Д о к л а д от лиляна павлова министър на регионалното развитие и благоустройството Относно: Проект на РешениеДата12.10.2018
Размер50.13 Kb.
#84439
Проект
ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Д О К Л А Д

от

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

министър на регионалното развитие и благоустройството

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път – публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път-публична общинска собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища.

Третокласен републикански път № 296 Генерал Тошево – Преселенци – Василево – Каварна – пристанище Каварна (наричан за краткост ІІІ-296) е изграден на територията на общини Генерал Тошево и Каварна, област Добрич. От км 40+218 (Кръгово кръстовище с път І-9 „Граница Румъния – Шабла – о.п. Каварна – Балчик -Бургас – Малко Търново – граница Турция“) до км 45+100 (пристанище Каварна) пътят обслужва населението на гр. Каварна, а началото на урбанизираната територия е при км 40+305. В град Каварна трасето е едновременно и ул. „Добротица“, ул. „България“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Сава Ганчев“ и част от ул. „Черноморска“ по плана на гр. Каварна. Краят на републиканския път е крайбрежната зона, където се намира плажът на града. Пътят е обслужвал пристанище Каварна, но в настоящия момент в община Каварна няма регистрирано пристанище по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. По този начин участъкът от републиканския път с дължина 4,882 км, с начало км 40+218 и край - крайбрежната зона, в съответствие със изискванията на чл. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата (ППЗП), не осигурява вече маршрут от държавен интерес, а от общински интерес.

В съответствие със Закона за пътищата, промяната на участъка от републиканския път в общински път изисква промяна на собствеността на пътя от публична държавна в публична общинска собственост, както и промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища.

На основание чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата списъка на републиканските и общинските пътища и промените в него се утвърждават от Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, след съгласуване с кметовете на общините.

Във връзка с горното е подготвен проект на решение на Министерския съвет за:

промяна на публичната държавна собственост на път ІІІ-296 Генерал Тошево – Преселенци – Василево – Каварна – пристанище Каварна от км 40+218 до км 45+100 с дължина 4,882 км в публична общинска собственост;

промяна в списъка на републиканските пътища поради промяна на наименованието на републиканския път, а именно: „№ 296 Генерал Тошево – Преселенци – Василево – о.п. Каварна“.

промяна в списъка на общинските пътища за 4 броя общински пътя, изградени на територията на общини Каварна, Генерал Тошево и Балчик поради промяна в тяхното наименование, наложило се от промяната на наименованието на републиканския път.

включване на пътно трасе с номер и наименование DOB 1163 /ІІІ-296 /о.п. Каварна – Каварна – „Крайбрежна зона“ в списъка на общинските пътища. Номерът и наименованието на новия общински път са определени в съответствие с „Общи положения“ към Решение № 236 на Министерски съвет от 2007 г.

С предложените изменения дължината на републиканските пътища намалява с 4,882 км и става общо 19 862,2 км, а на общинските пътища на територията на община Каварна съответно се увеличава на 74,185 км. Общата дължина на общинските пътища в Република България става 19 495,812 км.

Промяната на собствеността на участъка от републиканския път от публична държавна в публична общинска собственост ще даде възможност на община Каварна да

кандидатства по оперативни програми на Европейския съюз за отпускане на средства за неговата рехабилитация. Това ще спомогне за ускоряване на развитието на пътната инфраструктура, което има особено важна роля за създаването на условия за икономически растеж и заетост на населението.

В съответствие с изискванията на чл. 15 от ППЗП Общинският съвет на община Каварна е дал съгласие да придобие безвъзмездно право на собственост върху участъка от км 40+218 до км 45+100 на републикански път ІІІ-296, отразено в Решение № 82 от Протокол № 7 от 29 март 2016 г. С Протокол 13705/16 от 04.02016 г. Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е приел Доклад № 93-01-3518/03.05.2016 г. относно прекласиране и промяна на собствеността на същия участък в публична общинска собственост и е възложил предприемането на необходимите действия във връзка с промяната на собствеността на пътя. Във връзка с чл.4, ал.3 от ППЗП между община Каварна и Агенция „Пътна инфраструктура“ е подписан Споразумителен протокол № 08-00-910/03.08.2016 г.

Предлаганият проект на решение на Министерския съвет не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. "б" от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Проектът на акт е публикуван на интернет страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Преписката е оформена, съгласно изискванията на чл. 35 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Предложеният проект на решение не е свързан с транспониране на актове на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

Проектът на решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32-34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища, заедно със справка за приетите и неприетите бележки и съображения за това, са приложени към настоящия доклад.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа и да приеме предложения проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища.
Приложения:

1. Проект на решение на Министерския съвет;

2. Финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите;

3. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване;

4. Справка за отразяване на становища;

5. Предложение от г-жа Нина Ставрева - кмет на община Каварна и инж. Лазар Лазаров - председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“;

6. Обяснителна записка;

7. Протокол 13705/16 от заседание на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“;

8. Протокол № 7 от 29 март 2016 г. на Общинския съвет на община Каварна;

9. Споразумителен протокол между Агенция „Пътна инфраструктура“ и община Каварна;10. Извадка от действащ регулационен план на община Каварна, одобрен с Решение № 32 от 26.02.2010 г. на Общинския съвет на община Каварна.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница