Д е к л а р а ц и я за свободата на изразяване и информация в медиите в контекста на борбата срещу тероризмаДата19.01.2018
Размер58.55 Kb.
#48683
Съвет на Европа

Комитет на министритеД Е К Л А Р А Ц И Я

За свободата на изразяване и информация в медиите в контекста на борбата срещу тероризма

(приета от Комитета на министрите на 2 март 2005 г. на 917-та среща на представителите)

Комитетът на министрите на Съвета на Европа,

Като взе предвид, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единство между своите членове, за да защитава и разпространява идеалите и целите, които са тяхно общо наследство;

Като взе предвид драматичния ефект на тероризма върху пълното упражняване на човешките права и по-специално върху правото на живот, заплахата му за демокрацията, целта му да дестабилизира легитимно установените правителства и да подрони устоите на плуралистичното гражданско общество, както и предизвикателството му към идеалите на всеки да живее без страх;

Като осъжда недвусмислено всички терористични актове, извършени от когото и където и да било, като престъпни и неоправдани;

Като отбелязва, че всяка държава е задължена да защищава правата и основните свободи на всички хора;

Като припомня неотклонната си привързаност към принципите на свободата на изразяване и информация като основен елемент на демократичното и плуралистично общество и предпоставка за прогреса и развитието на хората, както се подчертава в решенията на Европейския съд за правата на човека, приети въз основа на чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека, а също и в Декларацията на Комитета на министрите за свободата на изразяване и информация от 1982 г.;

Като взе предвид, че свободното и безпрепятствено разпространяване на информация и идеи е едно от най-ефективните средства за насърчаване на разбирателството и търпимостта, които могат да подпомогнат превенцията и борбата срещу тероризма;

Като припомня, че държавите не могат да приемат мерки, които биха могли да налагат ограничения на свободата на изразяване и информация, които се простират отвъд разрешеното съгласно чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека, освен ако не отговарят на строгите условия, формулирани в чл.15 от Конвенцията,

Като припомня по-нататък, че в борбата срещу тероризма държавите трябва да проявяват грижа да не приемат мерки, които противоречат на човешките права и основните свободи, вкл. и на свободата на изразяване, която е един от стълбовете на демократичните общества, които терористите се стремят да разрушат;

Като отбелязва стойността, която мерките за саморегулиране, приети от медиите, могат да имат в определен контекст на борбата срещу тероризма;

Като припомня чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека, декларациите на Комитета на министрите за свободата на изразяване и информация, приета на 29 април 1982 г. и за опазване на журналистите в ситуации на конфликти и напрежение, приета на 3 май 1996 г., неговата Препоръка № R (97) 20 за речта на омраза, № R (97) 21 относно медиите и насърчаването на културата на търпимост, № R (2000) 7 за правото на журналистите да не разкриват своите източници на информация и Препоръка (2003) 13 за осигуряването на информация чрез медиите във връзка с наказателни процеси;

Като има предвид резолюциите и препоръките на парламентарната асамблея относно тероризма;

Като припомня насоките относно правата на човека и борбата срещу тероризма, които прие на 11 юли 2002 г.;


Призовава държавните органи в държавите-членки:

 • да не приемат никакви нови ограничения на свободата на изразяване и информация по отношение на медиите освен ако не са строго необходими и пропорционални в демократичното общество и след като са проучили внимателно, дали съществуващите закони или другите мерки не са вече достатъчни;

 • да се въздържат да предприемат мерки, които слагат знак на равенство между съобщенията относно тероризма и подкрепата за тероризма;

 • да гарантират достъпа на журналистите до редовно актуализирана информация, по-специално като назначават говорители и организират пресконференции в съответствие с националното законодателство;

 • да осигурят необходимата информация за медиите, като спазват принципа на презумпцията за невиновност и правото на личен живот;

 • да се въздържат да създават пречки за медийните специалисти за достъп до сцени на терористични актове, които не се налагат от съображения за опазване на сигурността на жертвите на тероризма или на силите на реда, провеждащи антитерористична операция, за целите на разследването или ефективността на мерките за безопасност и сигурност; във всички случаи, в които властите решават да ограничат подобен достъп, те трябва да обяснят причините за ограниченията, продължителността им трябва да е пропорционална на обстоятелствата и трябва да има лице, упълномощено от властите, което да информира журналистите, до премахване на ограниченията;

 • да гарантират правото на медиите да узнаят обвиненията, повдигнати от съда срещу лицата, които са подсъдими по антитерористични съдебни производства, както и правото да следят тези производства и да осведомяват за тях в съответствие с националното законодателство и при спазване на презумпцията за невиновност и правото на личен живот; тези права могат да бъдат ограничавани само когато това е предвидено в закон и когато тяхното упражняване е вероятно да наруши тайната на разследването и полицейското дознание или да забави или възпрепятства резултата от производството при спазване на изключенията, изброени в чл.6 ал.1 на Европейската конвенция за правата на човека;

 • да гарантират правото на медиите да осведомяват относно наложените присъди без да нарушват правото на личен живот;

 • да спазват правото на журналистите да не разкриват източниците на инсформация съгласно чл. 10 от ЕКПЧ и Препоръка № R (2000) 7; борбата срещу тероризма не позволява на властите да нарушават това право, като преминават границата на разрешеното съгласно посочените текстове;

 • да спазват строго редакционната независимост на медиите и съответно да се въздържат от всяка форма на натиск върху тях;

 • да насърчават подготовката на журналисти и други медийни специалисти относно тяхната защита и сигурност и да вземат мерки за защитата на журналистите или на други медийни специалисти, заплашени от терористи, където това е необходимо и ако обстоятелствата позволяват – с тяхно съгласие;

Приканва медиите и журналистите да обсъдят следните предложения:

 • да имат предвид техните особени отговорности в контекста на тероризма, за да не допринасят за постигането на целите на терористите; специално трябва да положат грижи да не увеличават чувството на страх, което терористичните действия могат да създадат, и да не се превръщат в трибуна на терористите, като им отдават прекалено внимание;

 • да приемат мерки за саморегулиране, там, където няма такива, или да пригодят съществуващите мерки по начин, позволяващ ефективно да се реагира на етични въпроси, възникнали по повод съобщенията на медиите относно тероризма, и да ги прилагат;

 • да се въздържат от всякакви прояви на автоцензура, чиито резултат би бил лишаването на публиката от информация, необходима за формирането на мнение;

 • да имат предвид важната роля, която могат да играят в борбата срешу „речта на омразата” и призоваването към насилие, както и при утвърждаването на взаимното разбирателство;

 • да осъзнават риска, че медиите и журналистите могат несъзнателно да послужат като проводници за изразяване на расистки или ксенофобски чувства или омраза;

 • да се въздържат да поставят на риск сигурността на хората и протичането на антитерористичните операции или съдебните разследвания на тероризма чрез разпространяваната от тях информация;

 • да уважават достойнството, сигурността и анонимността на жертвите на терористични акции и на техните семейства, както и правото им на личен живот, гарантирано от чл.8 на ЕКПЧ;

 • да спазват принципа на презумпцията за невиновност по отношение на преследваните в контекста на борбата срещу тероризма;

 • да имат предвид важността на разграничението между заподозрени или осъдени за тероризъм и групата – национална, етническа, религиозна или идеологическа – към която принадлежат или към която твърдят, че се числят;

 • да преценяват начина, по който информират публиката по въпросите, отнасящи се до тероризма, по-специално, като я консултират или като разпространяват аналитични програми, статии и разговори, и да осведомяват публиката за резултатите от оценката;

 • заедно със свои професионални организации да организират курсове за подготовка на журналисти и на други медийни специалисти, които осведомяват за тероризма, относно ситурността и историческия, културен, религиозен и геополитически контекст на отразяваните сцени и да поканят журналистите да се запишат в тези курсове;

Комитетът на министрите е съгласен в рамките на съществуващите процедури да наблюдава инициативите, предприети от правителствата на държавите-членки, насочени към подсилване на мерките, по-специално в областта на правото, за борба с тероризма, дотолкова, доколкото те биха могли да загегнат свободата на медиите, и приканва ПАСЕ да направи същото.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница