Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова



Дата10.08.2017
Размер88.94 Kb.



Европейски формат на автобиография




Лична информация




Име




Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

Адрес




ул. Арх. Георги Козарев, №3, гр./с. Велико Търново, пощ. код 5000, държава България

Телефон




+359 62 600 461; +359 884 67 94 96

Факс







E-mail




cv.georgieva@uni-vt.bg; cvetygeorg@gmail.com




Националност




българка



Дата на раждане




29.06.1974г.




Трудов стаж



• Дати (от-до)




1997-1998

• Име и адрес на работодателя




ОУ „Паисий Хилендарски”, гр. Горна Оряховица

• Вид на дейността или сферата на работа







Заемана длъжност




Учител по математика

• Основни дейности и отговорности







• Дати (от-до)




от 1998

• Име и адрес на работодателя




ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

• Вид на дейността или сферата на работа







• Заемана длъжност




хоноруван преподавател, асистент, старши асистент, главен асистент, доцент

• Основни дейности и отговорности









Образование и обучение




• Дати (от-до)




1992 – 1997 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация




ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

• Основни предмети/застъпени професионални умения







• Наименование на придобитата квалификация




Магистър

Специалност „Математика и информатика“



• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)







• Дати (от-до)




2009 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация




ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

• Основни предмети/застъпени професионални умения







• Наименование на придобитата квалификация




Доктор

Специалност „Информатика“



• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)




Дисертация на тема „Методи за изследване на зависимости между атрибути в бази от данни”




Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.




Майчин език




български



Други езици










английски

• Четене




добро

• Писане




добро

Разговор




основно




Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.




Членство в организации:

Съюз по автоматика и информатика

Съюз на математиците в България

Съюз на учените в България






Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.










Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.




MS Access, SQL, Transact-SQL, MDX, Visual Basic, HTML, XML, JavaScript, PHP, XQuery, RDF, SPARQL

 • сертификат по Access 2000 със степен Test.BG Certified Professional (http://www.test.bg/16384)

 • Certificate of completion of the course “Oracle Database 11g: SQL and PL/SQL New Features Ed 1 LWC PRV”, An Oracle University Training Class




Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.









Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.




 • Член на редакционната колегия на международни списания:

  • International Journal of Knowledge-Based Organizations (IJKBO), An Official Publication of the Information Resources Management Association, ISSN: 2155-6393, EISSN: 2155-6407, http://www.igi-global.com/ijkbo

 • Technical committee member of the SAI Computing Conference, 2014, 2015, 2016, 2017, London, UK, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7555956



 • Рецензент за международни списания:

  • IEEE Transactions on Data and Knowledge Engineering, IEEE Computer Society, ISSN: 1041-4347

  • International Journal of Computer Science Issues, ISSN: 1694-0814, http://www.ijcsi.org/reviewers-list.php

  • Scientific Journals International, ISSN 1556-6757, http://www.scientificjournals.org

  • The Electronic Library, Emerald, ISSN: 0264-0473, http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0264-0473

  • IT Professional, IEEE Computer Society, ISSN: 1520-9202

  • International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), http://thesai.org/Publications/IJACSA, ISSN : 2158-107X

  • Computer Technology and Application, David Publishing, USA, ISSN:1934-7332, http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/CTA



 • Рецензент за международни конференции:

  • конференции, организирани от IIIS (International Institute of Informatics and Systemics, http://www.iiis.org/iiis)

  • WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society) конференции (http://www.worldses.org/review/2008reviewers.htm)

  • Science and Information Conference, 2014, London UK, organized in cooperation with Springer and IEEE, http://thesai.org/SAIConference2014



 • Биографични данни, публикувани в изданията на "Кой, кой е в света": Who's Who in the World - 27th Edition, 2009; Who's Who in the World - 30th Edition, 2012; Who's Who in the World - 31st Edition, 2013, Marquis Who's Who

 • Биографични данни, одобрени за включване в 6-тото и 7-то издание на "2000 изтъкнати интелектуалци в света за ХХІ век", Международен Биографичен Център (International Biographical Centre – IBC), Кеймбридж, Англия, 2010, 2011 г.







Свидетелство за управление на МПС







Допълнителна информация









Приложения




Приложение 1: Основни проекти

Приложение 2: Основни публикации


Приложение 1: Основни проекти

 • “Проектиране и изграждане на експериментален дигитален архив на автентични фолклорни материали”, АРСИКТ (Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии”), ИД-13/2005

 • “Технологии, основани на знания за създаване на дигитални ресурси и виртуално представяне на значими колекции от българското фолклорно наследство”, Фонд за научни изследвания, Национална научна програма “Информационно общество”, ИО-03/2006

 • BELL: Проучване и паспортизация на уникални камбани от историческото и културно наследство на България и създаване на аудио и видео архив с помощта на съвременни технологии (http://www.math.bas.bg/bells), KIN-1009/2006

 • Управление качеството на студентската изследователска дейност, 2006

 • Научноизследователски проект на тема “Музика, математика, информатика”, Великотърновски университет, 2007

 • Научноизследователски проект на тема “Нови предизвикателства в технологиите за програмиране, компютърните алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях”, РД491-09/27.06.2008

 • Научноизследователски проект на тема “Компютърни престъпления и информационна сигурност”, Великотърновски университет, 2008

 • Научноизследователски проект на тема “Библиографска система за организиране, съхранение и използване на дигитализирана научна литература”, Великотърновски университет, 2009

 • Научноизследователски проект на тема „Съвременни тенденции в развитието на софтуерните технологии и алгоритми, обработката на данни и адекватната подготовка на специалисти в тези области”, Великотърновски университет, № РД-672-08/ 09.05.2012

 • Проект “Студентски практики“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013, проект BG051PO001-3.3.07-0002 – академичен наставник

 • Научноизследователски проект на тема „Интегрирано електронно обслужване за гражданите и бизнеса“, № РД-09-590-13/10.04.2013


Приложение 2: Основни публикации

 1. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Tihomir Stefanov, Applying linked data technologies for online newspapers, International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), vol. 6, No 5, 2015, pages 29-33, http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2015.060505

 2. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Research on Letter and Word Frequency and Mathematical Modeling of Frequency Distributions in the Modern Bulgarian Language, Contemporary Advancements in Information Technology Development in Dynamic Environments, Book chapter, IGI Global Publishing, 2014, pages 111-139.

 3. Iliya Bouyukliev, Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Development of a personal bibliographic information system, The Electronic Library, Emerald, vol. 31, № 2, 2013, pages 144-156, http://dx.doi.org/10.1108/02640471311312348

 4. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Application for Warehousing and OLAP Analysis of Data about Unique Bulgarian Bells, TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics, vol. 1, No. 4, 2012, Serbia, pages 297-301.

 5. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Research on letter and word frequency in the modern Bulgarian language, International Journal of Knowledge-Based Organizations, IGI Global, vol. 2, No. 3, 2012, pages 74-90, http://dx.doi.org/10.4018/ijkbo.2012070105.

 6. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Databases Practicum – Part I, University Publishing House “St. Cyril and St. Methodius”, Veliko Tarnovo, 2012, Second Revised Edition (in Bulgarian), pages 224.

 7. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Development of an information system for diploma works management, Journal of Informatics in Education, vol. 10, No. 1, 2011, pages 1-12.

 8. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, RecipePad: Electronic notepad for culinary recipes, Journal ”Automatica and Informatics”, vol. 45, No. 1, 2011, pages 67-69.

 9. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Warehousing and OLAP analysis of bibliographic data, Intelligent Information Management, Scientific Research Publishing, vol. 3, No. 5, 2011, pages 190-197.

 10. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Databases Practicum – Part II, Astarta, 2009 (in Bulgarian).

 11. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva, Client/server system for managing an audio and video archive for unique Bulgarian bells, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol. 6, № 4, 2009, pages 660-669, http://www.worldses.org/journals/information/information-2009.htm.

 12. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva, Application for Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells, European Journal of Scientific Research, European Journals Inc., 2009, vol. 31, № 3, pages 366-371, http://www.eurojournals.com/EJSR.htm

 13. Tsvetanka Georgieva, Methods for investigation of dependencies between attributes in databases, Serdica Journal of Computing, vol. 3, № 3, 2009, pages 319-334.

 14. Tsvetanka Georgieva, Discovering Branching and Fractional Dependencies in Databases, Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 66, № 2, 2008, pages 311-325, http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2008.04.002.

 15. Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva, Using Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering, Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 66, № 3, 2008, pages 402-413, http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2008.04.008.


стр.


Автобиография

Георгиева Цветанка Любомирова




За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/





Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница