Д о г о в о р днес, год., в гр. Бургас, между: община бургасДата26.09.2018
Размер53.78 Kb.
#83253
ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

straight connector 1
Д О Г О В О Р

Днес, ………………..2013 год., в гр. Бургас, между:ОБЩИНА БУРГАС, ЕИК 000056814, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26, , представлявана от д-р Лорис Мануелян, Заместник-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт”, съгласно Заповед № 2859/02.12.2011 г. на Кмета на Община Бургас, от една страна, наричана по-долу за краткост Възложител

и

……. , ЕИК ………, със седалище и адрес на управление: …. 15 Б, ет. 2, представлявано от ……., ЕГН ……, в качеството му …….., от друга страна, наричанo по-долу за краткост Изпълнител,


на основание чл. 101е ЗОП се сключи настоящия договор за следното (Заб. Договор за съответната обособена позиция от предмета на поръчката ще бъде сключен единствено, ако е сключен договор и за другата обособена позиция):
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави следните услуги по Обособена позиция……. Заб.: посочва се наименованието на съответната обособена позиция от предмета, за която се сключва договора) Услугите ще се извършат съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор.

1а. Хотелското настаняване на 300 души – участници в Международна колоездачна обиколка на България на 01-02.09.2014г се извърши в хотел/-и ……., находящ/-и се в гр. Бургас, …..(Заб.:тази точка важи само за договора по Обособена Позиция 1).

1б. Осигуряване на три хранения: вечеря на 01.09., закуска и обяд на 02.09.2014 г., които да бъдат предоставени в един и същ ресторант:…………., находящ се в гр. Бургас,……………Всяко от храненията ще бъдат предоставено едновременно за всички 300 души. Съдържанието на менюто и времевия диапазон за предоставяне на храненията са следните:

1. Меню за вечеря на 01.09.2014 г., от 19:30 ч. – 20:30 ч.:

• мешана салата

• риба на скара - варени картофи

• спагети чисти 250 гр. /гръцки или италиански/

• хляб


минерална вода

• мелба;


2. Общо меню за закуска и обяд на 02.09.2013 г., две хранения от 8:30 ч. – 10:30 ч:

• чай


• масло

• шунка


• конфитюр

• яйце


• спагети чисти – 250 гр. /гръцки или италиански/

• пилешка пържола с гарнитура варен ориз

• хляб

• минерална вода.(Заб.:тази точка важи само за договора по Обособена Позиция 2).


ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му, като предоставяната услуга е за периода 01-02.09.2014г.III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Цена за нощувка за 300 души в размер на ………..лв. (словом) с вкл. ДДС, която включва и туристическата такса, охраняем паркинг и възможност за измиване на велосипедите; (Заб.: Тази точка важи само за договора по Обособена Позиция 1).

1а. Цена за храна на 300 души (вечеря, закуска и обяд) в размер на ………..лв. (словом) с вкл. ДДС. (Заб.: Тази точка важи само за договора по Обособена Позиция 2).

2. Плащането по настоящия договор ще се извършват по посочената от Изпълнителя банкова сметка, както следва: IBAN…………………………………..............., BIC…………………. при Първа Инвестиционна Банка АД, клон Бургас

3. Плащането за предоставената услуга ще се извърши в срок от 30 /тридесет/ дни, считано от датата на издаване и представяне на фактура.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ'>ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер, срок и при условията, определени с настоящия договор

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

2.1. Да изпълнява качествено възложените му с настоящия договор услуги

2.2. Да дава информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно изпълнението на възложената му с настоящия договор услуги.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1.1. По всяко време да контролира изпълнението на услугата, предмет на настоящия договор.

1.2. Да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно изпълнението на възложените с настоящия договор услуги.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение, в сроковете и при условията на настоящия договор.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите документи, информация и други материали свързани с изпълнение предмета на договора.VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 30 % (тридесет процента) от стойността на договора.

2. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

3. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

4. Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се прекратява:

1.1. С изтичане на уговорения срок;

1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

1.3. При обективна невъзможност за изпълнение, за която и да е от страните;

1.4. При виновно неизпълнение на договореното;

1.5.Едностранно, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при виновно неизпълнение на възложените с настоящия договор услуги от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2. Възникналите между страните спорове по този договор се решават пред компетентния съд в гр. Бургас.

3. Неразделна част от настоящия договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настоящата обществена поръчка.

4. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

5. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

6. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

За Възложителя: ОБЩИНА БУРГАС - град Бургас 8000, ул. „Александровска” № 26;

За Изпълнителя: …. - ….. …….

7. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА БУРГАС

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница