Д о к л а д за извършен анализ по признаци : етническа принадлежност и религия в учебниците за пети и шести клас на издателства „Анубис", „Булвест 2000" и „Просвета" рискове на аналитичния докладДата25.01.2018
Размер110.16 Kb.
#51430
ТипУчебник


Д О К Л А Д
За извършен анализ по признаци : етническа принадлежност и религия в учебниците за пети и шести клас на издателства „Анубис”, „Булвест 2000” и „Просвета”

РИСКОВЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ ДОКЛАД
Анализът и последяващият доклад не цели извършването на анализ на всички съществуващи в системата на прогимназиалното образование стереотипи и предразсъдъци, водещи до дискриминационно поведение от страна на учениците, а само изследване на учебното съдържание, което би сформирало такива нагласи от гледна точка на признаците етническа принадлежност и религия. Изследвани са учебници на издателства „Анубис”, „Булвест 2000” и „Просвета” за пети и шести клас.

Това поставя в неравнопоставеност останалите издателства и в същото време не създава пълна рефлексивна картина на педагогическата практика. Предложените за анализ учебници на посочените издателства не дават възможност за анализ на цялостната ситуация относно присъствието или липсата на текстове и илюстрации, създаващи стереотипи и предразсъдъци. Но от друга страна посочените издателства имат трайно присъствие на пазара, учебниците им са предпочитани от голяма част от учителите и по тях се обучават много ученици.


СИТУАЦИЯ:


  1. Учебници за пети клас в условията на училищното образование.

  2. Учебници за шести клас в условията на училищното образование.
  1. Учебник «История и цивилизация” за пети клас на издателство «Анубис»

Учебният материал обхваща изучаване на времето «Българските земи в древността» до периода на османското владичество включително. Както бе посочено и по-горе, изследвани са признаците религия и етническа принадлежност.

Стр. 41, тема на урочната единица «Религията на българите и славяните» описва, че когато те се заселили по нашите земи тук било разпространено християнството, но при тяхното заселване християнската организация била разрушена и езическите вярвания на новите жители се наложили. Коректно са описани религиозните вярвания на българите и славяните.В анализа особенно внимание е отделено на учебното съдържание, описващо времето на османското владичество. Като цяло историческите факти са описании коректно, никъде не се споменава за турско робство, а за османско владичество (апропо, автор на учебника е проф. Вера Мутафчиева, световно признат учен-османист), но удивидително скандално е представена ислямската религия. В тема №42 – «Ислямът» стр.124-125, начинът, по който е описана тази религия безспорно създава крайно негативна нагласа у децата, спрямо хората, изповядващи тази религия. Създава се стереотип, че мюсюлманите са личности, на които религията налага да водят войни, наречении «свещени», да завоюват нови територии, населении с християни и да им бъде насилствено наложена новата религия. Описват се приликите и отликите между християнство и ислям, като се споменават положителните характеристики на двете религии, но изведнъж следва : « Но най-вече да участват с оръжие във войните, които наричали «свещени». Иначе казано, да воюват непрестанно за все повече земя, която принадлежала на християните, и да им налагат исляма. Този религиозен закон превръщал мюсюлманите в опасен, винаги жаден за завоевания противник». И следва… «Така безброй момичета и жени от Европа попадали в бейските хареми и умножавали рода на завоевателите». Така разкрити задълженията на вярващия мюсюлманин в цитираните текстове несъмнено пораждат у учениците крайно негативно отношение към ислямската религия и хората, които я изповядват. Много трудно може впоследствие да бъде обяснено на ученик на тази възраст, че съвременните мюсюлмани не са страшни, че не искат да воювюват с никого, че не отвличат християнски жени и т.н.  1. Учебник „География и икономика” за пети клас на издателство „Анубис”

По отношение на признак „религия” и „етническа принадлежност” прави впечатление, че коректно е представена темата за народите и човешките раси. На стр. 87 след описанието на всяка раса е направен извод : „ въпреки различията във външния им облик хората имат еднакви умствени способности, чувства и потребности и могат да живеят заедно.” Този текст сформира в съзнанието на един петокласник стереотипа, че хората трябва да живеят заедно, а не изолирано. Урочната тема „Религиите и религиозните общности в света” описва трите най-разпространени религии, а именно християнство, ислям и будизъм. Коректно е направен извода „ В повечето страни на света хората са свободни да избират религиозната си принадлежност и свободно да изповядват своята вяра. Търпимостта между хората с различна религиозна принадлежност се нарича религиозна толерантност. Тя е в основата на мирното съвместно съжителство между хората както в отделните държави, така и в целия свят.”( стр. 89 ). На стр. 95 чрез следния текст : „Организацията на обединените нации (ООН) е световна организация, чиято цел е да защитава мира и равноправието между държавите, зачитане правата и свободите на човека, независимо от раса, пол, език и религия”. По така представения текст се внушава на ученика толерантността и търпимостта между всички хора. Друг пример- цитиран и коментиран е текст от Декларация за правата на човека (стр. 96). Всички тези примери са илюстрирани с богат снимков материал, илюстрациите са адекватни и подходящи и създават у ученика позитивни нагласи и стереотипи. На стр. 102 са описани стопанските различия в света. Там неуместно е описано нивото на развитие на стопанството и условията за живот на хората, определяйки развиващите се страни като „бедни”, силно развитите като „богати” и страните в преход. От прочита на учебника може да се направи извод, че по посочените признаци в учебника по география и икономика за пети клас не се създават негативни стереотипи и предразсъдъци у подрастващите.
3.Учебник „Литература” за шести клас на издателство „Булвест 2000”.

Съвременен и добър учебник, в който учебното съдържание е представено по адекватен начин. В учебника присъства раздел „Човекът в българския свят”. С оглед на това, че според държавните образователни изисквания в учебното съдържание се изучава българска литература, то посочените произведения са „История славянобългарская”, Добри Чинтулов „Къде си вярна ти, любов народна”, Любен Каравелов „Хубава си моя, горо”, Христо Ботев „Хайдути” , Иван Вазов „Под игото”, Атанас Далчев „Към родината”. Посочените произведения и откъси от тях не налагат създаване на негативни стереотипи и нагласи на базата на етническа принадлежност и религия. Изучаваните произведения със средствата на художествените похвати по-скоро възпитават подрастващите в дух на патриотизъм и родолюбие. Разкриването на народно- психологичните черти на българите и настроенията през епохата на Възраждането в посочените художествени произведения цели по-скоро възпитаване у младите хора на чувство за национална принадлежност, понятие загубило напоследък смисъл в съвременния глобализиран свят.


4.Учебник „Човекът и природата” за пети клас на издателство „Анубис”

В цитирания учебник не се констатира присъствие на дискриминационни елементи по признаци етническа принадлежност и религия. Водещ принцип при представяне на учебното съдържание е рационалност и поднасяне на определени знания, според Държавните образователни изисквания.


5.Учебник „Човекът и природата” за шести клас на издателство „Булвест 2000”

Учебникът не съдържа дискриминационни текстове и илюстрации, създаващи дискриминационни предразсъдъци по признак етническа принадлежност и религия.


6. Учебник „Математика” за пети клас на издателство „Анубис”

Учебник, в който липсват дискриминационни елементи по признаци етническа принадлежност и религия.


7. Учебник „Домашна техника и икономика” за пети клас на издателство „Анубис”

Учебник, който стимулира творческия потенциал на учениците, способства за развитие на умения и навици, които помагат при самостоятелната работа на петокласника. Съдържа много богат илюстративен материал. В урок №6 „Занаяти и професии”, както и в урок № 7 „Занаятчийски техники” са представени типични художествени украси на текстилни изделия, национални носии, килимарство и декоративно тъкане, дърворезби, грънчарски предмети, всички те характерни за бита и културата на българския етнос. Липсва представяне на традиционни предмети и занаяти за другите етнически групи, живеещи в България. Непредставянето на същите води до непознаване на техния бит, обичаи и традиции и възпрепятства между културното общуване между отделните етноси.


8. Учебник „Изобразително изкуство” за пети клас на издателство „Анубис”

В учебника са представени теми като „Художественото наследство по българските земи”, „Изкуството на древна Гърция”, „Изкуството на древен Рим”, „Изкуството на древен Египет”, „Изкуството на Двуречието”, които помагат на учениците да опознаят изкуството на тези народи, техните градове, храмове, как и какво са рисували техните художници. Много са изображенията, които запознават децата с начина на живот на тези народи. Похвално е това за авторите на този учебник. Като пропуск може да се отбележи тема № 7 „Архитектура” , където са показани изображения на религиозни храмове. Представени са илюстрации на православен храм, на катедрален храм, Акропола, но липсва изображение на ислямски и юдейски религиозен храм.


9. Учебник „Музика” за пети клас на издателство „Анубис”

Образец на съвременен учебник по отношение представянето на песни, като част от културата на различните етноси. Песенният репертоар включва съвременни песни и популярна музика. Освен изучаване на български народни песни, в учебното съдържание присъстват и „Химн на Европейския съюз”, „Джелем, Джелем”- химн на ромите, балканската музика из филма „Аризонска мечта”- Горан Брегович, сиртаки из филма „Зорба гъркът”- Микис Теодоракис. Очевиден е стремежът на авторите да покажат на децата, че и другите етноси имат свои песни- част от тяхната култура.


10. Учебник „Български език” за шести клас на издателство „Анубис”

Целта на обучението по български език е неговото резултатно овладяване. В този смисъл и текстовете, разнообразни в тематично, жанрово и езиково отношение, образците за анализ и редактиране, задачите за овладяване на нови езикови средства са внимателно и прецизно подбрани като жанр и съдържание. Във всяка урочна статия основен обект на изучаване е текстът- същност, строеж и употреба в различни ситуации на общуването. Същият е неутрален по отношение създаване на дискриминационни нагласи по признаците етническа принадлежност и религия.


11. Учебник „География и икономика” за шести клас на издателство „Булвест 2000”

Учебник, който отговаря изцяло на изискванията за изграждане на умения за активна позиция у децата по отношение на хората от различни етноси и изповядващи други религии, живеещи на планетата. Учебното съдържание е разпределено в три раздела, а именно изучаване на Африка, Южна Америка и Северна Америка. Присъства информация, обект на изучаване на науката география - климат, води, релеф и полезни изкопаеми, природни зони, стопанство, население и политическа карта. Но след всеки раздел, авторите на учебника са включили и темата „Моето географско пътешествие. Среща с децата на Африка”, съответно с децата на Южна Америка и Северна Америка. Така по непринуден и естествен начин учениците срещат свои връстници, научават за техния бит и социално положение, религиозна принадлежност, а богатият снимков материал способства за още по-точните впечатления за начина, по който изглеждат визуално тези деца. Така шестокласниците изграждат в себе си позитивни нагласи спрямо тях, формират се морални качества като готовност за оказване на помощ, съпричастност към техните проблеми, състрадателност и отзивчивост. От методична позиция погледнато, начина, по който е направено това също е правилно избран. На децата не се налага наготово дадената информация, а е използван методът на играта -”Хайде да се запознаем!” Този начин е близък до възприятията на децата, има по-скоро пожелателен характер, не се налага непременно. Така у ученика се оставя впечатлението, че някой го третира като възрастен човек, който има право на избор и той го прави.

12. Учебник „ Изобразително изкуство” за пети клас на издателство „Просвета”

В учебника са представени теми като „Изкуството по българските земи през древността”, „Изкуството на древна Гърция. Развитие на идеала за красота”, „Изкуството на древния Рим”, „Изкуството на Древен Египет. Величие и неизменност”, „Изкуството на Месопотамия. Традиция и приемственост между различните цивилизации”, които помагат на учениците да опознаят изкуството на тези народи, техните градове, храмове, как и какво са рисували техните художници. Много са изображенията, които запознават децата с начина на живот на тези народи. Това е похвално за авторите на този учебник. Като пропуск може да се отбележи тема „Фигурална композиция”, където е показана картината „Бачо Киро” от Иван Петров- стр. 28. Смятам, че би могла да бъде представена която и да било друга картина ката пример за фигурална композиция, а не непременно такава, която да показва характерна сцена от времето на османското владичество. Представени са илюстрации на православен храм, на катедрален храм, Акропола, не липсва изображение на ислямски и юдейски религиозен храм.


13. Учебник „Изобразително изкуство” за пети клас на издателство „Аз Буки Просвета”

В цитирания учебник не се констатира присъствие на дискриминационни елементи по признаци етническа принадлежност и религия. Водещ принцип при представяне на учебното съдържание е рационалност и поднасяне на определени знания, според Държавните образователни изисквания.

14.Учебник „Домашна техника и икономика” за пети клас на издателство „Просвета”

Учебник, който стимулира творческия потенциал на учениците, способства за развитие на умения и навици, които помагат при самостоятелната работа на петокласника. Съдържа много богат илюстративен материал. В урок №2.2 „ Наследство и традиции в дома” са представени типични художествени украси на текстилни изделия, национални носии, килимарство и декоративно тъкане, дърворезби, грънчарски предмети, всички те характерни за бита и културата на българския етнос. Липсва представяне на традиционни предмети и занаяти за другите етнически групи, живеещи в България. Непредставянето на същите води до непознаване на техния бит, обичаи и традиции и възпрепятства между културното общуване между отделните етноси.

15.Учебник „География и икономика” за пети клас на издателство „Просвета”

По отношение на признак „религия” и „етническа принадлежност” прави впечатление, че коректно е представена темата за народите и човешките раси. На стр. 86-87 след описанието на всяка раса е направен извод : „ В богатите страни на Европа, Северна Америка, Азия животът на хората е улеснен от постижения на науката и техниката. Те ползват много услуги, разполагат със свободно време за отдих. Хората в света са богати и бедни, сити и гладни, образовани и неграмотни, работещи и безработни и т.н. Това са истинските различия между тях.” Този текст сформира в съзнанието на един петокласник стереотипа, че хората трябва да живеят заедно, а не изолирано. Урочната тема „Религиите в света” описва трите най-разпространени религии, а именно християнство, ислям и будизъм, както и тяхното възникване. Коректно е направен извода „ Право на всеки жител на Земята е да изповядва религията, в която вярва. Негово задължение е да проявява толерантност към религиозните възгледи на другите хора. Същите права и задължения имат и хората, които не вярват в бог- атеистите. Религиозната толерантност е условие за запазване мира на Земята.”( стр. 89 ). От прочита на учебника може да се направи извод, че по посочените признаци в учебника по география и икономика за пети клас не се създават негативни стереотипи и предразсъдъци у подрастващите.

16.Учебник „История и цивилизация” за пети клас на издателство „Просвета”

На стр. 88-89 в урочната единица „Ислямът- новата религия в югоизточна Европа” коректно са описани характеристиките на тази религия. Тя не е представена като завоевателна и жестока по отношение на хората, живеещи на завоюваните територии, а е показана като част от културната история на човечеството, в частност е отбелязано, че ислямската култура е част от наследството на балканските народи.

17. Учебник „История и цивилизация” за шести клас на издателство „Аз Буки Просвета”

Коректно написан учебник, в който етническото и религиозно многообразие на балканите е представено като част от съвместния живот на различните народи. Изтъква се, че ако е имало прояви на враждебност и насилие, то това се е случвало по време на войни и въстания срещу османската власт.

18. Учебник „История и цивилизация” за шести клас на издателство „Просвета”

Съдържанието на учебника обхваща теми, отнасящи се до периода от Българското Възраждане до най-нова история. В урочните единици, отнасящи се до Освобождението на България липсват текстове, които биха създали стереотипи и предразсъдъци у шестокласниците, отнасящи се до признаците „религия” и „етническа принадлежност”. Илюстрациите са подбрани коректно, дори в резюметата на уроците е акцентирано, че в границите на Османската империя съжителстват хора от различни етноси, но всички те, подтиквани от европейските освободителни идеи мечтаят за „чистата и свята република”, в която да господстват справедливи закони и равенство на различните общности пред тях.В останалите анализирани учебници не констатирах текстове или илюстрации, подбуждащи към дискриминация.


Каталог: layout -> images -> stories -> izsledwane na kzd -> Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20religia
izsledwane na kzd -> Равенството – път към прогрес“ Признак на изследване: Увреждане
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: лгбт база на изследване: учебници 5, 6 клас
Analitichni%20konstativni%20dokladi%20po%20priznak%20religia -> Общ обем на прочетени и анализирани учебници за VІІ и VІІІ клас изразен в страници е над 8 500 / осем хиляди и петстотин страници
izsledwane na kzd -> Признак на изследване: етнос (раса) База на изследване: учебници
izsledwane na kzd -> Д о к л а д на извършен анализ по признак: увреждане
izsledwane na kzd -> Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование
izsledwane na kzd -> Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница