Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литератураДата24.07.2016
Размер50.09 Kb.
#3033
БИБЛИОГРАФИЯ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА

ПРОФ. Д Ф Н ДОНКА ПЕТКАНОВА

I. Книги

 1. Дамаскините в българската литература. [Монография.] С., 1965, 259 с.

 2. Въпроси на старобългарската литература. [Сборник със статии.] С, 1966, 159 с.

3. Хилядолетна литература. [Сборник със статии и студии.] С., 1974, 288 с.

 1. Апокрифна литература и фолклор. [Монография.] С., 1978, 241 с.

 2. Qellen reinen Wassers. Eine Anthologie bulgarischer mittelalterlicher Literatur. Berlin (West), 1979.

 3. Стара българска литература. Т. I. Апокрифи. С., 1981, 427 с. (Състави­телство, предговор, преводи и бележки). Второ изд. С., 1982, 428 с.

 4. Константин—Кирил, денница на славянския род. С., 1983, 124 с. Второ допълнено изд. С., 1994, 143 с.

 5. Черноризец Храбър. С., 1984, 93 с.

 6. Старобългарска литература. Ч. I. С, 1986, 429 с. Ч. 2. С., 1987, 282 с. Второ преработено изд., С., 1992, 602 с. Трето допълнено изд., С., 1997, 681 с.

 7. Народното четиво през XVI—XVIII в. С., 1990, 420 с. (Съставителство, преводи, предговор и бележки.)

 8. Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. С., 1992, 519 с. (Съставителство, обща редакция и авторство на около 100 статии.)

 9. Приемственост и развитиеС., 1992, 350 с.

 1. Старобългарска есхатология. Антология. С., 1993, 247 с. [Съвместно с А. Милтенова.] (Съставителство, преводи, предговор и бележки.)

 2. Средновековна литературна символика. С., 1994, 142 с.

 3. Многолетна мъдрост. Сентенции и поуки, извлечени от средновековни книжовни извори. С., 1995, 327 с. (Съставителство [съвместно с М. Йонова], предговор и бележки).

 4. Слово за самата себе си. Откровения. София, 2005.

 5. По книжовния друм на миналото. София, 2005.

 6. Разноликото средновековие. Велико Търново, 2006.

 7. Безсънни нощи. Велико Търново, 2009.

 8. Григорий Цамблак. Избрани съчинения. Съставителство, предговор, бележки. Велико Търново, 2010.

II. Студии и статии в българския научен печат (невключени в книгите)

 1. Към въпроса за връзките на фолклора с богомилството. // Известия на Института за българска литература, 6, 1958, 81—100.

 2. Неделникът на Софроний Врачански. Извори и идеи. // Известия на Института за българска литература, 9, 1960, 199—246.

 3. Един непознат съвременник на Паисий Хилендарски. [Йосиф Хилендарски]. // Език и литература, 1962, 6, 41—54.

 4. "Горски пътник" и народната песен. // Славянска филология, 5, 1963, 53—68.

 5. Из гръцко-българските книжовни отношения през XVII—XVIII в. // Годишник на Софийския университет, Фак. слав. филолог., 62, 1968, 51—151.

 6. Развитие на просветните идеи в България през XVIII в. //Известия на Института за литература, 21, 1972, 23—42.

 7. Притчата в средновековната литература. // Славянска филология, 13,1973, 291—298.

 8. Реторическата проза през Средновековието. Родове, особености, обща характеристика. // Литературна мисъл, 1974, 6, 62—75.

 9. Фолклорът в апокрифните молитви.// Български фолклор, 1976,2, 23—29.

 1. Богомилството и апокрифната литература. // Paleobulgarica, 1982, 3, 143—153.

 2. Паисий Хилендарски и средновековната традиция. // Paleobulgarica, 1983,1, 11-17.

 3. Красивото в апокрифите. // Сб.: Литературознание и фолклористика. В чест на акад. Петър Динеков. С., 1983, 48—52.

 4. "Латини" и "немци" в старобългарската литература и в българската народна песен. // Български фолклор, 1984, 4, 28—34.

 5. Към въпроса за авторството на Житието на Методий. // Език и литература, 2, 1986, 5—10.

 6. Апокрифни въпроси и отговори. // Старобългарска литература, 21, 1987, 3-25.

 7. Страници из историята на Жеравна. 1. Хаджи Драган и неговите тефтери. // Език и литература, 1988, 2, 120—127.

 8. За условността на понятието 'време' в старобългарската агиография.// Paleobulgarica, 1991, 1, 13-18.

 1. Апокрифни мотиви в творчеството на Климент Охридски. // Кирило—Методиевски студии, 8, С., 1991, 11—21. [Същото с малки промени на немски език в сборник в чест на G. Mayer, Mьnchen, 1991, 271—286.]

 2. Средновековната литература като извор за балканския фолклор. // Старобългарска литература, 25/26, 1991, 85—89.

 3. Отново по въпроса апокрифи и фолклор. 1. Каин. 2. Детството на Исус. // Език и литература, 1992, 4, 124—138.

 4. Плачът и сълзите в средновековната литература. // Paleobulgarica, 1994, 2, 82—93.

 5. Схващания за името на човека във фолклора и в средновековната литература. // Старобългарска литература, 28—29, 1994, 52—55.

 6. Лечебните апокрифни молитви. // Paleobulgarica, 2001, 3.

 7. Луната в средновековната литература и във фолклора. // Преславска книжовна школа. Т. 5, 2001.

 8. Григорий Цамблак и Козма Индикоплевст. // Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. Румана павлова. София, 2003.

 9. Към въпроса за въздействието на Житие на Стефан Дечански върху сръбската летописна книжнина. // Сборник в чест на проф. Георги Данчев. Велико Търново, 2004.

 10. Ролята на монашеството за сближение на народите (върху материал от Средновековието). // Християнската идея в историята на културата на Европа. Варна, 2001.

 11. Канон и отклонения от него в житийната литература. // Канон и култура. Варна, 2007.

 12. Изображение на смъртта в старата литература и във фолклора. // Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст. н. с. Елена Коцева. София, 2008.

 13. Погребални текстове и обичаи, отразени в книжовни извори, под печат.

III. Научни публикации в чуждестранния печат

 1. Zur Frage des Einflusses der griechischen Literatur in Bulgarien während des 16. bis 18. Jhts. // Zeitschrift für Slawistik, Bd. 12, 1967, No 4.

 2. Die Apokryphen in der byzantinisch-slavischen Welt. // Enzyklopädie des Märchens. Bd. l, 3, 1976, 662-666.

 3. Folklore und Literatur während des Mittelalters in der byzantinisch-slavischen Welt. // Zeitschrift für Balkanologie, Bd. 15, 1979, 89—97.

 4. Die bulgarische musikalische Kultur im 9. und 10. Jahrhundert nach literarischen Quellen. // In: Musica antiqua. Bydgoszcz, 1982.

 5. Die Genres in der Apokryphenliteratur. // In: Gattung und Narration in den älteren slavischen Literaturen. Wiesbaden, 1984, 85—95.

 6. Die polemischen Schriften Konstantin-Kyrills. // In: Szlávok-protobolgárok-bizánc. Szeged, 1986, 5—18.

 7. Числата в Пространното житие на Кирил. // In: Studia slavica medievalia et humanistica. Riccardo Picchio dicata. Roma, 1986, 563—576.

 1. Die Anschaungen über die Frau in der mittelalterlichen Literatur. // In: Die Stellung der Frau auf dem Balkan. Berlin, 1987, 189—192.

 2. Vorstellungen vom menschlichen Körper in der Apokryphenliteratur. // In: Körper, Essen und Trinken im Kulturverständnis der Balkanvölker. Berlin, 1991,249—255.

 1. Kain. // Enzyklopädie des Märchens, Bd. 7, 2/3, 1992, 841—845.

IV. Научни съобщения, обзори, портрети

 1. Руски печатни книги в с. Жеравна до Освобождението. // Известия на Института за българска литература, 11, 1961, 173—183.

 2. Един новонамерен ръкопис. // Известия на Института за българска литература, 12, 1962, 175—177.

 3. Един щастлив юбилей. [По повод 70-годишнината на проф. П. Динеков.] //Литературна мисъл, 1980, 10, с. 18—30.

 4. Възпоминание за проф. Александър Милев. // Старобългарска
  литература, 1981, 10, 100—102.

 5. С обич към родната култура. [Очерк за цялостната научна дейност на проф. Боню Ангелов.] // Език и литература, 1986, 4, 14—23.

 6. "Премъдростите" на Кирил Философ. // Старобългарска литература, 19, 1986, 107—113.

 7. Една неизвестна приписка на Йосиф Брадати. // Paleobulgarica, 1989, 1, 110—111.

 8. Професор Петър Динеков – ученият и човекът // Спомени и размисли за Петър Динеков. 100 години от рождението му. София, 2010.

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Заглавие на публикация Публикувано в: Тип Год


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница