Д изайн на Общността доц д-р Мария МарковаДата14.01.2018
Размер149.21 Kb.


Дизайн на Общността
доц. д-р Мария Маркова

УНСС, катедра „Интелектуална собственост”


резюме: С присъединяването на България към Европейския съюз с още по-голяма актуалност стои въпросът за възможността българските производители да предлагат продукти на пазара на Европейския съюз. Ключов фактор за пазарния успех на българските стоки е техният външен вид, опаковка, форма, графични, цветови и орнаментални решения, т.е. въпросът за промишления дизайн. Промишленият дизайн като обект на интелектуална собственост е правно регламентиран в множество документи на национално, регионално и европейско равнище.

В настоящата статия предмет на специално внимание е възможността за получаване на регистрация и изключително право върху промишлен дизайн на територията на Европейския съюз. Акцентът в разглеждането е поставен върху икономическите предимства при използване на системата за получаване на права върху дизайн на Общността.
JEL: А 12, К 19.
ключови думи: интелектуална собственост, индустриална собственост, промишлен дизайн, изключителни права.

тел. 8195403, e-mail: markova@vip.bg
ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА
С присъединяването на България към Европейския съюз въпросът за придобиване на изключителни права върху обекти на индустриална собственост на територията на Европейската общност става все по-актуален. Формирането на пазар на Европейската общност, наричан вътрешен пазар, принуждава компаниите да организират и провеждат нова стратегия по отношение на своите нематериални активи. Пазарът на Европейската общност е пазар с над 350 милиона потребители с висок жизнен стандарт. Свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали в рамките на Общността придава европейски измерения на всички стратегически решения в областта на индустриалната собственост.

Един от значимите обекти на индустриалната собственост, важно средство за пазарен успех и конкурентоспособност, е промишленият дизайн. Промишленият дизайн е фирмен актив със значителна икономическа стойност поради изпълняваните икономически функции: продуктова и фирмена идентификация и диференциация, престижно ценообразуване и фирмен имидж, навлизане на нови пазари и задържане на пазарни позиции.

Закрила на промишлен дизайн на територията на Европейския съюз би могла да се осъществи чрез заявяване и получаване на права на върху т.нар. дизайн на Общността. Нормативните актове, които регламентират въпросите за дизайн на Общността са следните:


 • Регламент № 6/2002/ ЕС на Съвета от 12.12.2001 г. относно дизайните на Общността;

 • Регламент № 2245/2002 на Комисията от 21.10.2002 г. за прилагане на Регламент № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността;

 • Регламент № 2869/95 на Комисията от 13.12.1995 г. относно таксите, събирани от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;

 • Регламент № 216/96 на Комисията от 5.02.1996 г. относно процедурите на апелативните комисии.

Органът, отговорен за администрирането на дизайни на Общността, е Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни). То е административно, юридически и финансово независимо учреждение на Европейската общност със седалище в испанския град Аликанте. Често Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар е наричано с английската абревиатура OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market. Ведомството разглежда единствено заявките за регистриран дизайн на Общността, тъй като не е необходимо подаване на заявка за нерегистриран дизайн на Общността.
I. Общи положения относно Дизайна на Общността

Основните общи положения на Регламент № 6/2002/ ЕС на Съвета относно дизайните на Общността са следните: 1. Дизайн на Общността е: „външният вид на продукта или част от него, определен по-специално от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на продукта и/или орнаментите му” (чл. 3 т. а).

 2. По смисъла на Регламента „продукт” е: „всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително части, предназначени за сглобяване в комплексен продукт, опаковка, облекло, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми”; (чл. 3 т. б).

 3. Регламентът предвижда и закрила на съставни изделия, които могат да се сглобяват и разглобяват, както и на съставляващите ги елементи. Например: стопове, фарове, тасове, странични огледала, волан на автомобил (автомобилните компании Рено, VW и много други регистрират дизайни, както за отделни части, така и за модели като цяло).

 4. Регламентът предвижда и закрила на модулни системи. Например: в мебелната индустрия множество отделни изделия и елементи за свързването им в различни конфигурации водят до направата на други изделия. (Например компанията IKEA е водещ европейски и световен производител на модулно базирани мебели. Българската компания ОРТ вече от години е известна на европейския пазар с модулно организирано производство на офис мебели. Тя има и множество закриляни продуктови решения чрез дизайна на Общността.)

 5. Дизайнът на Общността има единен характер и действието му е еднакво на цялата територия на Общността. Всяко ново разширение на Европейския съюз води до разширяване на териториалния обхват на закрилата.

 6. Дизайнът на Общността може да съществува в две форми: регистриран дизайн на Общността и нерегистриран дизайн на Общността. За разлика от регистрирания дизайн на Общността, за да се защити нерегистриран дизайн на Общността, не е необходимо да се подава заявка. Това улеснение обаче има и свой недостатък, тъй като на практика притежателят на право върху нерегистриран дизайн може да се изправи пред сериозни затруднения при доказване съществуването на закрилата.

 7. За да бъде закрилян един дизайн, той трябва да отговаря на поставените в чл. 4 изисквания за закрила:

  • Новост – „Дизайнът се счита за нов, ако други идентичен дизайн не е станал общодостъпен” (чл. 5 ал. 1) като „дизайните се считат за идентични, ако се различават само в несъществени детайли” (чл. 5 ал. 2).
  • Индивидуален характер – „Дизайнът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в осведомения потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава в такъв потребител всеки станал общодостъпен дизайн” (чл. 6 ал. 1). Като при определяне на индивидуалния характер „се взема под внимание степента на свобода на автора при разработването на дизайна” (чл. 6 ал. 2).


 1. Изрично в Регламента са визирани онези дизайни, които не отговарят на условията за приемането им за дизайни на Общността. А те са следните:

 • елементи на външния вид на продукта, продиктувани единствено от техническата им функция;

 • елементи на външния вид на продукта, които задължително да бъдат репродуцирани в точната им форма и размери, за да може продуктът, в който е включен или към който принадлежи дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около или срещу друг продукт, така че и двата продукта да изпълняват функциите;

 • дизайн, служещ да направи възможно мултиплицираното сглобяване или свързване на взаимозаменяеми продукти в модулна система;

 • дизайн, противоречащ на обществения морал или на общоприетите морални принципи.

 1. Времетраене на закрилата за дизайн на Общността.

 • Дизайн, който отговаря на посочените по-горе изисквания, се закриля с нерегистриран дизайн на Общността за срок от три години от датата, на която дизайнът за първи път е станал общодостъпен в рамките на Общността. За общодостъпен в рамките на Общността се счита дизайн, „ако е публикуван, изложен, използван в търговията или разгласен по друг начин, така че в нормалния ход на бизнеса тези събития логично да са станали известни в специализираните кръгове в рамките на Общността”. Не се счита за общодостъпен дизайн, който единствено „е разгласен на трето лице с изрична или мълчалива уговорка за поверителност” (чл. 11 ал. 1 и 2).

 • Дизайн, който отговаря на изискванията за регистрация и след регистрацията му във Ведомството получава закрила за период от пет години от датата на подаване на заявката. Притежателят на правото може да получи продължение на срока на закрила с един или повече периоди от по пет години, но не повече от общо 25 години от датата на заявяване (чл. 12).

 1. Субект - носител на правото върху дизайн на Общността, е авторът, негов правоприемник или работодател, като тук важат клаузите от националните законодателства в областта на дизайна. Авторът има право, така както и заявителят или притежателят на регистрирания дизайн на Общността, да бъде посочен като такъв пред Ведомството и в регистъра (чл. 18).

 2. Правата, предоставяни с дизайн на Общността, са както следва:

 • За регистриран дизайнПритежателят на регистриран дизайн на Общността има изключителното право да използва и да забрани на трети лица да произвеждат, предлагат, разпространяват на пазара, внасят, изнасят, използват или съхраняват за тези цели продукти, в които е включен дизайнът, които не създават различно цялостно впечатление. Регистрираният дизайн на Общността има срок на закрила 5 години, считано от датата на подаване на заявката. Този срок може да бъде максимум до 25 години.

 • За нерегистриран дизайн – правото на притежателя да забранява действия на използване (както вече беше изяснено) само ако оспорваното използване е резултат от копиране на защитения дизайн (чл. 19 ал. 2). Оспорваното използване не се счита за резултат от копиране на защитения дизайн, ако е плод на самостоятелна творческа дейност на автор, за който има основания да се предполага, че не е запознат с дизайна, направен общодостъпен от притежателя. Посоченото право се отнася и до регистриран дизайн с отложена публикация (чл. 19 ал. 3).

13. Дизайнът на Общността не предоставя права по отношение на:

 • действия, извършени частно и за нетърговски цели;

 • действия с експериментална цел;

 • репродуктивни действия с цел цитиране или обучение;

 • оборудването на регистрирани в трета страна морски или въздушни превозни средства, временно навлизащи в територията на Общността; вноса на резервни части и спомагателни приспособления с цел използването им при ремонт и извършването на самия ремонт на тези превозни средства.II. заявяване на дизайн на общността
1. Подаване на заявка за регистрация на дизайн на Общността

Препоръчва се това да се направи при първа възможност.

В случай че авторът на един дизайн или неговият правоприемник разгласят новосъздаден дизайн, те могат да поискат закрила като подадат заявка за регистрация в срок от една година след първото разгласяване на дизайна, без да съществува опасност от опорочаване на новостта. Разгласяването е разкриване пред обществеността на даден дизайн, така че заинтересованите среди, работещи в Общността, да могат по разумен начин да научат за този дизайн. През този период авторът има възможност да прецени дали заявката за регистрация на дизайн е целесъобразна. В този интервал от време трети лица (конкурентите) нямат право да копират дизайна поради съществуващото нерегистрирано право, предоставено от Регламента за дизайните на Общността.

Тази възможност е полезна за малките предприятия. Така те могат да планират финансовите си средства за производството на продукти и тяхната регистрация въз основа на анализ на пазарната им реализация.

Заявката може да се подаде директно във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, Аликанте, Испания.

От датата на присъединяване на България към Европейския съюз заявката може да се подава чрез Патентното ведомство на България, като тя трябва да е придружена с документ за платена такса за препращането й. Патентното ведомство поставя дата на получаване и изпраща заявката на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар в двуседмичен срок от получаването й.

Заявките могат да се подадат по пощата, по факс, по електронен път или лично във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар.

Когато заявката за регистрация е подадена по факс, трябва в едномесечен срок от датата на получаване на факса във Ведомството да се изпрати копие от фотоизображението на хартия.Заявяването се осъществява чрез попълване на формуляр за заявление, като се прилага изображение на дизайна, което да е с качество, позволяващо възпроизвеждането му. Изображението може да е графично или фотографско.

Заявката трябва да е придружена от документ за платени такси. Те варират в зависимост от съдържанието на заявката, например от това дали е поискано отлагане на публикацията, или не.

Заявлението за регистрация на дизайн на Общността в електронен вид може да се подаде на всеки от официалните езици на ЕС. Изображението на дизайна трябва да се приложи към електронното заявление във формат .jpeg. Големината на файла не трябва да надвишава 2 МВ на изображение. Всяко приложение може да съдържа само едно изображение. В случай на множествена заявка или когато са подадени повече от един изглед на дизайн, отделните дизайни или отделните изгледи се посочват съгласно указанията в електронното заявление. Дизайнът може да е представен с максимум 7 изгледа.

Документите, доказващи правото на приоритет, могат да се приложат към електронната заявка. Те трябва да са във формат .jpeg. Приложенията, които не отговарят на изискванията, се считат за неподадени. С изключение на документите, доказващи правото на приоритет, и на изображенията на дизайна, никаква друга информация не може да се изпраща под формата на приложение.

1.1. Приоритети


Всеки, който е подал заявка в държава (била тя национална заявка или за регистрация на промишлен дизайн в чужбина), която е страна по Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост или по Споразумението за основаване на Световната търговска организация, може да претендира за приоритет от тази заявка. По-късната заявка трябва да е подадена във Ведомството в срок от 6 месеца, считано от датата на по-ранната заявка. Документите в подкрепа на претендирания приоритет трябва да съдържат изображението на по-ранния дизайн.

Дори заявката за регистрация на дизайн да е била отхвърлена в процеса на експертиза, може да се подаде по-късна заявка във Ведомството, претендираща за приоритета от по-ранната заявка за регистрация на дизайн на Общността.


1.2. Ограничения за броя на дизайните в една заявка


Няма ограничение при заявките, подадени по традиционен път: заявителят може да подаде колкото желае дизайни в една множествена заявка, но при единствено условие продуктите, към които е приложен или в които е включен дизайнът, да принадлежат към един и същи клас от международната класификация на дизайни от Локарно.

Ограничение за броя на дизайните в множествена заявка има, когато заявката е подадена по електронен път. Тогава броят на дизайните в една заявка е ограничен до 99 дизайна.


1.4. Фотоизображения на дизайна


Един дизайн може да бъде представен най-малко с един изглед и максимум със седем. В множествена заявка максималният брой изгледи е ограничен до седем на дизайн, умножен по броя на дизайните в заявката.

1.4. Такси за регистрация и публикация на дизайн на Общността


Таксите, свързани със заявка за регистрация на дизайн на Общността, се събират от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и са следните: за регистрация, за публикация и за отложена публикация. Размерът на таксите се определя в зависимост от броя на дизайните в заявката и от това дали публикацията ще бъде отложена, или не.

Таксите за регистрация на дизайн са следните:

 • основна такса за един дизайн или за първия дизайн от множествена заявка;

 • намалена такса за дизайните от втория до десетия;

 • допълнително намалена такса за всеки дизайн от единайсетия нататък.

В случай на заявка за един дизайн (единична заявка), за която не е подадена молба за отлагане на публикацията, заявителят трябва да заплати такса за регистрация в размер на 230 евро и такса за публикация в размер на 120 евро, или общо 350 евро за един дизайн. Ако се иска отлагане на публикацията, при подаването се заплащат 60 евро. При изтичане на срока на отлагане на публикацията трябва да се заплати таксата за публикация.

В случай на множествена заявка заявителят трябва да заплати пълния размер на таксите за регистрация и публикация на първия дизайн, ако не е поискал отлагане на публикацията. При молба за отлагане, в края на този период трябва да се заплати такса за публикация. Например за регистрацията на 11 дизайна, без отлагане на публикацията, дължимите такси възлизат на 2005 евро.


Таксите за регистрация и публикация се заплащат в момента на подаване. Ако е подадена молба за отлагане на публикацията, в края на срока за отлагане се заплаща такса за публикация на дизайна.


Таксите за регистрация на дизайн на Общността се заплащат:

 • чрез текуща сметка на заявителя/притежателя, открита във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;

 • превод по сметка на Ведомството;

 • уреждане на сметката чрез чек на името на Ведомството, приложен към заявката;

 • чрез кредитна карта, при условие че заявката е подадена във Ведомството.

Дължимите такси, съгласно чл. 5 от Регламента за таксите, които се събират от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар за регистрация на дизайни на Общността, се заплащат в евро.

III. регистрация на Дизайн на Общността

Системата за придобиване на изключително право върху дизайн на Общността е регистрационна. Проверката на заявките обхваща главно формалните изисквания. Не се извършва експертиза по същество, освен за да се установи дали заявката се отнася до дизайн и дали този дизайн не противоречи на обществения ред или на добрите нрави.


Заявката за регистрация на дизайн на Общността се проверява и ако не са констатирани нередности, дизайнът се регистрира и се публикува незабавно или при изтичане на периода за отлагане на публикацията (по молба на заявителя или на неговия представител за срок от 27 месеца, считано от датата на подаване на заявката или от приоритетната дата).

Ако заявката не отговаря на формалните изисквания, се изпраща съобщение за нередности, в което е посочен краен срок за отговор. Това може да доведе до промени в заявката или до нейния отказ, ако нередностите не бъдат отстранени. Неполучаването на отговор на съобщение за нередности в рамките на два месеца може да доведе до отказ на заявката, до премахване на част от изгледите или до загуба на правото на приоритет.Регистърът на регистрираните дизайни на Общността е базаданни, съдържаща информация за всички регистрирани и публикувани от Ведомството дизайни. Информацията в Регистъра постоянно се обновява, за да се отразят всички настъпили промени, например прехвърляне на права, промяна в име или адрес или предоставяне на лицензия.

Регистърът е публичен и достъпен. Освен това досиетата са на разположение на обществеността при подадена писмена молба и заплатена такса. Досиетата също така съдържат информация, която не се публикува в Регистъра, а може да представлява интерес за трети лица, например кратко описание на дизайна, ако заявителят е представил такова.

В случай на дизайн, обект на отложена публикация, не се допуска никакъв достъп, докато не се извърши публикацията, освен при съгласие на притежателя на дизайна или при уговорката на предвидените в регламентите изключения. Дизайн, който не е бил публикуван, никога няма да стане общодостъпен.


IV. Заличаване на Дизайн на Общността


Исканията за заличаване могат да бъдат подадени от всяко физическо или юридическо лице или от всяка обществена организация, имаща това право. Искането за заличаване изисква заплащане на такса. Процедурата е inter partes: тя протича между притежателя на правото върху дизайна и противната страна, искаща заличаването на регистрацията на дизайна. Отделът по заличаване организира процедурата и когато установи, че аргументите и доказателствата, представени от двете страни, са приемливи и достатъчни, той постановява решение по случая.

Постановеното решение в края на процедурата може да бъде обжалвано пред Апелативните комисии на Ведомството.

V. Предимства на системата за регистрация на дизайн на Общността


Системата за регистрация на дизайн на Общността като нормативна възможност за получаване на права върху дизайнерски резултати на територията на всички страни - членки на ЕС, предоставя много предимства за своите ползватели. Обобщаваме ги така:

 • Прилагане на единна правна система върху дизайните на Общността, което осигурява унифицирана и стабилна закрила в целия Европейски съюз, в т.ч. преодоляване на националните различия и особености на законодателството в областта на промишления дизайн.

 • Реализиране на административни икономии: прилагат се опростени формалности и процедури за заявяване във Ведомството в Аликанте и се получава закрила на територията на страните - членки на ЕС. По-конкретно:

 • необходимост от познаване на процедурата само за заявяване и регистрация на дизайн на Общността (вместо на множество специфични национални системи за регистрация);

 • единствена заявка (вместо например 27 различни заявки за всяка отделна страна - членка на ЕС);

 • единствен език на заявяване;

 • единствен административен орган;

 • единствено досие за обработване;

 • единствено заплащане;

 • възможност за подаване на множествени заявки, т.е. да се включат няколко дизайна в една заявка, например за цяла гама продукти от един вид;

 • възможност за отлагане на публичното разгласяване на дизайна до 30 месеца, за да се избегне конкуренцията да научи за него.

 • Реализиране на финансови икономии: намалени разходи. Дължимата такса за регистрация и публикация на дизайн възлиза на 350 евро за 5-годишен срок на закрила. Таксовата система е „намаляваща“, което означава, че в случай на множествена заявка таксата за дизайн от втория до десетия е равна на 50 % от основната такса, а за всеки дизайн от единадесетия нагоре е под 25 % от основната такса.

 • Преодоляване на конфликтите в търговията между страните членки, породени от различията в националните законодателства в областта на дизайна.

 • Преодоляване на пречките пред конкуренцията на територията на Общността и свободното движение на стоките, породени от огромния брой заявки, ведомства и процедури.

 • Насърчаване на инвестициите и постигане на високо технологично ниво, стимулиране разработването на нови продукти и осигуряване на необходимите инвестиции за производството им.

 • Постигане на достъпност до получаване на дизайн на Общността от малките и средни предприятия, както и на индивидуалните автори.Каталог: alternativi -> br16
alternativi -> Балансираните карти за оценка доц д-р Огнян Симеонов
br16 -> Хазартната дейност: разочарования и прозрения георги В. Георгиев
br16 -> Гъвкавата заетост на работната сила на възраст от 50 до 64 години възможности за развитие Мариана Йорданова унсс, катедра „Труд и социална защита”
br16 -> Интегрираните системи за управление в помощ на финансовия контрол в предприятията
br16 -> Организация на пресконференция: в търсене на надеждни решения доц д-р Любомир Стойков унсс, катедра „Управление на социално-културната дейност”
br16 -> Отчет за извършената изследователска дейност по проекта
br16 -> Структурни промени в стопанисваната земя в резултат от аграрната реформа
br16 -> Методи и инструменти за защита на интелектуалните продукти в международните икономически отношения гл ас д-р Даниел Данов унсс, катедра „Международни икономически отношения и бизнес”
br16 -> Длъжността „специалист по военно рекрутиране” възможност за усъвършенстване на системата по рекрутиране на професионални войници в ба


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница