Д о к л а д за оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение


а) Описание на основните характеристики на предвижданата дейност



страница3/20
Дата09.01.2017
Размер1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

а) Описание на основните характеристики на предвижданата дейност

Основни елементи на един фотоволтаичен парк са фотоволтаичните модули, монтирани върху съответните рамки и инвенторите, които преобразуват правия ток от фотоволтаичните модули в променлив. Соларният парк ще бъде изграден като 5 отделни блока с идентична мощност от 1 MW всеки. Разработването на цялостната компановка на соларния парк се извършва на база на определения терен и зададената мощност на бъдещото съоръжение. Допълнително изискване е при разработването на проекта да се прецени и възможността за прилагането на принципа на етапното изграждане. За да може централата да работи след завършването на всеки отделен блок е необходимо първо да се монтира съответния блоков трансформатор и да е изградена главната разпределителна уредба (ГРУ), както и необходимите кабелни връзки между инвентори и трансформатори. При определяне на необходимите терени за всеки блок и параметрите на цялата инсталация и на избрания модел модули са използвани данни на фирми-производители на слънчеви панели от двата основни типа - тънкослойни аморфни и поликристални или подобни на тях.

Окончателният избор на типа слънчеви панели и инвертори ще бъде направен в работния проект.

За монтаж на модулите е предвидено да се използват рамки, наричани „табли”. Една табла позволява монтажа на 40 модула в два реда. Модулите се ориентират на юг под оптимален ъгъл. За да се използва ефективно земята таблите се групират в редове като се допират плътно един до друг. Разстоянието между редовете се определя така, че да не се допуска засенчване на модулите. В средата на блоковете се оставят експлоатационни подходи, които позволяват лесен достъп на необходимата техника до модулите и до блоковите трансформатори.

За монтаж на фотоволтаичните системи за производство на електроенергия и обслужващата сграда е предвидено да бъдат използвани 127 дка от площта на парцела. Едно от основните изисквания към терена, върху който е планирано да се монтират подобен род електропроизводствени системи, е южното му, югоизточно и югозападно изложение, да бъде максимално открит и без естествени препятствия – хълмове, височини и т.н., които може да засенчват фотоволтаичните модули през определена част от деня. Също така е важно теренът да е сравнително равен или с малък наклон на юг, за да се използва оптимално наличната площ и да се улесни монтажа. Оптималното използване се постига чрез точно определяне на подходящия ъгъл на монтаж на модулите и минимално отстояние между два съседни реда от фотоволтаични модули, при което не се допуска даже и частично засенчване. Наличието на неравности по терена увеличава значително необходимата работа за подготовка на основата и често се явяват като причина при избора на една или друга система на фотоволтаичните системи. На база на гореизложените изисквания, избрания терен може да се класифицира като подходящ – той е равен, сравнително открит, а климатичните условия са отлични - високо нива на слънчева радиация, голям брой слънчеви дни и т.н. Не по-малко съществен е и фактът, че района има развита електропреносна мрежа и включването към нея не би трябвало да е препятствие за реализиране на проекта.

В тази площ са включени и всички необходими места за монтаж на допълнителното оборудване, както и необходимите експлотационни вътрешноплощадкови подходи заедно с парцела за обслужващата сграда на парка. По време на експлоатацията на соларния парк се предвижда да има постоянно обслужващ персонал, за който като работно място ще служи „обслужващата сграда”, която ще бъде изградена до входа на парка и в непосредствена близост до главната разпределителна уредба. В нея ще бъдат монтирани системите за наблюдение, контрол и управление на соларния парк, и определено място за почивка на персонала.

Не се предвиждат други основни дейности, освен тези, свързани с охраната на енергийния парк и периодично обслужване на съоръженията при необходимост.

За да се гарантира сигурността на системите се предвижда изграждане на ограда между соларния парк и зоната за рекреация и вътрешноплощадково осветление за осигуряване на ефективна охрана на парка. Допълнително, паркът ще бъде изолиран с лесозащитен пояс за намаляване на запрашаването и по-добра естетичност на площадката му.

Върху площ от 428,824 дка ще бъде изграден рекреационен център за ежедневен отдих и разходка на населението и туристите. Теренът ще бъде оформен чрез благоустрояване и отделяне на зони с различно предназначение – алпинеуми, водно огледало, цветни градини, естрада, детски площадки, пешеходни и велосипедни алеи, кътове за пикник с беседки и пейки, кортове за тенис и други съоръжения. Реализирането на тази част от ИП ще реши потребностите на жителите и гостите на общината от обекти, за които липсват теренни възможности в границите на града.

При установяване на глинени лещи в терена ще бъде приложена описаната по-горе технология за стабилизиране на терена, а именно монтиране на временна инсталация от модулни съоръжения за преработка на отпадъка. За осъществяване на тази дейност ще се използват съоръжения и техника като:



  • изземваща техника – еднокофов багер;

  • пресевна техника- сита за отделяне на едри късове (камъни) и пясък;

  • класифицираща техника- хидроциклони за отделяне на глината;

  • промивна част, неутрализация, утаяване – PVC съдове;

  • стабилизиране в подходящи съдове.

За очистване на терена от 100 дка ще се извършват следните основни операции: изземване, пресяване, класифициране и промиване на материала от лещите. Максималният капацитет на ремедиационната технология е до 100 t/ден. Предвижда се провеждането на редица мероприятия, свързани със стабилизиране повърхността на хвостохранилището и съпътстващо неутрализиране на водите. За неутрализацията на водите от лещите ще бъде използван метода на Доливо-Доброволски, включващ процеси на варуване, коагулация, утаяване и избистряне.

Процесът на варуване ще се извършва с хидратна вар (80 % чистота) и концентрация 650 g/m3.

Коагулацията се предвижда да се осъществява с реагента феросулфат (железен сулфат) и концентрация 400 g/m3.

Утаяването на варуваните води и добавените количества феросулфат се извършва в резервори (съдове от PVC) при добавка на минимални количества флоакулант с концентрация 15 g/m3.

Следва процес на избистряне, като избистрената вода съответства на изискванията за повърхностен водоприемник II-ра категория.

Утайките след избистрянето се подлагат на стабилизиране като към тях се добави цимент или друго свързващо вещество. Целта на този процес е да се приведе отпадъка във фиксирана форма, която ограничава възможността за миграция и позволява депонирането им обратно в хвостохранилището на мястото, от което са иззети.

Дейностите по ремедиацията и рекултивацията ще бъдат извършени в следната последователност:


  • сондиране;

  • изпомпване на водите и глината;

  • неутрализиране (всички изброени по-горе процеси);

  • рекултивация на засегнатия терен (необходима техника - валяк и булдозер).

След приключване на дейностите по стабилизиране на терена инсталацията ще бъде демонтирана и изнесена от района и ще бъде извършена биологична рекултивация на засегнатите терени.

Зелените площи, парка и терените за спорт са основен елемент в пространствената и функционална структура на разглежданата територия. Алейната мрежа ще включва два основни вида алеи - директни (за масово предвижване), и алеи в пейзажен стил за уединена почивка в парка. Транспортната инфраструктура ще е изцяло екологична с възможности за пълноценно реализиране на различни видове транспорт - пешеходен, велосипеден, ролери и др.

Не се предвижда изграждане на заведения за обществено хранене, хотели, мотели или каквито и да е други дейности, изискващи значителни строителни дейности.

В Приложение №1 е представена обзорна карта за района на инвестиционното предложение.

Южно и северозападно от площадката на ИП преминава асфалтовия път за гр. Бургас и гр. Царево.

За технологичните нужди на ремедиацията, рекултивацията и за изграждането на съоръженията в соларния парк се проектира да се подобри съществуващия черен път до хвостохранилището, а в последствие и да се асфалтира. Параметрите на асфалтирания път ще бъдат 4,5 м ширина и банкети с ширина 1,0 м. Предвижда се пътна връзка, свързваща соларния парк с пътната мрежа на страната, която ще бъде използвана както по време на изграждането на фотоволтаичния парк, така и по време на експлоатацията му. Не се предвижда изграждането на други транспортни връзки.

Захранването на обекта с питейно-битови нужди ще се осъществи чрез присъединяването към водопровод Ф200 АЦ. След влизането на отклонението в имота ще се изгради обща водомерна шахта.

Предвид дейността, която ще се извършва при експлоатацията на обекта ще се формират три потока отпадъчни води: битови, дъждовни и води, извадени от глинените лещи при стабилизиране на засегнатия терен. За неутрализацията на водите от лещите ще бъде използван метода на Доливо-Доброволски, включващ процеси на варуване, коагулация, утаяване и избистряне. След процеса на избистряне водата би следвало да отговаря на изискванията на повърхностен водоприемник ІІ категория.

Дъждовните води, съгласно инвестиционните намерения, ще бъдат събирани в колектор, от който ще се заустват в съществуващо дере, находящо се в западната част на имота. Конкретното оразмеряване на тръбите за площадковото трасе ще бъде посочено в инвестиционния проект. Същото ще бъде в съответствие с нормите и ще бъде съобразено със застроената площ на фотоволтаичния парк.

За присъединяване на соларния парк към електроразпределителната мрежа Инвеститорът е направил постъпки за проучване условията и начина за присъединяване към електроразпределителната мрежа на EVN-АД – България, (Приложение 2.3), като в искането за проучване на условията за присъединяване се посочва общата генерирана мощност 4980 KW, както и етапността на изграждане на отделните блокове, всеки с мощност по 996 KW.


б) Суровини и материали
По време на изграждането на предвидените в обекта сгради и съоръжения ще се използват строителни материали (чакъл, пясък, бетон) от действащи кариери и бетонови възли в района на гр. Малко Търново.

Изграждането на обектите от Инвестиционното предложение е свързано с протичане на технологични процеси и извършване на отделни строителни и монтажни операции. Препоръчваме преди започването на строителните работи да се прецени дали ще бъде необходимо прокарването на допълнителни подходи. При доказана необходимост да се има предвид само територията, предварително определена за изграждане на соларния парк. В тази площ са включени и всички необходими места за монтаж на допълнителното оборудване, както и необходимите експлотационни вътрешноплощадкови подходи заедно с парцела за обслужващата сграда на парка.

Ако тази площ няма да е достатъчна, то трябва да се потърсят методи за строителство, при които ще бъдат възможни извършването на строително-монтажните дейности на място чрез сглобяване на отделни модули.

При реализацията на проекта за соларен парк ще се използват традиционни за страната ни методи за изграждане, строителство и монтаж на стомано-бетонови конструкции и на обслужващата сграда.

По време на експлоатацията на соларния парк не се налага използването на допълнителни природни ресурси освен възобновяемия източник на енергия – слънцето.

Решението на Инвеститора да изгради ЕНЕРГИЕН ПАРК И РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР се основава на съществуващите множество резервати, защитени територии, културни и природни забележителности, които са добра предпоставка за развитието на еко - , културен и познавателен туризъм в община Малко Търново от една страна и от друга - възможността да се произведе ел. енергия от алтернативен източник върху терен с трайно замърсяване от минната промишленост в района, използвайки благоприятните климатични условия.

Реализирането в пълнота на ИП ще спомогне да се ликвидира след рекултивация трайно замърсената площ на хвостохранилището, с което ще се подобри имиджа на Общината като център на еко - и познавателен туризъм, ще се осигури място за отдих на жителите в района и възможност да се произведе енергия от ВЕИ, без да се отнема допълнително земеделска земя. Не на последно място изграждането на ЕНЕРГИЕН ПАРК И РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР на територията на Общината е предпоставка за разкриване на нови работни места за населението.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница