Contents 1 Съдържание 1страница1/5
Дата25.07.2016
Размер0.76 Mb.
#6759
  1   2   3   4   5
Contents

Contents 1 Съдържание 11. 1. Safety information 3 Информация за безопасност 3

Installation and commissioning 3 Монтаж и въвеждане в експлоатация 3

About this manual 3 За това ръководство 3

Liability waiver 3 Отговорност отказ 3Important remark -4 Важна забележка -4

Description of symbols 4 Описание на символите 4

Description of operation button 4 Описание на операцията бутон 4

Installing the display unit of controller 5 Инсталиране на дисплея на контролера 5

Installing the control unit 5 Инсталиране на контрол на 5 блок

Preparing before wire connection 6 Подготовка преди тел връзка 6Power connection 6 Захранване 6

2.5Terminal connection • 7 2.5terminal връзка • 7

Commissioning 9 Въвеждане в експлоатация 9

Set time/ week 9 Настройте часа / седмица 9

Menu structure 10 Структура на менюто 10

3.3Menu description— 11 3.3menu описание-11

3.4 System description 12 3.4 Описание на системата 12

Controller functions 13 Controller функции 13

Access main menu 13 Достъп до главното меню 13

Access submenu 13 Access подменю 13

Main menu DT O & DT F Temperature difference function 14 Главно меню DT O & DT F Температура разлика функция 14

Main menu-THET timing heating 15 Главно меню THET времето отопление 15

TEMP Temperature main menu 18 Температура TEMP главното меню 18

EM Emergency collector temperature EM температура спешна колектор

(emergency switch-off temperature of collector) 19 (Аварийно изключване температура на колектора) 19

CMX Maximum limited collector temperature (collector cooling function)—19 CMX Максимална ограничен температурата на колектора (колектора охлаждаща функция) -19

CMN low temperature protection of collector 20 CMN ниско ниво на защита на температурата на колектора 20

CFR frost protection of collector — 21 CFR защита от замръзване на колектора - 21

SMX Maximum temperature of tank 22 SMX Максимална температура на резервоара 22

REC Tank re-cooling function 22 REC Tank функция за охлаждане на ре -22

CF Celsius and Fahrenheit temperature transferring 23 CF Целзий и Фаренхайт температура прехвърляне на 23

FUN Auxiliary function 23 FUN спомагателна функция 23

DVWG Anti-Legionella function 24 DVWG за борба с Legionella функция 24

CIRC Temperature controlled hot water circulation pump 25 Температура Circ контролирани гореща помпа за циркулация на водата 25

nMIN Solar circulation pump speed adjusting (RPM speed controlling) 26 nMIN Solar обръщение за регулиране на скоростта на помпата (RPM скорост контрол) 26

4.6.3.1 DTS standard temperature difference 4.6.3.1 DTS стандарт температурна разлика

(for circuit pump's speed adjusting) 26 (За регулиране на скоростта на помпа ) 26

4.6.3.2 RIS Temperature increase rate 4.6.3.2 RIS скоростта на повишаване на температурата

(for circuit pump speed adjusting) 27 (Верига за регулиране на скоростта на помпата) 27

OHQM Thermal energy measuring 27 OHQM Топлинната енергия, измерване 27

FMAX Flow rate 28 Fmax Flow процент 28

MEDT Type of heat transfer liquid 29 MEDT Вид на течността за пренос на топлина 29

MED% Concentration of heat transfer liquid 29 MED% Концентрация на течност за пренос на топлина 29

INTV Pump interval function 30 INTV функция на помпата интервал 30

tSTP Pump interval- time 31 TSTP помпа интервал за време 31

tRUN Pump running time 31 Трън помпа, времето за работа 31

BYPR High temperature by-pass function BYPR висока температура от байпас функция

(tank temperature automatically adjusting) 31 (Резервоар температура автоматично коригиране на) 31

HND Manual mode 32 HND Manual режим 32

PASS Password setting 33 PASS парола настройка 33

LOAD Recovery to factory setting 34 Натоварване за възстановяване, за да Фабричната настройка 34

ON/OFF button 35 ON / OFF бутон 35

Holiday function 35 Holiday функция 35

Manual heating 36 Ръчна отопление 36

Temperature query function 36 Температура заявка функция 36

Protection function 37 Защитни функции 37

Memory Protection 37 Защита на паметта 37

Screen protection 37 Защита на екрана 37

Troubles Shooting 37 Лошият Стрелба 37

Trouble protection 37 Trouble защита 37

Trouble checking 39 Trouble проверка 39

Quality Guarantee 40 Гаранция за качество 40

Technical data 41 Технически данни 41

Delivery scope 42 Доставка обхвата 42

Device matchable to this controller -42 Device matchable този контролер -42 1.

1. Safety information Информация за безопасност

Installation and commissioning Инсталиране и въвеждане в експлоатация

-• When laying cables, please ensure that no damage occurs to any of the constructional fire safety measures presented in the building. - • При полагане на кабели, моля да гарантира, че няма настъпила вредата на някоя от конструктивни мерки за пожарна безопасност , представени в сградата.

The controller must not be installed in rooms where easily inflammable gas mixtures are present or may occur. Регулаторът не трябва да бъде инсталиран в помещения, където има лесно запалими газови смеси са или може да възникне.

The permissible environmental conditions can't be exceeded at the site of installation. Допустимите условия на околната среда не могат да бъдат превишавани в мястото на инсталация.

Before connecting the device, make sure that the energy supply matches the specifications that controller requires. Преди да свържете устройството, уверете се, че енергийните доставки, отговаряща на спецификациите, които контролера изисква .

All devices connected to the controller must conform to the technical specifications of the controller. Всички устройства, свързани към контролера трябва да отговарят на техническите спецификации на контролера.

All operations on an open regulator are only to be conducted cleared from the power supply. Всички операции на открит регулатор са само да бъдат проведени изчиства от захранването. All safety regulations for working on the power supply are valid. Всички изисквания за безопасност за работа на захранването са в сила .

Connecting and /or all operations that require opening the regulator (eg changing the fuse) are only to be conducted by specialists. Свързване и / или всички операции, които изискват отваряне на регулатор (например смяна на предпазител), само за да се провеждат от специалисти .About this manual За това ръководство

This manual describes the installation, function and operation of a solar thermal controller. Това ръководство описва инсталацията, функциите и дейността на слънчеви топлинни контролер.When installing the remaining components eg the solar collectors, pump assemblies and the storage unit, are sure to observe the appropriate installation instructions provided by each manufacturer. Когато инсталирате останалите компоненти, като например слънчеви колектори, помпени възли и съхранение единица, сме сигурни, да се спазват съответните инструкции за монтаж, предоставени от всеки производител. Only trained professional personnel may only perform installation, electrical connection, commissioning and maintenance of the device. Само обучен професионален персонал може да извърши само инсталация, електрическо свързване, пускане в експлоатация и поддръжка на устройството. The professional personnel must be familiar with this manual and follow the instructions contained herein. Професионалният персонал трябва да е запознат с това ръководство, и следвайте инструкциите, съдържащи се в нея,.

Liability waiver The manufacturer cannot monitor the compliance with these instructions or the circumstances and methods used for installation, operation, utilization and maintenance of this controller. Освобождаване от отговорност на производителя не може да следи съответствието с тези инструкции, или обстоятелствата и методите, използвани за инсталирането, експлоатацията, използването и поддръжката на този контролер . Improper installation can cause damages to material and persons. Неправилната инсталация може да причини вреди на материали и лица. This is the reason why we do not take over responsibility and liability for losses, damages or cost that might arise due to improper installation, operation or wrong utilization and maintenance or that occurs in some connection with the aforementioned. Това е причината, защо ние не поеме отговорност и отговорност за загуби, щети или разходи, които биха могли да възникнат поради неправилно инсталиране, експлоатация или неправилно използване и поддръжка или това се случи в някаква връзка с посочените по-горе. Moreover we do not take over liability for patent infringements or infringements - occurring in connection with the use of this controller- on third parties rights. Освен това, ние не поеме отговорност за патентни нарушения или нарушения - настъпили във връзка с използването на този контролер на права на трети страни. The manufacturer preserves the right to put changes to product, technical date or installation and operation instructions without prior notice. Производителят запазва правото да поставя промени в продукта, технически дата или инсталация и инструкции за експлоатация, без предизвестие. As soon as it becomes evident that safe operation is no longer possible (eg visible damage). Веднага след като става ясно, че вече не е възможно безопасна експлоатация (напр. видима повреда). Please immediate take the device out of operation. Моля, незабавно вземете устройството на работа . Note: ensure that the device cannot be accidentally placed into operation. Забележка: гарантира, че устройството не може да бъде случайно пуснати в експлоатация.

1.4 Important remark 1.4 Важна забележка

We have carefully checked the text and pictures of this manual and provided the best of our knowledge and ideas, however inevitable errors maybe exist. Ние внимателно проверени текст и снимки на това ръководство и при условие, че най-доброто от нашите знания и идеи, но неизбежните грешки, може би съществува. Please note that we can not guarantee that this manual is given in the integrity of image and text, they are just some examples, and they apply only to our own system. Моля, обърнете внимание, че не можем да гарантираме, че това ръководство е дадена в целостта на изображение и текст, те са само няколко примера, и те се прилагат само за нашата собствена система . Incorrect, incomplete and erroneous information and the resulting damage we do not take responsibility. Неточна, непълна и невярна информация, както и в резултат на повреда, ние не поемат отговорност.

1.5 Description of symbols 1.5 Описание на символите

Safety instruction: The safety instructions in the manual are marked with a warning triangle. Указания за безопасност: инструкции за безопасност в наръчника са маркирани с предупреждение, триъгълник. They indicate measures, which can lead to personal injury and safety risks. Те показват, мерки, които може да доведе до телесна повреда и рисковете за безопасността. Operation steps: small triangle "►"is used to indicate operation step. Notes: Contains important information about operation or function. Операционни стъпки: Малък триъгълник "►" се използва за обозначаване стъпка операция Забележки: Съдържа важна информация за операция или функция.

1.6 Description of operation button 1.6 Описание на бутона за експлоатацияNo. Не.

Button description Описание на бутон

1 1

Power indicating light Режим показва светлина

2 2

"On/off" button Бутона "On / Off"

3 3

"Clock" button Бутона "Clock"

4 4

"Holiday" button(SR868C8 have no such function) "Holiday" бутона (SR868C8 да има такава функция)

5 5

"Heating"- manual heating button "Топлофикация" - ръчно бутона за отопление

6 6

"Recovery" button "Възстановяване" бутона

7 7

"ESC", exit program setup "ESC", излезте от програмата за инсталиране

8 8

"SET" confirm button "SET" потвърди бутон

9 9

"+" Parameter adjust button "+" Бутона Параметър коригира

10 10

"-" Parameter adjust button Параметър "-" коригира бутон

11 11

LCD display screen LCD екран


2. 2. Installation Инсталация

Take away the back cover plate of display unit by screwdriver, see picture ® Махнете задната табела покритие на дисплея единица от отвертка, виж снимката ®

Fix the back cover plate on wall; see picture (D, (Note: don't drill hole on the cover plate) Fix е отзад на корицата на стената, виж картинката (D, (Забележка: не пробиете дупка на капака )

Insert display into groove of back cover dXD, installing the display unit on the back cover plate see picture (D Поставете дисплея в канала на задната корица dXD, инсталиране на дисплея на гърба плоча покритие виж снимка (DPicture 1 Picture 2 Снимка 1 Снимка 2 Picture 3 Снимка 3

2.2 Installing the control unit 2.2 Инсталиране на блока за управление

A A

I Note: the controller can only be installed in an area having an adequate level of protection. Забележка: контролер може да бъде инсталиран само в район, с адекватно ниво на защита.

Controller can only be installed indoors, far away from dangerous place and away from the electromagnetic field. Контролер може да бъде инсталиран само на закрито, далеч от опасно място и далеч от електромагнитното поле . Controller should be equipped with an additional plug, which should have minimum 3mm distance between the pole of the plug or effective compliance with the provisions of the installation. Контролер трябва да бъдат оборудвани с допълнителна тапа, която трябва да има минимум 3mm разстояние между полюс на щепсел или на ефективно съответствие с разпоредбите на инсталацията . For example, switch or fuse, please note that it should be separated between the wires, and use AC power. Например, комутатор или предпазител, моля, имайте предвид, че трябва да бъдат разделени между проводниците и мрежово захранване.2.1 Installing the display unit of controller 2.1 Инсталиране на дисплея на контролера

Fixing the hang-panel of controller Определяне цаката панел на контролера

Choose a suitable site Изберете подходящо място

Mark the position of hole Маркирайте позиция на дупка

Drill the fixing hole, insert the expansion screw Пробийте дупка фиксиране, поставете винта експанзия

Fix the hanging plate by using screw Fix виси табела с помощта на винт

Press the control unit on the hanging plate Натиснете блок за управление на висящите плоча

80mm 80mm


2.3 Preparing before wire connection 2.3 Подготовка преди тел връзка

/t\ Please switch-off the power net before opening the controller cover, and note the regulation of local electricity supply. / Т \ Моля, изключване силата на мрежата, преди отваряне на капака на контролера, както и да обърнете внимание на регулирането на местните снабдяването с електрическа енергия.

Open/ close the cover of terminal Отваряне / затваряне на капака на терминал

Loosen the screw move cover upwards and take away the cover Разхлабете винта капак се движат нагоре и отнемат капака

Close the cover: downwards close cover ►fix cover by using screw ®@o Затворете капака надолу близо ► покритие определят с помощта на винт ® @ о

2.4 Power connection 2.4 Захранване

Power can only be switched on when the house of controller is closed, an installer must make sure that the IP protection class of the controller is not damaged during installation. Мощност може да се включи само когато къщата на контролера е затворен, инсталаторът трябва да се уверите, че IP клас на защита на контролера не е повредена по време на инсталацията.

Depending on the type of installation, the cables may enter the device through the rear hole of the case @or the lower side hole of the case © В зависимост от вида на инсталацията, кабелите, може да влезе в устройството през задната дупка на делото @ или долната дупка страна на кутията ©

Cable come from the rear ®: remove the plastic flaps from the rear side of the case using an appropriate tool. Кабел идват от задната ®: премахване на пластмасовите капаци от задната страна на кутията с помощта на подходящ инструмент.

Cable come from the below©: cut the left and right plastic flaps using an appropriate tool (eg knife) and break them out of the case. Кабел идват от долу ©: намаляване на ляво и дясно пластмасови капаци, с помощта на подходящ инструмент (напр. нож) и ги разбиват на случая.

Notes: the flexible wire must be fastened on the case using the clamps provided Забележки: гъвкавите тел трябва да бъде закрепено към случая, с помощта на скоби


2.5 Terminal connection 2.5 Свързване на клемите

Before to open the terminal, please be sure to switch-off the power supplier and pay attention to the local electricity supply rules. Преди да отворите терминал, моля, бъдете сигурни, за изключване на доставчиците и да се обърне внимание на местните правила за снабдяването с електрическа енергия.Terminal layout Терминал оформление

FUSE:2A/250V FUSE: 2A/250V

Power connection Захранване

Power connection terminal is: Input ports Ground line terminal is GND Захранване терминал е: входни портове терминал Теренът е GND

Display connection Покажи връзка

No:01 No: 01

Port 1: connect red wire (+12V)Port 2: connect white wire ( COM) Port 1: Свържете червения проводник (+12 V) Порт 2: свържете бялата жица (COM)

Port 3: connect black wire (GND) Порт 3: свържете черния проводник (GND)Note: please lead wire into indoors, and fix the cable outdoors. Забележка: моля, доведе жица в затворени помещения, и да определи кабела на открито.

Sensor input ports Разни сензор за вход

Input sensor ports TO, T1: for Pt1000 sensors, used for measuring the temperature of collector and measuring the heat output. Пристанища Input сензор, T1: за Pt1000 сензори, използвани за измерване на температурата на колектора и измерване на топлинна мощност.

Input sensor ports T2, T3, and T4: for NTC10K, B=3950 sensors, used for measuring the temperature of tank and pipe. Входни портове сензор Т2, Т3 и Т4: за NTC10K, B = 3950 сензори, използвани за измерване на температурата на резервоара и тръбата.

Advice regarding the installation of temperature sensors: Съвети относно инсталирането на температурни сензори:

Only original factory equipped PtTOOO temperature sensors are approved for use with the collector, it is equipped with 1.5meter silicon cable and suitable for all weather conditions, the temperature sensor and cable are temperature resistant up to 280'C, not necessary to distinguish the positive and negative polarity of the sensor connection. Само оригинални оборудвана фабрика PtTOOO температурни датчици са одобрени за употреба с колектора, е оборудван с 1,5м силиций кабел и подходящ за всякакви метеорологични условия, температурен датчик и кабел, са устойчиви на температура до 280'C, не е необходимо да се направи разграничение положителните и отрицателни полярността на свързване на сензора.

Only original factory equipped NTC10K,B=3950 temperature sensors are approved for use with tank and pipe, it is equipped with 1.5meter PVC cable, and they are temperature resistant up to 105°C, not necessary to distinguish the positive and negative polarity of the sensor connection. Само оригинално фабрично оборудвани NTC10K, B = 3950 температурни датчици са одобрени за използване с резервоара и тръбата, той е оборудван с 1,5метра PVC кабел, и те са устойчиви на температура до 105 ° C, необходими за разграничаване на положителни и отрицателни полярността на сензор за връзка.

All sensor cables carry low voltage, and to avoid inductive effects, must not be laid close to 230 volt or400-volt cables (minimum separation of 100mm) Всички сензорни кабели носят ниско напрежение, както и за избягване на индуктивен ефект, не трябва да бъдат предвидени в близост до 230 волта or400-волтови кабели (на минимално разстояние от 100mm)

If external inductive effects are existed, eg from heavy current cables, overhead train cables, transformer substations, radio and television devices, amateur radio stations, microwave devices etc, then the cables to the sensors must be adequately shielded. Ако външни индуктивни ефекти са съществували, например от силнотокови кабели, надземни кабели на влак, трансформаторни подстанции, радио-и телевизионни устройства, любителски радиостанции, микровълнова устройства и т.н., след което кабелите на сензорите трябва да бъдат адекватно защитени.

Sensor cables may be extended to a maximum length of ca. Sensor кабели могат да бъдат удължени до максимална дължина от около. 100 meter, when cable's length is up to 50m, and then 0.75mm cable should be used. 100 m, при дължина на кабела до 50м, и след това 0.75mm кабел трябва да се използва . When cable's length is up to 100m, and then 1.5mm cable should be used. Когато дължината на кабела е до 100 м, а след това 1.5mm кабел трябва да се използва.

Output ports • Изход пристанища

Output P1 : For solar circuit pump, semiconductor relay (SCR relay), also suitable for RMP control, max. Изходна P1: За соларния кръг помпа, полупроводникови реле (SCR реле), също подходящ за ПУР контрол, макс. switching current 1A, превключване ток 1А,

Output P2: for hot water circuit pump, electromagnetic relay, and max. Изходна P2: за гореща водна помпа верига, електромагнитно реле, и макс. switching current 3.5A, превключване ток 3.5A,

R2 ports are always open, R2 пристанища са винаги отворени,Output R1 : for by-pass circuit pump or valve, electromagnetic relay, max. Изход R1: за преминаване верига помпа или клапан, реле електромагнитни, макс. switching current 3.5A, R1 ports are always open, ток на превключване 3.5A, R1 пристанища са винаги отворени,

Output H1 : for back-up electrical heater, electromagnetic relay, and max. Изходна H1: за създаване на резервни копия електрически нагревател, електромагнитно реле, и макс. switching current 10A, H1 connection ports are always open. ток на превключване 10А, H1 връзка пристанища са винаги отворени.

3. 3. Commissioning Въвеждане в експлоатацияA A

Connect the sensors, pumps or switching valves to the controller before you ' connect the power supply! Свържете датчици, помпи или преминаване клапани към контролера, преди да свържете захранването ! After switching on power to the controller, firstly it will ask for to set the time, password and parameters of system. След включване на мощност към контролера, на първо място ще помоля, за да настроите времето, парола и параметрите на системата .3.1 Set time/week 3.1 Настройте часа / седмица

Press "Clock" button, time displays on screen, hour selection area "00" blinks on display screen. Натиснете бутона "Clock", времето показва на екрана, област за избор на час започва да мига "00" на екрана.

Press"+""-" button to set hour of clock Натиснете "+""-" бутон за да настроите часа на часовника

Press "Clock" button again, minute area"00"blinks Натиснете бутона "Clock" отново, минута площ мига "00"

Press"+""-" button to set minute of clock. Преса "+""-" бутона за да настроите минута часовника .

Press "Clock" again, week area "MO" blinks Натиснете "Часовник" отново, седмица район "MO" мига

Press"+""-" button to set week. Натиснете "+""-" бутон за да настроите седмица.

Press "ESC" button Натиснете бутона "ESC"

to exit set program, or wait for 20 seconds to exit program automatically. за да излезете от програмата, или да изчака в продължение на 20 секунди, за да излезете от програмата автоматично .Code Код

Week day Седмица дни

MO MO

Monday Понеделник

TU ТУ

Tuesday Вторник

WE НИЕ

Wednesday Сряда

TH TH

Thursday Четвъртък

FR FR

Friday Петък

SA SA

Saturday Събота

SU SU

Sunday Неделя

3.2 Menu structure 3.2 структура на менюто

Menu of controller SR868C8Q Menu of controller SR868C8 Меню на контролера SR868C8Q Меню на контролера SR868C8Submenu: Подменю:

Through submenu, customer can set the parameter as desired value, please check it carefully.3.3 Menu description Чрез подменю, клиентът може да настроите параметър като желаната стойност, моля, проверете го carefully.3.3 описание Меню

Code (Mainmenu) Кодекс (Mainmenu)

Code (Subme nu) Кодекс (Subme ню)

Code (Submenu) Кодекс (подменю)

Menu Description Меню Описание

Remark Забележка

DT O DT OSwitch-on temperature difference Превключване на температурна разлика
DT F DT FSwitch-off temperature difference Switch-температурна разлика
THET THETTiming heating Timing отопление
TEMP TEMPTemperature ТемператураEMOF EMOF
Collector Колектор

maximum switch-off temperature максимална превключване извън температура

EMON Емон
Collector Колектор

maximum switch-on temperature максимално включване на температура

CMX CMX
Maximum temperature of collector (Collector cooling function) Максимална температура на колектора (Collector охлаждаща функция)CMN CMN
Low temperature protection of collector Ниска температура на защита на колекторCFR CFR
Frost protection of collector Защита от замръзване на колектораSMX SMX
Maximum temperature of tank Максимална температура на резервоараREC REC
Tank re-cooling function Tank повторно охлаждане функцияCF CF
Celsius and Fahrenheit temperature transferring Целзий и Фаренхайт температура прехвърляне
FUN FUNAuxiliary function Спомагателни функцияDVWG DVWG
Anti legionnaires' function Anti легионери "функцияCIRC Circ
Temperature controlled hot water circulation pump Температурен контрол гореща помпа за циркулация на водатаnMIN nMIN
Speed controlling of circulation pump Бързо контрол на циркулационна помпа

(RPM pump controlling) (RPM помпа контрол)Only available Предлага се самоDTS DTS

Standard temperature difference (for circulation pump speed adjust) Температурна разлика (за скоростта на циркулационната помпа да се приспособи)RIS RIS

Increase scale (circulation pump speed adjusting parameter set) Увеличи мащаба (циркулационна помпа скорост за регулиране на определен параметър)
OHQM OHQM
Thermal energy measuring Термично енергия измерване

un controller SR868C8Q контролер SR868C8Q на ООНFMAX Fmax

Flow rate ДебитMEDT MEDT

Type of heat transfer liquid Вид на течността за пренос на топлинаMED% MED%

Concentration of heat transfer liquid Концентрация на течност за пренос на топлина
INTV INTV
Pump interval function Функция на помпата интервалtSTP TSTP

Pump interval time Pump интервал от времеtRUN Трън

Pump running time Помпа работи време
BYPA BYPA
By pass (high temperature) С пас (висока температура)
HDN HDNManual controlling Ръчно контролиране
PASS PASSPassword set Задайте парола
LOAD LOADRecovery to factory set Възстановяване, за да настроени фабрично
3.4 Описание на системата

1 collector array - 1 storage tank -1 pump and auxiliary heating Description: 1 масив на колектор - 1 резервоар за съхранение -1 помпа и спомагателни отопление Описание :

The solar circuit pump (P1) is switched on as soon as the switch-on temperature difference (ATon) between the collector array (T1) and the storage tank (T2) is reached. Помпата за соларния кръг (P1) е включен, веднага след като преминаването на температурна разлика (Атон) между колекторната група (Т1) и резервоара за съхранение (T2) е достигнал. If the temperature difference between the collector array (T1) and storage tank (T2) drops below the switch-off temperature difference (AToff), or the temperature of storage tank (T3) reaches the preset maximum storage temperature, then the solar circuit pump ( R1) is switched off. Ако температурната разлика между колекторната група (Т1) и резервоара (Т2) падне под изключване температурна разлика (AToff), или пък температурата на резервоар за съхранение (Т3) достигне зададената максимална температура на съхранение, след това помпа на соларния кръг (R1) е изключен.Back-up heating by auxiliary boiler (detailed see paragraph 4.4): Обратно на отопление от спомагателен котел (подробно виж параграф 4.4):

Within the preset time section of back-up heating, if the temperature T3 is below the switch-on temperature, then the circulation pump ( H1) of back-up heating is triggered, when T3 is heated to the switch-off temperature, circulation pump H1 of back-up heating is ceased. В рамките на предварително зададени раздел време на резервно отопление, ако температурата Т3 е под ключ от температурата, а след това циркулационна помпа (H1) на гърба на отопление се задейства, когато T3 се нагрява до изключване температура, циркулационни помпа H1 на резервно отопление е спрял.

Note: Забележка:

T3 is alternative sensor, when no sensor (T3) is installed in the top part of tank, controller will use the signal of sensor T2 automatically to control the auxiliary heatin or the circulation pump. T3 е алтернатива сензор, когато няма сензор (Т3) е инсталиран в горната част на резервоара, контролерът ще се използва сигнал от сензор Т2 автоматично да контролира помощни heatin или циркулационна помпа .

TO: Temperature sensor for thermal energy measuring (optional sensor) ДО: Температурен сензор за измерване на топлинна енергия (по избор сензор )

T1: Temperature sensor for collector array (PT1000) Т1: Температурен сензор за колектор масив (Pt1000)

T2: Temperature sensor in the bottom part of tank 1(NTC10K) Т2: Температурен сензор в долната част на резервоара 1 (NTC10K)

T3: Temperature sensor in the top part of tank (NTC1 OK,optional sensor) Т3: Температурен сензор в горната част на резервоара (NTC1 OK, избор сензор)

T4: Temperature sensor on hot water circulation pipe (NTC1 OK,optional sensor) T4: Температурен сензор за гореща тръба за циркулация на водата (NTC1 OK, избор сензор )

P1: Solar circuit pump P1: помпа на соларния кръг

P2: Hot water circuit pump (optional output) P2: Топла вода помпа верига (по желание изход)

R1: High temperature by-pass pump or valve (optional output) R1: Висока температура байпас помпа или вентил (по избор изход)

H1: output for back-up electrical heater H1: изход за резервно електрически нагревател

4. 4. Controller functions Controller функции

Access main menu Достъп до главното меню

Under standby status, doing like following access main menu При режим на статута, без да прави като следните достъп до главното меню

Press "SET" button, "PWD 0000"displays on screen, the left first digital blinks, ask for entering password, factory default set password is" 0000" Натиснете бутона "SET", "PWD 0000" показва на екрана, лявата първата цифрова мига, попитайте за въвеждане на паролата, набор фабрика парола по подразбиране е "0000 "

Press "+""-" button to enter first digital of password. Преса "+""-" бутон, за да въведете първата цифрова на парола.

Press "SET" button again, the second digital Натиснете "SET" бутона отново, втората цифров

blinks мига

Press"+""-" button button, to enter second digital of password Натиснете "+""-" бутона, за да влезе втори цифров на парола

Press "SET" button again, the third digital blinks Натиснете "SET" бутона отново, третата цифрова мига

Press"+""-" button to enter the third digital of password Натиснете "+""-" бутона, за да встъпи в третия цифров на парола

Press "SET" button again, the fourth digital blinks Натиснете "SET" бутона отново, четвъртият цифров мига

Press"+""-" button, to enter the fourth digital of password Натиснете "+""-" бутон, за да въведете четвъртата цифрова на парола

Press "SET" button again to access main menu Натиснете "SET" бутона отново, за достъп до главното меню

Press"+""-" button, can select the main menu Натиснете "+""-" бутон, може да изберете от главното меню

Press "ESC" button to exit main menu Натиснете бутона "ESC", за да излезете от главното менюAccess submenu Access подменю

After selecting main menu, do like following access submenu След като изберете главното меню, направете като след достъп подменю

Press "SET" button, to access submenu Натиснете бутона "SET", за достъп до подменю

Press"+""-" button to select submenu Натиснете "+""-" бутона, за да изберете подменю

Press "SET" button again to access program, can adjust parameter value now Натиснете бутона "SET" отново за достъп до програма, може да настроите стойността на параметъра сега

Press"+""-" button, to adjust the value of Натиснете "+""-" бутон, за да коригират стойността наFor example: submenu За пример: подменю

parameter параметър

Press "ESC" button, exit program of submenu Натиснете бутона "ESC", програма за излизане от подменюто

Press "ESC" button again, to exit main menu. Натиснете бутона "ESC" отново, за да излезете от главното меню.4.3 Main menu DT 0 & DT F Temperature difference function Description: 4.3 Главно меню DT 0 & DT F Температура разлика функция Описание:

Solar circuit pump P1 is triggered by the temperature difference function, so long as the temperature difference between collector and tank reaches the switch-on DT, solar circuit pump is triggered. Слънчевата верига помпа P1 се задейства от функцията на температурната разлика, толкова дълго, колкото от температурната разлика между колектора и резервоар достигне преминаването на DT, соларен кръг помпа се задейства.

For example: the switch-on DT is 8°C, switch-off DT is 4°C, if the temperature in the bottom part of tank is 20°C, then just when collector temperature rises up to 28°C, pump is triggered, and when collector temperature drops to 24°C, pump is ceased. Например: включване на DT е 8 ° C, изключване DT е 4 ° C, ако температурата в долната част на резервоара е 20 ° C, а след това само, когато колектор температурата се повиши до 28 ° C, помпата е задейства, когато температурата на колектора падне до 24 ° C, помпата е престанала.

Note: the switch-on/off DT of 8 °C and 4 °C are standard system setting according to many years' experience, only in special application cases it needs to be changed, (eg far distance heat transferring), normally it is recommend to use default set. Забележка: DT switch-on/off от 8 ° C и 4 ° C са стандартни настройки на системата според опита на много години, само в специални случаи за кандидатстване трябва да се промени (например далечината топлопредаващи) , нормално е препоръчваме да се използва набор по подразбиране. Switch-on and switch-off DT are alternating set. Switch-и изключване DT се редуват. To avoid mistake the minimum difference За да се избегне грешка, минималната разлика

o о

between two temperature differences (ATon -AToff) is set as 2 C. между два температурни разлики (Атон-AToff), като 2 С.Setup the switch-on temperature difference: Under standby status, access main menu DT O, • Настройка на преминаване на температурна разлика: Под режим на статус, достъп до главното меню DT O,

Press "SET" button, to access settings program of DT O, "DT O 08'C" displays on screen, "08°C" blinks, the switch-on temperature difference can be set. Натиснете бутона "SET", за достъп до настройки на програмата на DT O, "DT O 08'C" се показва на екрана, "08 ° C" мига, преминаването на температурната разлика може да се настрои .

Press "+""-" button, to adjust the value of switch-on DT, adjustable range (OFF+2"C) ~20'C, factory setting is 8°C Натиснете "+""-" бутон, за да се коригира стойността на ключа на DT, регулируем диапазон (OFF +2 "C) ~ 20'C, фабричният е 8 ° C

Press "ESC" button to exit this setting, parameter is saved automatically. Натиснете бутона "ESC", за да излезете от тази настройка, параметър се записва автоматично.

Setup the switch-off temperature difference: Under standby status, access main menu DT F • Настройка на изключване температурната разлика: Под готовност статус, достъп до главното меню DT F

Press "SET" button, to access settings program of DT F, "DT F 04 C" displays on screen, "04 °C" blinks, the switch-off temperature difference can be set. Натиснете бутона "SET", за достъп до настройки на програмата на DT F "DT F 04 C" показва на екрана, "04 ° C" мига, изключване температурната разлика може да се настрои.

Press "+""-" button to adjust the value of switch-off DT, adjustable range 0 °C~ (ON-2C) , factory set is 4'C. Натиснете "+""-" бутон, за да се коригира стойността на изключване DT, регулируем диапазон от 0 ° C ~ (ON-2C), фабрика е 4'C.

Press "ESC" to exit menu, or wait for 20 seconds to exit automatically, the setup parameters are saved automatically. Натиснете "ESC", за да излезете от менюто, или да изчака в продължение на 20 секунди, за да излезете автоматично, параметрите на настройка се запаметяват автоматично.4.4 Main menu - THET timing heating Description: 4.4 Главно меню - THET времето Описание отопление:

Electrical heater, gas boiler or oil boiler can be integrated into solar system used as back-up of system, and they can be triggered automatically at preset time by preset temperature. Електрически бойлер, газов котел или котел на петрол могат да бъдат интегрирани в слънчевата система, която се използва, обратно на система, и те може да се задейства автоматично в предварително зададеното време, като предварително зададена температура. Within a preset time section, when the temperature (T3) of top part of tank drops below the preset switching-on temperature of this function, back-up heating starts to work, when T3 rises up to the preset turning off temperature, back-up heating is stopped. В рамките на предварително зададени раздел от време, когато температурата (Т3) на горната част на резервоара падне под зададените превключване от температурата на тази функция, създаване на резервни копия отопление започва да работи, когато T3 се издига до предварително изключване на температурата, гърба на отопление е спряно. Within 24 hours, three time sections can be set with this controller. В рамките на 24 часа, три пъти секции могат да бъдат определени с този контролер.Factory set: Фабрика набор:

The first time section: back-up heating function starts at 4:00 and ends at 5:00 am. В първия раздел време: до отопление на функция започва в 4:00 часа и завършва в 5:00 ч. сутринта . Within this time section, switch-on temperature is 40°C, switch-off temperature is 45°C. В рамките на този раздел време, преминаването от температурата е 40 ° C, изключване температура е 45 ° C. The second time section: from 10:00 to 10:00 am, it means there is no back-up heating in this time. Вторият раздел време: от 10:00 до 10:00 ч., това означава, че не е резервно отопление в това време.

The third time section: back-up heating function starts at 17:00 and ends at 22:00 pm. Третият раздел: създаване на резервни копия отопление функция започва в 17:00 и завършва в 22:00 ч.. Within this time section, the switch-on temperature is 50°C, switch-off temperature is 55'C. В рамките на този раздел, включване на температура е 50 ° C, температура на изключване е 55'C .

The switch-on temperature adjustable range: 10°C ~ (OFF-2 °C) The switch-off temperature adjustable range: (ON+2 °C) - 80°C Преминаване от температурата регулируем обхват: 10 ° C ~ (OFF-2 ° C) изключване температура регулируем обхват: (ON +2 ° C) - 80 ° C

If you want to shut off one timing heating, then you can set the turning on time and turning off time same value (for example, the second time section no this function, then you can set turning on/off time is 10:00 ~ 10:00) Ако искате да се изключи една отопление времето, тогава можете да настроите обръщането на времето и изключване на същата стойност (например, втория път Раздел № тази функция, можете да зададете включване / изключване време е 10:00 ~~ 10:00)

When time is outside of the preset time section, back-up heating doesn't work automatically even when the tank temperature reaches the switch -on temperature of heating. Когато времето е извън зададените раздел време, обратно нагоре отопление не работи автоматично, дори когато температурата на резервоара достигне превключвателя на температурата на отопление.Note: Забележка:

When there is no sensor installed in the top part of tank (no T3 sensor), controller will take the signal of T2 (sensor in bottom of tank) automatically to control this function. Когато няма сензор, инсталиран в горната част на резервоара (без T3 сензор), контролерът ще вземе сигнал на T2 (сензор в долната част на аквариума), автоматично да се контролира тази функция.

The time in this controlled is 24 hours, when you set time section, the switch-off time of heating should be larger than switch-on time. Времето, в това контролирано е 24 часа, когато сте задали време раздел, времето за изключване на отоплението трябва да бъде по-голям от превключване по време на. For example: if you set the switch-on time of heating is at 17:00, but switch-off time of heating is 6:00, then this setting doesn't take effect, that means within this time section, heating function doesn't work. Например: ако сте задали ключ по време на отопление е в 17:00, но изключване на отопление е 06:00, а след това тази настройка не влезе в сила, това означава, че в рамките на този раздел, отопление функция няма не работи. The correct set is like flowing: it should be divided into two time sections, one time section is from 17:00 to 23:59, the other time section is from 00:00 to 06:00. Правилният набор е като течащата: тя трябва да бъде разделена на две секции, един път раздел е от 17:00 до 23:59, другите раздел време е от 00:00 до 06:00.

Setup steps: Настройка стъпки:

Under standby status, access main menu tHET Под режим статус, достъп до основни tHET меню

► Press "SET" button, access THET program to set parameter, "tH 1o 04:00" displays on screen, the switch-on time and temperature for first time section of heating function ► Натиснете бутона "SET", програма THET достъп, за да настроите параметър "-та 1o 04:00" се показва на екрана, преминаването на времето и температурата за първи път част на отопление функция
can be set може да се настрои

Repress "SET' button, "04" of hour time blinks on screen ► репресират бутона "SET", "04" на часовият мига на екрана

Press"+""-" button to adjust hour of time Натиснете "+""-" бутона за да настроите час време

Repress "SET" button again, "00" of minute time blinks on screen Репресират "SET" бутона отново, "00" на минута време започва да мига на екрана

Press"+""-" button to adjust minute of time Натиснете "+""-" бутон, за да нагласите минутите от време

Repress "SET" button, temperature "40 °C" blinks on screen Потисне "SET" бутона, температура 40 ° C "мига на екрана

Press"+""-" button, to set the switch-on temperature of heating Натиснете "+""-" бутон, за да настроите превключвател за температура на отопление

►Then, Press "ESC" to exit this set and to access the switch-off time and temperature set ► След това натиснете "ESC", за да излезете от този набор и да получите достъп до изключване време и зададената температура

Press"+" button, "tH 1F 05:00" displays on screen, the switch-off time and temperature for first time section of heating function can be set Натиснете бутона "+", "TH 1F 05:00" показва на екрана, изключване време и температура за първи път част на отопление функция може да се настрои

Press "SET" button, "05" of hour time blinks on screen. Натиснете бутона "SET", "05" на час започва да мига време на екрана.

Press"+""-" button to adjust hour of time Натиснете "+""-" бутона за да настроите час време

Repress "SET" button, "00" of minute time blinks on screen Потисне бутона "SET", "00" на минута време започва да мига на екрана

Press"+""-" button to set minute of time Натиснете "+""-" бутон за да настроите минута от време

Repress "SET" button, temperature "45°C" blinks on screen Потисне "SET" бутона, температура 45 ° C "мига на екрана

Press"+""-" button, to set switch-off temperature of heating Натиснете "+""-" бутон, за да зададете изключване температура на отопление

Press "ESC" to exit this set program, parameters are saved automatically Натиснете "ESC", за да излезете от тази програма, параметри се запаметяват автоматично

Press"+" button, "tH 2o 10:00" displays on screen, the switch-on time and temperature for the second time section of heating function can be set Натиснете бутона "+" бутона "TH 2o 10:00" показва на екрана, превключване на време и температура за втората секция от време на отопление функция може да бъде определен

Press "SET" button, "10" of hour time blinks on screen Натиснете бутона "SET", "10" на часовият мига на екрана

Press"+""-" button to adjust hour of time Натиснете "+""-" бутона за да настроите час време

Repress "SET" button, "00" of minute time blinks on screen Потисне бутона "SET", "00" на минута време започва да мига на екрана

Press"+""-" button to adjust minute of time Натиснете "+""-" бутон, за да нагласите минутите от време

Repress "SET" button, temperature "50°C" blinks on screen Потисне "SET" бутона, температура 50 ° C "мига на екрана

Press"+""-" button to adjust switch-on temperature of heating Натиснете "+""-" за да нагласите превключвателя на температурата на отопление

Then press "ESC" to exit this set and to access the switch-off time and temperature set След това натиснете "ESC", за да излезете от този набор, както и за достъп до изключване време и зададената температура

Press"+" button, "tH 2F 10:00" displays on screen, set the switch-off time and Натиснете бутона "+" бутона "TH 2F 10:00" показва на екрана, настройте времето за изключване и

temperature of second time section of heating function температурата на раздел за втори път на отоплителна функция

Press "SET" button, "10" of hour time blinks on screen Натиснете бутона "SET", "10" на часовият мига на екрана

Press "+""-" button to adjust hour of time Натиснете "+""-" бутона за да настроите час време

Repress "SET" button, "00" of minute time blinks on screen Потисне бутона "SET", "00" на минута време започва да мига на екрана

Press "+""-" button to adjust minute of time Натиснете "+""-" бутон, за да нагласите минутите от време

Repress "SET" button, temperature "55°C"blinks on screen Потисне "SET" бутона, температура 55 ° C "мига на екрана

Press "+""." Натиснете "+""." button, to adjust switch-off temperature of heating бутон, за да регулирате изключване температурата на отопление

Press "ESC" to exit this set program, parameter is saved automatically Натиснете "ESC", за да излезете от тази програма, параметър се записва автоматично

Press "+" button, "tH 3o 17:00" displays on screen, set the switch-on time and temperature of the third time section of heating function Натиснете бутона "+", "TH 3O 17:00" се показва на екрана, настройте ключа на време и температура на третата част за времето на отопление функция

Press "SET" button, "17" of hour time blinks on screen Натиснете бутона "SET", "17" на часовият мига на екрана

Press "+""-" button, to adjust hour of time Натиснете "+""-" бутон, за да настроите час от време

Repress "SET" button, "00" of minute time blinks on screen Потисне бутона "SET", "00" на минута време започва да мига на екрана

Press "+""-" button, to adjust minute of time Натиснете "+""-" бутон, за да нагласите минутите от време

Repress "SET" button, temperature "50°C" blinks on screen Потисне "SET" бутона, температура 50 ° C "мига на екрана

Press "+""-" button, to adjust switch-on temperature of heating Натиснете "+""-" бутон, за да настроите превключвател на температурата на отопление

Press "ESC" to exit this set program and to the switch-off time and temperature set Натиснете "ESC", за да излезете от тази програма за набор и време за изключване и зададената температура

Press "+" button, "tH 3F 22:00" displays on screen, the switch-off time and temperature of the third time section of heating function can be set Натиснете бутона "+", "TH 3F 22:00" показва на екрана, изключване време и температура на третата част по време на отопление функция може да се настрои

Press "SET" button, "22" of hour time blinks Натиснете бутона "SET", "22" на мига часа път
on screen на екрана

Press "+""-" button, to adjust hour of time Натиснете "+""-" бутон, за да настроите час от време

Repress "SET" button, "00" of minute time blinks on screen Потисне бутона "SET", "00" на минута време започва да мига на екрана

Press "+""-" button to adjust minute of time Натиснете "+""-" бутон, за да нагласите минутите от време

Repress "SET" button, temperature "55°C" blinks on screen Потисне "SET" бутона, температура 55 ° C "мига на екрана

Press "+""-" button to adjust switch-off temperature of heating Натиснете "+""-" бутон, за да коригира изключване температура на отопление

Press "ESC" to exit menu, or wait for 20 seconds, set parameters are saved automatically Натиснете "ESC", за да излезете от менюто, или да изчакат за 20 секунди, параметри се запаметяват автоматичноNote: when no gas or oil boiler is installed in system, electrical heater can be installed as back-up device, when electrical heater is in operation status, signal @ blinks on screen. Забележка: когато няма газ или нефт бойлер е инсталиран в системата, електрически нагревател може да бъде инсталиран като резервно устройство, когато електрически нагревател е в работното състояние, сигнал @ мига на екрана .

If customer use electrical heater as back-up, please according to the power of electrical heater to equip corresponding safety devices like contactor and breaker with this controller, we strongly recommend equipping with SR802 device with this controller, (SR802 detailed technical data see paragraph 10 spare parts) Ако клиентът използва електрически нагревател като резервни, моля, по силата на електрически нагревател за оборудване на съответните устройства за безопасност като контактор и прекъсвач с този контролер, ние силно препоръчваме да се оборудва с SR802 устройство с този контролер, (SR802 подробни технически данни, виж параграф 10 резервни части)
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница