Д o k л a д e k o л о г и ч н а о ц е н к а общ устройствен план (оуп) на Община Върбица


Въведение. Информация за Възложителя на планастраница2/37
Дата08.05.2018
Размер4.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Въведение. Информация за Възложителя на плана


Докладът за екологична оценка на Общ устройствен план на община Върбица е изготвен съгласно изискванията на Глава шеста, Раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ, бр.91 от 25.09.2002г., посл.изм. и доп. бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (приета с ПМС№ 139 от 24.06.2004, обн. ДВ, бр. 57/2.07.2004г., .изм. и доп., ДВ, бр. 3/10.01.2006г. бр. 29 от 16.04.2010 посл.изм. и доп. бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.), от колектив експерти на Екологични оценки /ЕО по отделните компоненти и фактори на околната среда към „ЕкоЕнергопроект” ООД София.

При изготвянето на екологичната оценка (ЕО) са взети предвид целите на предлагания план, териториалния обхват и степента на подробност, която на този етап може да се идентифицира, за да се опишат, анализират и оценят възможните въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда, които възникват с реализация на плана.

Необходимостта от възлагането на ЕО като самостоятелен доклад е на базата на нормативните изисквания за процедиране на ОУП на Община Върбица.

Екологичната оценка е в съответствие с Указанията за съдържанието на доклада и методите за ЕО, както и Указанията за провеждане на консултации със заинтересованите лица и институции, и становище на РИОСВ Шумен относно Заданието на Възложителя за обхвата на ОУП за Община Върбица. обема и съдържанието на изготвяне на ЕО (писма на РИОСВ-Шумен с изх. № 3121/10.05.2014 г.Предмет на доклада за екологичната оценка е Проект за Общ устройствен план на Община Върбица (фаза Предварителен проект ).

Целта на Доклада на екологичната оценка е да отчете екологичните проблеми на най-ранен етап на вземане на решение и да направи процеса на оценяване на екологичните последствия от предложения план по-прозрачен, посредством консултации и участие на широката общественост.

Целта на настоящия доклад за ЕО е да допринесе за интегриране на въпросите на околната среда в реализацията на ОУПО Върбица, с което да се осигури по-високо ниво на защита на околната среда и устойчиво развитие на района. Докладът за ЕО (ДЕО) съдържа информацията, изискваща се по чл.86, ал.З от ЗООС и е съобразена със степента на подробност на плана. В ДЕО са взети предвид направените препоръки от проведените консултации с заинтерисованите лица и институции. Методологията на оценката е в съответствие с „Ръководство за екологична оценка на планове и програми” в България, София, 2002 .(http//www.moew.government.bg, ключова тема „Превантивна дейност”). и Практическо ръководство за обучение по директивите за СЕО и ОВОС – Основни елементи, 2013.

ЕО е разработена от колектив независими експерти към „ЕкоЕнергопроект” ООД София, притежаващи необходимата квалификация за извършване на оценки по отношение на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми.

В процеса на разработване на плана, Възложителят провежда консултации с компетентните органи съгласно чл. 19 (2) от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Към ДЕО са приложени всички документи, свързани с процедирането на ОУП. Приложена е и справка за проведените консултации с компетентния орган и заинтерисованите лица и институции.
Възложител

Община ВърбицаПълен пощенски адрес

9870 гр. Върбица, Област Шумен, ул. "Септемврийско въстание" № 40


Кмет на Община Върбица

Мердин Мустафа БайрямТел/ факс/е-mail:

Телефон: 05391/21 31

Е-mail: obshtina@varbitsa.bg

Фор Райс” ООД е Изпълнител на проекта на основание спечелена обществена поръчка и сключен договор с поръчител Община Върбица за изпълнение на ОУП. Проектът се изпълнява в две фази: Предварителен и Окончателен проект.

Екип от експерти по ЕО към „ЕкоЕнергопроект” ООД София е Изпълнител на Екологичната оценка на Проект на ОУП на Община Върбица.

1. Обща информация за предложения ОУП. Основни цели на плана и връзка с други планове и програми

0.1Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/ програмата. Основания за проектиране/ разработване на OУП


Устройственото планиране на общината е в пряка зависимост от обществено-икономическите условия и законовата уредба.

Необходима е цялостна концепция за развитие, отчитаща промените в икономическата обстановка, в обществения живот и социалната структура на населението.

Целите и приоритетите в развитието на Община Върбица, заложени в приетите и действащи стратегически и планови документи, налагат мобилизирането на целия местен потенциал – човешки, инвестиционен, териториален, за да може да се постигне търсеното ускоряване на развитието на общината. Разширяването на урбанизираните територии се обосновава с прилагането на по-високи стандарти за различните функционални системи и устройствени среди. Наред с това идват възможностите и задълженията за опазване на околната среда, възможностите за развитие на туризма (с акцент на спортния и културно – историческия туризъм), възможностите за ефективно използване на природните ресурси, възможностите за задоволяване на нуждите на бизнеса и др. Същите следва да бъдат доказани и утвърдени с анализи и прогнози, свързани с изработването на нов Общ устройствен план на общината.

Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината. Общия устройствен план се явява ключов документ за постигане на устойчиво развитие на общината.

В резултат на желаното постигане на устойчиво развитие и на съществените промени настъпили в социално – икономическите условия през последните години, възниква необходимост от прилагане на качествено нови принципи и практически подходи в устройственото планиране, които следва да отчитат:


 • качествено нови условия в развитието на различните видове среди - нормативно – правна, икономическа, социална, информационна, устройствена;

 • равнопоставеност във формите на собственост;

 • различни подходи при определяне цените на поземлените ресурси с използване на пазарните критерии за търсенето и прилагането;

 • възможности за инвестиционна инициатива и еднакви условия и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес.

Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на населените места и на териториални общности се обосновава и от редица изисквания, които са заложени в условията за финансиране на конкретните проекти и програми по линия на Националните оперативни програми и други финансови инструменти. Едно от основните изисквания за ползване на ресурсите по финансовия инструмент JESSICA (Съвместно европейско подпомагане за устойчиво развитие на градските ареали) – инициатива на Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа и др. п.– е наличието на актуален общ устройствен план. Аналогични изисквания съществуват и по отношение на проекти, свързани с градското развитие, финансирани по Оперативна програма “Регионално развитие”.

Определяне в ОУП: • общата структура на територията;

 • общия режим на устройство, извън урбанизираните територии;

 • разположение на мрежите и съоръженията

 • териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия

 • проучване на възможностите за разширяване на строителните граници и др.съгласно изискванията на ЗУТ.

Основни фактори, налагащи промените:

 • Важно значение за развитието на територията имат настъпилите значителни промени в броя и структурния състав на населението, между които:

а) промяна в броя на населението с изнасяне на трудовата заетост в по-големите градове на страната;

б) промяна в социалната структура и възрастовия състав на населението - застаряването на населението и промяна на потребности от различни социални услуги;

 • Социално-икономическите промени налагат нов подход към устройственото развитие на територията:

а) инвестиционната инициатива на собствениците на земеделски земи и гори извън границите на населените места за промяна предназначението им, предимно за изграждане на обекти за курортни дейности и отдих;

б) насочване на инвестиции за развитие на курортни зони;

в) наличие на инвестиционна инициатива за изграждане на нови производствени предприятия;

г) наличие на археологически, архитектурни и исторически културни ценности;

д) наличие на защитени територии и защитени зони с особено богато биологично разнообразие и значение;

 • Друг не по-малко важен и определящ фактор, налагащ неотложни мерки в устройственото планиране е транспортът - територията е трудно достъпна поради релефа, габаритите и състоянието на пътната мрежа.

 • Важно значение за правилното функциониране на територията и обвързването на отделните населени места в общ организъм има зелената система.

а) възстановяването на собствеността върху земеделските земи и гори създаде предпоставки за промяна предназначението им без единна концепция;

б) липсват горски паркове, обвързани в единна система на територията на общината;

в) липсват съвременни терени за спорт и отдих на населението, с изключение на тези, предвидени за зимни спортове.

 • Всички промени в начина на ползване на териториите трябва да намерят адекватен отзвук в инфраструктурата в и извън урбанизираната територия.

а) част от съществуващата инфраструктура е морално и физически остаряла;

б) в по-голяма част от населените места липсва централен колектор за отпадъчните води;

в) за част от населените места съществува недостиг на питейни води предимно през летния сезон.

 • Местоположението на общината, многообразието на природни и антропогенни ресурси, красивата и екологично чиста околна среда, богатото и признато културно наследство и съхранените традиции са предпоставка за развитие на разнообразни форми на туризъм.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница