Д о к л а д за оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение


Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства в резултат от проведените консултациистраница20/20
Дата09.01.2017
Размер1.77 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

8. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства в резултат от проведените консултации


При започване на процедурата по изготвяне на доклада за ОВОС колективът от експерти се запозна на място със състоянието на определената площадка и района около нея. Инвеститорът е изпратил уведомителни писма за бъдещото си инвестиционно намерение до: община Малко Търново (Приложение 3) и такива с молба за консултации във връзка с изготвеното задание за ДОВОС до: Басейнова дирекция за управление на водите – Черноморски район с център Варна; МОСВ Дирекция “Земни недра и подземни богатсва”, Дирекция „Превантивна дейност”, „ВиК” АД, ПП ”Странджа” и др. На основание изискванията на чл. 95, ал. 3 от ЗООС и чл.12, ал. 1,т. 3 и във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършването на оценка на въздействието върху околната среда беше проведена консултация с компетентни органи и специализирани ведомства и засегнатата общественост от района. Изразените писмени становища са взети под внимание от експертите и са в основата на предложените мерки за предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на ОС от реализирането на ИП.

При получаване на отговор от страна “ВиК” АД и ПП “Странджа” изразените становища ще бъдат отразени в доклада за ОВОС и взети под внимание при анализа и оценката на въздействие.

В получените становищата са изказани следните мнения, забележки и препоръки:


  • МОСВ, дирекция „Превантивна дейност”

С писмо № 6108 от 20.11.2009 г. (Приложение 2.) МОСВ препоръчва на какво да се акцентира в доклада по ОВОС в съответствие на последните нормативни изисквания за оценка на компонентите на околната среда като се обърне специално внимание на кумулативното въздействие от строителството и експлоатацията на всички обектите от ИП и кумулативното въздействие с други предложения в близост до площадката на разглеждания участък от хвостохранилището при строителството и експлоаятацията им.

По отношение изискванията на нормативната уредба по биологичното разнообразие на основание чл. 39, ал.3 и предвид разпоредбите на чл.39, ал.5 от Наредбата за ОС препоръчват да се извърши оценка за степента на въздействие на ИП върху защитените зони BG 0001040 “Странджа” и BG 0001007 “Странджа”, която да се представи като приложение съгласно чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС към доклада за ОВОС.  • МОСВ, дирекции “ЗНПБ”

С писмо от 06.10.2009 г. МОСВ, дирекция „ЗНПБ” (Приложение 7.1.) препоръчва на Инвеститора поредица от мерки за предотвратяване или ограничаване на възможни вредни въздействия върху ОС при реализирането на обектите на ИП, за провеждане на мониторинг и рекултивация от страна на инвеститора след приключване на някои от заплануваните дейности и др.  • Басейнова дирекция за управление на водите - Черноморски район с център Варна

Басейнова дирекция Варна препоръчва на Инвеститора да се съобрази с изискванията на чл.155, ал.1,т.1 от Закона за водите, и спазване ограниченията и забраните, съдържащи се в чл.134 и 143 на този закон. Уточнява, че гореспоменатия имот не попада в учредени СОЗ на източници за питейно-битово водоснабдяване и минерални води. Препоръчва да се съгласува с ВиК оператора начина на осигуряване на водозахранване на изгражданите обекти с питейна вода от водоснабдителната мрежа на град Малко Търново (Приложение 3.9.1).

  • Община Малко Търново

С писмо № 2600-183 от 28.10.2009 г. (Приложение 3) кметът на община Малко Търново уведомява, че не възразява срещу реализацията на ИП за изграждане на енергиен парк и рекреационен център и няма забележки и препоръки.

  • EVN България, КЕЦ „Приморско”

Във връзка с постъпило искане от страна на Инвеститора за проучване условията за присъединяване към електропреносната мрежа EVN - участък Малко Търново отговаря, че това може да се реализира след подписване на предварителен договор за присъединяване при определени условия (Приложение 2.3).

Таблица 7-1 Справка за извършените консултацииОрганизация

Консултации за:


Становища, бележки, препоръки и други

Приети / неприети бележки и препоръки

1.

МОСВ Дирекция „Превантивна дейност”

Обхвата и съдържанието на доклад на ОВОС на ИП и изискването за оценка за съвместимост по нормативната уредба за биологичното разнообразие.

Препоръки по отношение анализа, прогнозите и оценката на предполагаемите въздействия върху компонентите на ОС по време на строителството и по време на експлоатацията на всички обекти от ИП;

Оценка за кумулативно въздействие други предложения в близост до площадката на разглеждания участък от хвостохранилището при строителството и експлоаятацията им.

Да се извърши оценка за степента на въздействие на ИП върху защитените зони BG 0001040 “Странджа” и BG 0001007 “Странджа”, която да се представи като приложение съгласно чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС към доклада за ОВОС.


Приети са всички направени препоръки и са взети под внимание при оценката на компонентите и предложените мерки за намаляване на вредното въздействие от строителството и експлоатацията на разглежданото ИП.

2.

МОСВ Дирекция „ЗНПБ”

Препоръчват се поредица от мерки за предотвратяване или ограничаване на възможни вредни въздействия върху ОС при реализирането на обектите на ИП, за провеждане на мониторинг и рекултивация от страна на инвеститора след приключване на някои от заплануваните дейности и др.


Препоръчаните мерки ще спомогнат за ограничаване на допълнителни отрицателни въздействия върху компонентите на ОС в района на хвостохранилището.

Приети са всички направени препоръки и са взети под внимание при оценката на компонентите в раздела „Геоложка основа”.

3.

Басейнова дирекция Черноморски район с център Врана

1.Басейнова дирекция Варна препоръчва на Инвеститора да се съобрази с изискванията на чл.155, ал.1,т.1 от Закона за водите и спазване ограниченията и забраните, съдържащи се в чл.134 и 143 на този закон. 2.Уточнява се, че гореспоменатия имот не попада в учредени СОЗ на източници за питейно-битово водоснабдяване и минерални води.

3. Препоръчва да се съгласува с ВиК оператора начина на осигуряване на водозахранване на изгражданите обекти с питейна вода от водоснабдителната мрежа на град Малко ТърновоПрепоръчаните мерки ще спомогнат за ограничаване на допълнителни отрицателни въздействия върху компонентите на ОС в района на хвостохранилището.

Приемат се направените препоръки и ограничения в съответствие с изискванията на нормативните документи. При разработването на раздел „Води” експертите разглеждат две алтернативи за заустване на отпадните води като анализират условията, при които ще се реализират някои от предвидените дейности и предлагат мерки за ограничаване на отрицателните въздействия върху повърхностно течащо водно тяло върху площадката на ИП. Препоръчва се провеждането на мониторинг на водите .

4.

Община Малко Търново

Консултации по отношение обхвата на ДОВОС

Няма забележки и препоръки и не възразява срещу реализацията на проекта.

Приема се

5.

EVN България, КЕЦ „Приморско”


Консултации и проучване условията за присъединяване към електропреносната мрежа

Посочва се, че може да се присъединят към електроразпределителната мрежа в съответствие с Наредба №6/2007г след подписване на предварителен договор за присъединяване.

Приемат се посочените условия

9. Заключение


Атмосферен въздух

Тъй като в инвестиционното предложение не се предвиждат точкови източници на замърсяване на въздуха, а неорганизираните са незначителни, то в заключение можем да кажем, че реализацията на ИП няма да повлияе на качеството на атмосферния въздух. По тази причина се приема реализацията на ИП.Води

Реализацията на инвестиционното предложение, в обхвата в който е заложено, заедно с предхождащите го мероприятия по рекултивация и ремедиация и при спазване на предложените мерки, ще подобри екологичното състояние на природните води в района.Земни недра

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на соларния парк и рекреационния парк, поради предвидените мерки за въстановяване на нарушения рекултивационен слой и стабилизиране на оводнените участъци.Почви

Реализацията на всички предложени зони и дейности в ИП при спазване на предложените мерки за ограничаване на въздействието върху почвите няма да повлияе отрицателно на състоянието на почвите и останалите компоненти на околната среда в района.Растителен и животински свят

Избраната площадка в местността “Добържана” не засяга територии с висока консервационна стойност.

Тъй като изграждането на такъв обект се очаква да подобри качеството на живот на жителите на района, при добро проектиране и изпълнение на обекта и стриктни правила при неговата експлоатация, въздействието няма да бъде негативно.

Ландшафт

Очакваните нарушения на ландшафтите при експлоатацията на площадката ще бъдат индиректни, значителни, дълготрайни, позитивни. Ландшафтите ще се променят и те ще се превърнат от антропогенни – техногенни в антропогенни-паркови.Шум

Обектите на Инвестиционното предложение – енергиен парк и зони за рекреация и активен спорт няма да бъдат източник на шум за територията на гр.Малко Търново.

Не се очаква оборудването на соларния парк да бъде източник на наднормен шум за зоните за рекреация и за активен спорт.

Не се очаква паркингът за посетители да бъде източник на шум за рекреационната зона.Културно наследство

В границите на инвестиционната инициатива не е установено наличие на недвижими културни ценности. Възможно е при изпълнение на изкопни и строителни работи да се попадне на нерегистриран археологически обект. В такъв случай се процедира в съответствие с разпоредбите на чл. 72 и 73 от Закона за културното наследство (ДВ, бр.19 от 13 март 2009 г., изм. ДВ. бр.80 от 9.10.2009 г.).Здравен риск

Не се установяват различия в здравното състояние на населението от общината и това на страната. Демографската характеристика на населението е неблагоприятна от средните данни за страната и селата в страната. Макар и с разкриването на малко работни места, реализирането на инвестиционното предложение ще допринесе за намаляване на миграционните процеси в общината.


10. ПриложенияПриложение А: Декларации на експертите

Приложение 1. Писмо на МОСВ относно уведомлението на Инвеститора

Приложение 2. Писмо на МОСВ относно представеното задание за обхвата на ОВОС на ИП

Приложение 3. Уведомление на Инвеститора до община Малко Търново

Приложение 2.1. Скица на поземления имот

Приложение 2.2. Ситуационен план на разполагане на обектите от ИП

Приложение 2.3. Становище на ЕВН- България относно искане за проучване условията за присъединяване към електроразпределителна мрежа на енергийния парк от ИП

Приложение 3.2.1. Протокол № 8/2009 г. с резултати от анализи на проби

Приложение 3.3.1. Протокол за приемане на извършената работа по рекултивацията на хвостохранилището

Приложение 3.3.2 Доклад от геоложка оценка на хвостохранилището

Приложение 3.9.1. Писмо от БДЧР с център Варна

Приложение 4.3.1.2.1. Система за събиране и рециклиране на употребяваните панели.

Приложение 7.1. Писмо от дирекция “ЗНПБ” при ВОСВ1 Кс - сеизмичният коефициент, който представлява отношението на приетото изчислително ускорение на почвата за всяка сеизмична степен и земното ускорение

22FIRST SOLAR предлага система за събиране и рециклиране на употребяваните панелиот своите клиенти (Приложение 4.3.1.2.1)

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница