Д о к л а д и за оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение заДата15.10.2018
Размер225 Kb.
#88875


Национална агенция “Пътна инфраструктура”

1606, София, бул. “Македония” № 3, тел. 02/917 32 95; факс 02/951 58 30
КОРИГИРАНО ЗАДАНИЕ

за

ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ
на
Д О К Л А Д И
за

оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА
ПЪТ ІІІ-9901 „ЦАРЕВО - РЕЗОВО”

УЧАСТЪК „ЦАРЕВО – АХТОПОЛ”

от км 2+997.06 до км 13+670


София

август, 2008 година

Съдържание:


Увод 1

1. Характеристика на инвестиционното предложение 2

1.1. Резюме на предложението 2

1.2. Необходимост и цел на инвестиционното предложение 4

1.3. Местоположение на инвестиционното предложение 5

1.4. Необходими площи за реализация на инвестиционното предложение 5

1.5. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствени планове или други дейности 5

1.6. Вид и количество на очакваните отпадъци и емисии по време на строителството 5

1.7. Ползване на природни ресурси 8

2. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение, включително и „нулева алтернатива” 8

3. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение 9

3.1. Атмосферен въздух 9

3.2. Повърхностни и подземни води 10

3.3. Геоложка среда 10

3.4. Земи и почви 10

3.5. Растителен и животински свят. Защитени територии. Елементи на Националната екологична мрежа 11

3.6. Отпадъци 12

3.7. Физични фактори 13

3.8. Ландшафт 13

3.9. Културно наследство 14

3.10. Здравно-хигиенни аспекти 14

4. Проведени консултации със заинтересовани ведомства и организации и засегната общественост от реализацията на инвестиционното предложение 14

5. Коригиран обхват и съдържание на доклад за ОВОС 15

5.1. Обхват и съдържание на доклада за ОВОС на инвестиционно предложение за реконструкция и рехабилитация на Път ІІІ-9901 „Царево-Резово”, участък „Царево-Ахтопол” от км 2+997.06 до км 13+670 15

5.2. Обхват и съдържание на доклада за ОС на инвестиционно предложение за реконструкция и рехабилитация на Път ІІІ-9901 „Царево-Резово”, участък „Царево-Ахтопол” от км 2+997.06 до км 13+670 18

6. Списък на необходимите приложения 20

7. Етапи при разработването на докладите за ОВОС и ОС 20


Увод


Настоящото задание за обхват и съдържание на доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционно предложение за РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ ІІІ-9901 „ЦАРЕВО-РЕЗОВО”, УЧАСТЪК „ЦАРЕВО-АХТОПОЛ” от км 2+997.06 до км 13+670) се разработва на основание чл. 10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС(ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2006 г.) и писмо изх. № ОВОС – 9156/30.11.2006 г. на компетентния орган - МОСВ.

Обхватът и съдържанието на доклада за ОВОС се изготвя в съответствие с чл. 95, ал. 2 и ал. 3 на ЗООС (ДВ, бр.91/2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 77/2005 г.) и чл. 10, ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС.

Докладът за ОС се изготвя на основание чл. 2, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г) и е в обхват съгласно чл. 23 на наредбата.

В заданието за обхвата и съдържанието на докладите за ОВОС и ОС са взети предвид мотивите и препоръките на МОСВ за разработването на докладите. Колективът ангажиран от Възложителя – Национална агенция „Пътна инфраструктура” за разработване на обхвата и съдържанието на докладите за ОВОС и ОС, е в състав:
№ по ред

Име, фамилия

Лиценз №

Разработен материал

1.

д-р Маргарита Трифонова Войчева

1230/23.01.2006 г.

Ръководител колектив

2.

инж. Георги Йорданов Петков

505/16.05.2007 г.

Опасни вещества, отпадъци, шум, вибрации, вредни лъчения

3.

д-р Маргарита Трифонова Войчева

926/07.02.2008 г.

166/14.03.2006 г.Повърхностни води, земи и почви, растителен и животински свят, ландшафт

4.

доц. д-р инж. Валентин Вълков Камбуров

201/28.11.2006 г.

Качество на атмосферен въздух, шум, вибрации, вредни лъчения, отпадъци радиоактивни отпадъци

5.

инж. Тодор Димитров Стефанов

1489/03.10.2007 г.

Подземни води, геоложка среда

6.

ст.н.с. д-р Асенка Левчева Чальова

645/10.06.2007 г.

Шум, вибрации

7.

доц. д-р Александър Стефанов Спасов

670/23.08.2007 г.

Здравна оценка

8.

Георги Борисов Нехризов

720/05.11.2007 г.

Културно-историческо наследствоДанни за възложителя:

Наименование: Национална агенция „Пътна инфраструктура”

Адрес: 1606, София, бул.”Македония” № 3

Булстат: 000695089

тел.: 952 19 93

факс 952 14 84

е-mail: vlebanov@dir.bg
Лице за контакти: инж. Виктор Лебанов

тел.: 952 19 93

1. Характеристика на инвестиционното предложение

1.1. Резюме на предложението


Проектираният пътен участък „Царево –Ахтопол” от Път – ІІІ-9901 е част от Републиканската пътна мрежа - трети клас и е с голямо стопанско и социално значение. Обслужва най-югоизточната част на Бургаска област. Явява се основна пътна артерия, успоредна на морската брегова ивица, на бързо развиващите се курортни селища – Варвара, Ахтопол, Синеморец, Резово.

Проектът предвижда привеждане на елементите на пътя в план и профил извън населените места за проектна скорост 60 км/час и рехабилитация на участъците през населените места. С предвижданата реконструкция и рехабилитация на пътният участък се постига възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на пътя.

Началото на разглежданият участък при км. 2+997.06 съвпада с края на проекта за рехабилитация от км 0+000 до км 2+997.06 на Път ІІІ -9901 до гр. Царево за проектна скорост 80 км/час. Краят на участъка, подлежащ на реконструкция и рехабилитация е след последната застройка на гр. Ахтопол и съвпада с началото на освежаван пътен участък по направление за с. Синеморец.

Участъкът от км 2+997.06 до км 13+670 е с обща дължина 10.673 км. Тази дължина съпоставена с тази по съществуващия път, показва скъсяване на проектното трасе с 341 м. От общата дължина на трасето, 3.228 км са през населени места, както следва:

- с. Варвара – от км 7+425 до км 8+203 с дължина 0.778 км;

- гр. Ахтопол – от км 11+220 до км 13+670, с дължина 2.450 км.


Проектно решение

 • Участък на открит път от км 2+997.06 до км 7.425. Обща дължина 4427.94 км.

- проектна скорост – 60 км/час;

- минимален радиус на хоризонталната крива – 120 м;

- габарит 60.50/9.00 м

» ленти за движение: 2 х 3.25 м;

» банкети – 2 х 1.25 м.

Разглеждат се следните подучастъци: • от км 2+997.06 до км 4+340 (1342.94 м). Трасе по нов терен. Оптимизирано е трасето по технически проект от 1989 г. Новото трасе е на запад от съществуващия път, преминава през земеделски земи, като в началото и края на участъка засяга територия на Природен парк „Странджа”.

 • от км 4+340 до км 6+090 (1750 м). Реконструкция чрез едностранно уширение в дясно от съществуващия път и в частност настилка.

 • от км 6+090 до км 6+310 (220 м). Трасе по нов терен в близост до съществуващото насипно тяло с разрушени съоръжения и настилка.

 • от км 6+310 до км 7+425 (1115 м). Реконструкция чрез едностранно уширение в дясно на съществуващия път и в частност настилка.
 • Участък в населено място с. Варвара от км 7+425 до км 8+203. Обща дължина на участъка 778.00 м.

- проектна скорост – 40 км/час;

- минимален радиус на хоризонталната крива – 120 м;

- габарит 6.50/9.00 м

» ленти за движение: 2 х 3.75 м и 2 х 4.00 м

» тротоари – 2 х 1.25 до 2 х 3.00 м.

Разглеждат се следните подучастъци: • от км 7+525 до км 7+660 (235 м). Реконструкция чрез двустранно уширение на съществуващата настилка.

 • от км 7+660 до км 7+780 (120 м). Рехабилитация на съществуващия габарит.

 • от км 7+780 до км 8+192.77 (412.77 м). Реконструкция на съществуващата настилка, налагаща двустранно уширение в някои участъци.

 • от км 8+192.77 до км 8+203 (10.23 м). Реконструкция, чрез двустранно уширение на съществуващата настилка.
  • Участък на открит път от км 8+203 до км 11+220. Обща дължина 3017.00 м.

- проектна скорост – 60 км/час;

- минимален радиус на хоризонталната крива – 120 м;

- габарит 6.50/9.00 м

° ленти за движение: 2 х 3.25 м (от км 8+203 до км 10+750)

2 х 3.50 (от км 10+750 до км 11+040)

2 х 3.75 (от км 11+040 до км 11+190)

2 х 4.00 (от км 11+190 до км 11+220)
° банкети – 2 х 1.25 м.
Разглеждат се следните подучастъци:


 • от км 8+203 до км 9+480 (1277 м). Реконструкция чрез едностранно уширение в дясно на съществуващия път и в частност настилка.

 • от км 9+480 до км 9+850 (370 м). Трасе по нов терен. Оста е разположена в ляво от съществуващия мост над Папийско дере без да го засяга. Минава се странично от нестабилен от геоложка гледна точка терен (в участъка при км 9+640 – 9+680).

 • от км 9+850 до км 10+900 (1050 м). Реконструкция чрез едностранно уширение в дясно от съществуващия път.

 • от км 10+900 до км 11+190 (290 м). Участък на рехабилитация.
  • Участък в населено място гр. Ахтопол от км 11+220 до км 13+670. Обща дължина на участъка 2450.00 м

- проектна скорост – 40 км/час;

- минимален радиус на хоризонталната крива – 120 м;

- габарити в различните участъци:

» ленти за движение: 6 х 4.00 м, 2 х 4.5 м, 2 х 3.25 м

» тротоари – 1 х 1.50, 2 х 1.25

» банкети – 1 х 1.25 м, 2х 1.25 м


Разглеждат се следните подучастъци:

 • от км 11+190 до км 12+300 (1110 м). Реконструкция на съществуващата настилка, изпълнение на нови бетонови бордюри.

 • от км 12+300 до км 12+540 (240 м). Реконструкция, уширение на настилката в ляво до съществуващата бордюрна линия.

 • от км 12+540 до км 12+700 (160 м). Рехабилитация на съществуващата настилка.

 • от км 12+700 до км 13+150 (430 м). Реконструкция на съществуващата настилка на ширина 8.0 м.

 • от км 13+150 до км 13+670 (520 м). Рехабилитация на габарит 6.50 м и реконструкция към габарит 6.5/9.0 м в зависимост от конкретните условия.


Отводняване

Отводняването е повърхностно и се извършва посредством необлицовани пътни окопи и водостоци. В с. Варвара и гр. Ахтопол в определени участъци има съществуващи дъждоприемни и ревизионни шахти.


1.2. Необходимост и цел на инвестиционното предложение


Път ІІІ-9901 „Царево-Ахтопол-Резово” се явява естествено продължение на път ІІ-99 „Бургас-Созопол-Приморско-Царево” по протежение на крайбрежната ивица и обслужва територии, представляващи все по-голям интерес за туризма. Нарасналото значение на района за туризъм е основание за прекласирането на пътя от четвърти в трети клас и включването му в Националния план за регионално развитие за периода 2000-2006 година, където е предвидено и изграждането на нов ГКПП „Резово”.

Целта на инвестиционното предложение е реконструкция и рехабилитация на съществуващ Път ІІІ-9901 „Бургас - Резово” в участък „Царево - Ахтопол” от км 2+997.06 до км 13+670, с цел привеждане на елементите на пътя в план и профил извън населените места за проектна скорост 60 км/час и рехабилитация на участъците през населените места. Като цяло участъкът е с настилка в лошо състояние с множество пропадания и неравности. Периодично са извършвани незначителни ремонти. В изключително лошо състояние е настилката в с. Варвара и преди гр. Ахтопол

В момента техническите елементи на пътя в по-голямата си част са за проектна скорост 30 – 40 км/час. Съществуващи са хоризонтални криви с радиуси по-малки от 80 м. Вследствие на природни бедствия пътят от км 6+090 до км 6+310 е компрометиран и е изградена временна варианта. Особено лоша е ситуацията при км 9+630 (Папийско дере), където съществуващия радиус е около 26 м.

Съществуващите габарити в открит път са променливи, като пътната настилка варира от 4.20 до 4.50 м с банкети от 1.00 м. В участъка на населените места настилката също е с променлива ширина, без бетонови бордюри при входовете и изходите на селищата.

Общо ситуацията не отговаря на сегашното и бъдещо развитие на движението.

Основното в Техническият проект е реконструкцията на габарита на участъка и привеждането му към габарит 6.50/9.00 м и запазването на съществуващия в населените места, ако е по-голям от 6.50 м.


1.3. Местоположение на инвестиционното предложение


Според съвременната физикогеографска регионализация на България, районът на предлаганото инвестиционно предложение се отнася към Източнородопско-Странджанска област, Странджанска подобласт.

Релефът в обсега на пътното трасе е хълмист, с ярко очертаващи се природни дадености - на изток акваторията на Черно море и на запад нагънатите и заоблени хребети на Странджа планина, покрити с горски масиви.

Антропогенната човешка намеса извън населените места се изразява в ускорено застрояване на бреговата ивица.

Територията на инвестиционното предложение обхваща участъка на съществуващото пътно трасе, преминаващо през землищата на гр. Царево, с. Варвара и гр. Ахтопол, Бургаска област в най-югоизточната и част.


1.4. Необходими площи за реализация на инвестиционното предложение


Площта на новите участъци и тези за реконструкция и уширения на пътното трасе и подлежащи на отчуждаване възлизат на 53.386 дка.

1.5. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствени планове или други дейности


Предвижданата реконструкция и рехабилитация на пътният участък е съобразена със съществуващите градоустройствени решения.

Проектът е включен в Националния план за регионално развитие за периода 2000-2006 година, където е предвидено и изграждането на нов ГКПП „Резово”.


1.6. Вид и количество на очакваните отпадъци и емисии по време на строителството


В участъците за рехабилитация се предвижда полагане на нови конструктивни пластове върху съществуващия път. За целта асфалтовото покритие се разкъртва или нарязва по подходящ начин за добро сцепление.

В участъците за реконструкция ще се извършват изкопни и насипни дейности. Откосите на изкопите и насипите ще се охумусяват и затревяват с подходяща тревна, храстова и дървесна растителност.

При изграждането на новите мостови съоръжения и изграждането на новата подпорна стена ще се извърши плоскостно фундиране
Очаквано генериране на отпадъци по време на строителството

В процеса на изграждане на нови пътни отсечки, реконструкцията и рехабилитацията на Път ІІІ-9901 Царево - Ахтопол – участък от км 2+997.06 до км 13+670 ще се генерират и натрупват различни по вид отпадъци при местата за складиране на строителни материали, временни монтажни площадки, пътни възли, местата за домуване и непланирани ремонтни дейности на транспортна, пътно-строителната и монтажна техника, както и при временни битови лагери на работещите.ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Отпадъчни хидравлични масла

Количество на отпадъка: – 200 л/за строителна година

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

Количество на отпадъка: – 100 л/за строителна година

Маслени филтри

Количество на отпадъка: – 3 бр./за строителна година

Спирачни течности

Количество на отпадъка: – 1 л/за строителна година

• Антифризни течности

Количество на отпадъка: – 12 л/за строителна година

Акумулаторни батерии

Количество на отпадъка е непрогнозируемо.

Асфалтови смеси

Количество на отпадъка е непрогнозируемо.

Събираните в затворени метални контейнери опасни отпадъци ще се транспортират в основната база на организацията изпълнител на строителните работи.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Хумусен слой

Количество на отпадъка: – 8 778 м3

Хумусният слой от почва и пръст ще се събира и съхранява на определена временни площадки. След завършване на строителните дейности на дадената отсечка, хумусът да се използва за постеля в площите за озеленяване и рекултивация.

Неизползваем хумусен пласт (неподходящ повърхностен пласт)

Количество на отпадъка: – 999 м3

Неизползваемия хумусен пласт ще се събира на определена площадка за временно съхраняване ще се използва при насипи в откоси.

Смесени отпадъци от строителство

Количество на отпадъка: – 9 799 м3

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗУО ще се депонира на място определено от общината на чиято територия са образувани строителните отпадъците, съгласно чл. 16, ал. 3, т. 4 и чл. 19 от ЗУО.

Подходящи материали отпадащи при строителството

Количество на отпадъка: – 7 547 м3

Изпълнителя на строителните дейности осигурява възможност за временно съхраняване на тези материали, отпадащи при изкопните дейности и използването им в нови насипи.

Инертни строителни материали (трошен камък)

Количество на отпадъка е непрогнозируемо.

Метални отпадъци

Количество на отпадъка – около 0.3 тона

Дървесен материал

Количество на отпадъка е непрогнозируемо.

Инертните строителни материали, метални и дървесни отпадъци ще се събират от строителната организация и транспортират обратно в основната база за повторна употреба или предаване за оползотворяване.

Излезли от употреба гуми

Количество на отпадъка е непрогнозируемо.

Части от разглобени автомобили

Количество на отпадък е непрогнозируемо.

Спирачни накладки

Количество на отпадъка – 3 комплекта/за строителна година

Отпадъците - автомобилни консумативи, изхабено неизползваемо автомобилно оборудване, изхабени резервни части и амортизирани гуми ще се събират в метален контейнер и ще се транспортират в основната база на организацията изпълнител.


ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

В периода на строителството на нови пътни платна, реконструкция и рехабилитация ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работещите на обекта, във временните лагери и места за домуване на транспортната, строителна и монтажна техника.

Количество на отпадъка е различно за отделни периоди и е в зависимост от броя на работниците и водачите на превозни средства, строителни и монтажни машини.

Твърдите битови отпадъци ще се събират в контейнери и извозват до депо за твърди битови отпадъци на общината на чиято територия се изпълнява реконструкцията и рехабилитацията на отделните отсечки от пътя, съгласно чл. 16, ал. 1 и чл. 19 от ЗУО.


Временни депа - площадки за временно съхраняване на подходящи материали за насип

При изграждането на новите участъци, реконструкцията и рехабилитацията на отсечките ще бъдат използвани площадки за временно съхранение на изкопани материали преди тяхното полагане в насипи.

Възможни местоположения на депа и площадки за временно съхраняване на подходящи за насип материали ще бъдат определени при изготвяне на проект за организация на строителството.
Емисии във въздуха

В този период ще се извършват различни по вид дейности, в резултат на което емисиите са само неорганизирани:

- изкопни работи, свързани с разрушаване на пътната настилка и почистване на банкетите в участъците за рехабилитация. Ще се емитира прах с различен фракционен състав, при използване на земекопни машини и ръчни работи. Наред с това ще се отделят характерните за горивните процеси в ДВГ отпадъчни газове (азотни окиси, въглероден окис, серни окиси, сажди, ЛОС, РАН, УОЗ и др.);

- товарене на строителни отпадъци от изкопните работи. Ще се емитира прах и вредни вещества от ДВГ;

-разтоварване на насипни материали за строителството, разтоварване на строителни отпадъци на депо, движение на превозните средства върху терени без настилка, влагане, разстилане, подравняване и др. на инертни материали. Ще се емитира прах и вредни вещества от ДВГ;

- подготовка, полагане и подравняване на асфалтови настилки. Тези процеси са свързани в някои случаи с разтапяне на битум, подготовка или доставка на асфалтовите смеси, тяхното полагане и подравняване с машини. При тези процеси се отделят основно пари на различни въглеводороди.

Замърсяването на атмосферния въздух през този период ще бъде незначително, в локален мащаб върху състоянието на приземния слой на атмосферния въздух и никакво въздействие върху останалите компоненти на околната среда.
Води

При строителството не се формират отпадъчни води, поради което няма да има замърсяване на повърхностни водни течения.Шум

От шума създаван от пътно-строителната техника по време на строителните работи ще бъдат засегнати прилежащи до пътя жилищни територии на населените места – с. Варвара и гр. Ахтопол, в някои случаи на не повече от 2 до 5 метра от крайпътния тротоар. Нивото на шума излъчван от машините и съоръженията (90 – 100 dB A), ще формира шумовия режим в околното пространство и ще превишава значително хигиенната норма през дневния период. Влошаването на акустичната среда ще бъде за ограничен период от време – само през дневния период при работа в съответния участък от пътя.


1.7. Ползване на природни ресурси


За строителство на нови участъци проектът предлага нова пътна конструкция:

 • плътен асфалто-бетон тип А, Е = 1200 МРа – 4 см;

 • неплътен асфалто-бетон тип Е = 1000 МРа – 4 см;

 • битуминизиран трошен камък Е = 800 МРа – 7 см;

 • несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия Е = 250 МРа – 35 см;

За реконструкцията и рехабилитацията на пътното трасе от км 2+997.06 до км 13+670 ще бъдат използвани следните природни ресурси: • хумусен слой – 8 778 м3;

 • неизползваем хумусен пласт – 999 м3;

 • подходящ материал за насип, изключвайки хумусния пласт – 46 350 м3;

 • земни почви – 18 977 м3;

 • скални почви – 27 373 м3;

 • взривена скална маса – 4 160 м3.

По време на експлоатацията не се предвижда използване на природни ресурси.

2. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение, включително и „нулева алтернатива”


Алтернативи за реализацията на инвестиционното предложение по същество няма, тъй като се касае за реконструкция и рехабилитация на съществуващ път. Варианти са разглеждани за участъците, където се предвижда напускане на съществуващото трасе с оглед подобряване на хоризонталните криви:

- участък от км.2+997 до км. 4+340, трасе по нов терен (1342.94 м);

- участък от км.6+090 до км. 6+310, трасе по нов терен (220 м);

- участък от км.9+480 до км. 9+850, трасе по нов терен (370 м).

Възможностите за търсене на алтернативни решения по отношение на новите участъци са максимално ограничени от характера на терена през който преминава пътното трасе

Възлов момент от предлаганото ново трасе в участъка от км. 2+997 до км. 4+340 е преминаване през земеделски земи и засягането в началото и края на трасето на малки участъци от територията на Природен парк „Странджа”.

Напускането на старото трасе, движещо се успоредно на бреговата ивица се налага от необходимостта за постигане на необходимите хоризонтални криви за осигуряване проектната скорост от 60 км/час. Старият участък се предлага да остане за осигуряване на местното движение (не се рекултивира), като са предвидени нови пътни кръстовища.

3. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение

3.1. Атмосферен въздух


В района на пътя, предмет на инвестиционното предложение няма пункт на Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха към Националната система за екологичен мониторинг, поради което липсва статистически обработена информация, която да дава представа за имисионното състояние на атмосферния въздух.

Като цяло, районът и населените места се ползват като курортни селища. Липсват големи промишлени замърсители, което е предпоставка за чистотата на атмосферния въздух.

По време и след реализацията на инвестиционното предложение ще има два периода, при които ще има отделяне на вредни вещества:
Период на строителство

В този период ще се извършват различни по вид дейности, в резултат на което емисиите са само неорганизирани:

- изкопни работи, свързани с разрушаване на пътната настилка в участъците за рехабилитация. Ще се емитира прах с различен фракционен състав, при използване на земекопни машини и ръчни работи. Наред с това ще се отделят характерните за горивните процеси в ДВГ отпадъчни газове (азотни окиси, въглероден окис, серни окиси, сажди, ЛОС, РАН, УОЗ и др.);

- товарене на строителни отпадъци от изкопните работи. Ще се емитира прах и вредни вещества от ДВГ;

- разтоварване на насипни материали за строителството, разтоварване на строителни отпадъци на депо, движение на превозните средства върху терени без настилка, влагане, разстилане, подравняване и др. на инертни материали. Ще се емитира прах и вредни вещества от ДВГ;

- Подготовка, полагане и подравняване на асфалтови настилки. Тези процеси са свързани в някои случаи с разтапяне на битум, подготовка или доставка на асфалтовите смеси, тяхното полагане и подравняване с машини. При тези процеси се отделят основно пари на различни въглеводороди.

Замърсяването на атмосферния въздух през този период ще бъде незначително, в локален мащаб върху състоянието на приземния слой на атмосферния въздух и никакво въздействие въздействие върху останалите компоненти на околната среда.
Период на експлоатация

Теренът на Път ІІІ-9901 не е много сложен. Характеризира се със сравнително дълги прави участъци (6 078.46 м) и в крива 4 594.48 м. Извън населени места –


7 444.94 м и в населени места – 3 228 м. Прогнозното натоварване на пътя извън курортния сезон е незначително, до средно през курортния сезон.

Най-високи ще са приземните концентрации по оста на пътя и отстоящите на 5 м от банкета. Не се очакват нарушения на имисионните норми при нито един от замърсителите.


3.2. Повърхностни и подземни води


В обсега на подлежащия за реконструкция и рехабилитация пътен участък са характерни малки дерета подхранвани основно от дъждовни води.

Инвестиционното предложение не предвижда използването на повърхностни води, както и заустването на отпадъчни води в повърхностни водоприемници. Отводняването е повърхностно и се извършва посредством пътни окопи и водостоци, заустващи в овражната система прилежаща на пътя.

Реконструкцията на пътя е свързана с изграждането на две нови мостови съоръжения - при км 6+160 и при км 9+610 над водни обекти, за което ще е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект съгласно чл. 46 на Закона за водите.

Инвестиционното предложение не предвижда използването на подземни води.

Емитираните газове и аерозоли от движещите се по пътя МПС ще попадат директно в повърхностно течащите води само около мостовете и водостоците. Ограничените възможности за непосредствен контакт между замърсители и повърхностни води не дава основание да се очакват съществени промени в качествените характеристики на водите, водещи до промяна на категорията им.

Най-опасни са възможните замърсявания с нефтопродукти при аварийни ситуации при транспортирането им. Вероятността от възникването на такива крупни аварии е сравнително малка, а опасността от директното им попадане в повърхностен водоприемник е изключително малка.


3.3. Геоложка среда


Реализацията на новите участъци от пътя няма да е свързано с навлизане в геоложките структури. Като цяло, въздействието върху геоложката среда ще се изразява в реализирането на незначителни положителни промени в релефа на местността в резултат на насипни дейности.

3.4. Земи и почви


Най-съществено нарушаване на почвите ще има в обхвата на проектираните нови пътни участъци и най-вече от км 2+997.06 до км 4+340 с дължина на пътния участък 1342.94 м

В по-малка степен нарушенията ще бъдат в останалите два нови участъка:

- от км.6+090 до км. 6+310 (дължина 220 м). Участъка се намира в землището на с.Варвара

- от км 9+480 до км 9+850 (дължина 370 м). Участъка се намира в землището на гр.Ахтопол.

Локалните частични уширения ще се извършват преди всичко във вече нарушени терени – сервитут на пътя, насипи.

Общия размер на земите, подлежащи на отчуждаване по землища и по вид територия е 44.756 дка.

Иззетият хумусен хоризонт ще се съхранява на временни депа и използвана при рекултивационните дейности на двата стари участъка за възстановяване на нарушеното единство на пътя и околната среда и в оформянето на насипите при ландшафтното формяне.

Автомобилните газове съдържат вредни вещества, които под формата на аерозоли се отлагат върху прилежащите на пътя територии, най-вече в ивицата от 5 до 50 м. Използването на беоловни бензини през последните години елиминира отлагането на най-токсичния от тях – оловото.

В обхвата на пътния участък, подлежащ на реконструкция и рехабилитация няма земи използвани за интензивно земеделие. Малки участъци в западна посока са засадени с житни култури (пшеница, ечемик), а в района на населените места, градини и овошни дървета.

3.5. Растителен и животински свят. Защитени територии. Елементи на Националната екологична мрежа


Растителен свят

Въздействието върху растителният свят ще се изразява основно в разчистване на наличната производна растителност в сервитута на пътя в участъците, подлежащи на рехабилитация и едностранно уширение.

Проектираният най-дълъг нов пътен участък (1342.94 м) от км 2+997.06 до км 4+340 частично пресича територия в границите на Природен парк „Странджа”. В началото си новото трасе навлиза в борово насаждение (бял и чер бор) на възраст 30 - 35 години, намиращо се извън границите на парка. При км.3+580 новото трасе преминава през паркова територия. В началото си участъка преминава през горска територия, където дървесната растителност е представена от смесена формация на чер бор и благун с незначително участие на бял бор (лесоустройствен проект 1996 г). Следващият участък, преминава през земеделски земи – ливади и ниви, изключени от границите на парка. При км 4+100 до км 4+340 трасето отново навлиза в паркова територия, чиято растителност е представена от смесена формация с доминиращо участие на благуна и субдоминанти – цер, клен, келяв габър, мъждрян, сребролиста

липа.


В този участък подлежат на промяна на предназначението си 9.961 дка горски фонд и 19.035 дка земеделски земи. Функция на гората – курортна гора, природен парк.

Във връзка с предвидената частична промяна на трасето, специалисти от Дирекция Природен парк „Странджа” в началото на 2006 г. са направили обход на проектираното трасе. Направеното обследване показва, че не се засягат значими типове местообитания от Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. В района не се наблюдават видове от Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Вторият участък на изместване на старото трасе е в участъка от км 6+090 до км 6+310 с дължина 220 м. Трасето се развива в близост до съществуващия път и преминава през земеделски земи – мера.

Третият участък от км 9+480 до км 9+850 с дължина 370 м е в ляво, непосредсвено до съществуващото трасе и на около 50 м от бреговата ивица.

С предвидените уширения в тези участъци се засягат, т.е. подлежат на промяна на предназначението си 15.022 дка горски фонд и 29.734 дка земеделски земи.
Животински свят

Очакваните въздействия върху животинският свят ще бъдат най-вече в периода на рехабилитационно-строителните дейности. Като най-значим ще бъде фактора шум, водещ до безпокойство на животинските видове пребиваващи постоянно (напускане на местообитания) или временно (прогонване) в близост до пътното трасе. Въздействието ще временно и с преустановяването на строителните дейности по принцип в по-голямата си част животните се връщат в старите си местообитания.

За парковата територия засегната от инвестиционното предложение от гръбначната фауна са характерни сърната, глиганът и заека.

Вероятността от нарушаване на местообитания на някои животински видове (влечуги, дребни бозайници) е реална, там където са предвидени новите участъци, както и в тези на уширенията на пътното платно. Въздействието в редки случаи завършва с фатален край за видовете, поради тяхната бърза подвижност.

В района на Наково дере, където са защитени местообитания на каспийска блатна костенурка и обикновена блатна костенурка, се предвижда само рехабилитация на съществуващата пътна настилка.
Защитени територии. Елементи на Националната екологична мрежа

В района на инвестиционното предложение са налице елементи на Националната екологична мрежа.

Най-значим е Природен парк „Странджа”. Обявен със Заповед № РД-30/1995 г на площ от 116 132,2 ха, за опазване неповторимата природа на Странджа и свързаните с нея традиции и поминък. В границите на парка се намират резерватите Силкосия, Узунбуджак, Тисовица, Средока, Витаново, 11 защитени местности, както и много природни забележителности. Само тук са запазени последните останки от флората и фауната на терциерна Европа, както и вечнозелените ериковидни храсти, които с източния бук и различните видове дъб оформят последните от този тип гори в Европа.

Инвестиционното предложение попада и в границите на потенциално защитени зони BG 0002040 „Странджа” по Директива 79/409/ЕЕС за съхраняване на дивите птици и BG 0001007 „Странджа” по Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания на диввата флора и фауна. Зоните са утвърдени с Решение 122/02.03.2007 г на МС.

Проектираната нова отсечка от км 2+997.06 до км 4+340 в началото и края си засяга територии на природния парк. Строителният режим и устройството на териториите в парка се определят и извършват в съответствие със ЗУТ и правилника за неговото приложение.

Преди гр. Ахтопол, в местността „Наково кладенче” има находище на каспийска блатна костенурка и обикновена блатна костенурка, обявена за природна забележителност със Заповед № 878/1980 г. В този участък на пътя се предвижда само рехабилитация на съществуващата пътна настилка.

Предвижда се обследване на засегнатите от инвестиционното предложение територии за установяване наличие на защитени растителни и животински видове и типове местообитания предмет на защита в зоните и определяне степента на въздействие при строителството и експлоатацията на пътя.

3.6. Отпадъци


По време на експлоатацията на инвестиционно предложение за реконструкция и рехабилитация на Път ІІІ-9901 “Царево – Ахтопол” ще се генерират:
Опасни отпадъци

 • хидравлични масла, двигателни и смазочни масла, масла за зъбни предавки, спирачни течности, антифризни течности и други течове от неизправни или аварирали автомобили;

 • течове от цистерни и товарни автомобили превозващи опасни вещества, в т.ч. и горива;

 • части от автомобили и изхабено оборудване от тях, автомобилни консумативи, маслени филтри и др.


Други отпадъци, генерирани в процеса на експлоатация

 • течове от цистерни и товарни автомобили превозващи течни или оводнени материали;

 • частици от износването на автомобилни гуми при триенето с пътното покритие;

 • износени и разкъсани автомобилни гуми;

 • трупове на убити животни – кучета, котки, птици и др.


Твърди битови отпадъци

 • изхвърлени на и покрай пътя битови отпадъци;

 • изхвърлени опаковки от хранителни продукти, напитки и цигари – пластмасови, стъклени, метални и книжни.

Разлетите и изхвърлени отпадъци на и край пътя са в малки количества, като в основната си част се отвяват от вятъра или се отмиват от дъждовете. Част от отпадъците се задържат в около пътното пространство или крайпътните канавки.

С оглед ограничаване замърсяването на крайпътното пространство, пътните служби отстраняват натрупаните в канавките отпадъци.

Залпови замърсявания възникват само при пътно-транспортни произшествия или аварии на транспортни средства, превозващи опасни вещества и опасни отпадъци или при криминално изхвърляне на опасни отпадъци. При аварийни ситуации, незабавно се уведомяват компетентните служби (Полиция, РСПАБ, НСПАБ, Гражданска защита, РИОСВ, МОСВ, МЗ и МС), съгласно изискванията на ЗУО, чл. 23 и ПМС № 53/19.03.1999 год. за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и Наредбата за прилагането му с приложенията към нея, където се описват първите мерки за ограничаване на вредното въздействие.

3.7. Физични фактори


Обект на въздействие от страна на пътя по време на неговата експлоатация ще бъдат жилищните територии, най-вече в периода на курортния сезон, когато трафикът на МПС се увеличава значително. Очакваните нива на шум на линията на застрояване са за деня – 65 – 70 dB A и за нощта 50 -60 dB A.

Самата рехабилитация на пътя няма да доведе до влошаване на акустичната среда на прилежащите до пътя зони на населените места. Увеличението на неблагоприятното въздействие спрямо съществуващото ще се дължи на промяната в натоварването на пътя в перспектива, по време на курортния сезон.


3.8. Ландшафт


Характерни и значими елементи на ландшафта е акваторията на Черно море на изток, а на запад нагънатите заоблени хребети на Странджа планина покрити с горски масиви, образуващи една безкрайна верига, която плавно се разстила до живописните морски брегове.

Очакваните промени в ландшафта ще бъдат незначителни, тъй като основната промяна на пътното трасе е само в един участък - от км 2+997.06 до км 4+340, който ще преминава по девствен терен и частично ще пресича територия в границите на Природен парк „Странджа”. Ще бъдат трайно отнети нови земи от земеделския и горски фонд. Основните нарушения ще бъдат по време на строителството, когато усвояваните терени ще бъдат подложени на механично повреждане и унищожаване на растителността като елемент на ландшафта. Ще се образуват временни негативни и позитивни форми при изкопните и насипните работи. Теренът през който ще преминава новият участък не налага дълбоко навлизане в земните пластове нито оформянето на високи насипи.


3.9. Културно наследство


В обхвата на пътя подлежащ на реконструкция и ново строителство няма данни за наличие на паметници на археологичното наследство.

3.10. Здравно-хигиенни аспекти


Здравно-хигиенните аспекти ще имат отражение върху заетите в предвидената реконструкция и рехабилитация лица. Към проекта е разработен План за безопасност и здраве, разработен в съответствие със ЗУТ и Наредба № 2/22.03.2004 г. за безопасни условия на труд.

Уврежданията, които могат да настъпят при изпълнение на строително-монтажните работи на конкретния пътен обект, в съответствие с оценките на риска ще произхождат от:

- удар от падащи предмети на етап подготовка и разчистване на строителните площадки;

- неправилно стъпване и удряне – на всички етапи;

- поражение от ел.ток – на всички етапи при работа с машини и механизми;

- пренатоварване – на всички етапи;

- други опасности.

Една от целите на предвижданата реконструкция и рехабилитация на пътя е и повишаване безопасността на движението, свързана с рискове от катастрофи и инциденти при сегашните лоши и неотговарящи на съвременните изисквания пътни условия.


4. Проведени консултации със заинтересовани ведомства и организации и засегната общественост от реализацията на инвестиционното предложение


За инвестиционното предложение в МОСВ е внесена документация по чл.4 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС. Уведомени са община гр. Царево, кметство гр. Ахтопол и кметство с. Варвара. Поставена е обява в общините и кметството за информиране на населението за предлаганото инвестиционно предложение.

В съответствие с чл. 95 на ЗООС и чл. 9 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната и съобразно характера на инвестиционното намерение са определени специализираните ведомства и организации, на които е предоставена информация за характера на инвестиционното намерение и предлагания обхват и съдържание на доклада за ОВОС:

- МОСВ

- РИОСВ гр. Бургас;- Община Царево;

- Кметство Ахтопол;

- Кметство с. Варвара

- Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна

- ДЛ „Царево”

- ЕВН България Електроразпределение АД

- Областно пътно управление Бургас

- МВР-Областна дирекция ПБЗНС гр. Бургас

- Дирекция на ПП „Странджа”
Получени са становища от:

МОСВ. В становището се акцентира върху някои аспекти от обхвата на докладите за ОВОС и ОС. Всички те, ще бъдат взети предвид при разработката му.

РИОСВ гр. Бургас. В становището си, РИОСВ удостоверява, че представеното задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС отговаря на изескванията на Наредбата за ОВОС.

Община Царево. Изказва се положително становище и не се дават никакви препоръки.

Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна. В становището се обръща внимание на следните въпроси, соито следва да се изяснят в дослада за ОВОС:


 • да се оцени състоянието на повърхностните и подземните води в района на пътното трасе. Внимание да се обърне на отнодняването на пътното платно по отношение заустване на водостоците;

 • да се обърне внимание на разпоредбите на Закона за Черноморското крайбрежие – защитена зона „А” и зона „Б”;

 • пресичане на водни обекти или преминаване през заливаеми ивици на реки, в които има ограничения за строителдтво.

ЕВН България Електроразпределение АД. В становището не се правят препоръки относно доклада за ОВОС. Напомня се, че при реализирането на проекта е необходимо работните проекти да се съгласуват с дружеството.

Областно пътно управление Бургас. В становището не се изразява мнение относно обхвата на доклада за ОВОС.

МВР-Областна дирекция ПБЗНС гр. Бургас. В становището не се изразява мнение относно обхвата на доклада за ОВОС.

Дирекция на ПП „Странджа”. От дирекцията не е получено становище по отношение обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС. Становище е изразено в отговор на уведомлението за реализация на инвестиционното предложение. В същото се подчертава, че:

- рехабилитацията и реконструкцията на пътя не засяга значими типове хабитати от Приложение 1 на ЗБР;

- не са установявани консервационно значими растителни и животински видове от Приложения 2 и 3 на ЗБР.

В хода на проучванията и обходите на територяиите засегнати от проекта експерти от колектива разработил ОВОС и ОС са провеждали допълнителни консултации със служители на дирекцията.5. Коригиран обхват и съдържание на доклад за ОВОС

5.1. Обхват и съдържание на доклада за ОВОС на инвестиционно предложение за реконструкция и рехабилитация на Път ІІІ-9901 „Царево-Резово”, участък „Царево-Ахтопол” от км 2+997.06 до км 13+670Увод

І. Обща информация

1. Информация за инвеститора

2. Необходимост и цел на инвестиционното предложение

3.Местоположение на инвестиционното предложение – физически характеристики. Обвързаност с техническата инфраструктура на района. Разстояния от участъка на пътя, подлежащ на реконструкция и рехабилитация до най-близките населени места.

4. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствени планове или други дейности

5. Засегнати от инвестиционното предложение физически и юридически лица


ІІ. Анотация на инвестиционното предложение

1. Основни технически и технологични характеристики на инвестиционното предложение.

2. Вид и количество на използваните суровини и материали по време на строителството и експлоатациата на обекта. Ползване на природни ресурси

3. Етапи за реализация на инвестиционното предложение

3. Необходимост от разрешителни свързани с инвестиционното предложение
ІІІ. Проучени алтернативи за осъществяване на инвестиционното рледложение в т.ч. и „нулева алтернатива”.
ІV. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда и на материалното и културно наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение

1. Атмосферен въздух

1.1. Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологични фактори, имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на атмосферния въздух

1.2. Налични данни за замърсяването на атмосферния въздух в района на обекта. Чувствителни зони

1.3. Характеристика на съществуващите източници на замърсяване на атмосферния въздух. Количество и съдържание на емитираните замърсители

2. Повърхностни и подземни води

2.1. Кратка характеристика на хидроложките и хидрогеоложките условия и фактори на водните ресурси в района на инвестиционното предложение. Качествена характеристика на водните ресурси. Засягане на санитарно-охранителни зони и чувствителни зони.

3. Геоложка среда.

3.1. Кратка характеристика на геоложките условия

4. Земи и почви.

4.1. Характеристика на състоянието на почвите. Нарушени земи. Замърсени земи. Деградационни процеси

5. Растителен и животински свят

5.1.Характеристика на растителния и животински свят в обсега на инвестиционното предложение

5.2. Защитени територии. Чувствителни зони. Елементи на Националната екологична мрежа

6. Вредни физични фактори

6.1. Шумова характеристика на зоната, в която ще се реализира инвестиционното предложение

8. Ландшафт

8.1. Кратка характеристика на главните черти на ландшафта в района на инвестиционното предложение

9. Културното наследство – наличие на паметници на културата и архитектурата в обсега на инвестиционното предложение
V. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, ползването на природни ресурси, емисии на вредни вещества

1. Атмосферен въздух

1.1. Характеристика на източниците на замърсяване - количество и концентрация на емитираните замърсители

1.2. Разпространение на вредни вещества от източниците на емисии. Приземни концентрации. Кумулативни ефекти

1.3. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух съобразно действащите в страната норми и стандарти за допустимо съдържание.

2.Води


2.1. Източници за формиране на отпадъчни води. Начин на отвеждане. Заустване.

2.2. Прогноза и оценка на възможни въздействия върху повърхностни водни обекти по време на строителството на новите и рехабилитацията на съществуващите големи и малки съоръжения (мостове, водостоци)

2.3. Мерки за намаляване или предотвратяване на възможните въздействия

3. Геоложки условия

3.1. Очаквани въздействия. Оценка на въздействията

4. Земи и почви

4.1.Необходими площи за реализация на инвестиционното предложение- усвоени терени (нарушени земи) земеделски земи, горски площи и площи в регулация, както по време на строителството. Собственост на земите, които се засягат от инвестционното предложение. Начин на ползване

4.2. Необходими площи за временно складиране на материали. Необходимост от рекултивационни мероприятия

4.3. Оценка на очакваните въздействия върху земите и почвите. Замърсени земи. Очаквани деградационни процеси.

5. Растителен и животински свят.

5.1.Анализ и прогноза за предполагаемите въздействия върху растителния и животинския свят и идентифициране на рисковете от реализацията на инвестиционното предложение

5.1.1. Въздействия върху защитени растителни и животински видове и типове местообитания предмет на защита в зоните

5.1.2.Определяне степента на въздействие върху защитените зони при строителството и експлоатацията на пътя.

5.1.3. Оценка на въздействието за пряко унищожаване на защитени видове земноводни и влечуги в резултат от увеличаването на проектната скорост на пътя

5.1.4. Предложения за смекчаващи мерки предвидени за предотвратяване, намаляване, отстраняване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху растителния и животински свят

6. Отпадъци

6.1. Очаквани по вид и количество генерирани отпадъци по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение. Класификация

6.2. Предложения за площадки за временно съхранение на строителни материали в обхвата на инвестиционното предложение. Оценка на въздействието

6.3. Събиране, извозване, оползотворяване, депониране на отпадъците. Места за временно депониране на строителните отпадъци

7. Опасни вещества

7.1. Генерирани видове вредни и опасни вещества при строителството и експлоатация на инвестиционното предложение. Класификация. Начин на съхранение.

8. Вредни физични фактори

8.1. Очаквано въздействие върху околната среда и хората от шум и вибрации по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение

8.2. Оценка на въздействието съобразно действащите в страната норми и стандарти

9.Ландшафт

9.1. Оценка на очакваните изменения в ландшафта

10. Здравно-хигиенни аспекти

10.1.Потенциално засегнато население и зони със специфичен хигиенно – охранителен статут

10.2. Идентифициране на рисковите фактори произтичащи от инвестиционното предложение по време на експлоатацията му

10.3. Определяне степента и значимостта на въздействието, потенциално засегнато население и обекти, подлежащи на здравна защита

10.4. Мерки за здравна защита и управление на риска
VІ. Използвани методи за прогноза и оценка на въздействията върху околната среда. Проектни материали, нормативни документи, други източници
VІІ. Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните и експлоатацията на инвестиционното предложение. План за изпълнение на мерките
VІІІ. Оценка на степента на риска при аварийни ситуации – мерки и средства за предотвратяване, ограничаване, ликвидиране на аварийни ситуации
ІХ. План за собствен мониторинг
Х. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи и специализирани ведомства и организации в резултат от проведените консултации. Мотиви за приетите и неприети бележки и препоръки
ХІ. Заключение

5.2. Обхват и съдържание на доклада за ОС на инвестиционно предложение за реконструкция и рехабилитация на Път ІІІ-9901 „Царево-Резово”, участък „Царево-Ахтопол” от км 2+997.06 до км 13+670


Увод

1. Анотация на инвестиционното предложение

2.Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона

3.Описание на инвестиционното предложение, което самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи


4. Описание на защитената/защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при изготвянето на инвестиционното предложение

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното преедложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони

5.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете – предмет на опазване в защитените зони

5.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение

5.3. Описание и оценка на въздействията върху животинския свят предмет на защита в зоната, при реализацията на инвестиционното предложение

6. Предложения за смекчаващи мерки предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки

7. Разгледани алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, вкл. „нулева алтернатива”

8. Картен материал с местоположението на обектите на инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи

9. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие съобразно критериите по чл.22 на наредбата

9.1. Характеристика на инвестиционното предложение

9.2. Характеристики на други планове, програми и проекти/ инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона

9.3. Характеристики на защитената зона

9.4. Област на въздействие

а) Типове природни местообитания

б) Местообитания и популации на видовете-предмет на опазване на ЗЗ

9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания

9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете-предмет на опазване на ЗЗ

9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитената зона

9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки

9.9. Наличие на алтернативни решения

9.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на инвестиционното предложение или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда

9.11. Предложени компенсиращи мерки

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана, програмата и проекта или от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение

11. Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация

12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3

6. Списък на необходимите приложения


Към докладите за ОВОС и ОС ще бъдат приложени: карти, схеми, ситуации, фотоматериали, писмени становища от проведените консултации, удостоверения на регистрираните експерти и ръководителя на колектива, писмени декларации на експертите по чл. 11 от Наредбата от 18.03.2003 год. и др.

7. Етапи при разработването на докладите за ОВОС и ОС


8.1. Изготвяне на обхват и съдържание на докладите за ОВОС и ОС съгласно чл.10, ал.3 и ал.5 на наредбата за ОВОС и чл.23 от наредбата за ОС.

8.2. Провеждане на консултации със засегнати и заинтересовани страни на предлаганите обхвати и съдържание и отразяването им в проектите на заданиятя.

8.3. Утвърждаване на предлаганите обхвати и съдържания от компетентния орган.

8.4. Изготвяне на доклада за ОВОС и ОС в срок уточнен с Възложителя.

8.5. Предоставяне на доклада за ОВОС и ОС на компетентния орган за оценка съгласно чл.13 на наредбата за ОВОС и чл. 24, ал. 1 от наредбата за ОС.

8.6. Обществено обсъждане на докладите.

8.7. Предоставяне на материалите от общественото обсъждане, становище от Възложителя и експертите по направените предложения, препоръки, мнения, възражения

8.8. Решение на компетентният орган по докладите.
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница