Д е к л а р а ц и я за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 /а-д/ и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчкиДата19.01.2018
Размер89.63 Kb.ОБРАЗЕЦ 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 /а-д/ и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН ____, в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управление

Относно: Обществена поръчка с предмет:ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА №3 ПО УЛ.ЕКЗАРХ АНТИМ I
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда, или реабилитиран/а съм за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)


* В зависимост от правно организационната форма на участниците, декларацията се попълва, подписва и представя задължително от всички лица посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

ОБРАЗЕЦ 4Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 3 и ал. 5, т. 2

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН ____, в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управлениеОтносно: Обществена поръчка с предмет:ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА №3 ПО УЛ.ЕКЗАРХ АНТИМ I
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник ..............................................................................................

(наименование на участника)

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.

2. Представляваният от мен участник няма задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

3. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21, или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)


* Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

ОБРАЗЕЦ 5ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56. ал. 1. т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН ____, в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управление

Относно: Обществена поръчка с предмет:ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА №3 ПО УЛ.ЕКЗАРХ АНТИМ I

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
При изпълнението на обществена поръчка с предмет..............................................................

...........................................................................................няма да използвам / ще използвам

подизпълнители/.

Подизпълнител/ и ще бъдат …………………………………………………………………….., които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
Наименование на подизпълнител

Обхват на дейностите, които ще извършва

Размер на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението(в %)


Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис и печат)


ОБРАЗЕЦ 6


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН ____, в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на подизпълнителя), със седалище и адрес на управление

Относно: Обществена поръчка с предмет:ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА №3 ПО УЛ.ЕКЗАРХ АНТИМ I
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният (ото) от мен(посочете фирмата, която представлявате)

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.


Декларирам, че съм/ сме запознат/и с условията и предмета на настоящата поръчка.


Обхват на дейностите, които ще извършвам

Размер на участието в общата цена на предложението(в %)


Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за запознаване с условията на обществена поръчка

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН ____, в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управлениеОтносно: Обществена поръчка с предмет:ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА №3 ПО УЛ.ЕКЗАРХ АНТИМ I

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат/а съм и приемам всички условия на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка;
2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН ____, в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управлениеОтносно: Обществена поръчка с предмет:ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА №3 ПО УЛ.ЕКЗАРХ АНТИМ I


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

при изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени изискванията за закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис и печат)


ОБРАЗЕЦ 9
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН ____, в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управлениеОтносно: Обществена поръчка с предмет:ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА №3 ПО УЛ.ЕКЗАРХ АНТИМ I


Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него по отношение на изпълнението на обществената поръчка.


2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ 10


Д Е К Л А Р А Ц И Я
за запознаване с обекта

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН ____, в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управлениеОтносно: Обществена поръчка с предмет:ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА №3 ПО УЛ.ЕКЗАРХ АНТИМ I


Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Посетих и извърших пълен оглед на място на обектите и условията на строителните площадки, включени в обема на обществената поръчка.


2. Запознах се с инвестиционния/работния проект и с всички обстоятелства, които биха повлияли на техническото и ценовото ми предложение.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН ____, в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управление

Относно: Обществена поръчка с предмет:ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА №3 ПО УЛ.ЕКЗАРХ АНТИМ I

ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с:


  • Политиката по управление на Община град Добрич;

  • Значимите аспекти на околната среда на Община град Добрич;

  • Целите по управление на околната среда и Програмата за тяхното

постигане.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис и печат)Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница