Д е к л а р а ц и я declaratio nДата09.03.2017
Размер12.04 Kb.
#16464
BG

Д Е К Л А Р А Ц И Я

D E C L A R A T I O N
Долуподписалият се/I, the undersigned

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(име на представляващия фирмата/name of the person representing the company)

. . . . . . . . . . . . . . . на фирма/of the company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

(длъжност/position) (име на фирмата/name of the company)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(адрес на фирмата/address of the company)
Д Е К Л А Р И Р А М,

D E C L A R E,


че/that:
1. Фирмата няма седалище и адрес на управление, постоянен обект, постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на Република България

The company does not have any registered trade office and management address, permanent object, permanent address or ordinary residence on the territory of Republic of Bulgaria.


2. През периода, за който се отнася искането за възстановяване на ДДС, в България:

During the period about which is the claim for reimbursement of VAT in Bulgaria:

(Отбележете с Х, където е необходимо/Tick (X) where necessary)


  • не сме извършвали доставки на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на България съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

We haven’t provided deliveries of goods or services with place of performance on the territory of Republic of Bulgaria in compliance with Value Added Tax Act;

We have provided deliveries of goods and services, for which the tax is exigible from the recipient under the delivery in compliance with the art.82 p.2 Value Added Tax Act

  • извършвали сме доставки на транспортни услуги и услуги, свързани с международен транспорт по смисъла на чл. 30 и 31 от ЗДДС;

We have provided transport services and services, connected with international transport under the terms of the Art. Art. 30. and 31. of the VAT Act;
3. Информацията, посочена в тази декларация е вярна и точна.

The information in this declaration is true and accurate.


………………………….

(Място, дата/Place, date)


ДЕКЛАРАТОР/DECLARER:
(подпис, печат/signature, stamp)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница