Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони „калиакра” (код bg0002051) и „КОМПЛЕКС калиакра”страница1/3
Дата31.03.2018
Размер0.57 Mb.
#64056
  1   2   3
Д О К Л А Д
ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ „КАЛИАКРА” (КОД BG0002051) И „КОМПЛЕКС КАЛИАКРА” (КОД BG0000573) В РЕЗУЛТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЗ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО В ИМОТ № 023047 С ПЛОЩ 19.662 дка В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СВЕТИ НИКОЛА, ОБЩИНА КАВАРНА 1. Анотация на проекта за ПУП-ПЗ за жилищно строителство

Разработваният проект за ПУП-ПЗ за жилищно строителство обхваща територията на имот с начин на трайно ползване „нива” с площ 19.662 дка в землището на с. Свети Никола (Община Каварна), която представлява необработваема земеделска земя ІІІ категория при неполивни условия. Прилежащите на имота територии също са необработваеми и/или обработваеми земеделски земи с начин на трайно ползване „нива”. Географските координати на територията, обхваната от оценяваният проект за ПУП-ПЗ са N 43º26´, E 28º30´.

Проектът за ПУП-ПЗ предвижда жилищно строителство с височина до 10 м. Предвиденото строителство е съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и е със следните параметри:


 • плътност на застрояване – 30 %;

 • интензивност на застрояване – кинт макс. – 1,5

 • озеленена площ – 70%
 1. Описание на характеристики на други планове, програми и проекти, съществуващи или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания проект могат да окажат значителни неблагоприятни кумулативни въздействия върху предмета и целите на опазване на защитени зони “Калиакра” и “Комплекс Калиакра”

На възложителя са известни сходните по мащаб разработки на проекти за ПУП-ПЗ за жилищно строителство в съседните имоти с № 023039, 023040, 023041, 023046, 023048, 023056 и 023057, но те не могат да окажат значително неблагоприятно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони “Калиакра” и „Комплекс Калиакра” в съчетание с оценявания проект за ПУП-ПЗ за жилищно строителство в поземлен имот № 023047 в землището на с. Свети Никола (Община Каварна).
 1. Описание на елементите на проекта за ПУП-ПЗ за жилищно строителство в поземлен имот с номер 023047 в землището на с. Свети Никола (Община Каварна), които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху защитени зони “Калиакра” и „Комплекс Калиакра” или техните елементи

Територията на имот № 023047, за която се разработва ПУП-ПЗ за жилищно строителство попада в обхвата на защитена зона Калиакра” (определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици) и отстои на повече от 700 м от обхвата на защитена зона „Комплекс Калиакра” (определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора), за които в МОСВ е внесена документация по чл. 8 (1) от Закона за биологичното разнообразие.

С Решение № 802/04.12.2007 на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ бр. 107/18.12.2007), защитена зона „Калиакра” е включена в Списъка на защитените зони за опазване на дивите птици с площ от 108 782.378 дка, 40% от която е с клас земно покритие “eкстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)”(или ~ 43 512.95 дка), включващ и територията на имот с № 023047 с площ 19.662 дка в землището на с. Свети Никола (Община Каварна), представляваща едва 0,018% от площта на цялата защитена зона.

С Решение № 802/04.12.2007 на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ бр. 107/18.12.2007), защитена зона „Комплекс Калиакра” е включена в Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с обща териториална площ от 45 676.09 дка, 8.29% от които представляват земи с начин на трайно ползване „нива” (или 3 788.42 дка). Територията на поземлен имот № 023047 с площ 19.662 дка отстои на повече от 700 м от сухи тревисти съобщества, представляващи 4% (или ~ 17 651.30 дка) от площта на цялата защитена зона (441 282.60 дка).


Обобщени вероятни отрицателни въздействия, произтичащи от реализацията на ПУП-ПЗ за жилищно строителство върху типовете природни местообитания и видовете–предмет на опазване на защитени зони „Комплекс Калиакра” и „Калиакра”:

Вид отрицателно въздействие

Обхват на въздействието

Степен на отрицателно въздействие

Трайност

Възможни комбинирани въздействия

Възможни кумулативни въздействия

Пряко унищожаване на местообитания

Във и извън зоните

Не се очаква

Не се очакват

Не се очакват

Смъртност на индивиди

Във и извън зоните

Не се очаква

Не се очакват

Не се очакват

Трайно прогонване на животни заради засилено човешко присъствие

Във и извън зоните

Не се очаква

Не се очакват

Не се очакват

Трайни прегради за периодични, сезонни или многогодишни миграции на животни

Във и извън зоните

Не се очаква

Не се очакват

Не се очакват

Шумово замърсяване

Във и извън зоните

Незначително

КраткотрайноНе се очакват

Не се очакват

Светлинно замърсяване

Във и извън зоните

Не се очаква

Не се очакват

Не се очакват

Атмосферно замърсяване

Във и извън зоните

Не се очаква

Не се очакват

Не се очакват

Повишена опасност от пожари

Във и извън зоните

Не се очаква

Не се очакват

Не се очакват

Опасност от инцидентни замърсявания

Във и извън зоните

Не се очаква

Не се очакват

Не се очакват

Нахлуване на чужди видове в природните местообитания

Във и извън зоните

Не се очаква

Не се очакват

Не се очакват

Увреждане възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на защитените зони

Във и извън зоните

Не се очаква

Не се очакват

Не се очакват


Връзка между елементите на проектите за ПУП-ПЗ за жилищно строителство в имот № 023047 и описаните в т. 2 съседни имоти, и възникващите от тях отрицателни въздействия с потенциално отражение върху върху предмета и целите на опазване на защитени зони „Калиакра” и „Комплекс Калиакра”, и преценка на възможността тези въздействия да бъдат оценени на този етап на планиране и необходимостта от условия за изпълнение в следващите етапи на планиране:

Елемент на проекта за ОУП на Община Варна

Потенциални отрицателни въздействия

Етап на планиране и оценка на въздейстивята

Строителство и експлоатация на ветрогенераторите

 • шумово замърсяване (безпокойство и временно прогонване на животни)

Оценка на въздействията на този етап от планиране, условия за изпълнение на следващият етап от планиране 1. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при разработване на проекта за ПУП-ПЗ за жилищно строителство


Характеристика на защитена зона “Калиакра”

Калиакра е единственото орнитологично важно място в България, където са съхранени остатъци от добруджанската степ, както и най-големите крайбрежни скални масиви по българското черноморие. На територията на Калиакра са установени общо 310 вида птици, за 100 от които се изискват специални мерки за опазване на техните местообитания по Закона за биологичното разнообразие. От значение за Европейския съюз са 95 вида, включени в приложение 1 на Директива 79/409, както и голям брой мигриращи видове птици. От срещащите се видове, 106 са от европейско природозащитно значение.

В Калиакра се намира последното голямо и сравнително добре запазено степно местообитание в Добруджа. Тук обитават характерни степни видове: турилик (Burhinus oedicnemus), късопръста (Calandrella brachydactyla) и дебелоклюна чучулиги (Melanocorypha calandra), 4 вида каменарчета, розов скорец (Sturnus roseus), като първите три вида са с най-високи числености в страната. Почти цялата гнездова популация на черногърбото каменарче (Oenanthe pleshanka) е концентрирана на територията на Калиакра.

Скалистите морски брегове се обитават от единствената в България колония на качулатия корморан (Phalacrocorax aristotelis). С откритите биотопи са свързани и редица хищни птици като белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), черношипата ветрушка (Falco tinunculus), сокола орко (Falco subbuteo), късопръстия ястреб (Accipiter brevipes), бухала (Bubo bubo) и др. Изключително е значението на района по време на миграция, тъй като е разположен на втория по големина прелетен път в Европа – Via pontica. Над Калиакра всяка есен от август до октомври преминават значителни количества реещи се птици – повече от 29000 щъркели, пеликани и жерави, както и над 3000 грабливи птици, включително световно застрашените видове степен блатар (Circus macrourus), ловен сокол (Falco cherrug) и царски орел (Aquila heliaca).

Калиакра е най-вдадената в морето част от сухоземната територия на България. Поради тази специфична особеност, както и поради постоянните ветрове, при срещата на птиците с морето по пътя на юг, те се задържат дълго време в района с цел да преодолеят въздушните течения, да избягнат морето и да се върнат над сушата, както и за да набират височина. Над 60% от птиците летят на височина до 150 м. Поради силните ветрове често мигриращите птици (основно щъркели и блатари) кацат и през деня, а грабливите птици се задържат за да ловуват. Щъркелови ята редовно нощуват в земите между Каварна и Тюленово.

На територията на Калиакра спират за почивка и хранене и многобройни ята прелетни пойни птици, пъдпъдъци и световно застрашения ливаден дърдавец (Crex crex), поради факта че избягват морето по пътя си на юг. Тези птици са основно нощни мигранти. Над 50000 пойни птици са регистрирани по време на есенна миграция само през светлата част на деня. В района на Калиакра зимуват значителни количества водолюбиви птици, основно гъски, които се задържат от декември до март. Те нощуват в морето и ежедневно прелитат над района за да се хранят в нивите във вътрешността, като често спират и се хранят в нивите на територията на зоната. Макар и в малки количества редовно се среща и световно застрашената червеногуша гъска (Branta ruficollis).Предмет на опазване:

ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC

КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на български) Попул. Размн. Зимув. Пр. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

A166 Tringa glareola 1i D

Малък горски водобегач

A103 Falco peregrinus 0-1p 3i C A C C

Сокол скитник

A176 Larus melanocephalus 7-47i 20-47i D

Малка черноглава чайка

A140 Pluvialis apricaria 18i C A C B

Златистопер дъждосвирец

A139 Charadrius morinellus 4i A A B A

Планински дъждосвирец

A135 Glareola pratincola 24i C A C C

Кафявокрил огърличник

A133 Burhinus oedicnemus 20p 82i A A C A

Турилик


A127 Grus grus 57i A A C A

Сив жерав

A098 Falco columbarius 0-1i C B C A

Малък сокол

A120 Porzana parva 3i D

Средна пъструшка

A511 Falco cherrug 1-2i A A C A

Ловен сокол

A100 Falco eleonorae 0-1i A A B A

Средиземноморски сокол

A177 Larus minutus 3505- A A C A

Малка чайка 3620i

A429 Dendrocopos syriacus 3-6p C B C C

Сирийски пъстър кълвач

A097 Falco vespertinus 0-5p 78-164i A A C A

Вечерна ветрушка

A094 Pandion haliaetus 2i C A C B

Oрел рибар

A122 Crex crex P D

Ливаден дърдавец

A231 Coracias garrulus 10p P C A C A

Синявица


A439 Hippolais olivetorum 5-10p C B C C

Голям маслинов присмехулник

A027 Egretta alba 0-2i D

Голяма бяла чапла

A092 Hieraaetus pennatus 17-273i A A C A

Малък орел

A533 Oenanthe pleschanka 225p P A A B A

Черногърбо каменарче

A255 Anthus campestris 127p P A A C A Полска бъбрица

A246 Lullula arborea P P D

Горска чучулига

A229 Alcedo atthis 2i D

Земеродно рибарче

A242 Melanocorypha calandra 1283- 100- 2420i A A C A

Дебелоклюна чучулига 2000p 170i

A180 Larus genei 0-15i 0-1i B A C B

Дългоклюна чайка

A224 Caprimulgus europaeus P D

Козодой

A215 Bubo bubo 3-5p C A C C

Бухал

A197 Chlidonias niger 0-20i 35i DЧерна рибарка

A196 Chlidonias hybridus 0-3i 1-3i D

Белобуза рибарка

A193 Sterna hirundo 34-48i 48-480i C A C C

Речна рибарка

A191 Sterna sandvicensis 2-200i 76-200i B A C B

Гривеста рибарка

A243 Calandrella brachydactyla 481p P A A C A

Късопръста чучулига

A393 Phalacrocorax pygmeus 1-4i 2-11i C A C C

Mалък корморан

A030 Ciconia nigra 146-176i B A C A

Черен щъркел

A029 Ardea purpurea 2i 16i D

Ръждива чапла

A026 Egretta garzetta 9i 2-9i D

Малка бяла чапла

A024 Ardeola ralloides 0-1i 1i D

Гривеста чапла

A023 Nycticorax nycticorax 2-3i D

Нощна чапла

A022 Ixobrychus minutus 1i 6i D

Mалък воден бик

A034 Platalea leucorodia 19-33i B B C B

Бяла лопатарка

A019 Pelecanus onocrotalus 2057- B A C A

Розов пеликан 2338i

A038 Cygnus cygnus 3-36i B A C C

Поен лебед

A018 Phalacrocorax aristotelis 180-250p 413-451i A A C A

Качулат корморан

A464 Puffinus yelkouan 18-1220i 0-22i A A B A

Обикновен буревестник

A007 Podiceps auritus 0-1i 0-2i C B C C

Ушат гмурец

A002 Gavia arctica 1-15i 1-4i A A C A

Черногуш гмуркач

A001 Gavia stellata 0-1i A A B A

Червеногуш гмуркач

A442 Ficedula semitorquata P D

Полубеловрата мухоловка

A338 Lanius collurio 68p P C A C C

Червеногърба сврачка

A020 Pelecanus crispus 7i C A B A

Къдроглав пеликан

A080 Circaetus gallicus 15-64i C A C A

Орел змияр

A404 Aquila heliaca 3i A A C A

Kръстат (царски) орел

A089 Aquila pomarina 26-343i B A C A

Малък креслив орел

A403 Buteo rufinus 1-2p 1-3i 19-26i A A C A

Белоопашат мишелов

A402 Accipiter brevipes 1-2p 42-65i A A C A

Късопръст ястреб

A084 Circus pygargus 68-86i B A C A

Ливаден блатар

A083 Circus macrourus 6-28i A A C A

Степен блатар

A031 Ciconia ciconia 0-1i 5764- B A C A

Бял щъркел 26310i

A081 Circus aeruginosus 1i 1i 210-226i B A C A

Тръстиков блатар

A091 Aquila chrysaetos 0-1i C A C A

Скален орел

A077 Neophron percnopterus 0-1i C A C C

Египетски лешояд

A075 Haliaeetus albicilla 0-1i 1i B A C A

Белоопашат морски орел

A074 Milvus milvus 3-4i A A C A

Червена каня

A073 Milvus migrans 61-151i A A C A

Черна каня
A072 Pernis apivorus 0-1i 404- B A C A

Осояд 1143i

A068 Mergus albellus 0-1i D

Малък нирец

A396 Branta ruficollis 5-157i C A C B

Червеногуша гъска

A082 Circus cyaneus 1-5i 10-15i B A C B

Полски блатар

A307 Sylvia nisoria 10-20p P C A C C

Ястребогушо коприварче

A339 Lanius minor 62p P C A C B

Черночела сврачка

A433 Lanius nubicus P D

Белочела сврачка

A379 Emberiza hortulana P P D

Градинска овесарка


Редовно срещащи се мигриращи ПТИЦИ, които не са включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC

КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на български) Попул. Размн. Зимув. Пр. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

A168 Actitis hypoleucos 1i D

Късокрил кюкавец

A179 Larus ridibundus 2-9i 2-101i 2-42i B A C B

Речна чайка

A182 Larus canus 266- A A C A

Чайка буревестница 6301i

A183 Larus fuscus 3i 0-1i 3-5i D

Малка черногърба чайка

A459 Larus cachinnans 4-80i 14-566i 60-567i B A C A

Жълтокрака чайка

A087 Buteo buteo 1p 1-4i 649- A A C A

Обикновен мишелов 4857i

A006 Podiceps grisegena 0-7i 2-4i D

Червеногуш гмурец

A004 Tachybaptus ruficollis 1p 7-15i C A C C

Малък гмурец

A086 Accipiter nisus 0-1p 1-2i 80-320i A A C A

Малък ястреб

A165 Tringa ochropus 1i D

Голям горски водобегач

A070 Mergus merganser 0-1i D

Голям нирец

A149 Calidris alpina 4i D

Тъмногръд брегобегач

A096 Falco tinnunculus 3-6p 1-2i 93i D

Черношипа ветрушка

A088 Buteo lagopus 0-1i C A C A

Северен мишелов

A059 Aythya ferina 74-866i B A C B

Кафявоглава потапница

A061 Aythya fuligula 4-76i C A C C

Качулата потапница

A069 Mergus serrator 7-90i B A C B

Среден нирец

A067 Bucephala clangula 0-1i D

Звънарка


A005 Podiceps cristatus 4-636i 1-21i A A C A

Голям гмурец

A125 Fulica atra 1-2p 240- B A C B

Лиска 7044i

A058 Netta rufina 1-8i B A C B

Червеноклюна потапница

A055 Anas querquedula 4i D

Лятно бърне

A198 Chlidonias leucopterus 0-2i 1-2i D

Белокрила рибарка

A054 Anas acuta 0-2i 25i B A C B

Шилоопашата патица

A053 Anas platyrhynchos 35-1819i B B C B

Зеленоглава патица

A052 Anas crecca 0-4i D

Зимно бърне

A051 Anas strepera 3-4i C B C C

Сива патица

A050 Anas penelope 0-4i D

Фиш


A048 Tadorna tadorna 1-3i D

Бял ангъч

A043 Anser anser 8-18i B A C A

Сива гъска

A041 Anser albifrons 6003- B A C A

Голяма белочела гъска 15034i

A099 Falco subbuteo 1-3p 30-43i B A C B

Орко


A008 Podiceps nigricollis 3p 14-292i 30-43i A A C A

Черноврат гмурец

A123 Gallinula chloropus 1-3p 1-14i 18i D

Зеленоножка

A162 Tringa totanus 0-1i D

Малък червеноног водобегач

A136 Charadrius dubius 3-5p 2-3i D

Речен дъждосвирец

A137 Charadrius hiaticula 3i D

Пясъчен дъждосвирец

A036 Cygnus olor 0-3i 2-61i B B C B

Ням лебед

A028 Ardea cinerea 16i 185i C B C C

Сива чапла

A017 Phalacrocorax carbo 6-131i 12-263i C A C C

Голям корморан

A141 Pluvialis squatarola 1i D

Сребриста булка

A142 Vanellus vanellus 1i D

Обикновена калугерица

A145 Calidris minuta 3i D

Малък брегобегач

A147 Calidris ferruginea 6i D

Кривоклюн брегобегач

A063 Somateria mollissima 0-1i D

Обикновена гага

A160 Numenius arquata 6i C B C C

Голям свирец

A153 Gallinago gallinago 1i C A C C

Средна бекасина

A118 Rallus aquaticus 2-4p 1-2i 9i D

Крещалец
Легенда към предмета на опазване на защитена зона „Калиакра” (птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC):КОДчетирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете.

Латинско име – наименование на видовете съгласно Директива 79/409/EEC и Директива 92/43/EEC.

Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и други източници.

Местна попул. – популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта целогодишно.

Миграц. попул. – миграционна популация от:

Размн. – размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките.

Зимув.зимуващи видове, зползват обекта през зимата.

Пр. – преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на

перата извън местата за размножаване.

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична (P).

Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя е посочена в четвърта категория – D) незначителна популация.

Опазв. – степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е използвана “най-добра експертна преценка”: A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации).

Изол. – степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение.

Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана е “най-добра експертна преценка”, съгласно следната класификационна система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност.
Характеристика на защитена зона „Комплекс Калиакра”

Комплекс Калиакра обхваща крайбрежна Добруджа и прилежащата акватория на Черно море. Дължината на крайбрежната линия е около 34 км. Бреговата ивица е клифова с височина 5-6 м при село Тюленово до 65 м при нос Калиакра. Комплекс Калиакра включва териториална (10%) и акваториална (90%) площ с много различни типове местообитания – широколистни гори, степи и сухи карстови пасища, морски клифове и скалисти брегове, морски заливи и характерни крайбрежни морски съобщества.


Предмет на опазване:

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC

КОД Пр. ИМЕ % Покр. Предст. Отн. пл. Прир. ст. Ц. Оц

1170 Съобщества с кафяви, червени 1.18 A C A A

и зелени водорасли по скалисти морски дъна

1240 Стръмни морски скали, обрасли 0.11 B C B B

с ендемични видове Limonium

1310 Salicornia и други едногодишни, 0.001 A C A B

растения колонизиращи тинести

и пясъчни терени

2110 Зараждащи се подвижни дюни 0.02 D

3150 Естествени еутрофни езера с 0.019 B C B B

растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

40A0 * Субконтинентални пери- 0.074 D

панонски храстови съобщества

8330 Подводни или частично подводни 0.015 A C A A

морски пещери

1210 Едногодишна растителност върху 0.04 C

морски крайбрежни наноси

1150 * Крайбрежни лагуни 0.14 C

1160 Обширни плитки заливи 0.15 C

6290 Западнопонтийски божурови степи 0.91 C

1110 Постоянно покрити от морска вода 0.02 C

пясъчни и тинести плитчини


Легенда към предмета на опазване на защитена зона “Комплекс Калиакра” (хабитати от Приложение І към Директива 92/43/EEC):

Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете хабитати в Приложение І към Директива 92/43/EEC.

Пр. – * - приоритетност на хабитата съгласно Приложение І към Директива 92/43/EEC.

Име – Българско име на хабитати съгласно Приложение І на Закона за биологичното разнообразие.

% Покр. – процентно покритие на хабитата спрямо общата площ на обекта.

Предст. – степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият тип хабитат е “типичен”. Използвана е следната система за класифициране: A-отлична представителност, B-добра представителност, C-значима представителност, D-незначително наличие.

Отн. пл. – относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= p >0

Прир.ст.– Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия:

i) степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) възможности за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване.Ц.оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима стойност
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на български) Попул. Размн. Зимув. Пр. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1303 Rhinolophus hipposideros C C C D

Maлък подковонос

1304 Rhinolophus ferrumequinum C C C D

Голям подковонос

1335 Spermophilus citellus C C C C C C C

Лалугер


1351 Phocoena phocoena R R R C B B B

Муткур (морска свиня)

1355 Lutra lutra P D

Видра


1366 Monachus monachus P P P D

Тюлен монах

2609 Mesocricetus newtoni R

Обикновен (голям) хомякЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на български) Попул. Размн. Зимув. Пр. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1217 Testudo hermanni R C C C C

Шипоопашата костенурка

1219 Testudo graeca R C C C C

Шипобедрена костенурка

1220 Emys orbicularis P D

Обикновена блатна костенуркаБЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка

ИМЕ (на български) Попул. Размн. Зимув. Пр. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1014 Vertigo angustior C D

1016 Vertigo moulinsiana C D

1044 Coenagrion mercuriale R D

1060 Lycaena dispar R D

1074 Eriogaster catax R D

1078 Callimorpha quadripunctariaR D

1083 Lucanus cervus C C B C B

Бръмбър рогач

1084 Osmoderma eremita R D

1088 Cerambyx cerdo C C B C B

4045 Coenagrion ornatum R D

4056 Anisus vorticulus R DРАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

КОД ИМЕ (на български) Популация Оценка

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир.Цял.Оц.

1428 Marsilea quadrifolia P C C A

Четирилистно разковниче

4091 Crambe tataria V C C C C

Татарско диво зеле


Легенда към предмета на опазване на защитена зона „Калиакра” (видове, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС):

КОД – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете.

Латинско име – наименование на видовете съгласно Приложение ІI към Директива 92/43/EEC.

Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и други източници.

Местна попул. – популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта целогодишно.

Миграц. попул. – миграционна популация от:

Размн. – размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките.

Зимув. – зимуващи видове, зползват обекта през зимата.

Пр. – преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на

перата извън местата за размножаване.В случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична (P).

Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя е посочена в четвърта категория – D) незначителна популация.

Опазв. – степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е използвана “най-добра експертна преценка”: A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации).

Изол. – степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение.

Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана е “най-добра експертна преценка”, съгласно следната класификационна система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност.


 1. Каталог: docs -> reports
  reports -> О т ч е т за дейността на национален център по наркомании
  reports -> Решение № ва-26-ео/2007 на Директора на риосв варна от 11. 03. 08 год за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка
  reports -> Анотация на проекта за пуп-прз за жилищно строителство
  reports -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
  reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023035 в землището на с. Свети никола, община каварна
  reports -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
  reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023037 в землището на с. Свети никола, община каварна
  reports -> Код bg0002051 и „комплекс калиакра
  reports -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023040 в землището на с. Свети никола, община каварна


  Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница