Д е к л а р а ц и я за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчкаДата14.03.2018
Размер20.19 Kb.
#62791


Обр. 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчкаДекларатор
ФИРМА/ИМЕ
Управител/Пълномощник
Адрес на седалище
Адрес на управление
Телефон
Факс
E-mail
ЕИК/БУЛСТАТс настоящатаД Е К Л А Р И Р А М:
Представляваното от мен ................................................................................................, е съгласно да (наименованието на дружеството)
участва като подизпълнител на участника ........................................................ в обществена поръчка с (фирмата на участника)

предмет: „Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив в две обособени позиции:1. Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»;

2. Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе».
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ............ - ....................................................................
.................................................................................................................................................

/изписва се номерът и наименованието на съответната обособена позиция, за която се подава оферта/.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни в % са, както следва:..................................................................................................................................... (избройте конкретните дейности и техния дял от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.
Известна ми е предвидената в чл. 313 НК наказателна отговорност за посочване на неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства.

Дата:……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР:(подпис и печат)

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница