Contents 1 Съдържание 1


Protection function Защитни функциистраница4/5
Дата25.07.2016
Размер0.76 Mb.
#6759
1   2   3   4   5

5. 5. Protection function Защитни функции

5.1. 5.1. Memory protection Защита на паметта

In case power failure occurs, controller keeps the parameter settings unchanged. 5.2 Screen protection В случай че токът спре, контролер поддържа настройките на параметъра непроменен. 5.2 Защита на екрана

When no any press on button for 3 minutes, screen protection is activated automatically, and then LCD lighting lamp is switched-off. Когато не всяко натискане на бутона за 3 минути, защита на екрана се активира автоматично, а след това LCD осветление лампа е изключен. Through press any button to light LCD lamp again. Чрез натиснете бутон светлина лампа LCD отново.


6. 6. Trouble shooting Отстраняване на проблеми


♦6.1 Trouble protection 6.1 Проверка грешки

a. When there is a break or short circuit between the connection of temperature sensors, controller switches off the corresponding functions and no more output signals are given, at the same time error signals ^^ are showed on the display. Когато има прекъсване или късо съединение между свързване на температурни датчици, контролерът изключва съответните функции и не повече изходни сигнали са дадени, в същото време грешка сигнали ! показват на дисплея.

If control unit does not work correctly, please check following points. Ако единица на управление не работи правилно, моля, проверете следните точки . ► Press "+""-" button to check error code, signal displays on the LCD screen ► Натиснете "+""-" бутон, за да проверите код на грешка, ! с иг нал показва на LCD екранаError Грешка

message on LCD screen съобщение за LCD екранMeaning Значение

Cause of error Причина за грешка

Error rectification Грешка поправяне

®

TO --- Т0-TO sensor problem С датчик за проблем

Sensor wiring interrupted, not connected or short circuit Проводниците на сензора е прекъснат, които не са свързани или късо съединение

Check resistance value, replace Проверете стойността на съпротива, сменете

Thermal measuring function is switched-on Thermal измервателни функции е включен на

TO sensor not connected ДА сензор не е свързан

Connect TOor switch-off this function (OHQM) Свържете TOor изключване на тази функция (OHQM)

®

T1 --- T1 ---T1 sensor problem T1 сензор проблем

Sensor wiring interrupted, not connected or short circuit Проводниците на сензора е прекъснат, които не са свързани или късо съединение

Check resistance value, replace Проверете стойността на съпротива, сменете

®

T2 --- T2 ---T2 sensor problem T2 сензор проблем

Sensor wiring interrupted, not connected or short circuit Проводниците на сензора е прекъснат, които не са свързани или късо съединение

Check resistance value, replace Проверете стойността на съпротива, сменете

®

T4 ... T4 ...T4 sensor problem T4 сензор проблем

Sensor wiring interrupted, not connected or short circuit Проводниците на сензора е прекъснат, които не са свързани или късо съединение

Check resistance value, replace Проверете стойността на съпротива, сменете

hot water circulation pump function turn-on топла вода функция на циркулационната помпа завой

T4 not installing Т4 не инсталиране

Install T4 or switch-off this function Инсталирайте T4 или изключване на тази функция


6.2 Trouble checking 6.2 Trouble проверка

The controller is quality product, conceived for years of continuous trouble-free operation. Контролерът е качеството на продукта, заченати в продължение на години на непрекъсната безпроблемна работа. If a problem occurs, the cause of the problem very often lies not in the controller but in the peripheral components. Ако възникне проблем, причината за проблема, много често се крие не в контролера, а в периферните компоненти. The following description of some well-known problems should help the installer and operator to isolate the problem, so that the system can be place back into operation as quickly as possible and to avoid unnecessary costs. Следното описание на някои добре известни проблеми, трябва да се помогне на инсталатора и оператора да изолират проблема, така че системата може да бъде място, обратно в експлоатация възможно най-бързо и да се избегнат ненужни разходи. Of course, not all possible problems can be listed here. Разбира се, не всички възможни проблеми могат да бъдат изброени тук. However, most of the normal problems encountered with the controller can be found in the list below, only return the controller to seller when you are absolutely sure that none of the problems listed below is responsible for the fault. Въпреки това, повечето от обичайните проблеми, с които се сблъскват с контролера може да се намери в списъка по-долу, само да върне контролера на продавача, когато сте абсолютно сигурни, че нито един от проблемите, изброени по -долу е отговорен за грешката.Symptoms Симптоми

Secondary symptoms Вторични симптоми на заболяване

Possible cause Възможна причина

Procedure Процедура

Controller Контрольор

does not не

appear to изглежда

function at all функция на всичкиDisplay shows Дисплеят показва

nothing, no display нищо, без екран

illumination осветление


Controller power Controller мощност

supply is предлагането е

interrupted or прекъснато или

program is out of work Програмата е на работаCheck the controller Проверка на контролера

power cable захранващия кабел

Press reset button Натиснете бутона за рестартиране
The solar Слънчевата

pump doesn't помпата не

operate, работи,

despite the въпреки

fact that Фактът, че

switch-on включване

conditions are условия са

satisfied доволенThe pump symbol in Помпата символ в

the display blinks дисплея мигаPump power Pump мощност

supply is предлагането е

interrupted прекъсва


Check the pump Проверете помпата

power cable захранващия кабел

i азPump doesn't Помпата не

operate работиThe pump symbol in Помпата символ в

the display doesn't blink. дисплея не мига.

LightedОсветен


The maximum Максималната

storage tank temperature (SMX) has been reached The maximum температура на резервоар за съхранение (SMX) е достигнал максималния

collector колектор

temperature (EM) has been reached. температура (EM) е била достигната.No fault Никаква винаor (J) blinks или (J) мига
Fault (short circuit Повреда (късо съединение

or open circuit) in a или отворена верига) в

temperature температура


On the controller, На контролера,

request the current да поиска от текущата

values from all стойности от всички

®

T1 T1
Error message Съобщение за грешка

displays on the изобразява на

screen екран


sensor сензор

connected свързани

temperature sensors, температурни датчици,replace all defective sensors and /or cabling. подмяна на всички дефектни сензори и / или кабелни .
The solar pumps operated, despite the fact that the switch-on conditions are not satisfied. Слънчевата помпи работят, въпреки факта, че преминаването на условия не са изпълнени.

The pump symbol in the display blinks. Помпата символ на дисплея мига.

Holiday function or Frost protection function or tank re-cooling function is activated. Ваканционна функция или Frost функция защита или резервоар за повторно охлаждане функция е активирана.

No problem, it is normal. Няма проблем, това е нормално. If necessary to deactivate the corresponding functions. Ако е необходимо, за да деактивирате съответните функции.

One function can't be activated Една от функциите не може да бъде активиран

There is no function selection in submenu Има функция за избор в подменюто

All inputs and outputs are used; inputs and outputs can't be used doubly. Всички входове и изходи се използват; входове и изходи не може да се използва двойно.

No fault on controller Не по вина на контролера

A Warning ! Внимание! Remove the device from the mains supply before opening the case A potentially defective sensor can be checked using an ohmmeter. Извадете устройството от захранването, преди отваряне на делото, потенциално дефектен сензор могат да бъдат проверявани чрез омметър. To do this, the sensor must be disconnected, its resistance measured, and the value compared with the figures in the table below, small deviation (±1%) is acceptable, PT1000 resistance value За да направите това, трябва да бъде изключен, сензорът измерва нейната съпротива, и стойност в сравнение с цифрите в таблицата по-долу, малки отклонение (± 1%), е приемливо , Pt1000 стойност съпротива

°C ° C

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

70 70

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

Q Q

1000 1000

1039 1039

1077 1077

1116 1116

1155 1155

1194 1194

1232 1232

1270 1270

1309 1309

1347 1347

1385 1385

1422 1422

1460 1460

NTC 10K B=3950 resistance value NTC 10K B = 3950 съпротива стойност

°C ° C

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

70 70

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

Q Q

33620 33620

20174 20174

12535 12535

8037 8037

5301 5301

3588 3588

2486 2486

1759 1759

1270 1270

933 933

697 697

529 529

407 407


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница