Д o k л a д e k o л о г и ч н а о ц е н к а общ устройствен план (оуп) на Община Върбицастраница1/37
Дата08.05.2018
Размер4.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Д O K Л A Д

E K O Л О Г И Ч Н А О Ц Е Н К А

Общ устройствен план (ОУП)

на Община Върбица

фаза Предварителен проект

Възложител: Община Върбица

(Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми приета с ПМС№ 139, ДВ бр. 57/2.07.2004г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/10.01.2006г., посл.изм. и доп.ДВ бр.94/30.11.2012г.)

Ноември, 2015 г.

Съдържание
Въведение. Информация за Възложителя на плана 9

1. Обща информация за предложения ОУП. Основни цели на плана и връзка с други планове и програми 11

0.1 Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/ програмата. Основания за проектиране/ разработване на OУП 11

0.2 Изходна информация 13

0.3 Обща концепция и цели на ОУП 13

0.4 Основни устройствени елементи, зони и територии 18

0.5 Връзка на плана с други съотносими планове и програми 33

1.6. Общи изисквания към ОУП на общината за опазване на околната среда 54

1.7. Етапи за реализиране на плана 55

1.8. Зониране и устройствени режими 551 СЪСТОЯНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 59

1.1 Климат и Атмосферен въздух 59

1.2 Земни недра. Геоложка среда 75

1.3 Води 79

1.4 Земи и почви 83

1.5 Биологично разнообразие. Защитени територии. Защитени зони 110

1.6 Ландшафт 113

1.7 Културно историческо наследство 116

1.8 Отпадъци - състояние и устройствени изисквания по управлението им 117

1.9 Опасни вещества 119

1.10 Вредни физични фактори - шум, вибрации, лъчения и други. Шум 119

1.11 Природен и антропогенен риск и сигурност на обитаване на територията на община Върбица 121

1.12 Здравно хигиенни аспекти 121

1.13 Евентуално развитие на компонентите на околната среда и факторите влияещи върху околната среда без прилагането на плана. Текущо състояние на компонентите на околната среда и тяхното развитие без прилагането на плана 1222 Характеристики на околната среда за територии, които могат значително да бъдат засегнати от реализацията на плана 126

2.1 Атмосферен въздух 126

2.2 Земни недра 126

2.3 Води 127

2.4 Земи и почви 128

2.5 Защитени територии и зони 130

2.6 Ландшафт 131

2.7 Отпадъци 131

2.8 Шумово натоварване 132

3 Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към плана, включително отнасящи се до райони с особено екологично значение – матрица 133

3.1 Атмосферен въздух 133

3.2 Земни недра и Подземни води 133

3.3 Повърхностни води 134

3.4 Земи и почви 134

3.5 Отпадъци 137

3.6 Вредни физични лъчения- шум и др. нейонизиращи лъчения 137

3.7 Други екологични проблеми 1374 Цели на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към плана, отражение на тези цели и всички екологични съображения изготвянето на плана 137

4.1 Цели на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към плана 137

4.2 Цели за опазване на околната среда, взети под внимание при изготвяне на плана 138

5 Възможни значителни въздействия върху околната среда, включително компонентите и факторите по чл. 4 и 5 на ЗООС, културно - историческото наследство и връзките между тях 141

5.1 Климат и Атмосферен въздух 141

5.2 Земни недра 147

5.3 Води 148

5.4 Почви. Земи и земеползване 150

5.5 Биологично разнообразие. Защитени територии. Защитени зони 155

Въз основа на горните изводи и констатации към разработването на ОУП на общината се формулират изисквания, които са взети предвид при изготвяне на Предварителният проект на ОУП на Община Върбица като са взети предвид и необходимите мерки за свеждане до минимум негативните въздействия на предвидените дейности в ОУП за да се гарантира спазване на всички изисквания на действащото законодателство за опазване на биоразнообразието в района, на ЗТ и дейностите да са съвместими с предмета и целите на ЗЗ. 158

5.6 Ландшафт 158

5.7 Културно историческо наследство 159

6.8. Отпадъци 160

6.9. Опасни вещества 161

6.10. Вредни физични фактори – шум, вибрации, лъчения и други 162

6.11. Здравен риск 163

6.12. Природни рискови фактори 1636 Мерки, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най -пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната среда 165

7 Мотиви за избор на разгледаните алтернативи 171

8 Описание на методите на извършване на екологична оценка, списък на източниците на информация за използваните методи за оценка на текущото състояние и прогноза на въздействие върху околната среда 173

8.1 Мотиви за избор на разгледаните алтернативи 1738.2 Списък с източниците на информация за използуваните методи за оценка и прогноза въздействието върху околната среда. Методики за анализ и оценка 175

9 Индикатори и необходими мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на плана 178

10 Трудности при събиране на необходимата за това информация 184

11 Справка за проведените консултации 184

12 Заключение, констатации и препоръки към плана 184

13 Приложения 186

Списък с експерти, изготвили Екологичната оценка; Копия от лицензи и декларации

  1. Картен или друг актуален графичен материал на засегната територия, таблици, схеми, снимки и други материали

  2. Писма и документи

Списък на съкращенията


на български

АИС

Автоматична измервателни станции

АД

Акционерно дружество

АРП

Анализ разходи и ползи

БАН

Българска академия на науките

БДУВ

Басейнова дирекция за управление на водите

БДУВДР

Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район

БЗР

Безопасност и здраве при работа

БП

Биологични показатели

БДС

Български държавен стандарт

БПК

Биологично потребление на кислород

БХТПБ

Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност

ВВМ

Външни водопроводни мрежи

В и К

Водоснабдяване и канализация

ГК

Градска канализация

ГСМ

Гориво смазочни материали

ДВ

Държавен вестник

ДВГ

Двигатели с вътрешно горене

ДГС

Държавно горско стопанство

ДГФ

Държавен горски фонд

ДЛС

Държавно ловно стопанство

ДЕО

Доклад за екологична оценка

ДОС

Доклад за Оценка на съвместимостта

ДОСВ

Доклад за Оценка степента на въздействие

ЕЖ

Еквивалентен жител

ЕС

Европейски съюз

ЕО

Екологична оценка

ЕФРР

Европейския фонд за регионално развитие

ЕМП

Електромагнитно поле

ЕО

Екологична оценка

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗВН

Заболяемост с временна неработоспособност

ЗЗ

Защитена зона

ЗТ

Закон за защитените територии

ЗМ

Защитена местност

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закона за устройство на територията

ЗКН

Закон за културното наследство

ЗРР

Закон за регионално развитие

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИКОМОС

Международния комитет за паметници на културата и забележителни места

ИЕО

Индивидуални емисионни ограничения

ИП

Инвестиционно предложение

ИЛБ

Информационен лист за безопасност

ИБР

Източно беломорски район

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КВС

Карта на възстановената собственост

КИН

Културно историческо наследство

ЛПСОВ

Локална пречиствателна станция за отпадъчни води

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МБТ

Механично биологичното третиране

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИЕ

Министерство на икономиката енергетиката

МПС

Моторни превозни средства

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МОСВ

Министерството на околната среда и водите

МС

Министерски съвет

НАЕП

Национална агро-екологична програма

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

Наредба за ЕО /НУРИЕОПП

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Наредба за ОС

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

НДЕ

Нормите за допустими емисии

НЕК

Национална електрическа компания

НЕМ

Национална екологична мрежа

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НКЦ

Недвижими културни ценности

НМПС

Нова мрежова помпена станция

НДНТ

Най-добри налични техники

НП

Национална програма

НПР

Национална програма за развитие

НСИ

Национален статистически институт

НЦЗИ

Национален център по здравна информация

НСМОС

Национална система за мониторинг на околната среда

НСРР

Националната стратегия за регионално развитие

ОбС

Общински съвет

ОЕСУТ

Общински Експертен съвет по устройство на територията

ОИГДП

Острите инфекции на горните дихателни пътища

ОПООС

Общинска програма за опазване на околната среда

ОПР

Общински план за развитие

ОС

Оценка за съвместимост

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОУП

Общ устройствен план

ОУПО

Общ устройствен план общински

ОП

Оперативната програма

ОПРР 2014-2020 г.

Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020г

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПНУОВТУЗ

Съгл. Наредба 7/22.12.2003 г.Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

ПУРБ

План за управление на речните басейни

ПовВТ

Повърхностно водно тяло

ПодВТ

Подземното водно тяло

ПС

Помпена станция

ПГЗ

Потенциал за глобално затопляне”

ПДН

Пределно допустима норма

ПЗ

Природна забележителност

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУП

Подробен устройствен план

ПУП-ПП

Подробен устройствен план – Парцеларен план

ПУРБ

План за управление на речните басейни

РДВ

Рамкова Директива за водите

РДТБО

Районно депо за твърди битови отпадъци

РЗИ

Регионална Здравна Инспекция

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКОНИК

Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата

РОУКАВ

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПР

Регионален план за развитие

РПРЮЦРП

Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране

РЦУО

Регионален център за управление на отпадъците

СГН

Средна годишна норма

СДН

Средноденонощна норми

СЗО

Световна здравна организация

СК

Сондажен кладенец

СОЗ

Санитарно-охранителна зона

СМК

Система за Мониторинг и Контрол

ССФ

Селскостопански фонд

CTM

Служба по трудова медицина

СУК

Системата за управление и контрол

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТК

Тръбен кладенец

ФХ

Физикохимични показатели

ХМ

Хидроморфологични показатели

ФПЧ10

Фини прахови частици под 10 микрона

ШК

Шахтов кладенец

ХПК

Химически потребен кислород

ЮНЕСКО

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура

ЮЦР

Южен Централен район

на латински

CITES

the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фаунаCLP

Регламент (ЕО) № 1272/2008 Регламент за класификация и етикетиране на опасни химични вещества и смеси

European Waste Catalogue

Европейския каталог на отпадъците (ЕAK)

IUCN

Международен съюз за защита на природата

REACH

Регламент (ЕО) № 1907/2006 за Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване употребата на химикали Директива 67/548/ЕС

PCBs

Полихлорирани бифенили, полихлорирани терфенили, монометилтетрахлордифенил метан, монометилдихлордифенил метан, монометилдибромдифенил метан и всяка смес, съдържаща над 0.005 тегловни %.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница