Д о г о в о р за обществена поръчкастраница1/7
Дата02.06.2018
Размер0.89 Mb.
#70502
  1   2   3   4   5   6   7
Р А З Д Е Л VІІ

Проект!
Д О Г О В О Р

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес ....……2010 г. в гр. Търговище,

между

Община Търговище, със седалище и адрес на управление гр. Търговище, пл. ”Свобода”, ЕИК по БУЛСТАТ 000875920, представлявана от д-р Красимир Мирев – кмет, упълномощил със Заповед № 3-01-310/02.04.2008 г. Стоян Станчев – заместник-кмет, да провежда процедури за обществени поръчки и да сключва договори за тях и Анна Панова - началник отдел “Счетоводен”, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

.................................................................., със седалище ............................................., ЕИК/БУЛСТАТ ......................................, представлявано от ................................................, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна на основание чл.74, ал.1 от ЗОП, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка се сключи настоящият договор за следното:І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси периодично да доставя франко обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали по обособена/и позиция/я: ...............................................................................................................................................................

(2) Видовете материали и обектите за доставка са подробно описани в Приложение №1 и Приложение №2 към настоящия договор.

(3) Видовете и количествата материали, подлежащи на доставяне и мястото на доставка се уточняват допълнително между страните въз основа на периодични заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно неговите конкретни нужди и финансови възможности.

Чл.2. Доставяните материали следва да бъдат придружени със съответните сертификати за качество, съдържание, срок на годност и производител. Допуска се тези данни да бъдат обозначени върху опаковката в случаите, когато в практиката е възприето това.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Единичните цени (в лева без ДДС) на доставяните материали, предмет на настоящия договор са описани в Приложение № 1.

(2) Цените не могат да се променят за срока на действие на настоящия договор, освен в случаите на чл.43, ал.2, т.2 от ЗОП.

Чл.4. Всяка доставка се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок не по-късно от 30 дни след нейното фактуриране по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IBAN:…………………………………….

BIC:………………………………………..

При банка:...................................................
IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да проверява изпълнението на договора и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Да откаже доставка при необосновано закъснение, достоверно констатирани отклонения в качеството, количеството или липса на съпровождащи документи по чл.2, без това да освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от по-нататъшна отговорност.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен:

1. Да създаде необходимата организация за изпълнението на договора.

2. Да заявява необходимите видове и количества материали, както и мястото на доставянето им с писмена заявка, отправена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да заплаща всяка приета доставка по начина и в срока, указани в чл.4.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договорената цена за изпълнение на всяка приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставка съгласно регламентираните в настоящия договор размери и срокове.

2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата необходима информация, обезпечаваща изпълнението на обществената поръчка.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен:

1. Да изпълнява в пълен обем и в срок до ………. дни заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на действащите норми за качество в Р България.

2. Периодично да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на договорените дейности.

3. Да носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди и други подобни на Възложителя и трети лица по време на изпълнение на договора.
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
Чл.9. Всяка доставка се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-късно до ……… дни след подаване на съответната заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.10. Предаването на материалите от съответната доставка се извършва от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11 Приемането на материалите се извършва от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който установява количеството, качеството и наличието на съпровождащи документи по чл.2, след което се съставят необходимите документи.

Чл.12. За приети и подлежащи на разплащане ще се считат само тези доставки, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е установил съответствие между заявените и доставени материали по отношение на асортимент и количество (тегло), както и наличие на съпровождащи документи по чл.2. и изпълнени в договорения срок.

Чл.13 При констатирани отклонения в количеството или качеството, както и при липса на съпровождащи документи по чл. 2 или при извършване на доставка след срока по чл. 9 същата се счита за неизпълнение по договора и не се приема.

Чл.14. В случаите по предходния член всички разходи по неприетата доставка, включително и по установяване на качеството на стоката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


VI. САНКЦИИ
Чл.15. При изпълнение на повече от две заявки с отклонение от договорните условия както и в случаите на цялостно неизпълнение на повече от две заявки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати настоящия договор без предизвестие или да поиска поправка.

Чл.16. При прекратяване на договора при условията на чл.15 гаранцията за изпълнение на договора по чл.22 остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.17. При повече от две забавени плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно. За забавено се счита плащане, извършено след договорения срок по чл.4.
VIІ. СРОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.18. Договорът е със срок на действие две години, считано от датата на влизането му в сила.

Чл.19. Страните по настоящия договор не могат да го изменят, освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.

Чл.20. Никоя от страните не може да прехвърля на други лица правата си по този договор.

Чл.21. Договорът се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане срока на договора

2. Предсрочно:

2.1. При условията на чл.15 и чл. 17 от настоящия договор.

2.2. По взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

2.3. С тримесечно писмено предизвестие на всяка от страните.
VIIІ. ОБЩИ ПРАВИЛА
Чл.22. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи документ за внесена парична/ учредена банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на ……………. лева. Тази сума остава в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и може да бъде задържана при неизпълнение на клаузи по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същата се освобождава в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в десетдневен срок след датата на изтичане срока на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ полагат всички усилия за дружеско разрешаване чрез преговори на всички несъгласия или спорове, възникнали помежду им по или във връзка с договора, а при невъзможност – по съдебен ред.

Чл.24. За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и действащото гражданско законодателство.

Чл.25. Неразделна част от този договор са:

Приложение №1 – Списък на материалите, обект на доставка, с единични цени в лева без ДДС.

Приложение №2 – Списък на обектите за доставка.

Договорът влиза в сила от ……………………….

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя. Договорът съдържа четири страници.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СТОЯН СТАНЧЕВ

Заместник –кмет

АННА ПАНОВА

Началник отдел ”Счетоводен”

Приложение №1

  1. ЖЕЛЕЗАРСКИ И В и К МАТЕРИАЛИ


Артикул

Мярка


Единична

цена в лв.без ДДС

1

Батерия смесителна за мивка (произведена в ЕС)

бр.
2

Болт М4, 3 см, каруцарски, к-т с гайка

бр.
3

Болт М4, 3 см, к-т с гайка

бр.
4

Болт М6, 5 см, каруцарски, к-т с гайка

бр.
5

Болт М6, 5 см, к-т с гайка

бр.
6

Болт М8, 8 см, каруцарски, к-т с гайка

бр.
7

Болт М8, 8 см, к-т с гайка

бр.
8

Брава за PVC дограма

бр.
9

Брава обикновена 70 мм (произведена в ЕС)

бр.
10

Брава обикновена 90 мм (произведена в ЕС)

бр.
11

Брава секретна 70 мм (произведена в ЕС)

бр.
12

Брава секретна 90 мм (произведена в ЕС)

бр.
13

Брадва с дръжка*

бр.
14

Бронз за печки

бр.
15

Брус за коса

бр.
16

Видии за дърво 3 см.

бр.
17

Видии за дърво 4 см.

бр.
18

Видии за дърво 5 см.

бр.
19

Винкел – горещо валцован

кг.
20

Врътка

бр.
21

Гвоздеи 3 см.

кг.
22

Гвоздеи 5 см.

кг.
23

Гвоздеи 9 см.

кг.
24

Гвоздеи за стъкло

кг.
25

Глава за батерия (кекла)

бр.
26

Гребло (търмък) с дръжка*

бр.
27

Гребло за сняг

бр.
28

Гъвкава връзка МЖ ½ -30

бр.
29

Гъвкава връзка МЖ ½ -40

бр.
30

Гъвкава връзка МЖ ½ -50

бр.
31

Диск за метал 115

бр.
32

Диск за метал 125

бр.
33

Диск за метал 150

бр.
34

Диск за метал 230

бр.
35

Диск за неметал 115

бр.
36

Диск за неметал 125

бр.
37

Диск за неметал 150

бр.
38

Диск за неметал 230

бр.
39

Дръжки за брави обикновени 70 мм

бр.
40

Дръжки за брави обикновени 90 мм

бр.
41

Дръжки за брави секретни 70 мм

бр.
42

Дръжки за брави секретни 90 мм

бр.
43

Душ-батерия за баня с гъвкава връзка на разпръсквача (произведена в ЕС)

бр.
44

Дъга ф 50 PVC

бр.
45

Дюбел 8х40

бр.
46

Дюбел комплект за монтиране на мивки

бр.
47

Дюбел пирон 6х60

бр.
48

Ексцентрик за брави

бр.
49

Канелка 1/2" – месинг шагре (произведена в ЕС)

бр.
50

Капак за тоалетна чиния

бр.
51

Катинар голям (произведен в ЕС)

бр.
52

Катинар среден (произведен в ЕС)

бр.
53

Кирка с дръжка

бр.
54

Клещи

бр.
55

Ключ за дрелка

бр.
56

Ключ раздвижен чешмеджийски

бр.
57

Количка строителна с гумено колело

бр.
58

Коляно ПВЦ Ф110

бр.
59

Коляно ПВЦ Ф50

бр.
60

Коляно полипропиленово 1/2"

бр.
61

Коляно полипропиленово 1/2" с метална резба

бр.
62

Коляно поплипропиленово 3/4"

бр.
63

Коляно поцинковано 1/2"

бр.
64

Коляно поцинковано 3/4"

бр.
65

Комплект за монтаж на тоалетна чиния

бр.
66

Копчета за ГК

бр.
67

Коса с дръжка*

бр.
68

Кофа за миене с цедка


бр.
69

Кофа пластмасова 8 л


бр.
70

Кофа поцинкована 8 л


бр.
71

Кошче за смет пласмасово

бр.
72

Кран спирателен сферичен, 1/2" (произведен в ЕС)

бр.
73

Кран спирателен сферичен, 3/4" (произведен в ЕС)

бр.
74

Кран спирателен шибърен, 1/2" с обезвъздушител (ЕС)

бр.
75

Кран спирателен шибърен, 3/4" с обезвъздушител (ЕС)

бр.
76

Криволи за печки

бр.
77

Ламарина поцинкована

кг
78

Ламарина черна

кг
79

Лента тефлонова 12х10

бр.
80

Лист за ножовка

бр.
81

Лопата крива с дръжка*

бр.
82

Лопата права с дръжка*

бр.
83

Лопатка за смет

бр.
84

Маламашка

бр.
85

Маншон ф 50

бр.
86

Маркуч 3/4"

метър
87

Мека връзка 30 см.

бр.
88

Мистрия

бр.
89

Мотика с дръжка*

бр.
90

Мрежа за прозорци 1.20 м


метър
91

Мрежа оградна 1.20 м


кг
92

Мрежа стъклофибърна


метър
93

Муфа полипропиленова 1/2"


бр.
94

Муфа полипропиленова 3/4"


бр.
95

Муфа поцинкована 1/2"


бр.
96

Муфа поцинкована 3/4"


бр.
97

Нипел поцинкован 1/2"


бр.
98

Нипел поцинкован 3/4"


бр.
99

Ножовка


бр.
100

Отвертки к-т 5 бр.*

к-т
101

Панти за врати с резба комплект

бр.
102

Паркетин

литър
103

Паркетол

литър
104

ПВЦ колена Ф 110

бр.
105

ПВЦ колена Ф 50

бр.
106

ПВЦ тръби Ф 110

бр.
107

ПВЦ тръби Ф 50

бр.
108

Мивка порцеланова - ср. формат – 55/45

бр.
109

П-профил (швелер), горещо валцован

кг.
110

Профил - кух

кг.
111

Приспособление за миене на подови настилки с дръжка и сменяемо кече

бр.
112

Приспособление за миене на прозорци с дръжка, сменяема хавлия и гумен подсушител


бр.
113

Профил квадратен 10х10х1.5- заварен

кг.
114

Рабицова мрежа 80 см


кг
115

Разклонител ПВЦ 50х50х45


бр.
116

Райбери за прозорци

бр.
117

Ролетка 3 м

бр.
118

Ролетка 5 м

бр.
119

Ролетка 10м

бр.
120

Ръкохватка обикновена 8х20

бр.
121

Свредла за дрелка Ф1.5 – Ф12

бр.
122

Секретен патрон за брава (произведен в ЕС)

бр.
123

Сифон за мивка пластмасов

бр.
124

Сифон ф 50

бр.
125

Скоба антигронова

бр.
126

Скоби за укрепване на кабел с вида

бр.
127

Стълба бояджийска 6 стъпала, метална, двойна

бр.
128

Съединител с външна резба 20*1/2

бр.
129

Съединител с вътрешна резба 20*1/2

бр.
130

Тапа 1/2"

бр.
131

Тапа 3/4"

бр.
132

Тел бодлива

кг
133

Тел горена

кг
134

Тесла с дръжка*

бр.
135

Тещик полипропиленов 1/2"


бр.
136

Тещик полипропиленов 3/4"


бр.
137

Тещик поцинкован 1/2"


бр.
138

Тещик поцинкован 3/4"


бр.
139

Тиксо ПВЦ 10 мм (изолирбанд)


бр.
140

Тиксо ПВЦ 20 мм (изолирбанд)


бр.
141

Тоалетна чиния


бр.
142

Трион за дърво*


бр.
143

Тройник ПВЦ Ф50


бр.
144

Тройник ПВЦ Ф110


бр.
145

Тръба за печка крива, емайлирана

бр.
146

Тръба за печка права, емайлирана

бр.
147

Тръба ПВЦ, Ф50, 6м.

бр.
148

Тръба ПВЦ, Ф110, 6м.

бр.
149

Тръба полиетиленова за вода Ф50

метър
150

Тръба полиетиленова за вода Ф75

метър
151

Тръба полипропиленова водопроводна 1/2"

метър
152

Тръба полипропиленова водопроводна 3/4"

метър
153

Тръба поцинкована 1/2"

метър
154

Тръба поцинкована 3/4"

метър
155

Халки за катинари

бр.
156

Холендър полипропиленов 1/2"

бр.
157

Холендър полипропиленов 3/4"

бр.
158

Холендър поцинкован 1/2"

бр.
159

Холендър поцинкован 3/4"

бр.
160

Чували полиетиленови

бр.
161

Шкурка

лист
162

Шпакла 40 мм

бр.
Каталог: economic -> file
file -> 1. профил на общината 4 Основни географски характеристики 4
file -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
file -> За развитието на туризма в Община Търговище
file -> Община търговище
file -> Списък на общинските недвижими имоти, с които Община Търговище
file -> Община търговище обявява
file -> Конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № з-оп-92 от 13. 08. 2013 г на кмета на Община Търговище
file -> На общинските недвижими имоти, в които Община Търговище може да учреди право на строеж по реда на чл. 37, ал. 1 от зос при проявен инвеститорски интерес през 2012 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница