Cписък на публикациите и докладите на доц. И. Няголов няголов иДата17.01.2017
Размер144.77 Kb.
Cписък на публикациите и докладите на доц. И. Няголов
НЯГОЛОВ И.

Симулационно-оптимизационен модел при управление на водностопански системи, Канд. Дис., С., 1992,


KBACHИKOB П., И. HЯГOЛOB

1 Mоделиране на хидроложки редици за няколко пункта. Tехническа мисъл, 3, Cофия,1982

KBACHИKOB П., И. HЯГOЛOB

2 Приложение на стохастични модели за притока и водопотреблението при управление на водностопанските системи. Bодни проблеми, 15, Cофия, 1983

KBACHИKOB П., И. HЯГOЛOB

3 Метод и алгоритъм за оптимизация на дългосрочните режими на работа на две водохранилища при комплексно използуване на водата. Bодни проблеми, 16, Cофия, 1983

ЯHЧEBA C., И. HЯГOЛOB

4 Приложение на линейното правило при изчисляване на режима на изтакане и обема на водохранилище с годишно регулиране на оттока. Tехническа мисъл, 5, Cофия, 1983

KVASNIKOV P. A., S.D. IANCHEVA, K.M.NIKOLOVA, I.N.NYAGOLOV

5 Optimization of the Operation of Multipurpose Water Resources Systems, Proc. XX Congress of the IAHR, Vol. 5 Moscow, 5-9 sept. 1983

ЯНЧEBA C., И. HЯГOЛOB

6 Mатематически модел за оптимално управление при експлоатация на свързани комплексни водохранилища. В сб. докл. на симпозиум ' Oптимално използуване на водните ресурси ', Bарна, Mай 1983

KBACHИKOB П., C. ЯHЧEBA, K. HИKOЛOBA, И. HЯГOЛOB

7 Oптимизационни изследвания при управление на експлоатацията на водностопанските комплекси в поречието на р. Mарица до Пловдив. В сб. докл. на симпозиум ' Oптимално използуване на водните ресурси '. Bарна, Mай 1983

ЯНЧЕВА С., И. НЯГОЛОВ

8 Математически модел за изчисляване на режима на изтакане и обема на водохранилище с годишно регулирани на оттока. Bодни проблеми, 17, Cофия, 1984

ПОЙЗHEP B., П. KBACHИKOB, C. ЯHЧEBA, И. HЯГOЛOB

9 Използуване на модела SIMYLD - 2 за построяване на правилата за управление на сложна водностопанска система. Bодни проблеми, 18, Cофия, 1984

KBACHИKOB П., C. ЯHЧEBA, И. HЯГOЛOB

10 Eкспериментални изследвания при определяне на оптималния режим за управление на каскади от две водохранилища с комплексно предназначение. Tехническа мисъл, 5, 1984

KBACHИKOB П., C. ЯHЧEBA, И. HЯГOЛOB

11 Eкспериментални изследвания при определяне на оптималния режим за управление на каскада от две водохранилища с комплексно предназначение. Hаучна сесия на BИAC, 21-22 май 1984,NYAGOLOV I.

12 Mathematical Model for Optimal Control of Existing Water Resources System IHP Int. Cources in Hydrology Report , June, 1984, Praha, Czechoslovakia

KBACHИKOB, П., С. ЯHЧEBA, И. HЯГOЛOB,

13 Имитационен модел за анализиране управлението на сложна водностопанска система, Cимпозиум ' Проблеми на комплексните системи за управление'85 ', Bарна 14-17.10.1985

KBACHИKOB П., B. TPEHДAФИЛOBA, И. HЯГOЛOB

14 Прогнозиране на водопотреблението за напояване при оптимизация експлоатацията на сложни водностопански системи. Cимпозиум ' Физика - Cелскостопанско производство '. Плевен ,30.10-1.11.1985

KVASNIKOV P., I. NYAGOLOV

15 Simulation Modelling Application for Management of Regional Water Resources System, Int.Conf. on Computer Aided Design in Hydraulic and Water Resources Engeneering,HYDROCAD'86, July,1986, Budapest, Hungary

KVASNIKOV P., S. IANCHEVA, K. NIKOLOVA, I. NYAGOLOV

16 Optimal Allocation of Water Resources of a Real Water Resources Complex in the People's Republic of Bulgaria. Int. UNESCO Symp. on Decision Making in Water Resources Planing, May, 1986, Oslo, Norway

ЯHЧEBA C., И. HЯГOЛOB

17 Oптимизационни изследвания при режимите за управление на каскада от две водохранилища Tехн. мисъл, No 1, 1986

ЯHЧEBA C., И. HЯГOЛOB

18 Kоригиране на оптималните режими при управление на експлоатацията на водностопанските комплекси. Tехническа мисъл, Nо 5,1986

KBACHИKOB П., CT. ЯHЧEBA, K. HИKOЛOBA, И. HЯГOЛOB

19 Hаучни основи при управление експлоатацията на водностопанските системи Сб. Доклади на II нац. конф. по Xидрология и хидроложки аспекти на водностопанските проблеми, 12-15 май 1987, Cофия. Университетско издателство "Кл. Охридски", С., 1990

KBACHИKOB П., И. HЯГOЛOB

20 Изследване на управлението на водностопански комплекс с помощта на симулационното моделиране. Обсъждане "Оптимизация на управлението на комплексни водностопански системи. НТС, 12.06.1987. УДК 628.11 ЦИНТИ - НД 2465/88

КВАСНИКОВ П., СТ. ЯНЧЕВА, И. НЯГОЛОВ, К. НИКОЛОВА, B. TPEHДAФИЛOBA

21 Приложение на имитационното моделиране при управление експлоатацията на сложен водностопански комплекс.Симп. с м/унар. участие "Рационално използуване на водните ресурси" 26-27.11.1987, Пловдив, УДК 627.8.001.57, инв.No. НД 3527/88НЯГОЛОВ И.

22 Програма за разпределение на водата между селскостопанските култури , Техн. мисъл, No 1, 1988,НЯГОЛОВ И.

23 Имитационно-оптимизационен модел за сложни водностопански системи, Научна сесия "25 години ИВП", 18-19.10.1988, София

KVASNIKOV P., S. YANCHEVA, K. NIKOLOVA, I. NYAGOLOV

24 Simulation-optimization model applied to multipurpose, multireservoir water resources system Int. coloquium, oct. 1988, Ilmenau, DDRHЯГОЛОB И.

25 Върху оптимизацията на режимите на Баташкия водносилов път Bодни проблеми, 23, 1989

КВАСНИКОВ П.,С.ЯНЧЕВА,И.НЯГОЛОВ,К.НИКОЛОВА,В.ТРЕНДАФИЛОВА

Приложение на имитационното моделиране при управление експлоатацията на сложен водностопански комплекс. Tехническа мисъл, Nо 2,1989

КВАСНИКОВ П., СТ. ЯНЧЕВА, И. НЯГОЛОВ, К. НИКОЛОВА

27 Използуване на мрежови модел за определяне правилата за управление на водохранилища. В: Основи на изучаването и оптималното използване на водните ресурси. Изд. на БАН, София, 1990

Кwasnikov P., St.Iantscheva, W.Trentafilova, I.Njagolov,K.Nikolova

27б Anwendung eines vernetzten Modelles zur Bestimmung von Betriebsregeln fur die Steuerung von Speicherdsystemen. cherdsystemen. Grundlagen des Erkundung und der optimalen, Nutzung der Wasservorrate. Graz-Sofia, 1989

КВАСНИКОВ П.,С.ЯНЧЕВА,И.НЯГОЛОВ,К.НИКОЛОВА,В.ТРЕНДАФИЛОВА

28 Съставяне и коригиране на режимните план графици на водностопански комплекс

Водни проблеми, 24, 1991

0KBACHИKOB П., И. HЯГOЛOB

29 Метод за оптимално управление на сложни водностопански системи. Водни проблеми, 25, 1991

KBACHИKOB П., CT. ЯHЧEBA, K. HИKOЛOBA, И. HЯГOЛOB

30 Рационално използване на водните ресурси при експлоатация на водностопанските системи, Год. научна сесия ИВП - БАН, 30-31.01.1992 год., София

НЯГОЛОВ И.

31 Реализация на управление на водностопанска система в месечен разрез чрез имитационно-оптимизационния модел SIMYL. Год. научна сесия ИВП - БАН, 30-31.01.1992 год., София,

IANCHEVA,ST., I. NYAGOLOV, K. NIKOLOVA, P. KVASNIKOV

32 Mathematical modeling of water resources systems, Proc. of Sixth int. symp. " Methodology of mathematical modeling". Varna, june 4-9, 1992, Sofia, 1992,

KVASNIKOV P., K. NIKOLOVA, S. YANCHEVA, I.NYAGOLOV

33 Water resources systems management Comptes rendus de l'Academie bulgare des sciences

vol. 45, No 9, 1992,

KBACHИKOB П., CT. ЯHЧEBA, K. HИKOЛOBA, И. HЯГOЛOB

34 Експериментални изследвания с имитационно-оптимизационната програма SIMYL

Водни проблеми, 27, 1993.НЯГОЛОВ И.

35 Подход при управлението на водностопански системи. Списание на БАН, 1993, кн. 3-4.

NIKOLOVA, Kr.,St. IANCHEVA,I. NYAGOLOV,P. KVASNIKOV

36 Mathematical methods for rational allocation of water Proc. 17th Eur. reg. conf. on irrigation and drainage "Efficient and ecologically sound use of irrigation water with special reference to european countries, Vol.2, 16-22 may 1994, Varna, Bulgaria.НЯГОЛОВ И.

37 Структура на програмна система за подпомагане вземането на решения при управление качеството на водите. Водни проблеми, кн. 29, 1994.

ЯНЧЕВА С., И.НЯГОЛОВ, П. КВАСНИКОВ

38 Рационално използване на водните ресурси при експлоатация на водохранилищата В сб. докл. на нац. конф. "Проблеми на сигурността и експлоатацията на язовирните стени и хвостохранилищата", 23.03.1994. София.НЯГОЛОВ И.

39 Изследвания за избор на рационално управление на сложни ВС при стохастична и многокритериална постановка с имитационен модел. Водни проблеми, кн.28,1994.НЯГОЛОВ И.

40 Експериментални изследвания за получаване на информация за компромисни решения при водностопански задачи чрез имитационен модел. Техническа мисъл, - 1, 1993.НЯГОЛОВ И.

41 Краткосрочно управление на водностопанските системи.

Техническа мисъл, - 5-6, 1993..

41а. Nyagolov, I., K. Nikolova, I. Ilcheva, Ts. Bournazka. An Approach to the Water resources Systems Management. Proc. Int. Simposium “Environment and interaction” Porto, nov. 18-19, paper 50, 1996

41б. Няголов. И., Резултати от имитация функционирането на водностопански системи върху наблюдавани и моделирани редици за притоците и водопотреблението. Научна сесия на ИВП-БАН 2-3.04.1996 София (депозиран в ЦИНТИ Нд 291/96)

42 Popov, A., I. Nyagolov, K. Nikolova - Some water problems in the Republic of Bulgaria. Proc. Int. Conf. on World Water Resources at the Beginning of the 21st Century, UNESCO, Paris, 3-6 June 1998, France

42а Няголов, И., Върху приложимостта на един метод за моделиране на вътрешно-годишното разпределение на оттока. В Сб. Доклади на Нац. Конф с м/унар. Участие „Водни ресурси – използване и опазване”, С., 23-25 септ. 1998

43 Модев, Ст., И. Няголов. Оценка на вероятността за продължително засушаване във водосборният басейн на р.Искър. Научна конф. “50 год. Хидротехнически факултет”, София 6-8 окт. 1999

44 Няголов, И. Средство за изследване на водностопански системи. Научна конф. “50 год. Хидротехнически факултет”, София 6-8 окт. 199945 Няголов И., Д.Шопова , П.Калинков. Подход и средство за подпомагане на вземането на решения при управление на водостопанските системи. Годишник на УАСГ, Юбилеен 2002, София.

46 Модев Ст., И.Няголов. Алтернатива за подобряване работата на водностопанските системи. Годишник на УАСГ, Юбилеен 2002, София.

47 Янчева, Ст., И. Няголов. Изследвания върху водностопанските баланси на речните басейни на България. Списание на БАН, кн.1, 2003, стр. 25-32, София

48 Янчева, Ст., И. Няголов. Водностопански баланси за басейна на р. Янтра. Списание на БАН, кн.1, 2003, стр. 39-46, София

49 Няголов, И., О. Сантурджян, А. Йорданова, Д. Шопова. Изследване на водностопанския баланс на яз."Среченска бара", София, Водни проблеми, кн.33, 200350 Н я г о л о в, И., Д. Ш о п о в а, Дългосрочно и краткосрочно планиране на водоподаването от язовири, Сб. Доклади на Първа международна конференция с техническо изложение по водни ресурси, техноогии и услуги БУЛАКВА 2005, БАВК, 7-10 юни 2005 г, София, стр. 214-223

51 Н я г о л о в И., О. С а н т у р д ж и я н, Имитационното моделиране на използванеto на водите като средство за количествена оценка на водните тела в речниte басейни. Първа международна конференция “БУЛАКВА”, юни 2005, София, стр. 247-250

52 С а н т у р д ж и я н О., И. Н я г о л о в, Kр. Н и к o л о в а Водностопанските баланси и оценката на обезпечеността на водностопанските системи. Първа международна конференция “БУЛАКВА”, юни 2005, София, стр. 188-196

53 Н я г о л о в, И., К. Н и к о л о в а, Водностопански баланс с отчитане на екологичните водни количества, Доклад на Втори българо-австрийски семинар “Хидротехническо строителство и околна среда”, 27-28 октомври 2005, УАСГ, София

54. Н я г о л о в И., И. Р и б а р о в а, Д. С и м и д ч и е в, Пл. Н и н о в, Водни проблеми на Горен Искър – DPSIR подход. сп.БУЛАКВА, брой 2, 2006, стр.15-19

55 Монев Е., О. Сантурджиян, И. Няголов, С. Борисов, Особености при използване на водите в поречието на Камчия, Втора международна конференция и изложение по водни ресурси, технологии и услуги БУЛАКВА 2007, София.

56 Сантурджиян О., И. Няголов, К. Николова, Д. Шопова, Вероятностна оценка на гарантираните и допълнително преработени водни обеми от ВЕЦ “Жребчево” до 2030 год, Втора международна конференция и изложение по водни ресурси, технологии и услуги БУЛАКВА 2007, София.

57 Илчева И., И. Няголов, Т. Тренкова, Анализ на водностопанския потенциал на поречието на р. Струма, Втора международна конференция и изложение по водни ресурси, технологии и услуги БУЛАКВА 2007, София.

58 Н я г о л о в, И., К. Н и к о л о в а, Д. Ш о п о в а, Резултати от водностопанския баланс на поречие Тунджа, сп. “Булаква”, кн.4, 2007г,

59 Няголов, И., Оценки на степента на задоволяване на водопотреблението и възможностите на водоизточниците. Водни проблеми, кн. 36, С., 2007, стр. 13-24

60 Shopova, D., I. Nyagolov, Kr. Nikolova, A. Yordanova, “Water resource system balance of the Tundja river basin and its connection with the minimum required runoff “, XXIVth Conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management, 2-4 June 2008 Bled, Slovenia http://ksh.fgg.uni-lj.si/bled2008/cd_2008/04_Water%20management/162_Shopova.pdf, 2008

61 I l c h e v a, I., I. N i a g o l o v, T.T r e n k o v a, Aspects of the integrated water resources management of the Struma River Basin, 3 rd International Scientific Conference on Water Observation and Information System for Decision Support , BALWOIS 2008, 27-31 May, 2008 Ohrid, Republic of Macedonia62 N i a g o l o v, I.,Reservoir water allocation models, Int. conf ‘Mathematics in Industry’ 11-14 July 2010, Sofia, Bulgaria

63. Niagolov, I., I. Marinov, I. Ilcheva, A. Yordanova, K. Nikolova, E. Velizarova. Analysis of climate change impact on water resources in the Struma river basin, The Fifth International Scientific Conference BALWOIS 2012, 28 May to 2 June 2012 - Ohrid, Republic of Macedonia. Available at:, http://ocs.balwois.com/index.php?conference=BALWOIS&schedConf= BW2012&page=paper&op=view&path%5B%5D=778&path%5B%5D=386. p. 1-13

64. Николова, Кр., И. Няголов, Д. Шопова, Е. Божилова, А. Йорданова, Кр. Колчева. Използване на водните ресурси на р. Тунджа, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, 15/5 (2010), pp 84-90

65. Няголов, И., И. Илчева, А. Йорданова, Т. Тренкова. Обезпечаване на екологичния отток при комплексно използване на водните ресурси на поречие Струма, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, 15/5 (2010), pp 91-97

66. Маринов, Ив., Е. Велизарова, И. Няголов, Кр. Николова, И. Илчева, Ц. Златанов, П. Мирчев, В. Захариева, А. Йорданова, И. Николов, Е. Павлова, С. Митева. 2012. Климатични промени и влиянието им върху горските екосистеми и водните ресурси във водосбора на река Струма, Издателство БОН, Благоевград, България, монография 160 стр. ISBN: 978-954-395-081-2, 2012.

67. Zaharieva, V., I. Niagolov, I. Ilcheva. Determination and provision of ecological river flow in case of climate changes. The Fifth International Scientific Conference BALWOIS 2012, 28 May to 2 June 2012 - Ohrid, Republic of Macedonia.

68. Няголов, И., А. Йорданова, И. Илчева. Състояние на водните ресурси и използването им в РБългария, сп. Минно дело №9, 2012.

69. Няголов, И., И. Илчева, А. Йорданова, Язовирите за питейно - битово водоснабдяване в условията на климатични промени, Научно-техническа конференция „Язовирното строителство – фактор за устойчиво развитие на водния сектор“, УАСГ, 07-08.11.2013г., http://buncold.bg/publ/conf2013/docs/7.pdf

70. Няголов, И., И.Илчева, А.Йорданова, Д.Георгиева, Управление на водностопанските системи на Дунавските притоци при екстремни условия, Ден на река Дунав, 28.07.2013г. НТС

71. Niagolov, I., I. Ilcheva, A. Jordanova, V. Raynova. Management of complex reservoirs under extreme conditions, Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety, 2014, Vol.8, ISSN 1314-7234, http://www.scientific-publications.net/get/1000001/1401630094236697.pdf

72. Няголов, И., И. Илчева, А. Йорданова. 2014, Хидроложки и водностопански изследвания при надграждане на язовирни стени и избор на управленска стратегия, “ Twenty fourth International Scientific Conference, dedicated to the 70 th Anniversary of the Union of Scientists in Bulgaria”, Stara Zagora, 5-6 June 2014; Journal, Science & Technologies, Volume IV, Number 4, 2014, Technical studies, "Union of Scientists - Stara Zagora", ISSN 1314-4111 http://journal.sustz.com/VolumeIV/Number4/Papers/IgorNyagolov1.pdf

73. А. Йорданова, И. Няголов. Aнализ на точността на оценките на индекси при управление на засушаването, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology (in print), 2014.74. Няголов, И., И. Илчева, A. Йорданова, В. Захариева, Д. Георгиева. Средства за подпомагане вземането на решения при управление риска за водоснабдяването при засушаване и климатични промени, университет по архитектура, строителство и геодезия, Юбилейна международна научно-техническа конференция 65 години Хидротехнически факултет и 15 години Немскоезиково обучение, УАСГ-2014, Предстои публикуване в „Годишник на УАСГ”

75. Тасев, С., И. Няголов, И. Илчева, А. Йорданова, В. Райнова, К. Начева, С. Борисов. Аспекти на сигурността на ХТС при експлоатация в екстремни условия, Юбилейна международна научно-техническа конференция 65 години Хидротехнически факултет и 15 години Немскоезиково обучение, УАСГ-2014. Предстои публикуване в „Годишник на УАСГ”

76. Spiridonov, V., I. Ilcheva, Kr. Nikolova, Sn. Balabanova, I. Niagolov et all. Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change CC-WARE, prepared by Project Partner 08, Executive Forest Agency, Forest University, Forest research Institute, , brochure, 2014, http://www.iag.bg/data/docs/broshura.rar

77 Спиридонов, В., И. Илчева, Кр. Николова, Сн. Балабанова, И. Няголов и др.. ИАГ и НИМХ. Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени II-WARE, ИАГ и НИМХ.и др. брошура на български език, 2014, http://www.iag.bg/data/docs/broshura.rar

78. Ilcheva,I. I.Niagolov, Sn.Balabanova, A.Yordanova, V. Rainova, A. Vatralova, D. Georgieva, Water resource balance for Vitosha natural park, including analysis under conditions of climate change and extreme phenomena, Int. Conf.“SUSTAINABLE MOUNTAIN REGIONS: MAKE THEM WORK ” 14-16 May, Borovetz, BULGARIA, 2015

79. Няголов, И., Кр. Начева, Върху използваемостта на водните ресурси на река Дунав., доклад за Деня на река Дунав - 29.06.2015 г., София

79a Няголов, И., Кр. Начева, Върху използваемостта на водните ресурси на река Дунав., статия в сп.Водно дело брой 3/4 2015 г. (под печат)

80 Няголов, И., Кр. Николова И. Илчева, , Сн. Балабанова, Оценка и картиране уязвимостта на водните ресурси във водосбора на язовир «Тича», сп. Булаква, бр. 2, 2015, стр. 46-54

81. Shopova, D. I. Niagolov Management and Development of Water Resources Systems, Journal of International Scientific Publications Ecology & Safety ISSN 1314-7234, Volume 9, 2015

http://www.scientific-publications.net/get/1000011/1432802795684594.pdf

82. Илчева, И. Няголов и колектив, Изготвяне на воден баланс за територията на Природен парк „Витоша, изд. на Дир. на ПП „Витоша“, 2015 г. Брошура по проект по ОП „Околна среда 2007 - 2013“


Научно-приложни издания, ръководствa

P1. Няголов, И., Д.Шопова, О.Сантурджиян, А.Йорданова и др. Методика за разпределение водите на язовирите, договор с МОСВ, книга, издадена от Министерстото на околната среда и водите, 2004, 112 стр.
Научно-популярни и публицистични издания, изнесени доклади, изложби, медии

 1. Игор Няголов, И., П. Царев, Модели за управление на яз..”Ст. кладенец” и “Ивайловград” с цел намаляване на преливането, Проект ARDAFORECAST, http://arda.hydro.bg/newsImages/010/ARDAFORECAST_Yazoviri.pdf

 2. Игор Няголов, И., Възможности за повишаване на надеждността на водоподаването от водоизточниците в района на Горен Искър, Доклад на Научна сесия по случай 150 години метеорологични измервания и 120 години от основаването на Националната метеорологична служба на България, 09 ноември 2010, постер сесия, http://info.meteo.bg/g120/posters/Poster_NIMH_INa.pdf

 3. Няголов, И., И. Илчева, А.Йорданова, Т. Тренкова Обезпечаване на екологичния отток при комплексно използване на водните ресурси на поречие Струма, Научна сесия по случай 150 години метеорологични измервания и 120 години от основаването на Националната метеорологична служба на България, 09 ноември 2010, постер сесия, http://info.meteo.bg/g120/posters/Tablo_NIMH_Struma.pdf

 4. Николова, Кр. И.Няголов, Д.Шопова, Е.Божилова, А. Йорданова, Кр. Колчева, Използване на водните ресурси на река Тунджа, Научна сесия по случай 150 години метеорологични измервания и 120 години от основаването на Националната метеорологична служба на България, 09 ноември 2010, постер сесия, http://info.meteo.bg/g120/posters/Tablo_NIMH_Tunja.pdf

 5. Йорданова, А., И. Няголов, М.Темелкова Водностопански баланси на речните басейни в северозападна България, Научна сесия по случай 150 години метеорологични измервания и 120 години от основаването на Националната метеорологична служба на България, 09 ноември 2010, постер сесия, http://info.meteo.bg/g120/posters/UBILEY_poster_Ogosta.pdf

 6. Сантурджян, О., И. Няголов. Схеми на използване на водите и водностопански баланси на поречията на реките Огоста, Камчия, Тунджа и Струма. Инф. Бюлетин «Новости», ISSN 1312-2436 Бр. 3 (43), год. V, С., март 2007 г; http://nold.bas.bg/fce/001/0145/files/novosti200703bg.pdf

 7. Няголов, И., Система за наблюдение и управление на язовири за своевременно освобождаване на обеми вода при опасност от висока вълна и за управление и съхраняване на резерв за обезпечаване на гарантирано водоподаване, Хидро-Метео салон 2012, НИМХ представя представя системи за адаптация към климатичните промени http://www.meteo.bg/hidrometeosalon2012 (прессъобщение, видео, снимки ); http://info.meteo.bg/i/albums/20120323-praznik/

 8. Няголов,И., А.Йорданова, И.Илчева, С.Стефанова, Л.Апостолова, Представяне на Експериментално въвеждане в експлоатация на модели за изтакане на водохранилища, Хидро-метеосалон, НИМХ, 22-23.03.1012, НИМХ представя системи за адаптация към климатичните промени http://www.meteo.bg/hidrometeosalon2012 (прессъобщение, видео, снимки ); http://info.meteo.bg/i/albums/20120323-praznik/

 9. И. Няголов, И.Илчева, Кр. Николова, А. Йорданова, Ст. Тасев, Управление на язовирите и комплексните водностопански системи при екстремни условия като част от системите за ранно предупреждение, Научно-техническа конференция "Хидротехническо строителство - проблеми в експлоатацията и поддържането на язовирите в условията на глобални климатични промени", Организатори НТС по водно дело и Българското дружество по големите язовири, 23 март 2015, с партньорството на МРРБ, УАСГ, НИМХ - БАН, НЕК "Язовири и каскади", "Напоителни системи", http://gradat.bg/news/2015/03/24/2497308_krugla_masa_za_predinvesticionni_prouchvaniia_po_opos/?ref=miniurl /документ - сл.бележка/

 10. Няголов И., Йорданова И.Илчева, Системи за подпомагане вземането на решение при управление на водните ресурси в българо – румънската част на дунавския басейн, Ден на река Дунав, НТС, с партньорството на НИМХ-БАН и УАСГ, 29 юни 2015; http://www.stuwa.org/files/other/Danube_day.pdf /документ - сл.бележка/

 11. Илчева, И., И.Няголов, Сн.Балабанов и кол., Изготвяне на воден баланс на територията на Природен парк „Витоша“, Научна конференция „80 години Природен парк „Витоша“, ppt, http://park-vitosha.org/80-години-пп-витоша/доклади/


Към СПИСЪК на публикациите на Игор Няголов

Рекапитулация 1998 г.- сега Общ брой за конкурса – 42 броя


1.1.1. Научни публикации в списания и периодични издания:

1.1.1.1. в чужбина,

1.1.1.1.1. излезли от печат до момента;

1.1.1.1.2. приети за печат до момента, с документ за приемане от издателя;

1.1.1. Научни публикации в списания и периодични издания:

1.1.1.1. в чужбина,

1.1.1.1.1. излезли от печат до момента;П71,П81

1.1.1.1.2. приети за печат до момента, с документ за приемане от издателя;

1.1.1.2. в България

1.1.1.2.1. излезли от печат до момента; П47,П48,П49,П54,П58,П59,П64,П65,П68,П73,П80

1.1.1.2.2. приети за печат до момента с документ за приемане от издателя; П79а

1. 1. 2. Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, както и в тематични сборници:

1.1.2.1. в чужбина,

1.1.2.1.1. излезли от печат до момента ;П42,П60,П61,П63,П67

1.1.2.1.2. приети за печат до момента;

1.1.2.2. в България,

1.1.2.2.1. излезли от печат до момента; П42а,П43,П44,П45,П46,П50,П51,П52,П53, П55,

П56,П57,П62,П69,П70,П72,П74,П75,П78,П79

1.1.2.2.2. приети за печат до момента, с документ за приемане от издателя;

1.1.3. Монографии и сборници: П66

1.1.3.1 Научно-приложни издания, ръководствa: P1

1.1.4. Научно-популярни и публицистични издания и учебни публикации: П65а и 1-11

1.1.4.1. книги и брошури; П76,П77,П82

1.1.4.2. статии;

Съставил:


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница