Д о к л а д за оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложениестраница14/20
Дата09.01.2017
Размер1.77 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

По време на строителството ще бъде използвана различна строителна техника, за която ще бъдат необходими предварително определени и организирани площадки за престой, домуване и обслужване. Към местата, определени за тази цел, има редица препоръки, свързани със съхраняване на необходимите масла, горива и други опасни вещества.

Препоръчително е за строителните машини и машините на площадката за ремедиация да се използва дизелово гориво, което да отговаря на Наредба №17 за норми за съдържание в горивата на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (ДВ бр. 97/1999г).

По време на строителството са възможни разливи на масла, соли, неразтворими вещества или други механични примеси, които поради факта, че не са изградени каквито и да е съоръжения за събирането им ще попаднат направо върху строителната площадка. Вероятността за тези разливи е главно върху площадката на соларния парк.


Таблица.5.3.3.2. Токсикологична характеристика на най-често използваните опасните вещества

Химично вещество или препарат САS №

Знак за опасност


Неблагоприятни здравни ефекти

Рискова експозиция

Отработени моторни масла: PCB’s

1336-36-3Xn Вредни

N Опасни за околната среда

Вредни. Опасност от кумулативни ефекти. Увреждат нервната, сърдечно-съдовата система, черния дроб, бъбреците. Мутагени. Опасни за околната среда – особено водните организми.

Хронични заболявания при неспазване изискванията за безопасен труд.

Дизелово гориво

94114-59-7


Xn Вредно


Опасност от кумулативни ефекти. Алерген. Уврежда нервната система, кожата, кръвотворенето, черния дроб, бъбреците. Мутаген. Опасно за околната среда – особено за водните организми.

Хронични заболявания при неспазване изискванията за безопасен труд.

Цимент

Дразнител

Алерген


Дразнител за кожата, очите и дихателните пътища. Алерген. Съдържа замърсители (Cr-VI, Cd, Co, Ni) и се контролира от ПМС № 156/2004 г). Възпалителни и алергични увреждания на кожа и лигавици.

Хронични заболявания при неспазване изискванията за безопасен труд.

Асфалт

61789-60-4Т Токсичен

Предизвиква увреждане на нервната система, черния дроб, фотодерматити, хиперпигментация, намалена имунна защита, нарушено кръвотворене и ендокринно равновесие. Карциноген 2 Категория с опасност от развитие на допълнителни ракови заболявания на кожата, белите дробове и кръвта.

Хронични заболявания при неспазване изискванията за безопасен труд.

Бои, лакове лепила Полимери

Xi Дразнители

Xn Вредни

Увреждат нервната система, черния дроб, ендокринната система, дихателните органи, кожата и лигавиците. Предизвикват алергични заболявания.

Хронични заболявания при неспазване изискванията за безопасен труд.

По време на експлоатацията на обектите и съоръженията на ИП източник за замърсяване с опасни вещества са трансформаторите върху площадката на соларния парк. За ограничаване на замърсяването с трансформаторно масло препоръчваме изграждането им да е съобразено с нормативните изисквания и изискванията за сигурност на такива съоръжения или монтирането на силови трансформатори от сух тип, за които е характерно отсъствието на трансформаторно масло и други вредни вещества.

При провеждането на биологична рекултивация на площите, на които ще се провежда ремедиация, и на площадката на соларния парк след монтирането на съоръженията, за кратко време ще се доставят и използват изкуствени торове. Дейностите по рекултивацията трябва да се извършват под контрол на специалистите, отговорни за тези дейности. Най-често използваните гранулирани изкуствени торове са суперфосфат и амониева селитра. И два вида торове се силни дразнители, като амониевата селитра има и други вредни въздействия като дразнеща кожата, очите и горните дихателни пътища и най- вече е и взривоопасна. Риск за работещите и за околната среда е възможен при неправилно дозиране и липса на лични предпазни средства.

Не се очаква неблагоприятно въздействие на опасните вещества и смеси върху населението на гр. Малко Търново, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обектите от ИП.5.4. Земи и почви

Резултатите от анализите на пробите не са изненадващи имайки предвид състава на депонирания отпадък. Придвижването на замърсителите към повърхностния запечатващ слой е показателен за нуждата от провеждане на нови рекултивационни мероприятия, за да се ограничи протичането и на други нежелани процеси като ерозия, засоляване, вкисляване и замърсяване на повърхностния почвен слой с вредни вещества. При изпълнението на дейностите по проекта за рекултивация е необходимо да се запълнят стари ями, трапове и ровове по цялата площ на ИП.

Сравняването на резултатите от пробите от терена на хвостохранилището с тези от пробата от пункта извън него може да се направи извода, че за замърсяване на терените около хвостохранилището не може да се говори. За което считаме, че е спомогнало навременното рекултивиране на терена.

Ерозионните процеси в района на обекта са слабо застъпени. Преобладаващият слабо хълмист характер на терена не благоприятства протичането на ерозионни почвени процеси. По-податливи на ерозия са дългите склонове на хълмистите възвишения, които са отдалечени от територията предвиждана за инвестиционното намерение. В района на площадката няма опасност и от свлачищни процеси.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница