ/ДАНЪЦИ

DATA ENTRY PROCESS: Employee Payable

•Enter first the « Total employee payables at 30th june 2012 »

•The greyed out boxes are just a summary of what has been entered below

•Enter then a « 1 » in each case if ou have or do not have

•Overdue payables/overdue paid post /disputed or deferred

•Then fill in the schedule with appropriate figures
ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения към служители

 • Въведете първо “Общо задължение към служители към 30 юни 2012 г.”

 • Кутийките в сиво са просто обобщение на това, което е въведено по-долу

 • Въведете след това “1” в случай че имате или нямате

 • Просрочени задължения/Просрочени задължения платени след датата/спорни задължения или отложени задължения
 • След това попълнете таблицата със съответните цифри

DATA ENTRY PROCESS: Employee Payable (overdue)

•Enter first the employee name

•Enter by month the amount overdue (the cumulative amounts of all the

months will be the total)

•If you need more lines by type just click on the « + » to add them

•Click on refresh to recalculate your data
ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения към служители (просрочени)


 • Първо въведете името на служителя

 • Въведете месеца на просрочената сума ( натрупаната сума за всички месеци е общата сума)

 • Ако имате нужда от повече линии за писане, просто натиснете “1”, за да ги добавите

 • Кликнете върху “Обновяване” (“refresh”) , за да преизчислите даннитеDATA ENTRY PROCESS: Employee Payable (paid post cut off

date)
•Enter first the employe name

•Enter the amount by month ( the month on which the amount was due)

•For example here, 100 (due in May) are paid post cut off date

•Click on refresh to recalculate dataПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения към служители (заплатени след крайната дата)


 • Първо въведете името на служителя

 • Въведете сумата за месеца (месеца за който е дължима сумата)

 • Напр. 100 (дължими през м. май) са платени след крайната дата

 • Кликнете върху “Обновяване” (“refresh”) , за да преизчислите данните


DATA ENTRY PROCESS: Employee Payable (disputes)

•Amounts in this section should not be reported in the previous sections as

overdue

•Enter first the employe name

•Enter the information by month

•Make sure to enter details on disputes on the right side

•Please attach (other actions. attachments) the case file including letters between all

engaged parties

•Click on refresh to recalculate data


ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения към служители (спорни суми)


 • Сумите в този раздел не трябва да се отчитат в предходните раздели като дължими

 • Първо въведете името на служителя (въведете информацията по месеци)
 • Проверете, дали въвеждате подробностите относно споровете от дясната страна

 • Моля да приложите като прикачен файл (други действия: приложения) досието по делото когато има писма между участващите страни.

 • Кликнете върху “Обновяване” (“refresh”) , за да преизчислите данните
DATA ENTRY PROCESS: Employee Payable (deferrals)

•Amounts in this section should not be reported in the previous sections as

overdue

•Enter first the employe name

•Enter the information by month

•Make sure to enter the post deferrals due date on the right side

•Click on refresh to recalculate data


ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения към служители (отсрочване)


 • Сумите в този раздел не трябва да се отчитат в предходните раздели като дължими

 • Първо въведете името на служителя

 • Въведете информацията по месеци

 • Проверете, дали въвеждате подробностите относно отсрочването от дясната страна

 • Кликнете върху “Обновяване” (“refresh”) , за да преизчислите данните


DATA ENTRY PROCESS: Social/Tax authority payables

•Enter first the « Total social/tax payables at 30th June 2012 »

•The greyed out boxes are just a summary of what has been entered below

•Enter then a « 1 » in each case if ou have or do not have

•Overdue payables/overdue paid post /disputed or deffered

•Then fill in the schedule with appropriate figures
ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения към Социални/Данъчни служби


 • Първо въведете “Общи Задължения към Социални/Данъчни служби на 30 юни 2012 г.”

 • Кутийките в сиво са просто обобщение на това, което е въведено по-долу

 • Въведете след това “1” в случай че имате или нямате

 • Просрочени задължения/Просрочени задължения платени след датата/спорни задължения или отложени задължения
 • След това попълнете таблицата със съответните цифриDATA ENTRY PROCESS: Social/Tax authority payables

(overdue payables)


•Enter first the name of the creditor

•Enter by month the amount overdue(the cumulative amounts of all the

months will be the total)

•If you need more lines by type just click on the « + » to add them

•Click on refresh to recalculate your data


ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения към Социални/Данъчни служби (просрочени задължения)

 • Първо въведете името на кредитора

 • Въведете по месеци дължимата сума (натрупаните суми за всички месеци ще е общата сума)

 • Ако се нуждаете от повече линии за изписването, просто кликнете върху “+”, за да ги добавите

 • Кликнете върху “Обновяване” (“refresh”) , за да преизчислите данните

DATA ENTRY PROCESS: Social/Tax authority payables (paid

post cut off date)


•Enter first the name of the creditor

•Enter the amount by month ( the month on which the amount was due)

•For example here, 10 (due in June) are paid post cut off date

•Click on refresh to recalculate dataПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения към Социални/Данъчни служби (платени след крайната дата)

 • Първо въведете името на кредитора

 • Въведете сумата за месеца (месеца, за който сумата е дължима)

 • Напр. тук 10 (дължими за юни) са платени след крайната дата

 • Кликнете върху “Обновяване” (“refresh”) , за да преизчислите данните


DATA ENTRY PROCESS: Social/Tax authority payables

(disputed amounts)

•Amounts in this section should not be reported in the previous sections as overdue

•Enter first the employee name

•Enter the information by month

•Make sure to enter details on disputes on the right side

•Please attach (other actions. attachments) the case file

including letters between all engaged parties

•Click on refresh to recalculate data


ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения към Социални/Данъчни служби (спорни суми)


 • Сумите в този раздел не трябва да се отчитат в предходните раздели като дължими

 • Първо въведете името на служителя

 • Въведете информацията за месеца
 • Проверете, дали въвеждате подробностите относно споровете от дясната страна

 • Моля да приложите като прикачен файл (други действия: приложения) досието по делото когато има писма между участващите страни.

 • Кликнете върху “Обновяване” (“refresh”) , за да преизчислите даннитеDATA ENTRY PROCESS: Social/Tax authority payables

(deferrals)

•Amounts in this section should not be reported in the previous sections as

overdue


•Enter first the employee name

•Enter the information by month

•Make sure to enter the post deferrals due date on the right side

•Click on refresh to recalculate data
ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ: Задължения към Социални/Данъчни служби (отсрочване)


 • Сумите в този раздел не трябва да се отчитат в предходните раздели като дължими

 • Първо въведете името на служителя

 • Въведете информацията по месеци

 • Проверете, дали въвеждате подробностите относно отсрочването от дясната страна

 • Кликнете върху “Обновяване” (“refresh”) , за да преизчислите даннитеКаталог: media -> upload -> new3 -> files
upload -> Програма творческа европа медиа подкрепени проекти от България за 2015 година
upload -> Поръчка–спецификация № / г
upload -> Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на
upload -> № Приложение 1
upload -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
upload -> Ч и с л е н о с т на ведомствените автомобили на “център за градска мобилност”еоод – управление и поделение „реализация на приходите”


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница