Communications committeeстраница1/4
Дата27.09.2016
Размер0.62 Mb.
  1   2   3   4EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology


Electronic Communications Networks and Services

Regulatory Coordination and Users

Brussels, 4 July 2013

DG CONNECT/B2

COCOM 12-31REV 3


LIMITED


COMMUNICATIONS COMMITTEE

Working Document

Draft measure subject to advisory procedure pursuant to Article 4 of Regulation (EU) No 182/2011

Draft Commission Recommendation on consistent non-discrimination obligations and costing methodologies to promote competition and enhance the broadband investment environment

(Bulgarian version)

This is a Committee working document which does not necessarily reflect the official position of the Commission. No inferences should be drawn from this document as to the precise form or content of future measures to be submitted by the Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data referred to in this document.


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от XXX година

относно съгласувани задължения за недопускане на дискриминация и методики за изчисляване на разходите с цел насърчаване на конкуренцията и подобряване на средата за инвестиции в широколентова инфраструктура

ПРОЕКТ

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги1, и по-специално член 19, параграф 1 от нея,

като взе предвид становищата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Комитета за регулиране на съобщенията (COCOM),

като има предвид, че: 1. С цел да се насърчат иновациите и да се повишат производителността, заетостта и конкурентоспособността, така че в краен резултат да се допринесе за икономическия растеж и за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, от съществено значение е да продължи развитието на вътрешния пазар на ЕС за електронни съобщителни мрежи и услуги, по-специално чрез въвеждане на високоскоростни мрежи в състава на интернет. Комисията, националните регулаторни органи (НРО) и ОЕРЕС допринасят за развитието на вътрешния пазар на електронни съобщения чрез разработването на общи подходи за съгласуваното прилагане на регулаторната рамка, определена с Директива 2002/21/ЕО („Рамковата директива“).

 2. Изграждането на високоскоростна широколентова инфраструктура играе важна роля за инвестициите, създаването на работни места и цялостното икономическо възстановяване на Съюза. Поради това Комисията и Европейският съвет поставиха амбициозни цели за изграждането на високоскоростна широколентова инфраструктура като част от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (DAE) — една от водещите инициативи по стратегията „Европа 2020“.

 3. Една от основните цели на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа е изграждането на мрежи за достъп от следващо поколение (мрежи за ДСП). Програмата в областта на цифровите технологии за Европа има за цел да спомогне за извършването на значителните инвестиции, които ще бъдат необходими през следващите години. Настоящата препоръка има за цел да спомогне за ефикасни инвестиции и иновации в нови и модернизирани инфраструктури, като същевременно се отчита необходимостта от поддържане на ефективна конкуренция, която е важен стимул за инвестиции в дългосрочен план. С настоящата препоръка се цели: i) гарантиране на равнопоставени условия на конкуренция чрез прилагането на по-строги правила за недопускане на дискриминация; ii) установяване на предвидими и стабилни регулирани цени на едро за достъп по медни проводници, както и; iii) повишаване на сигурността относно обстоятелствата, при които следва да не се налагат регулирани цени на едро за услуги за ДСП. Повишаването по този начин на правната и регулаторната предвидимост следва допълнително да спомогне за извършването на необходимите инвестиции в краткосрочен до средносрочен план.

 4. Създаването на регулаторна предвидимост е от съществено значение за насърчаването на ефикасни инвестиции и иновации в нова и модернизирана инфраструктура. Продължителното прилагане на съгласуван и стабилен регулаторен подход е от решаващо значение, за да се изгради у инвеститорите доверието, необходимо за разработването на устойчиви бизнес планове. С цел да се осигури необходимата предвидимост за по-дълъг период от време, т.е. и след изтичането на срока на отделен преглед на пазара, НРО следва да разяснят във възможно най-голяма степен в наложените от тях корективни мерки съгласно регулаторната рамка как предвидимите промени в пазарните условия биха могли да засегнат съответните корективни мерки.

 5. По време на оценка на проектомерките, за които се уведомява Комисията съгласно член 7 от Директива 2002/21/ЕО, стана ясно, че в Съюза все още съществуват значителни различия в прилагането на задълженията за недопускане на дискриминация съгласно член 10, както и на ценовия контрол и задълженията във връзка с отчитането на разходите съгласно член 13 от Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях2 за пазара на предоставяне на достъп по цени на едро до мрежова инфраструктура (пазар 4) и за пазара на предоставяне на широколентов достъп по цени на едро (пазар 5), посочени в Препоръка 2007/879/ЕО3.

 6. Регулаторните задължения, наложени съгласно член 10 от Директива 2002/19/ЕО, все още са твърде различни в рамките на Съюза, дори когато пазарните проблеми, към които те са насочени, са сходни. Въпреки че напоследък все повече НРО разглеждат възможността за по-задълбочено прилагане на общо задължение за недопускане на дискриминация, като се използват ключови показатели за ефективност и се осигурява пълна равностойност на достъпа, в съответните проектомерки, за които се уведомява Комисията съгласно член 7 от Директива 2002/21/ЕО, са налице значителни различия между подходите на НРО по отношение на обхвата, прилагането, наблюдението на спазването и принудителното изпълнение на това задължение, по-специално по отношение на избрания модел за равностойност (ако въобще се прилага такъв).

 7. Също така и за регулаторните задължения по отношение на ценообразуването на достъпа, наложени по силата на член 13 от Директива 2002/19/ЕО за пазари 4 и 5, съществуват значителни различия между държавите — членки на Европейския съюз, макар че тези различия не са оправдани от специфични национални условия. Във връзка с това Комисията настоятелно приканваше НРО в рамките на пълномощията си съгласно член 7 от Директива 2002/21/ЕО: i) да използват подходящи методи за отчитане на разходите и да гарантират последователно ценообразуване на продуктите за достъп по протежение на една и съща стойностна верига, за да се спазва принципът на стълбата на инвестициите; ii) да прилагат последователно към всички входящи данни принципите на съответния модел за разходите; и iii) да се съобразяват при определянето на цените за достъп със значението на използването на разходите за съвременна ефективна мрежа.

 8. Значителните различия в избраните от НРО регулаторни подходи по отношение на тези две корективни мерки задържат развитието на вътрешния пазар на електронни съобщителни мрежи и услуги, като по този начин възпрепятстват възможното значително увеличение на благосъстоянието в полза на цялата икономика. Тези различия пораждат регулаторна несигурност и водят до липса на съгласувана нормативна уредба за достъпа, като по този начин се ограничават възможностите за реализиране на икономии от мащаба.

 9. Когато в рамките на пазар 4 и/или 5 е установена значителна пазарна сила (ЗПС), следва да се прилага подходящ набор от корективни мерки в съответствие с принципите, предвидени в Директива 2002/19/ЕО, и по-специално в член 8, параграф 4 от нея. Като такива следва да се прилагат корективните мерки, посочени в настоящата препоръка, в съответствие с принципите, заложени в Директиви 2002/21/ЕО и 2002/19/ЕО.

 10. Настоящата препоръка е в съответствие с Препоръка 2010/572/ЕС от 20 септември 2010 г. относно регулирания достъп до мрежи за достъп от следващо поколение (ДСП)4 и се основава на насоките на Комисията относно прилагането на специфични задължения в регулаторната рамка, предвидена в Препоръка 2010/572/ЕС. Например в нея се определя по-подробно кога отпада задължението за разходоориентирано ценообразуване на едро за широколентов достъп до мрежи за ДСП, както се посочва в точка 36 от Препоръка 2010/572/ЕС, и се посочват сценарии, при които поради утвърдени мерки за защита на конкуренцията НРО могат да се отклонят от общия принцип за разходоориентирано ценообразуване на достъпа до мрежи за ДСП, формулиран в точка 25 от Препоръка 2010/572/ЕС. В резултат на това принципите, установени в настоящата препоръка, в частност в съображения 25—28, 49 и 50, както и в точка 58, следва да бъдат взети предвид при тълкуването и на двете препоръки.

 11. Настоящата препоръка обхваща и въпроси, които не се разглеждат в Препоръка 2010/572/ЕС — например съгласуваното прилагане на член 10 от Директива 2002/19/ЕО и последователен подход за изчисляване на цените на едро на достъпа по медни проводници.

Прилагане на задължение за недопускане на дискриминация

Осигуряване на равностойност на достъпа

 1. Една от основните пречки за постигането на действителна конкурентна равнопоставеност на търсещите достъп (access seekers, т.е. имат се предвид предприемачи, търсещи достъп на едро, за да станат евентуално алтернативни доставчици на достъп на дребно — бел. прев.) до електронни съобщителни мрежи е преференциалното третиране на предприятията надолу по веригата — например подразделението за търговия на дребно на вертикално интегриран оператор със значителна пазарна сила (ЗПС) чрез ценова и неценова дискриминация (например дискриминация по отношение на качеството на обслужване, достъпа до информация, тактики на забавяне, ненужни изисквания и стратегическото проектиране на съществени характеристики на продукта). Поради това е особено трудно неценовото дискриминационно поведение да бъде открито и премахнато само чрез прилагането на общо задължение за недопускане на дискриминация. Ето защо е важно да се осигури действителна равностойност на достъпа чрез стриктното прилагане на задължения за недопускане на дискриминация и въвеждането на ефективни средства за наблюдение и налагане на спазването на тези задължения.

 2. По отношение на преодоляването и предотвратяването на неценовото дискриминационно поведение Комисията установи значителни различия в регулаторния подход, избран от НРО. Комисията счита, че равностойността на входовете (РВ) по принцип е най-сигурният начин за постигането на ефективна защита срещу дискриминация, тъй като търсещите достъп ще са в състояние да се конкурират с предприятията надолу по веригата на вертикално интегрирания оператор със ЗПС, като използват същия набор от регулирани продукти по цени на едро на същите цени по същата процедура за сделките. Освен това, за разлика от концепцията за равностойност на изхода (РИ), РВ е по-подходяща с оглед на прозрачността и решаването на проблема с информационната асиметрия.

 3. Съгласно член 8, параграф 4 от Директива 2002/19/ЕО от НРО се изисква да гарантират, че наложените регулаторни задължения в отговор на определянето на даден оператор като такъв със значителна пазарна сила се основават на характера на установения проблем и са пропорционални с оглед на член 8, параграф 5 от Директива 2002/21/ЕО, и по-специално член 8, параграф 5, буква б) от нея. Предоставянето на регулирани входове по цени на едро въз основа на концепцията за РВ вероятно ще доведе до по-големи разходи за привеждане в съответствие поради необходимото адаптиране на системите отколкото при не толкова строги форми на задълженията за недопускане на дискриминация. Освен това операторът със ЗПС не би могъл да се възползва от някои вертикални синергии, тъй като ще му бъде позволено да използва за себе си само тези продукти на едро, които той предоставя или предлага на своите конкуренти. Тези по-високи разходи за привеждане в съответствие следва да се измерват обаче спрямо ползите от по-силна конкуренция надолу по веригата.

 4. С оглед на това изискването към оператора със ЗПС да предоставя наследени входове за достъп по медни проводници по цени на едро чрез вече съществуващи системи въз основа на концепцията за РВ е по-малко вероятно да породи достатъчно нетни ползи за успешно преминаване на проверка за пропорционалност поради по-големите разходи за препроектиране на съществуващите системи за обезпечаване и за оперативна поддръжка, за да се приведат те в съответствие с концепцията за РВ. Обратно, изискването към оператора със ЗПС да предоставя входове за достъп от следващо поколение по цени на едро, които в много случаи се предоставят чрез нови системи, въз основа на концепцията за РВ е вероятно да породи достатъчно нетни ползи, за да бъде пропорционално, понеже допълнителните разходи за привеждане на новоизградените системи в съответствие с концепцията за РВ са сравнително малки. Преди операторът със ЗПС да предостави нови входове на своите подразделения надолу по веригата, той следва да бъде в състояние да приложи концепцията за РВ още на етапа на проектиране на нови продукти с пропорционални разходи.

 5. Като се имат предвид евентуалните големи разходи за привеждане в съответствие, може да е непропорционално да се изисква от оператора със ЗПС да прилага концепцията за РВ на всички равнища на веригата за създаване на стойност. Следователно НРО би трябвало най-напред да определят равнището, на което, предвид специфичните национални условия, въвеждането на концепцията за РВ би довело до най-голяма полза за конкуренцията и иновациите, и след това да преценят дали концепцията за РВ ще бъде подходяща и пропорционална също и на допълнителни равнища. Тъй като с концепцията за РВ по-бързо могат да се осъществят иновации на пазара на дребно, тази концепция по принцип следва да бъде въведена на възможно най-ниското мрежово равнище, на което конкуренцията ще бъде ефективна и устойчива в дългосрочен план. В държавите членки с голям брой сравнително малки оператори със ЗПС въвеждането на концепцията за РВ от всички тези оператори може да не е пропорционално.

 6. Когато НРО заключат, че дадено задължение за предоставяне на регулирани входове по цени на едро въз основа на концепцията за РВ е непропорционално, следва да се приложи модел за РИ, който да гарантира, че входовете по цени на едро, предоставяни на алтернативни оператори, са сравними — макар че не се използват същите системи и процеси — по функционални възможности и цена с тези, които използва за себе си вертикално интегрираният оператор със ЗПС.

 7. Решението за налагане на концепцията за РВ, когато това е целесъобразно, обосновано, пропорционално и подкрепено от проведена консултация в съответствие с членове 6 и 7 от Директива 2002/21/ЕО, се счита за вменяване на задължение за недопускане на дискриминация съгласно член 10 от Директива 2002/19/ЕО, без да се засягат: i) възможното налагане на задължение за функционално разделяне съгласно член 13а от Директива 2002/19/ЕО, когато НРО заключи, че съответните задължения (включително задълженията за недопускане на дискриминация — например чрез концепцията за РВ) не са довели до ефективна конкуренция; ii) всякакво доброволно разделяне съгласно член 13б от Директива 2002/19/ЕО; и iii) анализът на условията на конкуренция в районите, обхванати от съвместното изграждане на мрежи от оптични линии до домашни абонати (FTTH), който се препоръчва в точка 28 от Препоръка 2010/572/ЕС.

 8. Отстъпките за големи количества и/или дългосрочните споразумения за цената на достъпа представляват важен инструмент за насърчаване на инвестициите в достъп от следващо поколение, особено когато неговото разпространение сред ползвателите все още е слабо, и могат да бъдат съвместими с подхода за РВ или РИ. С цел да се гарантира обаче възможността за навлизането на пазара на ефикасни конкуренти, НРО следва да допускат оператори със ЗПС да правят отстъпки за големи количества на собствените си предприятия надолу по веригата — например подразделението им за търговия на дребно — само когато тези отстъпки не надвишават най-голямата отстъпка за големи количества, която е предложена добросъвестно на трети страни, желаещи да ползват достъп. Също така НРО следва да допускат дългосрочни споразумения на оператори със ЗПС за цената на достъпа на собствените им предприятия надолу по веригата — например подразделението им за търговия на дребно — само когато в споразуменията не се надвишава най-голямата отстъпка за дългосрочен достъп, която е предложена добросъвестно на трети страни, желаещи да ползват достъп.

Гарантиране поне на техническата възпроизводимост на новите оферти на дребно на оператора със ЗПС

 1. Независимо от наложената от НРО конкретна концепция за равностойност, когато НРО реши, че дадено задължение за недопускане на дискриминация съгласно член 10 от Директива 2002/19/ЕО е целесъобразно, пропорционално и обективно обосновано, за осигуряването на равнопоставени условия на конкуренция е важно да се гарантира, че търсещите достъп алтернативни оператори могат технически да възпроизведат офертата на дребно на оператора със ЗПС въз основа на регулирания вход по цени на едро, който получават. Въпреки че не е необходимо НРО подробно да предписват точната форма на съответните продукти за достъп по цени на едро, те следва да гарантират, че е извършено изпитване за техническа възпроизводимост на новите услуги или пакети от услуги на дребно, при което са взети предвид редица фактори.

 2. Когато извършват изпитването за техническа възпроизводимост или оценяват резултатите от такова изпитване, извършено от оператора със ЗПС, НРО следва да отчитат и риска от монополизиране на пазара надолу по веригата чрез новата оферта и въздействието върху иновациите. Например съответният продукт за достъп по цени на едро следва да се предостави на търсещите достъп в приемлив срок преди пускането от оператора със ЗПС на офертата на дребно за този продукт, за да се избегне всякакво неправомерно времево предимство за оператора със ЗПС, като се има предвид, че ефикасният алтернативен оператор трябва да разработи и адаптира своите собствени системи и процеси, за да бъде в състояние да предложи конкурентна нова услуга на дребно.

 3. Като се има предвид колко е важно да се гарантира техническата възпроизводимост, за да е налице конкуренция, от решаващо значение е регулираният доставчик със ЗПС да гарантира техническата възпроизводимост на своите нови оферти на дребно преди тяхното пускане и по всяко време след това. Следователно изпитването за техническа възпроизводимост може да се извърши преди или след пускането на нова оферта на дребно в зависимост от преценката на НРО кога това ще е уместно. Например, ако възможностите на даден НРО да оповестява получени от оператора със ЗПС бизнес данни са ограничени от правила за поверителност съгласно националното законодателство, НРО може да избере да проведе изпитването за техническа възпроизводимост, след като операторът започне да предоставя съответните услуги на дребно.

Наблюдение на спазването на задълженията за недопускане на дискриминация

Ключови показатели за ефективност

 1. Поради липсата на прозрачност относно сравнението по качество между обслужването, предоставяно от оператора със ЗПС за собствени нужди, и обслужването, което той предоставя на трети страни, търсещи достъп, често е трудно да се открие дискриминационно поведение и съответно да се приложи задължението за недопускане на дискриминация съгласно член 10 от Директива 2002/19/ЕО. Ключовите показатели за ефективност (КПЕ) са най-подходящите инструменти за откриване на потенциално дискриминационно поведение и за повишаване на прозрачността по отношение на предоставянето и качеството на регулираните продукти за достъп по цени на едро на оператора със ЗПС на съответните пазари. С цел да се повиши прозрачността и доверието в пазара, НРО могат да улесняват чрез подходящи отраслови форуми договарянето между оператора със ЗПС и търсещите достъп трети страни относно подробните КПЕ и да гарантират, че тези КПЕ се подлагат на одит и се публикуват по начин, който дава възможност за ранното откриване на потенциално дискриминационно поведение. КПЕ следва да се отнасят за основните дейности в цикъла на изпълнение, обхващащ всички негови етапи, т.е. процеса на поръчване, доставката или предоставянето на услугата, качеството на обслужване, включително неизправности и времето за тяхното отстраняване, и миграцията от страна на търсещите достъп между различни регулирани входове по цени на едро.

Споразумения за нивото на обслужване и гаранции за нивото на обслужване

 1. С цел напълно да се гарантира недопускането на дискриминация, КПЕ следва да се допълнят със споразумения за нивото на обслужване (СНО) и гаранции за нивото на обслужване (ГНО). Чрез налагането на споразумения за нивото на обслужване се гарантира, че на търсещите достъп се предоставя договорено качество на обслужването, докато използването на съответните ГНО действа като възпиращ фактор срещу дискриминационно поведение. НРО следва да участват активно в разработването на споразуменията за нивото на обслужване — например като одобряват СНО, разработени от оператора със ЗПС като част от регулаторно типово предложение.

Методика за изчисляване на разходите

Препоръчана методика за изчисляване на разходите

 1. За постигане на целите на регулаторната рамка е подходяща такава методика за изчисляване на разходите, която да води до цени за достъп, възпроизвеждащи в максималната възможна степен цените, очаквани в действително конкурентен пазар. Такава методика за изчисляване на разходите следва да бъде основана на съвременна ефективна мрежа, да отразява необходимостта от стабилни и предсказуеми цени на едро на достъпа по медни проводници в дългосрочен план с избягване на значителни колебания и сътресения, за да осигури ясна рамка за инвестиции и да бъде в състояние да генерира разходоориентирани цени на едро на достъпа по медни проводници, които цени да служат като базови за услугите за достъп от следващо поколение (ДСП), и да отчита по подходящ и последователен начин въздействието на намаляването на обемите, причинено от прехода от достъп по медни проводници към ДСП, т.е. да се избягва изкуственото повишаване на цените на едро на достъпа по медни проводници, което иначе би се наблюдавало като резултат от миграцията на клиентите към мрежата за ДСП на оператора със ЗПС.

 2. Възстановяването на разходите е ключов принцип в методиката за изчисляване на разходите. То гарантира, че операторите могат да покрият действително направените разходи и да получат адекватна възвръщаемост на инвестирания капитал.

 3. С методика за изчисляване на разходите, която подава правилния сигнал за решаване на дилемата „да се изгради или да се купи“, се постига подходящ баланс между гарантирането на ефикасно навлизане на пазара и достатъчно стимули за инвестиране и, по-специално, за изграждане на мрежи за ДСП и следователно за предоставяне на нови, по-бързи и по-качествени широколентови услуги.

 4. С препоръчаната методика за изчисляване на разходите следва да се осигури прозрачност и съгласуваност в рамките на Съюза. Тя следва също така да гарантира, че специфичните национални условия са отразени в съответствие със съгласуван подход на моделиране.

 5. Методиката за изчисляване „отдолу нагоре на дългосрочните допълнителни разходи плюс“ (BU LRIC+) най-добре отговаря на тези цели при определянето на цените на регулираните услуги за достъп на едро. При тази методика се прилага модел за допълнителния капитал (включително невъзвръщаемия) и оперативните разходи, поети от хипотетичен ефикасен оператор при предоставянето на всички услуги за достъп, и се добавя надбавка за пълно възстановяване на общите разходи. Следователно методиката BU LRIC+ позволява възстановяването на всички направени по ефикасен начин разходи.

 6. При методиката BU LRIC+ се изчисляват настоящите разходи в перспектива (т. е. въз основа на съвременни технологии, очакваното търсене и др.), които един ефикасен мрежов оператор би направил, за да изгради сега съвременна мрежа, която е в състояние да предоставя всички изисквани услуги. Следователно BU LRIC+ осигурява правилни и ефективни сигнали за навлизане на пазара.

 7. Когато конкуренти на мрежите от медни проводници са кабелните телевизионни мрежи, мрежите на основата на оптични кабели (FTTX) и, в по-малка степен, мобилните мрежи (по-специално от вида Long Term Evolution — LTE), операторите със ЗПС реагират чрез модернизиране на своите мрежи от медни проводници и постепенната им замяна с мрежи за ДСП, за да се справят с тази конкурентна заплаха. Следователно, тъй като днес никой оператор не би изградил мрежа само от медни проводници, методиката BU LRIC+ осигурява изчисляването на настоящите разходи за изграждане на съвременна ефективна мрежа за ДСП.

 8. Такава ефективна мрежа за ДСП би се състояла изцяло или частично от оптични елементи, в зависимост от специфичните национални условия, и следва да бъде в състояние да постигне целите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа по отношение на широколентовия достъп, покритието с него и навлизането му.

 9. Остойностяването на активите на такава мрежи за ДСП по настоящи разходи в най-голяма степен отразява съответния конкурентен процес и, по-специално, възпроизводимостта на активите.

 10. За разлика от активи като техническо оборудване и преносни средства (например оптични кабели), строителните активи (например шахти, канали и стълбове) е малко вероятно да бъдат възпроизведени. Не се очаква технологичното развитие, равнището на конкуренция и търсенето на дребно да позволят на алтернативни оператори да изградят паралелна строителна инфраструктура, поне що се отнася до местата, където наследената строителна инфраструктура може да бъде използвана повторно за изграждането на мрежа за ДСП.

 11. При препоръчаната методика за изчисляване на разходите регулаторната база на активите (РБА), която съответства на повторно използваемите наследени строителни активи, се остойностява според настоящите разходи, като се отчита вече изтеклата част от икономическия живот на активите и по този начин се вземат предвид разходите, които вече са възстановени от регулирания оператор със ЗПС. Този подход подава сигнали за решаване на дилемата „да се изгради или да се купи“ във връзка с успешното навлизане на пазара и чрез него се избягва рискът от свръхвъзстановяване на разходи за повторно използваема наследена строителна инфраструктура. Свръхвъзстановяването на разходите не би било оправдано с цел гарантиране на ефикасно навлизане на пазара и запазване на стимулите за инвестиране, тъй като вариантът на изграждане не е приложим от икономическа гледна точка за тази категория активи.

 12. За изчисляване на настоящите разходи за РБА, която съответства на повторно използваемите наследени строителни активи, се прилага методът на индексирането Този метод е предпочитан, понеже е практичен, надежден и прозрачен. При него се използват предишни данни относно разходите, натрупаната амортизация и разпореждането с активи, доколкото такива данни са налични в задължителните счетоводни отчети на регулирания оператор със ЗПС, както и в неговите счетоводни отчети, предназначени за регулатора, и във финансовите му доклади, а също и ценови индекс, като например индексът на цените на дребно, който се оповестява публично.

 13. Следователно първоначалната регулаторна база на активите, която съответства на повторно използваемите наследени строителни активи, следва да се определи като регулаторната счетоводна стойност без натрупаната амортизация към момента на изчисляването и индексирана с подходящ ценови индекс — например индекса на цените на дребно.

 14. Първоначалната регулаторна база на активите след това се фиксира и се прехвърля от един регулаторен период към следващия. Фиксирането на регулаторната база на активите гарантира, че след пълната амортизация на даден невъзпроизводим и повторно използваем наследен строителен актив този актив вече не е част от първоначалната регулаторна база на активите и следователно той вече не представлява разход за търсещите достъп, така както вече не представлява разход и за оператора със ЗПС. Такъв подход допълнително би гарантирал адекватно възнаграждение за оператора със ЗПС и същевременно би осигурил трайна регулаторна сигурност както за оператора със ЗПС, така и за търсещите достъп.

 15. Активните линии с медни проводници намаляват поради миграцията на клиентите към кабелни телевизионни мрежи, оптични и/или мобилни мрежи. Чрез моделирането на една единствена ефективна мрежа за ДСП по отношение на продуктите за достъп както по медни проводници, така и за ДСП се неутрализира обусловеният от обема инфлационен ефект, който възниква при моделиране на мрежа от медни проводници, когато постоянните разходи по мрежата се разпределят върху намаляващ брой активни линии с медни проводници. Това позволява постепенно прехвърляне на обема на трафика от медни проводници към ДСП в хода на въвеждане и преминаване към ДСП. Само обемът на трафика, прехвърлен към други инфраструктури (например кабелни телевизионни мрежи, мобилни мрежи), които не са включени в модела за разходите, ще породи нарастване на разходите за единица продукт.

 16. С оглед на принципа на технологична неутралност и предвид различните национални условия НРО се нуждаят от известна гъвкавост за моделирането на такава съвременна ефективна мрежа за ДСП. Следователно мрежата за ДСП може да се основава на всяка от различните технологии за достъп и мрежови топологии, които са на разположение на операторите за изграждането на такава мрежа. При определянето на икономическия живот на активите в моделирана мрежа от типа FTTC НРО следва да вземат предвид очакваното технологично и мрежово развитие на различните компоненти на мрежата.

 17. За съвременна ефективна мрежа за ДСП може да се счита мрежа от типа FTTH, мрежа от типа FTTC или съчетание от двете. При този подход разходите, изчислени за мрежата за ДСП, следва да бъдат коригирани така, че да отразяват различните характеристики на мрежата от медни проводници. Това изисква приблизително изчисляване на разликата в разходите между продукт за достъп чрез мрежа за ДСП и продукт за достъп изцяло чрез медни проводници, като в модела за ДСП се внесат съответните корекции от мрежов технически характер, за да може да се определи цената на едро на достъпа по медни проводници.

 18. Когато топологията на подлежащата на моделиране мрежа за ДСП се различава от тази на мрежата от медни проводници до такава степен, че техническото адаптиране в рамките на техническия модел за ДСП не е осъществимо, НРО могат да получат разходите за достъпа по медни проводници чрез моделиране на наложена мрежа за ДСП, при което две паралелни мрежи (от медни проводници и от оптични кабели — FTTH или FTTC) споделят до известна степен една и съща строителна инфраструктура. При този подход инфлационният ефект върху обема се неутрализира за строителните активи, тъй като моделираните мрежи от медни проводници и оптични мрежи ще използват съвместно строителните активи. Следователно разходите за тези активи за единица продукт, които представляват най-голямата част от разходите при мрежа за достъп, биха останали стабилни.

Въвеждане на методиката за изчисляване на разходите

 1. Необходим е достатъчно дълъг преходен период, за да се избегнат ненужни смущения и да се осигури стабилен и прозрачен регулаторен подход. Като се има предвид, че НРО следва да въведат препоръчаната методика за изчисляване на разходите, а операторите трябва съответно да адаптират своите бизнеспланове, се счита за целесъобразно да се предвиди преходен период до 31 декември 2016 г. От НРО не се изисква да поддържат модели за разходите с цел изчисляване на цените на едро на достъпа по медни проводници при обстоятелства, когато не е наложено предварително ценово регулиране — например поради липсващо търсене на такива услуги.

 2. В съответствие с принципите на регулаторна прозрачност и предвидимост, както и предвид нуждата да се гарантира стабилност на цените, Комисията определя ценови диапазон, в чийто рамки според нея се очаква да спадне средната месечна цена (след приспадане на всички данъци) в Съюза за наем на абонатна линия с медни проводници при изцяло необвързан достъп, когато се приложи препоръчаната методика за изчисляване на разходите.

 3. Главната роля на този диапазон е да служи на НРО като ориентир при въвеждането на методиката за изчисляване на разходите, за да постигнат общата цел на Препоръката за стабилност и предсказуемост на цените на достъпа по медни проводници Когато към момента на влизане в сила на настоящата препоръка регулираните месечни цени за необвързан достъп до медна абонатна линия (LLU) под наем са извън този ценови диапазон в дадени държави членки, НРО, въвеждащи в тези държави членки препоръчаната методика за изчисляване на разходите, следва да извършат това във възможно най-кратък срок. Те трябва да преценят дали препоръчаната методика за изчисляване на разходите налага постепенни ценови корекции до 31 декември 2016 г. — особено в онези държави членки, в които цените за достъп понастоящем не са разходоориентирани, поради което вероятно се налагат по-значителни ценови корекции. С цел избягване на объркване, с настоящата препоръка не се изисква НРО да налагат попадащи в горепосочения диапазон цени за достъп, когато НРО прилагат препоръчаната методика за изчисляване на разходите или методиката, използвана съгласно точка 40.

 4. Цените за достъп се считат за стабилни, дори когато те следват някаква тенденция в номинално изражение. Те обаче следва да остават предвидими, като не се колебаят значително през съответния период от време.

 5. В съответствие с принципите на регулаторна прозрачност и предвидимост, както и предвид нуждата да се гарантира ценова стабилност, прилаганите понастоящем методики, които са различни от препоръчаната методика за изчисляване на разходите, също могат да изпълняват условията, посочени в точка 40. Прилагането на този принцип към отделните държави членки следва да бъде оценявано за всеки конкретен случай и предполага оценка на ранен етап чрез уведомление до Комисията, ОЕРЕС и други НРО преди 31 декември 2016 г.

 6. За НРО, които разполагат с ограничени ресурси, по изключение може да се наложи допълнителен преходен период след 2016 г. за изготвяне на препоръчания модел за разходите. При такива обстоятелства даден национален регулаторен орган следва да разгледа възможността за определяне на временни цени въз основа на целеви показател, при който се взема предвид само средната стойност на таксите за достъп, определени от НРО в съответствие с условията на настоящата препоръка. През преходния период съответните НРО могат да поискат от ОЕРЕС практическа помощ и насоки с цел справяне с тази ограниченост на ресурсите и, по-специално, с разходите за въвеждане на препоръчаната методика за изчисляване на разходите.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница