Д е к л а р а ц и я по чл. 194б от Закона за водитеДата28.10.2018
Размер55.5 Kb.
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 194б от Закона за водите

Подписаният.........................................................................................................................................., в качеството ми на................................................на…………………………………………….……,

ЕИК...................................., седалище и адрес на управление..........................................................., титуляр на Разрешително №……………………………за отвеждане на замърсители в подземни води
Д Е К Л А Р И Р А М

За периода 01.01…..….г. – 31.12……...г. дължимата сума по разрешителното е както следва:
  1. Отведено годишно количество води………........................ куб.м.

По разходомерно устройство №…………………………../по разрешено количество.

(вярното се подчертава)


  1. Дължима сума……………………........................... лв.

Изчислява се съгласно ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Тарифата), приета с ПМС № 177 от 24.06.2011 г., обн., ДВ, бр. 50 от 1.07.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., като за отвеждане на замърсители в подземни води се прилага следната формула:Т = K1 x ∑(Mi x Ei)

където:


Т – размер на дължимата годишна такса – в лв;

K1 – корекционен коефициент за химическото състоятие на подземния воден обект-приемник, определен съгласно чл.14 от Тарифата;

Mi – масов товар на i-тото замърсяващо вещество, в кг/год., съответно – топлинен товар, изразени чрез съответния показател за замърсяване, за който е определена допустима стойност в разрешителното за отвеждане. За изчисляване на товара на замърсителите „М” се ползват:

  • Действително отведеното количество води, отчетено чрез измервателно устройство през предходната календарна година, в куб.м.;

  • Средногодишната концентрация на замърсяващите вещества по отделни показатели, респективно - средногодишните температури на отвежданата вода и водата във водния обект, определени въз основа на данните от собствен мониторинг, извършен от акредитирана лаборатория.

При топлинно замърсяване, товарът се изчислява като произведение от абсолютната стойност на разликата между температурите на отвежданата вода и водата във водния обект (°С) и годишното количество отведена вода (куб.м).

При инжектиране на газове в земните недра за масов товар се приема обемът при нормално налягане на инжектирания за една година газ.В случаите, в които не са монтирани водомерни устройства, ползват се несертифицирани такива, или не е извършен собствен мониторинг, таксата се изчислява на база данните за максимално разрешеното водно количество и максимално допустимите стойности на показателите за замърсяване съгласно действащото разрешително.

i = 1,2,…,n – брой на показателите за замърсяване, съгласно издаденото разрешително

Ei – единичен размер на таксата в лева за единица замърсяващо вещество, съответно – за топлина, отведени в подземен воден обект – лв./кг. Определя се съгласно таблицата към чл.14 от Тарифата.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за отразени неверни данни в настоящата декларация.
Дата:................................. Подпис и печат:........................................

(име и длъжност)
Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Kontrolna deinost BD
Water -> Регистър на прекратените концесии за минерални води – изключителна държавна собственост
Water -> Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните води
Water -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
Water -> Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
Water -> Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
Water -> 1. Айтос област Бургас, община Айтос, Айтос
Kontrolna deinost BD -> Bic: bnbgbgsd


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница