Д о к л а д за качеството на атмосферния въздух в град плевен 2012 Плевен, 2013 І. Обосновка настоящият ДокладДата20.11.2017
Размер182.58 Kb.РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН

Д О К Л А Д
ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

В ГРАД ПЛЕВЕН - 2012

Плевен, 2013І.ОБОСНОВКА

Настоящият Доклад за качеството на атмосферния въздух в град Плевен се изготвя в изпълнение на Указание за дейността на Регионалните здравни инспекции през 2013 година и в съответствие с изискванията на Наредба №12/2010 на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. По смисъла на тази наредба:

“Качество на атмосферния въздух” е състояние на въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на естествените съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.

„Норма за качество на атмосферния въздух” е всяко ниво, установено с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, което следва да бъде постигнато в определен за целта срок, след което да не бъде превишавано.

“Допустимо отклонение” е определен процент от норма за качество на атмосферния въздух, с който последната може да бъде превишавана при условията, определени в тази наредба.

“Алармен праг” е всяко ниво, чието превишаване е свързано с риск за здравето на населението, включително при кратковременна експозиция и при превишаването, на което се предприемат незабавни мерки.

Съгласно класификацията по чл. 3 ал.1 от Наредба № 7/1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух община Плевен е обособена като район по т.1. Това са райони, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми и/или нормите плюс определени допустими отклонения от тях.

Качеството на атмосферния въздух в град Плевен се следи от автоматична станция, която се намира на ул. Дойран №43 и е ситуирана като градски фонов и транспортен пункт. Данните, получавани от нея са представителни по протежението на ул. Дойран, която е една от най-натоварените пътни артерии в гр. Плевен, намираща се на границата между източната и западната централни части на града, свързваща северната с южната му част, както и изходите за град София и град Ловеч. Автоматичната станция в град Плевен контролира следните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно чл. 4, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух: фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NO, NO2), въглероден оксид (СО), бензен (бензол) (C6H6), полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Допълнително станцията измерва още два показателя: толуен (С7Н8) и параксилен (С8Н10).

Станцията е оборудвана със стандартен набор метеорологични показатели (СНМП): посока и скорост на вятъра, температура, налягане и сила на слънчевото греене.
ІІ.АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ

1.Фини прахови частици /ФПЧ10/

Фините прахови частици са фракция на общия суспендиран прах. Вредният здравен ефект се определя от възможността за задържане на повърхността им на физични, химични и биологични фактори, които могат да предизвикат генетични изменения в засегнатите клетки на организма. Повечето от тези фактори /мутагени/ предизвикват злокачествени образувания. Основни източници на прах са: промишлеността, транспортът, енергетиката и битовото отопление. За град Плевен основен източник на фини прахови частици са инсталациите на твърдо гориво. Причина за това са ниските комини и специфичните метеорологични условия през зимния сезон, при които се намалява възможността за разсейване на атмосферните замърсители. Нередовното почистване на уличната мрежа също оказва значително влияние върху количеството на регистриран прах.

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 m – ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.

Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Високите нива на концентрация на двата показателя могат да доведат до увеличаване броя на неспецифичните белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити - при значително по-ниски концентрации от (30 до 150 мкг/куб.м.), което е особено силно проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечно-съдови заболявания.

През 2012 година не се отчита нарастване на заболяемостта от болести на дихателната система сред населението на област Плевен спрямо 2011 година /141,6%о при 145,2%о/. Заболяемостта от болести на сърдечно-съдовата система е 62,3%о и е намаляла в сравнение с 2011 /83,6%о/.

Норми за качеството на атмосферния въздух:

- средноденонощната норма /СДН/ за опазване на човешкото здраве - 50 мкг/куб.м и не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година;

- допустимо отклонение - 50% от СДН;

- средногодишна норма /СГН/ за опазване на човешкото здраве - 40 мкг/куб.м - допустимо отклонение – 20% от СГН.

През 2012 година максимална средноденонщна концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух е регистрирана през месец декември – 363,36 мкг/куб.м и е със значително по-високи стойности от измерената през месец декември /164,98 мкг/куб.м/ на 2011 година.

През 2012 година са регистрирани 101 броя превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. Изискването средноденонощната норма (СДН 50 мкг/куб.м) да не бъде превишавана през повече от 35 денонощия в рамките на една календарна година, не е спазено. В сравнение с 2011 година, броят на превишенията е намалял с 33%. Превишенията на СДН има ясно изразен сезонен характер и се дължи на по-широката употреба на твърди горива за отопление в бита /таблица №1/.

Средногодишната концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух през настоящата година е 45,38 мкг/куб.м. В сравнения с тази за предходната година (52,25 мкг/куб.м) бележи намаление с 12,8% /таблица №1/
таблица №1

Пункт


Брой превишения

на ПС на СДН за ФПЧ10

През


неотоплителен

сезон (бр.)През


отоплителен

сезон (бр.)Средногодишна концентрация на ФПЧ10

(мкг/куб.м)година

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

АИС - Плевен

101

150

4

13

97

137

45

52

На таблица №2 и диаграма №1 са представени максималните средноденонощни концентрации на ФПЧ10 по месеци за 2012 и 2011 година.


таблица №2


месец


максимална СДК / мкг/куб.м /

2012 годинамаксимална СДК / мкг/куб.м /

2011 годинаянуари

149,43

159,27

февруари

168,67

163,60

март

99,73

130,89

април

61,09

55,81

май

45,89

53,97

юни

45,59

40,37

юли

42,37

43,36

август

48,38

45,76

септември

56,22

70,17

октомври

70,56

90,41

ноември

94,14

137,22

декември

363,36

164,98
диаграма№1


2.Серен диоксид /SO2/

Серният диоксид спада към групата на серните оксиди, които се формират при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Източници, свързани с неговото образуване са: топлоелектрическите централи, които използват сяросъдържащи горива - въглища, нефт, природен газ; черна и цветна металургия; химическа промишленост; добиване и дестилация на нефта; производство на сярна киселина и минерални торове и др. За град Плевен основен източник на SO2 е “Топлофикация – Плевен” ЕАД.

Серният диоксид постъпва в организма чрез респираторната система. При високи концентрации абсорбцията му достига до 90 % в горните дихателни пътища и по-малко в по-ниските отдели на дихателната система.

При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко дихателната система. Чувствителни групи от населението към експозиция на серен диоксид са деца, възрастни, хора с астма, със сърдечно-съдови заболявания или хронични белодробни заболявания. Здравните ефекти на серния диоксид се проявяват с нарушение на дишането, белодробни заболявания, нарушение на имунната защита на белия дроб, засилване на симптомите на съществуващи белодробни и сърдечносъдови заболявания.Норми за качеството на атмосферния въздух:

- средночасова норма /СЧН/ за опазване на човешкото здраве – 350 мкг/куб.м;

- допустимо отклонение – 43 % от СЧН;

- средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве – 125 мкг/куб.м;

- алармен праг – 500 мкг/куб.м.

През 2012 година в гр. Плевен не са регистрирани превишения на нормите за показателя серен диоксид. Максимална средночасова концентрация на серен диоксид е измерена през месец октомври – 93,04 мкг/куб.м. Средногодишната концентрация на серен диоксид в атмосферния въздух през 2012 година е 6,62 мкг/куб.м, а през предходната година е била 8,9 мкг/куб.м.

През годината не е достиган алармен праг за показателя серен диоксид.

На таблица №3 и диаграма №2 са представени максималните средночасови концентрации на серен диоксид по месеци за 2012 и 2011 година.


таблица №3


месец

максимална СЧК /мкг/куб.м /

2012 годинамаксимална СЧК

/мкг/куб.м /

2011 година


януари

36,97

57,29

февруари

56,49

82,64

март

42,07

65,45

април

13,97

20,48

май

17,12

64,58

юни

15,45

28,33

юли

27,14

22,54

август

24,32

38,23

септември

89,30

58,75

октомври

93,04

37,72

ноември

36,51

66,72

декември

41,61

100,17

диаграма№2

3.Азотен диоксид /NO2/

Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници са моторните превозни средства (МПС), топлоелектрическите централи (ТЕЦ), някои промишлени предприятия, тютюнопушенето.

Азотният диоксид навлиза в човешкия организъм чрез дишането. По-голяма част от азотния диоксид се абсорбира в организма, а значителна част от него може да се задържи дълго време в белия дроб. Продължително въздействие на концентрации над ПДК може да причини структурни промени в белия дроб.

Вредното въздействие на този замърсител се отразява предимно върху дихателните функции. Неблагоприятно се повлияват хронично болните с респираторни инфекции, а особено чувствителни към повишаване нивото на азотния диоксид са болните от белодробна астма

За град Плевен основен източник на азотен диоксид е транспортът.

Норми за качеството на атмосферния въздух:

- средночасова норма /СЧН/ за опазване на човешкото здраве – 200 мкг/куб.м и да не бъде превишавана повече от 18 пъти за една календарна година;

- средногодишна норма за опазване на човешкото здраве – 40 мкг/куб.м;

- алармен праг – 400 мкг/куб.м.

През 2012 година максимална средночасова концентрация на показателя е регистрирана през месец декември – 139,90 мкг/куб.м и е под средночасовата норма за опазване на човешкото здраве /таблица №4, диаграма №3/.

За гр. Плевен средногодишната концентрация на азотен диоксид през 2012 година е 25 мкг/куб.м, (при норма 40 мкг/куб.м). През 2011 г. – 28 мкг/куб.м. Последните 3 години нивата на замърсяване на въздуха с азотен диоксид бележат тенденция към намаляване. През годината не е достиган алармен праг за показателя азотен диоксид.

таблица №4

месец

максимална СЧК /мкг/куб.м /

2012 годинамаксимална СЧК /мкг/куб.м /

2011 годинаянуари

107,86

128,65

февруари

144,71

168,70

март

94,63

130,20

април

78,28

90,12

май

68,74

66,84

юни

65,72

69,54

юли

66,62

71,49

август

117,79

90,51

септември

92,66

102,76

октомври

85,31

120,63

ноември

94,54

120,31

декември

139,90

190,06

диаграма №3


4.Въглероден оксид /CO/

Въглеродният оксид e газ без цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха, горящ газ и е силно токсичен. Образува се при изгарянето на различни видове горива при недостиг на кислород. Представлява един от най-широко разпространените атмосферни замърсители. Най-голям източник на СО е автомобилният транспорт – над 65 % от общото емитирано количество за страната.

Въглеродният оксид прониква в организма при вдишване. В кръвта се свързва с хемоглобина и образува карбоксихемоглобин, в резултат на което намалява работоспособността на човека, а може да причини и задушаване. Вредното му въздействие произтича от нарушаване преноса на кислород до тъканите. Образуваният карбоксихемоглобин води до хипоксия в тъканите и смущения в чувствителните на кислородния дефицит органи: сърце, мозък, кръвоносни съдове и формени елементи. Рискът за здравето се оценява на базата на образувания карбоксихемоглобин в организма, което зависи от концентрацията му във въздуха и продължителността на експозицията. Болни от сърдечно-съдови заболявания са чувствителни към високи концентрации на въглероден оксид и е необходимо е да се избягва продължителен престой при високи концентрации.

За град Плевен основен източник на въглероден оксид е транспортът.Норми за качеството на атмосферния въздух:

- максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието - 10 мг/куб.м;

- допустимо отклонение – 60 % от нормата.

Максималнa 8-часова концентрация на CO през настоящата година е измерена през месец декември – 8,14 мг/куб.м, а през 2011 е била регистрирана през месец ноември – 10,34 мг/куб.м. През годината не са регистрирани превишения на 8-часовата норма на показателя въглероден оксид. Средногодишната концентрация на въглероден оксид в атмосферния въздух през 2012 година е 0,75 и е с по-ниски стойности в сравнение с предходната година - 0,99 мг/куб.м. Максималните средночасови концентрации на въглероден оксид в атмосферния въздух по месеци за 2012 и 2011 година са представени в таблица №5 и диаграма №4.


таблица №5

месец

максимална СЧК /мг/куб.м /

2012 годинамаксимална СЧК /мг/куб.м /

2011 годинаянуари

7,70

7,31

февруари

5,08

9,64

март

4,67

4,11

април

3,28

2,87

май

1,91

1,93

юни

1,46

1,82

юли

1,28

1,83

август

1,91

1,91

септември

3,16

2,66

октомври

4,36

5,58

ноември

6,99

10,34

декември

8,14

8,40

диаграма№4


5.Полиароматни въглеводороди /ПАВ/.

Полиароматните /полициклични/ въглеводороди са голяма група органични съединения с две или повече бензолни ядра. Имат малка водоразтворимост, но голяма разтворимост в мазнини. От групата се следи ниво на концентрация на бензен. Бензенът е лека безцветна течност с характерна миризма, слабо разтворим във вода. Използва се предимно като суровина в химическата промишленост. В атмосферата се изхвърля с емисиите от моторните превозни средства и изпарение при работа с петрол (бензиностанции и рафинерии).

Бензенът се абсорбира в организма при вдишване. Много слабо прониква през кожата. Около 30 % се отделят от организма непроменен чрез издишвания въздух. Причинява ускорено сърцебиене, главоболие и оказва влияние върху имунната система.

Продължителна експозиция на токсични нива бензен уврежда костния мозък и води до панцитопения. Ранните прояви на токсичност са анемия, левкопения или тромбоцитопения. При тежки отравяния се развива апластична анемия. Необходимо е да се избягва дълготрайна експозиция при висока концентрация.

Най-добре е проучен канцерогенният ефект на 3-, 4- бензпирена при инхалирането му, чийто съществен източник е и тютюневият дим.

Норми за качеството на атмосферния въздух:


  • средногодишна норма на бензен за опазване на човешкото здраве – 5 мкг/куб.м.

Средногодишната концентрация на бензен в гр. Плевен през 2012 година е 0,4 нг/куб.м, през 2011 година е била 0,3 нг/куб.м, а през 2010 година – 0,6 нг/куб.м.
III.ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА.

По заложените мерки в “План за действие 2011-2014 г.” към “Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества (фини прахови частици под 10 m–ФПЧ10) за територията на гр. Плевен 2011-2014 г.”, приета с Решение №1279 от 28.04.2011 година на Общински съвет – Плевен са извършени следните дейности:

1. Предоставяне информация за състоянието на КАВ и насърчаване на домакинствата за преминаване на отопление с природен газ:

- издадени 56 разрешения за строеж на битови сградни газови инсталации и 10 за обществени и промишлени консуматори.

2. Предприети са действия за информиране на управителните органи на топлофицираните жилищни сгради за опасността от използването на вентилационните системи за отвеждане на димни газове от домакинствата, отопляващи се с горива:

- в Община Плевен и в Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”-Плевен не са постъпвали сигнали и жалби за неправилно използване на вентилационните системи. В тази връзка не са съставяни актове за нерегламентирано използване на вентилационните системи.

3. Изготвен е план-график за реализация на двустепенна система (метене и миене) за текущо и генерално почистване на тротоари, улици, площадни пространства, спирки за обществен транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци на град Плевен.

- на територията на гр. Плевен се извършва постоянен контрол на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата и зимно почистване.

4. Извършва се постоянен контрол на строителни обекти на територията на град Плевен за идентифициране на източниците на прахови емисии и възможностите за изнасяне на прах от обслужващите транспортни средства:

- констатирани са нарушения и са съставени 2 броя констативни протокола.

5. Извършва се постоянен контрол относно недопускане разпиляване и изнасяне на прахообразуващи материали извън строителните площадки:

- сключени общо 5 договора за ползване на “тротоарно право” при извършване на строителни дейности;

- площадките се контролират ежемесечно от служители на общинската администрация – съставени са 2 броя констативни протокола.

7. Увеличаване на уличното озеленяване и площите с компактна дървесна растителност и създаване на нови тревни площи:

- засадени са нови 270 броя широколистни дървета;

- ежедневно се извършва поддържане на новите и вече съществуващи зелени площи, дървесна и храстова растителност на територията на град Плевен.

8. За оптимизиране на транспорта:

- внедрена е „инетлигентна“ система за управление на трафика, която спомага за оптимизиране на движението като отчита трафика в реално време;

- поддържа се положената хоризонтална маркировка на уличната мрежа на град Плевен;

- поддържат се в изправно състояние светлинните индикатори на кръстовищата с цел увеличаване на пропускателната способност и облекчаване на транспортните потоци;

- подписан е договор за финансиране на проект „Интегриран градски транспорт на Плевен“ с цел разширяване о оптимизиране на тролейбусната мрежа.
ІV. ИЗВОДИ

1. Броят превишения на СДН на показателя фини прахови частици е намалял с 33% в сравнение с предходната година.

2. Нивата на концентрация на серен диоксид са по-ниски от нормите за опазване на човешкото здраве и по-ниски в сравнение с 2011 година.

3. Нивата на концентрация на азотен диоксид са по-ниски от нормите за опазване на човешкото здраве и бележат тенденция на понижение.

4. Нивата на концентрация на въглероден оксид са по-ниски от нормите за опазване на човешкото здраве и по-ниски в сравнение с 2011 година.

5. Нивата на концентрация на полиароматни въглеводороди са в пъти по-ниски от нормите за опазване на човешкото здраве.

6. През 2012 г. се отчита намаляване на заболяемостта от болести на дихателната система сред населението на област Плевен спрямо 2011 г.

Анализът на данните показва, че към 31.12.2012 г. качеството на атмосферния въздух в град Плевен е нарушено единствено по основен показател ФПЧ10. Основни фактори за превишенията са използването на твърди горива за отопление и автомобилният транспорт. Община Плевен изпълнява планираните мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, заложени в „План за действие 2011-2014г.“ към „Програма за намаляване на емисиите и достигането на установените норми за вредни вещества (фини прахови частици под 10 m–ФПЧ10) за територията на гр. Плевен.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница