Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017страница1/4
Дата05.09.2016
Размер0.68 Mb.
#8319
  1   2   3   4
Д О К Л А Д

ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ШАБЛЕНСКИ ЕЗЕРЕН КОМПЛЕКС” (КОД BG0000156) В РЕЗУЛТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ЗА ПУП ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО В ПОЗЕМЛЕН имот № 83017.53.45 с площ от 3.500 дка в землището на гр. Шабла (Община Шабла)

 1. Анотация на проекта за ПУП за жилищно строителство

Обхватът на територията, предмет на разработвания ПУП за жилищно строителство включва поземлен имот с площ 3.500 дка в землището на гр. Шабла (Община Шабла), който представлява изоставена земеделска земя с начин на трайно ползване „нива”, ІІІ категория при неполивни условия. През последните три години на терена на земеделската територия не са извършвани никакви селскостопански мероприятия. Прилежащите на площадката територии в местността „Сивриево” също представляват необработваеми и/или обработваеми земеделски земи с начин на трайно ползване „нива” и общинска мера. Площадката отстои на 900 м от път от републиканската пътна мрежа и на 2350 м от най-източната точка на страната – н. Шабла.

Проектът за ПУП предвижда нискоетажно жилищно строителство. Предвиденото ново строителство е съгласно изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и е със следните параметри, допуснати в Предписание за изменение на ТУП и изработване на ПУП № АБ-01-11-922/08.05.2007 г. на кмета на Oбщина Шабла: • плътност на застрояване – до 30 %;

 • интензивност на застрояване – 1,2

 • височина на кота корниз – до 10 м

 • минимална озеленена площ – 50%

Площадката ще бъде водоснабдена от съществуващ главен водопровод чрез допълнително изграждане на сградни водопроводни отклонения. 1. Описание на характеристики на други планове, програми и проекти, съществуващи или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваният проект за ПУП за жилищно строителство в поземлен имот № 83017.53.45 в землището на гр. Шабла (Община Шабла) могат да окажат неблагоприятни въздействия върху защитена зона “Шабленски езерен комплекс”

На възложителя са известни идентичните и/или сходни по устройствени показатели на застрояване разработки на проекти за ПУП-ПЗ за имоти от землището на гр. Шабла, които са съгласувани с РИОСВ – Варна чрез преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, както следва:

Решение № ВН 442-ОС/2008г.: ПУП за поземлен имот № 83017.50.184, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, площ 3,000 дка,  землище гр. Шабла, с цел изграждане на “курортно и ваканционно застрояване”, с възложител: Мария Ставрева Стаменова;

Решение № ВН 438-ОС/2008г.: ПУП за поземлен имот № 83017.50.9, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, площ 5,451 дка, землище гр. Шабла, с цел изграждане на “курортно и ваканционно застрояване”, с възложител: Катерина Александрова Боева;

Решение № ВН 430-ОС/2008г.: ПУП-ПЗ за поземлен имот № 83017.50.24 , землище на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич- земеделска територия с начин на трайно ползване - нива, с площ 5,000 дка, с цел преотреждане за “жилищни нужди”, с възложител: "Маркетинг енд Дистрибюшън" ЕООД;

Решение № ВН 409-ОС/2008г.: ПУП-ПЗ за поземлен имот № 83017.50.21, землище гр. Шабла, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, площ 9,043 дка, с цел “жилищно строителство”, с възложител: “Маркетинг енд Дистрибюшън” ЕООД;

Решение № ВН 393-ОС/2008г.: ПУП-ПЗ за поземлен имот № 83017.50.23, землище гр. Шабла, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, площ 5,000 дка, с цел “жилищно строителство”, с възложител: Антоанета Генчева Павлова;

Решение № ВН 349-ОС/2008г.: ПУП-ПЗ за поземлен имот № 83017.50.186, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, площ 3,000 дка, с цел “курортно и ваканционно застрояване”, гр. Шабла,  с възложител: Мария Ставрева Стаменова;

Решение № ВН 348-ОС/2008г.: ПУП-ПЗ за поземлен имот № 83017.50.187, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, площ 7,904 дка, с цел “курортно и ваканционно застрояване”, гр. Шабла, с възложител: Иван Милушев Панчев;

Решение № ВН 237-ОС/2008г.: ПУП за поземлен имот № 83017.50.185, землище на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с площ 7,903 дка, с цел преотреждане за “курортно и ваканционно застрояване”, с възложител: Красимир Иванов Апостолов;

Решение № ВН 236-ОС/2008г.: ПУП за поземлен имот № 83017.50.183,землище на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с площ 7,903 дка, с цел преотреждане за “курортно и ваканционно застрояване”, с възложител: Ганка Йорданова Марчева, "ММК Трейдинг" ЕООД;

Решение № ВН 235-ОС/2008г.: ПУП за поземлен имот № 83017.50.10, местност “Тузлата”, землище на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с площ 5,451 дка, с цел преотреждане за “курортно и ваканционно застрояване” с възложител: Стефан Генчев Павлов;

Решение № ВН 234-ОС/2008г.: ПУП за поземлен имот № 83017.50.188, землище на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с площ 3,000 дка, с цел преотреждане за “курортно и ваканционно застрояване”, с възложител: Мария Ставрева Стаменова.
На възложителя е известен съгласуваният с Решение № ВН 53 - ДОС/2008 г. на Директора на РИОСВ-Варна ПУП-ПРЗ за преотреждане за „курортно и ваканционно застрояване” на поземлен имот № 83017.51.88, земеделска територия с начин на трайно ползване – нивa, трета категория, с обща площ 4,999 дка с възложител: Николай Ненчев, гр. София при плътност на застрояване до 30%, височина кота корниз – до 10 м; Кинт до 0,8; зелени площи – минимум 50%.
Известни са и три разработки на проекти за ПУП за имоти в землището на гр. Шабла, които с Решение на Директора на РИОСВ – Варна подлежат на оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Шабленски езерен комплекс”, както следва:

Решение № ВН 78-ПР-ОС/2008г.: ПУП за поземлен имот № 83017.55.94, землище на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с площ 3.500 дка, с цел преотреждане за “жилищно строителство”, с възложител: „Меридарди” ЕООД;

Решение № ВН 77-ПР-ОС/2008г.: ПУП за поземлен имот № 83017.55.93, землище на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с площ 13.495 дка, с цел преотреждане за “жилищно строителство”, с възложител: „Анд България” ЕООД;

Решение № ВН 72-ПР-ОС/2008г.: ПУП за поземлен имот № 83017.53.46, землище на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с площ 4,173 дка, с цел преотреждане за “жилищно строителство”, с възложител: Магдалена Юлиянова Христова.
Реализацията на проекта за ПУП за жилищно строителство в поземлен имот № 83017.53.45 в землището на гр. Шабла (Община Шабла) не може да окаже значително неблагоприятно кумулативно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Шабленски езерен комплекс” в съчетание с горепосочените ПУП-ПЗ.


 1. Описание на елементите на ПУП за жилищно строителство в поземлен имот № 83017.53.45 в землището на гр. Шабла (Община Шабла), които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху защитена зона “Шабленски езерен комплекс”

Имотът, за който е разработен проект за ПУП за жилищно строителство, попада изцяло в обхвата на защитена зона “Шабленски езерен комплекс”, определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. С Решение № 802/04.12.2007 на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ бр. 107/18.12.2007), защитена зона „Шабленски езерен комплекс” е включена в Списъка на защитените зони за опазване на дивите птици с обща териториална площ от 25 308.80 дка, от които 15 018.57 дка са с клас земно покритие “eкстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)”, част от които е и поземлен имот № 83017.53.45 с площ 3.500 дка или едва 0,014 % от териториалната площ на защитената зона. Имотът отстои на повече от 1500 м от Шабленското езеро и на повече от 300 м от Шабленската тузла, а на територията му не се срещат местообитания на видове с висока консервационна значимост, тъй като световно застрашените зимуващи и мигриращи видове птици не го използват за хранене и почивка. При реализацията на проекта за ПУП се очаква незначителен прогонващ ефект върху популациите на местни видове птици.

Обобщени вероятни отрицателни въздействия, произтичащи от реализацията на ПУП за жилищно строителство в поземлен имот № 83017.53.45 в землището на гр. Шабла и описаните в т. 2 съседни имоти върху видовете от предмета и целите на опазване на защитена зона „Шабленски езерен комплекс”:


Вид отрицателно въздействие

Обхват на въздействието

Степен на отрицателно въздействие

Трайност

Възможни комбинирани въздействия

Възможни кумулативни въздействия

Пряко унищожаване или увреждане на местообитания

В зоната

Незначително

КраткотрайноНе се очакват

Не се очакват

Смъртност на индивиди

Не се очаква

Трайно прогонване на животни заради засилено човешко присъствие

Трайни прегради за периодични, сезонни или многогодишни миграции на животни

Шумово замърсяване

Незначително

КраткотрайноСветлинно замърсяване

Не се очаква

Атмосферно замърсяване

Повишена опасност от пожари

Опасност от инцидентни замърсявания

Нахлуване на чужди видове в природните местообитания

Увреждане възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на защитената зонаВръзка между елементите на проект за ПУП за жилищно строителство в поземлен имот № 83017.53.45 в землището на гр. Шабла и описаните в т. 2 имоти, и възникващите от тях отрицателни въздействия с потенциално отражение върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Шабленски езерен комплекс”, и преценка на възможността тези въздействия да бъдат оценени на този етап на планиране и необходимостта от условия за изпълнение в следващите етапи на планиране:

Елемент на проекта за ПУП

Потенциални отрицателни въздействия

Етап на планиране и оценка на въздейстивята

Жилищно строителство и експлоатация на жилищните сгради

 • шумово замърсяване (безпокойство и временно прогонване на птици)

 • пряко унищожаване или увреждане на местообитания

Оценка на въздействията на този етап от планиране, условия за изпълнение на следващият етап от планиране

Строителство и експлоатация на съпътстващата инфраструктура (трафопост, водопровод, локално пречиствателно съоръжение) 1. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при разработване на проекта за ПУП за жилищно строителствоХарактеристика на защитена зона “Шабленски езерен комплекс”

Комплексът включва Шабленското езеро и Шабленската тузла, разположени върху сарматски варовици в Североизточна България, на 5 км североизточно от град Шабла. С името Шабленско езеро се обединяват две близкостоящи крайбрежни лиманни езера - Шабленско и Езерецко, свързани помежду си с изкуствено прокопан канал. На изток езерото е отделено от морето с 30-50 м пясъчна ивица. Езерото е в границите на правителствената резиденция.

Шабленската тузла е полусолена лагуна, разположена на 1,5 км югоизточно от езерото и отделена от морето с високи дюни. Бреговете на езерото са обрасли с обширни масиви главно от тръстика /Phragmites australis/ с участие на теснолистен /Typha angustifolia/ и широколистен папур /Typha latifolia/, брегова острица /Carex riparia/ и др. Тръстиковите масиви представляват основното местообитание в комплекса. Значителни по размери са и откритите водни площи. Захранването на езерото става изключително от подземни води.

В района на сградите на правителствената резиденция има изкуствени насаждения от парков тип - миризлива върба /Eleagnus angustifolia/, люляк /Syringa vulgaris/, птиче грозде /Ligustrum vulgare/, смрадлика /Cotinus coggygria/, обикновен глог /Crataegus monogyna/. Северно от Шабленското езеро се намират неголеми изкуствени насаждения от бяла акация /Robinia pseudoacacia/ и американски ясен /Fraxinus americana/, а от юг - тополови култури. В Шабленската тузла преобладава откритата водна площ, като водолюбивата растителност заема сравнително тясна ивица покрай брега. Важно местообитание са и обраслите с псамофитна растителност дюни и пясъчен плаж.

На територията на Шабленския езерен комплекс са установени 260 вида, от които 70 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 111 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 13 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 26 вида, в SPEC3 - 72 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 90 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 86 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕСЕС.

Комплексът има стратегическо значение за световно застрашената червеногуша гъска /Branta ruficollis/ през зимата, като заедно с Дуранкулашкото езеро приемат почти цялата й световна популация. През този сезон тук се наблюдават също големи концентрации на голямата белочела гъска /Anser albifrons/ и единични екземпляри световно застрашената малка белочела гъска /A. erythropus/. Този факт определя мястото като едно от най-важните зимовища на тези видове гъски в света. Езерото е едно от местата в страната със значителни струпвания на поен лебед /Cygnus cygnus/ и зеленоглава патица /Anas platyrhynchos/ през зимата. Езерният комплекс е важна миграционна станция за щъркелоподобните /Ciconiiformes/, гъскоподобните /Anseriformes/ и дъждосвирцоподобните /Charadriiformes/ птици. През есенно-зимния сезон тук се наблюдават редица световно застрашени видове, като къдроглавия пеликан /Pelecanus crispus/, малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/, малката белочела гъска, белооката /A. nyroca/, тръноопашатата /Oxyura leucocephala/ потапница и големия креслив орел /Aquila clanga/. Малкият корморан образува значителни струпвания както по време на миграция, така и през зимата. В комплекса гнездят два световно застрашени вида - белооката потапница /Aythya nyroca/ и ливадният дърдавец /Crex crex/. В значителни количества се размножават редица други редки и застрашени от изчезване птици, като морският дъждосвирец /Charadrius alexandrinus/ и черночелата сврачка /Lanius minor/. Езерото е едно от най-важните места в страната за опазването на гнездящите тук морски дъждосвирец, кафявокрил огърличник /Glareola pratincola/, кокилобегач /Himantopus himantopus/, белочела рибарка /Sterna albifrons/ и вечерна ветрушка /Falco vespertinus/.Цели на опазване:

 • Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу застрашени видове птици съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

 • Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу мигриращи видове птици съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

 • Подобряване условията за пренощуване, хранене, почивка и стациониране по време на миграция и зимуване на струпващи се водолюбиви птици, описани по-долу, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

 • Осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

 • Осигуряване на безопасни въздушни коридори за безпрепятствено предвижване на водолюбивите птици в Крайморска Добруджа по време на ежедневните им прелети за търсене на храна и места за почивка;

 • Подобряване на местообитанията и условията за гнездене на вечерната ветрушка (Falco vespertinus) за възстановяване на популацията ú в района;

 • Трайно запазване на разнообразието и качеството на местообитанията;

 • Възстановяване и запазване на естествения баланс във водните екосистеми на влажната зона;

 • Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване;

 • Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете от предмета на опазване.

Предмет на опазване:

ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC

КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на български) Попул. Размн. Зимув. Пр. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

A533 Oenanthe pleschanka 1-2p P C A B C

Черногърбо каменарче

A379 Emberiza hortulana 1-5p C B C C

Градинска овесарка

A097 Falco vespertinus 5-16p P B B C A

Вечерна ветрушка

A307 Sylvia nisoria 4-6p C A C C

Ястребогушо коприварче

A191 Sterna sandvicensis 2-96i B A C B

Гривеста рибарка

A098 Falco columbarius 0-1i D

Малък сокол

A002 Gavia arctica 1-27i 3-18i A A C A

Черногуш гмуркач

A190 Sterna caspia 1-7i A A C A

Каспийска рибарка

A464 Puffinus yelkouan 1-27i 3-18i C A B A

Обикновен буревестник

A242 Melanocorypha calandra 30-60p 0-1i 1-8i C A C B

Дебелоклюна чучулига

A429 Dendrocopos syriacus 4-10p C A C C

Сирийски пъстър кълвач

A238 Dendrocopos medius 1-3i D

Среден пъстър кълвач

A094 Pandion haliaetus P D

Oрел рибар

A511 Falco cherrug P D

Ловен сокол

A120 Porzana parva 0-1i C A C B

Средна пъструшка

A119 Porzana porzana 0-1i C A C B

Голяма пъструшка

A339 Lanius minor 16-24p P C A C C

Черночела сврачка

A255 Anthus campestris 5-8p P D

Полска бъбрица

A007 Podiceps auritus 1-5i B A C B

Ушат гмурец

A338 Lanius collurio 16-24p P D

Червеногърба сврачка

A121 Porzana pusilla P C A C C

Малка пъструшка

A089 Aquila pomarina P D

Малък креслив орел

A231 Coracias garrulus 1-3p P C A C C

Синявица


A018 Phalacrocorax aristotelis 5-75i 3-317i A A C A

Качулат корморан

A393 Phalacrocorax pygmeus 0-4i 286i 5-392i B A C A

Mалък корморан

A090 Aquila clanga 1-2i 0-1i B A C A

Голям креслив орел

A073 Milvus migrans P D

Черна каня

A019 Pelecanus onocrotalus 0-12i 1-8i D

Розов пеликан

A170 Phalaropus lobatus 2-13i A A C A

Тънкоклюн листоног

A133 Burhinus oedicnemus 2-4p 0-3i C A C B

Турилик


A138 Charadrius alexandrinus 10-14p 1-6i B A C A

Морски дъждосвирец

A031 Ciconia ciconia 2-3p 6500i C A C B

Бял щъркел

A032 Plegadis falcinellus 7-108i A A C A

Блестящ ибис

A034 Platalea leucorodia 1-5i C A C C

Бяла лопатарка

A037 Cygnus columbianus bewickii 0-2i 1-5i B A C B

Тундров лебед

A135 Glareola pratincola 4-10p 0-1i B A C A

Кафявокрил огърличник

A081 Circus aeruginosus 1-3p 2-16i P C A C C

Тръстиков блатар

A080 Circaetus gallicus P D

Орел змияр

A038 Cygnus cygnus 3-261i 5-109i A A C A

Поен лебед

A196 Chlidonias hybridus 1-5i C A C C

Белобуза рибарка

A167 Xenus cineres 0-1i A A B A

Жълтокрак брегобегач

A060 Aythya nyroca 1-4p 3-88i B A C A

Белоока потапница

A189 Gelochelidon nilotica 0-3i B A B B

Дебелоклюна рибарка

A193 Sterna hirundo 2-8p 7-50i C A C C

Речна рибарка

A180 Larus genei 0-18i 0-3i C A C C

Дългоклюна чайка

A177 Larus minutus 1-25i28-4900iA A C A

Малка чайка

A176 Larus melanocephalus 2-2200iA A C A

Малка черноглава чайка

A195 Sterna albifrons 6-8p 0-3i B A C A

Белочела рибарка

A397 Tadorna ferruginea 1-27i 1-53i A A C A

Ръждив aнгъч

A075 Haliaeetus albicilla 0-1i C B C C

Белоопашат морски орел

A396 Branta ruficollis 2237- 7- A A C A

Червеногуша гъска 55845i 9080i

A068 Mergus albellus 2-41i 2-26i B A C B

Малък нирец

A042 Anser erythropus 15-50i 0-1i A A C A

Mалка белочела гъска

A071 Oxyura leucocephala 1-4i 0-10i C A C B

Тръноопашата патица

A072 Pernis apivorus P D

Осояд


A197 Chlidonias niger 1-140i C A C C

Черна рибарка

A001 Gavia stellata 0-2i A A B A

Червеногуш гмуркач

A229 Alcedo atthis 1-2p 0-1i 0-10i D

Земеродно рибарче

A026 Egretta garzetta 0-26i 0-3i 2-45i C A C C

Малка бяла чапла

A402 Accipiter brevipes P D

Късопръст ястреб

A403 Buteo rufinus 1-2i 0-1i D

Белоопашат мишелов

A023 Nycticorax nycticorax 1-21i C A C C

Нощна чапла

A022 Ixobrychus minutus 10-15p 1-2i 1-4i C A C B

Mалък воден бик

A122 Crex crex 0-2p P D

Ливаден дърдавец

A132 Recurvirostra avosetta 2-7p 2-11i C A C A

Саблеклюн

A021 Botaurus stellaris 0-2p 2-4i 1-2i C A C C

Голям воден бик

A127 Grus grus 2-33i B A C B

Сив жерав

A024 Ardeola ralloides 0-2i 1-27i C A C C

Гривеста чапла

A029 Ardea purpurea 1-3p 1-23i C A C C

Ръждива чапла

A027 Egretta alba 1-40i 1-23i B A C A

Голяма бяла чапла

A131 Himantopus himantopus 5-9p 1-10i B A C A

Кокилобегач

A030 Ciconia nigra 0-4i D

Черен щъркел

A084 Circus pygargus P D

Ливаден блатар

A083 Circus macrourus P D

Степен блатар

A082 Circus cyaneus 1-25i 6-40i A A C B

Полски блатар

A166 Tringa glareola 5-46i B A C B

Малък горски водобегач

A224 Caprimulgus europaeus P D

Козодой


A020 Pelecanus crispus 4i D

Къдроглав пеликан

A154 Gallinago media 0-1i C A C B

Голяма бекасина

A151 Philomachus pugnax 18-2500i A A C A

Бойник


A140 Pluvialis apricaria 1-8i C A C B

Златистопер дъждосвирецРедовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в

Приложение I на Директива 79/409/EEC

КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на български) Попул. Размн. Зимув. Пр. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

A006 Podiceps grisegena 0-5i 0-5i C C B

Червеногуш гмурец

A017 Phalacrocorax carbo 3-617i 4-392i B A C A

Голям корморан

A182 Larus canus 54- 10-60i A A C A

Чайка буревестница 3000i

A184 Larus argentatus 0-2i C A C B

Сребриста чайка

A008 Podiceps nigricollis 3-146i 4-162i B A C B

Черноврат гмурец

A028 Ardea cinerea 1-29i 1-4i B A C B

Сива чапла

A004 Tachybaptus ruficollis 2-17i 1-58i B A C B

Малък гмурец

A198 Chlidonias leucopterus 1-8i C A C C

Белокрила рибарка

A179 Larus ridibundus 0-8i 1-176i 10- B A C B

Речна чайка 330i

A459 Larus cachinnans 0-2i 42-273i 68- B A C A

Жълтокрака чайка 3000i

A036 Cygnus olor 0-17i 9-337i 4-168i A A C A

Ням лебед

A183 Larus fuscus 0-1i 1-2i A A C A

Малка черногърба чайка

A069 Mergus serrator 4-152i 5-44i A A C A

Среден нирец

A055 Anas querquedula 0-1p 3-14i 10- A A C A

Лятно бърне 375i

A150 Limicola falcinellus 1-8i A A C C

Плоскоклюн блатобегач

A056 Anas clypeata 0-1i 6-42i 3-565i A A C A

Клопач


A058 Netta rufina 4-32i 2-30i A A C A

Червеноклюна потапница

A059 Aythya ferina 36- 5- A A C A

Кафявоглава потапница 3520i 3100i

A061 Aythya fuligula 16-735i 4- B A C B

Качулата потапница 1108i

A062 Aythya marila 2-26i 1-22i A A C A

Планинска потапница

A063 Somateria mollissima 1-48i A A B C

Обикновена гага

A064 Clangula hyemalis 3-6i A A C C

Ледена потапница

A160 Numenius arquata 1-6i 1-4i C A C A

Голям свирец

A125 Fulica atra 5-15p 95- 25- B A C B

Лиска 4250i 1000i

A067 Bucephala clangula 2-18i 2i B A C C

Звънарка


A054 Anas acuta 3-19i 9-355i A A C A

Шилоопашата патица

A070 Mergus merganser 0-14i A A C A

Голям нирец

A149 Calidris alpina 1-22i 10- C A C C

Тъмногръд брегобегач 160i

A136 Charadrius dubius 6-10p 1-6i C A C C

Речен дъждосвирец

A137 Charadrius hiaticula 8-17i C A C C

Пясъчен дъждосвирец

A141 Pluvialis squatarola 0-1i 1-3i 1-4i B A C B

Сребриста булка

A142 Vanellus vanellus 5-8p D

Обикновена калугерица

A147 Calidris ferruginea 0-1i 4-55i C A C A

Кривоклюн брегобегач

A005 Podiceps cristatus 7-105i 3-184i B B C B

Голям гмурец

A143 Calidris canutus 0-1i A A B C

Голям брегобегач

A144 Calidris alba 1-9i 3-68i A A C C

Трипръст брегобегач

A145 Calidris minuta 0-10i 9-120i C A C A

Малък брегобегач

A066 Melanitta fusca 0-5i A A C A

Кадифена потапница

A099 Falco subbuteo 1-3p P D

Орко


A039 Anser fabalis 1-6i B A C A

Посевна гъска

A041 Anser albifrons 10000- 70- A A C A

Голяма белочела гъска 193872i 64305i

A168 Actitis hypoleucos 1-5i C A C A

Късокрил кюкавец

A130 Haematopus ostralegus 1-14i B A B B

Стридояд


A043 Anser anser 3-3237i1-28i A A C A

Сива гъска

A158 Numenius phaeopus 1-2i C A C C

Малък свирец

A123 Gallinula chloropus 30-35p 1-2i 4-377i B A C A

Зеленоножка

A048 Tadorna tadorna 0-23i 1-20i 3-140i B A C B

Бял ангъч

A118 Rallus aquaticus 10-15p 2-7i 1-4i C A C C

Крещалец


A050 Anas penelope 3-550i 6-149i A A C A

Фиш


A051 Anas strepera 0-1p 8-15i 5-162i A A C A

Сива патица

A152 Lymnocryptes minimus 1-2i C A C A

Малка бекасина

A053 Anas platyrhynchos 2-5p 80- 30- A A C A

Зеленоглава патица 62210i 1014i

A153 Gallinago gallinago 3-7i 1-40i A A C A

Средна бекасина

A096 Falco tinnunculus 3-5p 1-3i P D

Черношипа ветрушка

A087 Buteo buteo 2-17i P D

Обикновен мишелов

A086 Accipiter nisus 1-6i P D

Малък ястреб

A165 Tringa ochropus 0-1i 1-4i C A C B

Голям горски водобегач

A164 Tringa nebularia 1-4i C A C C

Голям зеленоног водобегач

A163 Tringa stagnatilis 2-6i C A C C

Малък зеленоног водобегач

A162 Tringa totanus 1-2i 4-15i C A C C

Малък червеноног водобегач

A161 Tringa erythropus 4-30i C A C C

Голям червеноног водобегач

A156 Limosa limosa 0-57i 5-79i B A C A

Черноопашат крайбрежан бекас

A169 Arenaria interpres 0-1i C A C A

Камъкообръщач

A052 Anas crecca 4-408i 8-105i B A C A

Зимно бърнеЛегенда към описанието на всички видове птици, отнасящи се до чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC в предмета на опазване на защитена зона „Шабленски езерен комплекс”:

КОД – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете.

Латинско име – наименование на видовете съгласно Приложение ІI към Директива 92/43/EEC и Директива 79/409/EEC.

Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и други източници.

Местна попул. – популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта целогодишно.

Миграц. попул. – миграционна популация от:

Размн. – размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките.

Зимув. – зимуващи видове, зползват обекта през зимата.

Пр. – преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на

перата извън местата за размножаване.

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична (P).

Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя е посочена в четвърта категория – D) незначителна популация.

Опазв. – степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е използвана “най-добра експертна преценка”: A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации).

Изол. – степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение.

Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана е “най-добра експертна преценка”, съгласно следната класификационна система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност. 1. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на ПУП върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Шабленски езерен комплекс”

а) Описание и анализ на въздействието на ПУП за жилищно строителство върху видовете птици от предмета на опазване в защитената зона

Защитена зона “Шабленски езерен комплекс” е с обща териториална площ от 25 308.80 дка, от които 15 018.57 дка са с клас земно покритие “eкстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)”, част от които е и поземлен имот № 83017.53.45 с площ 3.500 дка или едва 0,014 % от териториалната площ на защитената зона. При реализацията на ПУП за жилищно строителство в поземлен имот № 83017.53.45 в землището на гр. Шабла (Община Шабла), ведно с изграждането на съпътстващата инфраструктура, не се очаква да бъдат засегнати местообитания на птици, които са включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС, както и редовно срещащи се мигриращи видове извън това приложение, в т.ч. приоритетни за опазване по Натура 2000. На територията на имот № 83017.53.45 има условия за укриване на врабчоподобни птици, но не съществуват условия за изхранване и почивка на гъскоподобни, пеликаноподобни, соколоподобни и щъркелоподобни птици предвид близостта на град Шабла и второкласен път от републиканската пътна мрежа. Площадката не е привлекателно място за кацане за почивка на големи ята от птици по време на миграция и/или зимуване, тъй като в отстоящото на повече от повече от 1500 м Шабленско езеро са налични по-подходящи за целта биотопи: тръстикови масиви, открити водни площи и разливи, а извън обхвата на защитената местност „Шабленско езеро” птиците използват често и обширните обработваеми земи, попадащи също в обхвата на защитената зона “Шабленски езерен комплекс”.

От авифауната в района на имот № 83017.53.45, за който е разработен ПУП, преобладават главно синантропни и вагрантни видове като домашно врабче (Passer domesticus), полско врабче (Passer montanus), чавка (Corvus monedula), домашен гълъб (Columba livia f.domestica), гургулица (Streptopelia turtur), сврака (Pica pica), полска врана (Corvus frugilegus), сива врана (Corvus corone cornix), селска лястовица (Hirundo rustica) и др. От степните видове изключително рядко се срещат дебелоклюната чучулига (Melanocorypha calandra), пъдпъдъкът (Coturnix coturnix), яребицата (Perdix perdix), жълтата стърчиопашка (Motacilla flava), качулатата чучулига (Galerida cristata) и полската чучулига (Alauda arvensis). Тези степни видове са характерни за цялото северобългарско черноморско крайбрежие и са в предмета и целите на опазване и на други защитени зони (напр. ЗЗ «Батова», «Дуранкулашко езеро», «Калиакра»). Предвид характера на ПУП за нискоетажно жилищно строителство до 10 м, както и наличието на идентични биотопи в прилежащите територии от обхвата на защитена зона „Шабленски езерен комплекс”, се предполага отсъствието на отрицателен ефект върху популациите на тези гнездещи и/или местни видове птици.

Основните зимуващи видове, които предпочитат района на обработваемите земеделски земи около Шабленското езеро за изхранване са голямата белочела гъска (Anser albifrons) и червеногушата гъска (Branta ruficollis), а немият и пойният лебед (Cygnus olor, C. cygnus) рядко посещават засетите площи. Тъй като територията на имота – предмет на разработения ПУП представлява изоставена земеделска земя, където не се извършват никакви селскостопански мероприятия, а предпочитаните места за хранене на двата вида гъски са засетите с есенни житни култури земи, при реализацията на плана не съществува вероятност за загуба на местообитания (места за хранене и почивка) на зимуващите видове птици от предмета на опазване на ЗЗ”Шабленски езерен комплекс” през различните стадии от тяхното развитие.

През есенно-зимния период в угарите на землището на гр. Шабла изключително рядко кацат ята от златистопер дъждосвирец (Pluvialis apricaria), а сравнително рядко ловуват полския и тръстиковия блатар (Circus cyaneus, C. аeruginosus). Размера и плътността на популациите на зимуващите и мигриращите видове на територията на имот № 83017.53.45, в сравнение с размера и плътността на популацията на същите видове в защитена зона „Шабленски езерен комплекс”, Република България и Европа са незначителни, местообитанията им в имот № 83017.53.45 са с ниска степен на представеност и нямат съществено значение за съхранението на видовете с природозащитен статус, които са в предмета и целите на опазване на ЗЗ „Шабленски езерен комплекс”.

При изготвянето на доклада, освен литературни данни за миграцията и зимуването на птиците, които са в предмета на опазване на ЗЗ „Шабленски езерен комплекс”,са използвани и данните от трикратно проведените детайлни теренни проучвания на територията на имот № 83017.53.45 и прилежащите му имоти по отношение предмета на опазване на ЗЗ ”Шабленски езерен комплекс”, както следва: 1. Първо посещение на 12 април 2008 за определяне на най-подходящия трансект и описание на имотите с отчитане на местообитания на птици.

 2. Второ посещение (първо отчитане) на 25-26 април 2008 с обхождане на определеният трансект и записване на всички наблюдавани или чути птици.

 3. Трето посещение (второ отчитане) на 24-26 май 2008 с обхождане на определеният трансект и записване на всички наблюдавани или чути птици.

На територията на имота бяха установени следните видове (гнездещите са отбелязани със знак “Р”):

 1. Бял щъркел(Ciconia ciconia (L.)) – при търсене на храна

 2. Обикновен мишелов(Bu­teo buteo (L.)) – Р

 3. Северен мишелов(Buteo la­go­pus (Pon­to­­­ppidan)) – през есенно-зимния период

 4. Го­­­лям ястреб(Accipiter gentilis (L))

 5. Малък ястреб(Accipiter nisus (L.))

 6. Тръ­стиков блатар(Cir­cus aeru­gi­nosus (L.)) – рядък

 7. Ливаден блатар(Circus pygargus (L.)) – през есенно-зимния период

 8. Полски блатар(Circus cyaneus (L.)) – през есенно-зимния период

 9. Сте­пен блатар(Circus macrourus (Gmelin)) – през есенно-зимния период

 10. Со­кол-орко(Falco su­b­bu­teo L.)

 11. Черношипа ветрушка(Falco tinnunculus L.) – Р

 12. Полудив гълъб(Columba livia f. domestica (Gmelin))

 13. Гургулица(Streptopelia turtur (L.)) – Р

 14. Обикновена кукувица(Cuculus canorus L.) – Р

 15. Горска ушата сoва(Asio otus (L.)) – Р

 16. Блатна сова(Asio flammeus (Pontoppidan)) – през есенно-зимния период

 17. Синявица(Coracias garrulus L.) – по време на сезонните миграции

 18. Зелен къл­вач(Pi­cus vi­ri­dis L.) – Р

 19. Сирийски пъстър кълвач(De­n­­d­ro­­copos sy­­­­­­­ri­a­­­­cus (Ehr.)) – Р

 20. Полска чучулига(Alauda arvensis L.) – Р

 21. Качулата чучулига(Galerida cristata (L.)) – Р

 22. Полска бъбрица(Anthus campestris (L.)) – Р

 23. Черноглава стърчиопашка(Motacilla flava feldeggi Michaheles) – Р

 24. Южен сла­вей(Luscinia megarhynchos C. L. Brehm) – Р

 25. Чер­ве­ног­ръд­ка(чер­ве­но­шийка) (Erithacus rubecula (L.)) през есенно-зимния период

 26. Кос(че­рен дрозд)(Turdus merula L.) – Р

 27. По­ен дрозд(Turdus philomelos C. L. Brehm)

 28. Чер­ног­ла­во коп­ри­вар­че(Sylvia atricapilla (L.)) – Р

 29. Oби­к­­­новено бело­гу­шо коприварче(Si­l­via communis La­tham) – Р

 30. Малко белогушо коприварче(Sylvia curruca (L.))

 31. Градинско коприварче(Sylvia borin (Boddaert)) – по време на сезонните миграции

 32. Елов певец(Phylloscopus collybita (Vieillot)) – по време на сезонните миграции

 33. Гор­с­ки (бу­ков)пе­вец(Phylloscopus sibilatrux (Bechstein)) – по време на сезонните миграции

 34. Бре­зов пе­вец(Phylloscopus trochilus (L.)) – по време на сезонните миграции

 35. Сива мухоловка(Muscicapa striata (Pallas)) – по време на сезонните миграции

 36. Бе­лов­ра­та му­хо­лов­ка(Ficedula albicollis Temminck)

 37. Жа­лоб­на му­хо­лов­ка(Ficedula hypoleuca (Pallas)) – по време на сезонните миграции

 38. Червеногуша(малка) мухоловка(Ficedula parva (Bechstein)) – по време на сезонните миграции

 39. Сива сврачка(Lanius excubitor L.) – през есенно-зимния период

 40. Черночела сврачка(Lanius minor Gmelin) – рядка

 41. Червеногърба сврачка(Lanius collurio L.) – Р

 42. Го­лям си­ни­гер(Parus major L.) – Р

 43. Син си­ни­гер(Parus caeruleus L.) – Р

 44. Дъл­го­опа­шат си­ни­гер(Aegithalus caudatus (L.)) – рядък– Р

 45. Гор­с­ка зи­дар­ка(Sitta europaea L.) – Р

 46. Сойка(Garrulus glandarius (L.)) – Р

 47. Свра­ка(Pica pica (L.)) – Р

 48. Чав­ка(гар­га)(Corvus monedula L.)

 49. По­сев­на вра­на(Corvus frugilegus L.)

 50. Си­ва вра­на(Corvus corone cornix L.) – Р

 51. Авлига(Oriolus oriolus (L.)) – Р

 52. Обикновен скорец(Sturnus vulgaris L.) – Р

 53. Обик­но­ве­на чин­ка(Fringilla coelebs L.) – Р

 54. Пла­нин­с­ка чин­ка(Fringilla montifringilla L.) – през есенно-зимния период

 55. Зеленика(Carduelis chloris (L.)) – Р

 56. Кадънка(Щиглец)(Carduelis carduelis (L.)) – Р

 57. Ел­шо­ва ска­тия(Carduelis spinus (L.)) – през есенно-зимния период

 58. Сива(полска) овесарка(Emberiza calandra L.) – Р

 59. Жълта овесарка(Emberiza citrinella L.) – през есенно-зимния период

 60. Гра­динс­ка ове­са­р­ка(Emberiza hor­tu­lana L.) – Р

Видовете, попадащи в Приложение No 2 (на застрашените от изчезване растителни и животински видове, опазването на които е приоритетно) на Закона за биологичното разнообразие(ДВ, бр. 77, Раздел II – Защитени зони, Чл. 6, т. 4 (2) и (3)) са:
 1. Каталог: docs -> reports
  reports -> О т ч е т за дейността на национален център по наркомании
  reports -> Решение № ва-26-ео/2007 на Директора на риосв варна от 11. 03. 08 год за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка
  reports -> Анотация на проекта за пуп-прз за жилищно строителство
  reports -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
  reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023035 в землището на с. Свети никола, община каварна
  reports -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
  reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023037 в землището на с. Свети никола, община каварна
  reports -> Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023040 в землището на с. Свети никола, община каварна


  Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница