Д о к л а д на извършен анализ по признак: уврежданеДата10.04.2018
Размер90.29 Kb.
#66442


Д О К Л А Д
на извършен анализ по признак: увреждане

обект на изследване са: учебници от прогимназиална степен на основното образование (VII – VIII клас, издателства “Просвета”, “Азбуки Просвета”, “Анубис” и “Булвест 2000”)
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “ПРОСВЕТА” (ПАВЕЛ АНГЕЛОВ, РАЙКА АНГЕЛОВА, СТЕЛА КУКУРИНА, АНА ПЕТРОВА)
В учебника не бяха открити текстове с дискриминационни елементи, но и не считам, че е уместно да бъдат включени текстове, носещи информация за хората с увреждания, предвид съдържанието му – Едноклетъчни организми, Царство същинскоядрени едноклетъчни организми, Многоклетъчни организми, Царство гъби, Царство животни, Роля на организмите в природата и значението им за човека.
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “ПРОСВЕТА” (ПЕТЕР ЦАНЕВ, РАЛИЦА КАРАПАНТЕВА)

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “АЗБУКИ ПРОСВЕТА” (МАРИАНА МОЙНОВА, МАРИЕТА САВЧЕВА, СТОЯНКА РОБОВА)


В горепосочените учебници не присъстват текстове с дискриминационно съдържание по признак “увреждане”. Предвид заложения учебен материал по този предмет, не мога да преценя дали съществуват подходящи примери, включващи този пример.
МУЗИКА ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “ПРОСВЕТА” (ВЯРА СОТИРОВА, ЗДРАВКА МАТЕЕВА)

МУЗИКА ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “АЗБУКИ ПРОСВЕТА” (ПЕНКА МИНЧЕВА, СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА, ПЕТЯ ПЕХЛИВАНОВА, КРАСИМИРА ФИЛЕВА, СВЕТЛА ХРИСТОВА)


В учебния материал по музика за 7 клас е поместен автобиографичен текст за немския композитор Лудвиг Ван Бетовен. В учебника по “Музика” на издателство “Просвета” в биографичните данни е включено и обстоятелството, че макар и напълно лишен от слух, Бетовен е продължил да създава произведения с мощен героичен заряд (стр. 49). Това обстоятелство, така съществено за големия талант на Бетовен, не е включено в неговите биографични данни в учебника по “Музика” на издателство “Азбуки Просвета”, което отчитам като важен пропуск. Това е само един от ярките примери за силата на човешкия дух и за това, че физически граници за човешкия талант няма, което задължително трябва да присъства като информация в материала.

В учебника по “Музика” за 7 клас на издателство “Просвета” на стр. 69 в биографичните данни за соул певеца Рей Чарлс е обърнато внимание и на факта, че макар че ослепява рано – на седемгодишна възраст, изключителният му музикален талант го нарежда сред най-добрите изпълнители на джаз. Поместен е снимков материал на певеца и на корицата на учебника, което е положителен пример за включването на подходящ текстов и снимков материал за хора с увреждания.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “ПРОСВЕТА” (МИЛЕНА ВАСЕВА, ВЕСЕЛА МИХАЙЛОВА)
В учебника липсват текстове с дискриминационно съдържание по признак “увреждане”, но учебният материал напълно позволява да бъдат включени текстове с информация за хората с увреждания, за да се насърчи обсъждането на такива теми в час и да се създадат положителни нагласи у децата към хората с увреждания и тяхното място в обществото. Липсата на такава информация може да доведе до резултат изобщо да не се говори за тях.
ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “ПРОСВЕТА” (ВАНЯ ГЕОРГИЕВА, ЛЮБЕН ВИТАНОВ, ГЕОРГИ КЕНДОВ, ДИАНА МИТОВА)
Предвид заглавието и съдържанието на тема № 6 в учебника - “Професионални дейности при разработване, производство и експлоатация на технически обект”, считам, че е задължително включването и на конкретни примери за реализация на пазара на труда на хора с увреждания, защото такава информация напълно отсъства от учебния материал. Така също в раздел “Компютърна техника и комуникационни технологии” би могло да се помести информация или снимков материал за възможностите на компютъра и неговите приложения в ежедневието на хора със слухови, зрителни или двигателни увреждания.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “ПРОСВЕТА” (КОНСТАНТИН БОШНАКОВ, ТЕОДОР ЛЕКОВ, МАРИЯ РАДЕВА)

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “АЗБУКИ ПРОСВЕТА” (МАРГАРИТА ДИМОВА, ДИЛЯНА БОТЕВА-БОЯНОВА, РУМЯНА КУШЕВА)


В посочените учебници не присъстват текстове с дискриминационно съдържание по признак “увреждане”. Считам, че учебният материал по този предмет не позволява включването на информация, свързана с този признак.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “ПРОСВЕТА” (ЛЮСИЛА ЦАНКОВА, НЕНО ДИМОВ, ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА)
В учебника по География и икономика за 7 клас на издателство “Просвета” не са открити текстове с дискриминационни елементи по признак “увреждане”. В повечето от уроците се съдържа информация относно населението на определена държава и религията, която то изповядва – намирам за напълно обективна поднесената информация (стр. 61, 63, 64, 66, 93): Страните от региона са мозайка от етнически и езикови групи. В Афганистан етносите са над 15, а в Казахстан освен казахи живеят големи групи руснаци, немци и др. Афганистанците и таджиките се отнасят към европеидната раса. Останалите народи: узбеки, казахи, тюркмени, киргизци, са представители на смесените раси – между монголоидната и европеидната раса. Това разнообразие е резултат от историческото развитие на страните. Преобладаващата част от населението изповядва ислям (над 80 %) и християнство.”; В региона има много народи. Най-многобройни са арабите. Основна религия е ислямът. В Израел евреите изповядват юдаизъм. В Ливан, Йордания, Сирия има последователи на християнството. Религиозните различия често се използват за противопоставяне и военни конфликти. Продължават военните действия в Ирак, между палестинци и евреи, кюрдите воюват за независимост.
“БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ” ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “БУЛВЕСТ 2000”

“МАТЕМАТИКА” ЗА 8 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “АНУБИС”


Предвид съдържанието на учебниците по “Биология и здравно образование” за 7-ми клас на издателство “Булвест 2000”, а именно: Едноклетъчни организми, Многоклетъчни организми, Царство Гъби, Царство Животни, Ролята на организмите в природата и значението им за човека и “Математика” за 8 клас на издателство “Анубис” (Квадратен корен, Квадратно уравнение, Вектори. Средна отсечка, Функции, Еднаквости, Системни линейни уравнения с две неизвестни и т. н.), не бяха открити дискриминационни елементи.
“БЪЛГАРСКИ ЕЗИК” ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “БУЛВЕСТ 2000”

“ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ” ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “БУЛВЕСТ 2000”

“ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА” ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “БУЛВЕСТ 2000”

“ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА” ЗА 8 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “АНУБИС”


В останалите разпределени учебници – “Български език” за 7 клас на издателство “Булвест 2000”, “География и икономика” за 8 клас на издателство “Анубис”, “История и цивилизация” за 7 клас на издателство “Булвест 2000”, “История и цивилизация” за 8 клас на издателство “Анубис” и “География и икономика” за 7 клас на издателство “Булвест 2000” също не бяха открити дискриминационни елементи по признак “увреждане” в съдържанието им.
“ТЕХНОЛОГИИ” ЗА 7 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “БУЛВЕСТ 2000”
В посочения учебник са включени разделите: “Техниката”, “Материалите”, “Компютърна техника и комуникационни технологии” и “Конструиране и техническа документация”. Предвид отделянето на темата “Професионални дейности при разработване, производство и експлоатация на технически обекти” в самостоятелен урок, в който основно място заемат опознаването и характеристиките на определена професия, както и дадените насоки за усвояване на професия, считам, че включването на конкретни примери за професионално обучение и съответно реализация на пазара на труда на хора с увреждания е подходящ и позитивен начин да се обясни на учениците, не само че равен достъп до образователната система в България имат всички, но и че различията трябва да се разглеждат позитивно. Училището трябва да има водеща роля при разпространяването на едно такова послание.
“БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ” ЗА 8 КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО “АНУБИС”
Голяма част от съдържанието на учебника по “Биология и здравно образование” за 8-ми се заема от раздел “Човекът - представител на клас Бозайници”. Същият е разделен на подраздели: “Опорно – двигателна система”, “Сърдечно – съдова система”, “Храносмилателна система”, “Отделителна система” и т. н. Във всеки от тях освен информация за устройството и функциите на съответния орган от човешкото тяло, са включени примери (някои, от които са придружени от снимков материал) за най-често срещаните болести при нарушаване целостта на съответния орган и/ или увреждания. Така например в подраздел “Здравни познания и хигиена на опорно – двигателната система” са посочени както вродени заболявания на опорно – двигателната система (луксация), така и заболявания, причинени впоследствие на човешкия индивид (рахит). Подобни примери са дадени и в останалите подраздели – “Здравни познания и хигиена на сърдечно – съдовата система” (атеросклероза, сърдечни пороци), “Здравни познания и хигиена на нервната система” (мозъчен удар, неврози) и т. н. Намирам приложеният снимков материал за неутрален и съобразен с възрастта на учениците, за които е предназначен въпросният учебник.

Изключително полезна за подрастващото поколение е и информацията, свързана с основните здравни познания и хигиената. Ценни са съветите, отправени към тях, за справяне с т. нар. “болести на цивилизацията” – обездвижване, затлъстяване и стрес; вредните последици от никотина и алкохола.Единствен пример, за който би могло да се разсъждава дали съдържа дискриминационен елемент или не, открих на стр. 170 в учебника по “Биология и здравно образование” за 8-ми клас на издателство “Анубис”. Под № 4 във въпросите и задачите след урока “Хипофиза и щитовидна жлеза” на учениците е поставен следният въпрос: Ако дадена филмова роля трябва да се изиграе от джудже, какъв може да е изпълнителят – страдащ от хипофункция на хипофизата или страдащ от хипофункция на щитовидната жлеза?. Лично аз считам въпросът за насочващ и създаващ определени нагласи у учениците. Подобен стереотип е обезсърчаващ, като сочи, че увреждането (в случая ниският ръст) е определяща характеристика за личността на човека и не признава неговите индивидуални черти, за да изиграе конкретната роля.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ПО ЗАДАДЕНИЯ ПРИЗНАК, НО БИ БИЛА ПОЛЕЗНА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО:
Учебник по “Химия” за 7 клас на издателство “Просвета” (стр. 10) – “За съжаление османското владичество задържа развитието на науката в България цели 500 години…”
И в двата учебника по музика за 7 клас има текстове, които съдържат дискриминационни квалификации. Така например в урок на тема “XX век: взривът на “черната музика” (стр. 60 от учебника по “Музика” на издателство “Азбуки Просвета”) се открива следния текст: Във вокалната музика особено изпъкват черните изпълнители Махалия Джаксън, Рей Чарлс, Ела Фицджералд, Сара Вон, Били Холидей….. С подобно съдържание е и урокът със същото заглавие в учебника по “Музика” на издателство “Просвета”. В него многократно е използван изразът белите, който като смисъл и съдържание е противопоставен на чернокожите и афроамериканците (стр. 66, 68, 76).
По лек и непринуден начин в Глава “Официално – делови стил” на учебника по “Български език” за 8 клас на издателство “Анубис” (стр. 43) е използван като пример извадка от Закона за закрила на детето и по-конкретно чл. 10, ал. 1 Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси и ал. 2 Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегиите, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на увреждане.
В учебника по “Литература” за 8 клас на издателство “Анубис” (стр. 182) в анализа на словосъчетанието “чистия извор” се посочва, че същият е знак на жизнената енергия, прераждането и безсмъртието. Като пример е дадена легенда, съществуваща и в християнството, и в исляма. Учебникът е основно средство за въздействие на подрастващите и подобен пример, който прави паралел между двете най-разпространени религии, е напълно уместен и подходящ, за да се подчертае, че това, което ги свързва е много повече от това, което ги разделя; че различията са богатство и предимство, а не повод за конфликти.
На стр. 200 – 201 от същия учебник при анализа на разказа “Дервишово семе” освен конкретния превод на мюсюлманските имена на героите от произведението, е дадена и допълнителна информация за най-големия празник у мюсюлманите и свързаните с него обреди в исляма, която няма пряко отношение към анализирания текст, но носи ценна информация за учениците, които не са запознати с тази религия.

ИЗВОД: В прегледаните от мен учебници не беше открито съдържание с дискриминационни елементи по признак “увреждане”. Сам по себе си този факт е положителен, но следва да се обърне внимание и на обстоятелството, че никъде в учебниците не са включени текстове, които да провокират подрастващите да обсъждат теми, свързани с хората с увреждания и тяхното пълноценно включване в обществото. Още повече, че възрастта, на която са учениците от 7-ми и 8-ми клас напълно позволява дискутирането на такива теми в час. Много от изучаваните предмети (Български език, Изобразително изкуство, Музика и Технологии) са подходящи за включването на текстов и снимков матл, свързан с признака “увреждане”.


Каталог: layout -> images -> stories -> izsledwane na kzd -> Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20yvrejdane
Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20yvrejdane -> Равенството – път към прогрес“ Признак на изследване: Увреждане
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: лгбт база на изследване: учебници 5, 6 клас
izsledwane na kzd -> Общ обем на прочетени и анализирани учебници за VІІ и VІІІ клас изразен в страници е над 8 500 / осем хиляди и петстотин страници
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: етнос (раса) База на изследване: учебници
izsledwane na kzd -> Д о к л а д за извършен анализ по признаци : етническа принадлежност и религия в учебниците за пети и шести клас на издателства „Анубис", „Булвест 2000" и „Просвета" рискове на аналитичния доклад
izsledwane na kzd -> Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование
izsledwane na kzd -> Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20yvrejdane -> Признак на изследване: увреждане и сексуална ориентация База на изследване: учебници – 3-ти и 4-ти клас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница