Д о к л а д от комисията по регионална политика и местно самоуправлениеДата13.10.2017
Размер41.24 Kb.


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ


ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ


Д О К Л А Д
ОТ
Комисията по регионална политика и местно самоуправление

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-3, внесен от Любен Татарски, Александър Ненков, Иван Вълков и Искра Фидосова, приет на първо гласуване на 27.08.2009 г.
НЕЧЕТЕНИ ТЕКСТОВЕ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА В ЗАСЕДАНИЕТО,

ПРОВЕДЕНО НА 09.09.2009г. (сряда)


§ 1. В чл. 3, ал. 4 думите „на министъра на транспорта и” се заличават.

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 1, който става § 2.
§ 3. В чл. 6, ал. 3 думата „градоустройствените” се заменя с „устройствените”.

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 3, който става § 5.
§ 4. В чл. 9, ал. 4 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 4, който става § 6.
§ 5. В чл. 10а, ал. 5, т. 4 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 5, който става § 8.
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. В ал.1, т. 1 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.

2. В ал. 3 думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 7, който става § 10.

§ 11. Член 21б се изменя така:

„ Чл. 21б. (1) Председател и член на управителния съвет на агенцията не може да бъде лице, което:

1. е поставено под запрещение;

2. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

3. заема длъжност или извършва дейност по чл. 19, ал. 6 от Закона за администрацията;

4. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с търговец или съдружник или акционер в търговец, който участва в процедури за обществени поръчки или за концесии, провеждани от агенцията;

5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

6. е лишавано от правото да осъществява търговска дейност;

7. не е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

(2) Председателят и членовете на управителния съвет подават декларация за липса на обстоятелствата по ал. 1 при встъпване в длъжност и текущо на всеки 6 месеца. В тридневен срок от промяна на декларираните обстоятелства лицето подава декларация за това.

(3) При възникване на обстоятелство, което е несъвместимо с изискванията за заемане на длъжността по ал. 1, договорът на съответното лице се прекратява.”

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 11, който става § 14.


§ 13. Член 21г се изменя така:

„Чл. 21г. Председателят на управителния съвет на агенцията:

1. организира дейността на агенцията.

2. назначава и освобождава служителите на агенцията;

3. сключва договорите за обществени поръчки за проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и за проектовите управления, научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата след решение на управителния съвет;

4. сключва концесионните договори за републикански пътища и представлява концедента по тях, включително като извършва контрола по изпълнение на концесионните договори;

5. сключва други договори и споразумения, необходими за дейността на агенцията;

6. организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет;

7. решава други въпроси, предвидени в нормативен акт, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет.”

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 13, който става § 16.
§ 14. В чл. 21д, ал. 3 думите „министър-председателя” се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството”.

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 14, който става § 17.
§ 15. В чл. 21е се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „изпълнителния директор” се заменят с „управителния съвет”.2. В ал. 2 думите „със заповед на изпълнителния директор” се заменят със „с решение на управителния съвет”.

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 15, който става § 18.

§ 16. В чл. 22, ал. 1 думите „ал. 2” се заменят с „чл. 21, ал. 2”.

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 16, който става § 19.
§ 17. В чл. 24, ал. 1 думите „от изпълнителния директор на агенцията след разрешение от надзорния съвет” се заменят със „с решение на управителния съвет на агенцията.”

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 17, който става § 20.
§ 23. В чл. 50, ал. 1 се отменя.

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 23, който става § 26.
§ 25. Навсякъде в закона думите „министъра на транспорта” и „министърът на транспорта” се заменят съответно с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 25, който става § 28.
§ 27. Правомощията на надзорния съвет, на изпълнителния директор и на заместник-изпълнителните директори на Националната агенция "Пътна инфраструктура" към Министерския съвет се прекратяват от датата на влизане в сила на този закон.

Комисията подкрепя текста на вносителите за § 27, който става § 30.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОМИСИЯТА ПО

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И

МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:

Любен Татарски


Каталог: pub -> StenD
StenD -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
StenD -> Четиридесето народно събрание комисия по правни въпроси до Деловодството на
StenD -> Доклад за второ гласуване Относно: Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
StenD -> Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване з а к о н за изменение и допълнение на
StenD -> Доклад за второ гласуване на з а к о н за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
StenD -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я четиридесет и първо народно събрание комисия по културата, гражданското общество и медиите нечетени текстове в пленарна зала в заседание
StenD -> Четиридесето народно събрание временна комисия за промени в изборното законодателство до Деловодството на


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница