Д о к л а д от длъжностните лица, назначени със Заповед №829/26. 08. 2016г. Уважаема госпожо демирева, Длъжностните лица, назначени с Ваша Заповед №829/26. 08. 2016г със задачаДата09.10.2017
Размер14.16 Kb.
#32012
Вх.№ 1256 ДО:

29.08.2016 г. МАРИАНА ДЕМИРЕВАДИРЕКТОР НА ПГ „ИВАН ХАДЖИЕНОВ”

ГР.КАЗАНЛЪК
Д О К Л А Д

от длъжностните лица, назначени със Заповед № 829/26.08.2016г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДЕМИРЕВА,
Длъжностните лица, назначени с Ваша Заповед № 829/26.08.2016г. със задача да отворят, разгледат, оценят и класират подадените оферти за обществена поръчка ЧРЕЗ СЪБИРАНE НА ОФЕРТИ С ОБЯВА по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КАБИНЕТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И КОНТРОЛ НА КОМПЮТЪРНИ И МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ“ в ПГ „Иван Хаджиенов“ гр. Казанлък, проведоха заседание на 29.08.2016г., 10:00 ч. в състав:

инж. Любомир Дечков Костадинов – ЗДУД.

Диана Василева Захариева - главен счетоводител.

инж. Вергиния Георгиева Станева – старши учител.

На проведеното заседание, длъжностните лица, разглеждайки подробно представените оферти взеха своите решения относно валидността на представените от участниците документи в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя и разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Критерият за избор на изпълнител е „Икономически най-изгодна оферта“.

Получените резултати са отразени в протокол, приложение към настоящия доклад, с който предлагаме на Възложителя да сключи договор със следният участник в обществената поръчка:

КЕЙСИЕМ ООД

класиран на първо място с 49,9 (четиридесет и девет цяло и девет десет)) точки и предложена цена 66236,57 лв. (шестдесет и шест хиляди двеста тридесет и шест лв. и петдесет и седем ст.) без ДДС и 79483,88 лв. (седемдесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и три лв. и осемдесет и осем ст.) с ДДС


ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

инж. Любомир Дечков Костадинов – .................................Диана Василева Захариева - .................................

инж. Вергиния Георгиева Станева – .................................


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница