Д е к л а р а ц и я за съгласие за участие като подизпълнителДата01.08.2017
Размер14.58 Kb.
#27029


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от , с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ публична покана с предмет: Доставка на учебна литература, учебни и спортни пособия, оборудване и обзавеждане за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, , сме съгласни да участваме като(посочете лицето, което представлявате)

подизпълнител на при изпълнение на

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.


Дейностите, които ще изпълнявам като подизпълнител, са следните:(Избройте конкретните части, техния обем и стойност от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).
Запознат съм, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам право да участвам като участник в горепосочената процедура.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Каталог: uploads -> wysiwyg -> files
files -> Програма исторически музей, пл. „Александър Батенберг 03 ноември, четвъртък
files -> Програма национална конференция по повод 30 г от откриването на Музея на градското всекидневие Къщата на Калиопа в Русе
files -> Препис! З а п о в е д № рд-09-318 от 25. 04. 2017 година
files -> Препис! З а п о в е д № рд-09-830
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област русе о б л а с т н а с т р а т е г и я
files -> Доставка на учебна литература, учебни и спортни пособия, оборудване и обзавеждане за изпълнение на дейностите по проект bg05M2OP001 001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция”
files -> Община сливо поле
files -> Община сливо поле


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница