Д о к л а д за оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложениестраница1/20
Дата09.01.2017
Размер1.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Д О К Л А Д

за

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

на инвестиционно предложение

Изграждане на енергиен парк и рекреационен център” в ПИ № 46663.52.477, местността „Добърджана”, землище на гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас


Възложител: „САВ ЛАБОРАТОРИИ” ООД


Адрес: гр. София, ж.к. ”Яворов” бл. 20, вх. А, ет. 1, ап. 1.
Лице за контакти: инж. Надя Футекова

Телефон: 02/952 10 24

e-mail: sav@mbs-bg.com

Увод
Настоящият Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на обект Изграждане на енергиен парк и рекреационен център” в ПИ № 46663.52.477, местността “Добърджана”, землището на гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, се разработва на основание чл. 96, ал. 1 от ЗООС и чл.14, ал.1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентният орган - МОСВ определя в писмо изх. № ОВОСУ – 6108 от 01.07.2009 г., че за обекта е необходимо да се извърши процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (Приложение 1). Предвид разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 40, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, МОСВ преценява, че поради недостатъчна информация за отделните дейности ще се произнесе на следващия етап от процедурата по ОВОС за вероятната степен на отрицателно въздействие върху двете защитени зони „Странджа” и за необходимостта от извършване на оценка за съвместимост.

С писмо изх. №ОВОСУ – 6108 от 20.11.2009 г. (Приложение 2) компетентният орган – МОСВ приема представената структура на ДОВОС и препоръчва какво допълнително е необходимо да бъде включено в съдържанието на доклада.

На основание чл. 39, ал. 5 от от Наредбата за условията и реда за извършване на на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони МОСВ препоръчва да се извърши Оценка за съвместимостта на ИП върху защитените зони с кодове BG 0001007 по Директивата за хабитатите и BG 0002040 по Директивата за птиците.

Въздействията върху компонентите на околната среда и начините за извършването на оценките са определени от “Указания за ОВОС на инвестиционни предложения” на МОСВ от 2002 г. и са в съответствие с чл. 96, ал. 1 от ЗООС. По преценката на МОСВ има вероятност ИП да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, и е свързано с евентуалните изменения в абиотичната и биотичната среда по времето на строителството и експлоатацията на обекта.

От представената ни информация за собственост на Инвеститора и от скицата на терена е видно, че земята от поземлени имоти ПИ № 46663.52.477, върху който ще се извърши строителството, е категория „земеделски земи”, с начин на ползване „хвостохранилище”.

Експертният колектив по изготвянето на Доклада започна работата, следвайки последователността, залегнала в Заданието за обхвата и съдържанието му. Беше направена пълна справка с административната документация, съгласно законовите изисквания. Предварителното проучване по компоненти на околната среда, послужи като подготовка за едно подробно комплексно екологично изследване на района на въздействие при посещение на място. По време на теренните работи, беше проучена и описана природната обстановка на мястото на терена, предвиден за изпълнение на ПУП и бяха взети проби от почви, както и извършени акустични замервания за състоянието на шумовите нива в момента. Теренните проучвания бяха използвани за непреднамерени срещи с местни хора, на които бяха обсъдени намеренията на инвеститора. Реализирането на ИП ще бъде свързано предимно с подобряване материалното състояние на населението в региона и развитието на туризма като форма на стопанско и социално развитие на района.

Съгласно изискванията на чл. 95, ал.3 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС Инвеститорът е обявил своите намерения, уведомявайки Кмета на община Малко Търново и всички заинтересувани физически и юридически лица с писмо № 2600-183/22.10.08 г. Обществеността в лицето на Кмета на общината не възразява по инвестиционната инициатива на "САВ ЛАБОРАТОРИИ” ООД за изграждане на енергиен парк и рекреационен център (Приложение 3).

За изготвянето на Доклада допринесоха проведените консултации на представители на инвеститора и експертния колектив по ОВОС с ръководството на ПП ”Странджа”, с Главния архитект на Общината, с EVN – участък Малко Търново и други ведомства.

Докладът ще бъде съобразен с всички направени бележки и дадени препоръки от страна на специализирани ведомства като РИОСВ – Бургас, МОСВ, БД – Варна, “ВиК” ЕООД - Малко Търново, EVN – участък Малко Търново, Община Малко Търново и др, както и с изразените становища на засегнатата общественост.

Настоящата задача се разработва по договор между “САВ ЛАБОРАТОРИИ” ООД, гр. София и експертния колектив с ръководител инж. Радостина Димова Христова.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Наименование на инвестиционното предложение

Изграждане на енергиен парк и рекреационен център”


1.2. Данни за възложителя
„САВ ЛАБОРАТОРИИ” ООД

Адрес: гр. София, ж.к. ”Яворов” бл. 20, вх. А, ет.1, ап.1.
Лице за контакти: инж. Надя Футекова

Телефон: 02/952 10 24

e-mail: sav@mbs-bg.com
1.3. Информационно осигуряване

Докладът за ОВОС на Инвестиционното предложение за “ Изграждане на енергиен парк и рекреационен център” е изготвен чрез анализ на наличната документация, материали и сведения, предоставени от Инвеститора на обекта.

Колективът от експерти е запознат на място с площадката, на която има предложение за реализиране на проекта.

Разгледани са следните разработки и документи:  • Задание за обхват на ОВОС за Инвестиционното предложение за "Изграждане на енергиен парк и рекреационен център”;

  • Картен материал и скици на имотите, собственост на Инвеститора;

  • Други материали, свързани с разработването на доклада по ОВОС като писма, консултации и отговори на запитвания от страна на Инвеститора към компетентните органи по въпросите за оценка на въздействието върху околната среда.
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница