Д о к л а д за оценка на въздействието върху околната средастраница1/10
Дата18.06.2018
Размер1.27 Mb.
#73971
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Д о к л а д

за оценка на въздействието върху околната среда

на инвестиционно предложение

„Изграждане на вилни селища в поземлени имоти №№ 104001, 104002, 104004, 104005 и 104006 от землището на с. Кутово, община гр. Видин”

Възложител: „Барак Груп” ЕООД, „Б.П.Бл.” ЕООД и „Б.И.П. 09” ООД .

Управител: ..............................

Фили Барак

м. юли, 2011 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
УВОД

1. Обща информация

1.1. Наименование на инвестиционното предложение .................................................8

1.2. Име, ЕГН, местожителство, адрес и гражданство на Възложителя ЁC физическо лице, фирма, седалище, единен единтификационен номер на юридическото лице, лице за контакти ЁC адрес и телефон ...........................................................................................................8

1.3. Основание за извършване на ОВОС ........................................................................8

1.4. Информационно осигуряване...................................................................................11


2. Анотация на инвестиционното предложение:

2. 1. Характеристика на инвестиционното предложение ............................................12

2. 2. Технически изисквания при изготвяне на инвестиционното предложение 13

2. 3. Технологичен процес, технологична схема...................................................14

2. 4. Етапи за реализиране на инвестиционното предложение..................................15
3. Алтернативи за реализация на инвестиционното предложение

3.1. Алтернативи по местоположение на площадката, физически и юридически лица, които могат да бъдат засегнати от реализацията...........................................................16

3.2. Обща необходима площ, близост до защитени територии..................................16

3.3. Алтернативи на предлаганите от възложителя технологии, капацитет на инвестиционното предложение, връзка с инженерната инфраструктура..............................18

3.4. Използване на основни суровини и материали, природни ресурси....................19

3.5. Социален ефект ЁC заетост на работна ръка, обществена необходимост, социални ползи, здравословни и безопасни условия на труд.................................................19


4. Анализ на съществуващото състояние, прогноза и оценка на предполагаемите въздействия върху компонентите на околната среда, които се очаква да бъдат засегнати от реализирането на инвестиционното предложение.

4.1. Атмосферен въздух

4.1.1. Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологичните фактори, имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на атмосферния въздух...............................................................................................................................................20

4.1.2. Оценка на качеството на атмосферния въздух (по налични данни)................34

4.1.3. Характеристика на предвидените с инвестиционното предложение източници на замърсяване (количество и концентрация на емитираните замърсители).......................38

4.1.4. Пречиствателни съоръжения (вид, пречиствателен ефект)............................38

4.1.5. Прогноза и оценка на очакваните изменения в качеството на атмосферния въздух (замърсяването на атмосферния въздух), включително и на приземния слой на атмосферата, териториален обхват на зоните със замърсен въздух в резултат от реализацията на инвестиционното предложение......................................................................38
4.2. Повърхностни и подземни води

4.2.1. Хидроложки и хидрогеоложки условия и фактори, влияещи върху количеството и качеството на повърхностните и подземните води........................................43

4.2.2. Количествена и качествена характеристика на водните ресурси на територията на обекта и категория на водоприемника....................................................47

4.2.3. Характеристика на водоизточниците и водопотреблението за обекта................................................................................................................................................54

4.2.4. Източници на замърсяване, предвидени в проекта - количество и качество на отпадъчните води...........................................................................................................................56

4.2.5. Прогноза и оценка на очакваните изменения в режима на водните течения и подземните води вследствие предвидените с проекта водоползване, корекции на реки, хидротехнически съоръжения и др., както и тяхното влияние върху количествения режим и качествата на подземните води, общото състояние на водните екосистеми и процесите на самопречистване в условията на нормални и сухи години......................................................57


4.3. Отпадъци

4.3.1. Очаквано количество генерирани отпадъци (наименование, код, количество)......................................................................................................................................58

4.3.2. Управление на отпадъците - събиране, временно съхранение, транспортиране, депониране, обезвреждане.............................................................................58

4.3.3.Оценка и прогноза за въздействието върху околната среда на генерираните отпадъци и начините за тяхното третиране................................................................................60


4.4. Вредни физични фактори - шум, вибрации и вредни лъчения (йонизиращи, нейонизиращи, топлинни и др.)

4.4.1. Съществуващи източници на вредни физични фактори и информация за техните въздействия......................................................................................................................60

4.4.2. Източници на вредни физични фактори, предвидени с инвестиционното предложение....................................................................................................................................62

4.4.3. Прогноза и оценка на предполагаемото въздействие на вредните физични фактори............................................................................................................................................62


4.5. Земи и почви

4.5.1. Характеристика на състоянието на почвите, в т.ч. нарушени земи (ерозирани, преовлажнени, засолени, вкислени, унищожени от стопански дейности и замърсени с вредни вещества и отпадъци) на територията на обекта и в граничещите с него земи по степени и зони на увреждане. Почвена карта ...........................................................................63

4.5.2. Нарушени земи, ерозирани, преовлажнени, засолени, унищожени от стопански дейности, заблатени и други на територията на строителната площадка и в граничещите с нея земи......................................................................................................65

4.5.3. Прогноза и оценка за очакваното въздействие върху почвите при реализиране на инвестиционното предложение..............................................................65
4.6. Земни недра

4.6.1. Геоложка среда .......................................................................................................66

4.6.2. Сеизмичност на района ..........................................................................................70
4.7. Растителен и животински свят, защитени природни територии

4.7.1. Характеристика на състоянието на растителността в региона - доминантни и застрашени растителни видове................................................................71

4.7.2. Характеристика на състоянието на фауната - доминантни и застрашени видове животни; миграционни коридори; изменения в състоянието им в резултат от реализирането на инвестиционното предложение.........................................................73

4.7.3. Характеристика на състоянието на защитените природни територии и обекти и изменения в състоянието им в резултат от реализирането на инвестиционното предложение................................................................................................................................... 75


4.8. Ландшафт

4.8.1. Кратко описание на главните черти на структурата и функционирането на ландшафтите в разглеждания район и оценка на възможностите им за осъществяване на инвестиционното предложение....................................................................................................75

4.8.2. Анализ и оценка на замърсителите в ландшафтите..........................................76

4.8.3. Оценка на потенциала за самоочистване и самовъзстановяване на ландшафтите...................................................................................................................................76

4.8.4. Промени в структурата и функционирането на ландшафтите от инвестиционното предложение при отчитане на устойчивостта им спрямо конкретния тип въздействие.....................................................................................................................................77

4.9. Материално и културно наследство: Наличие на исторически, археологически и архитектурни паметници...............................................................................77.


5. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на

5.1. Въздействие върху качествата на атмосферния въздух.....................................78

5.2. Въздействие върху хидрологията и качеството на новърхностните и подземни води...................................................................................................................................................78

5.3. Въздействие върху почвите......................................................................................80

5.4. Генериране на отпадъци ЁC вид, количество и състав. Начин на събиране и третиране. Оползотворяване и окончателно обезвреждане....................................................80

5.5. Вредни физични фактори ЁC шум, вибрации и вредни лъчения...........................80

5.6. Растителен и животински свят, защитени територии............................................80

5.7.Ландшафт.............................................. .......................................................................81

5.8. Културно наследство..................................................................................................81
6. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве

6.1. Определяне на потенциално засегнатата територия, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита..................82

6.2. Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на засегнатото население.......................................................................................................................................105

6.3. Оценка на здравния риск. Мерки за здравна защита..........................................113


7. Информация за използваните методики за оценка и прогноза на въздействията върху околната среда........................................................................................113

8. Мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на мерките. План за собствен мониторинг..........................................................................115

9. Оценка и планиране на действия при аварийни ситуации и залпови замърсявания. Преценка на риска.............................................................................................119

10. Становища и мнения на засегнатата общественост; компетентните органи и други специализирани ведомства в резултат на проведените консултации.......................................................................................................................120

11. Приложения....................................................................................................122

12. Заключение ..............................................................................................................123


Използвани съкращения:


МОСВ ЁC Министерство на околната среда и водите
ДВ ЁC Държавен вестник
РИОСВ ЁC Регионална инспекция по околната среда и водите
БДУВДР ЁC Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски регион”, център гр. Плевен
ОВОС ЁC Оценка на въздействието върху околната среда
ОС ЁC Оценка на съвместимостта
ДОВОС ЁC Доклад за оценка на въздействието върху околната среда
ДОС ЁC Доклад за оценка на съвместимостта
ИП ЁC Инвестиционно предложение
НТП ЁC Начин на трайно ползване
ПМС ЁC Постановление на Министерски съвет
ЗООС ЁC Закон за опазване на околната среда
ЗБР ЁC Закон за биологичното разнообразие
ЗУТ ЁC Закон за устройство на територията

ЗУО ЁC Закон за управление на отпадъците

ЗВ ЁC Закон за водите

ПУП ЁC Подробен устройствен план

ЗЗ ЁC Защитена зона
КВС ЁC Карта на възстановената собственост
ЕС ЁC Европейски съюз

ЛПСОВ ЁC локална пречиствателна станция за отпадъчни води

СОЗ ЁC санитарно-охранителни зони
У в о д
Главната цел за развитие на област Видин за периода до 2015 год. е постигане на динамично устойчиво и балансирано социално ЁC икономическо развитие, насочено към намаляване на между регионалните различия и осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия на живот във всички общини в областта, съобразено с опазване на околната среда.
Дългосрочната политика се стреми към баланс между различните аспекти на развитието (икономически, социален, екологичен и териториален) и между отделните общини. Стратегията акцентира върху развитието на основните фактори за растеж, а именно човешкия капитал и качествената природна среда.
Главната цел на стратегията кореспондира с основната цел на политиката на Европейския съюз за социално ЁC икономическо развитие, насочено към намаляване на различията в равнището на развитие на районите и изостаналостта на слаборазвитите гранични, селски и планински райони.
Главната цел може да се постигне чрез реализирането на специфични цели и приоритети за устойчево развитие на Видинска област.

Приоритетна ЦЕЛ 3 от Областната стратегия за развитие на Видин 2005 ЁC 2015 год. е: „Осигуряване икономически растеж на базата на конкурентоспособни малки и средни предприятия, селско стопанство и преработвателна промишленост, туризъм, увеличаване на вътрешното потребление, експорта на произведената продукция и привличане на инвестиции”. За изпълнение на този приоритет е необходима работа и реализация по:

Приоритет 3.1.: Привличане на инвестиции в област Видин.

Приоритет 3.2.: Подобряване на условията за развитие на бизнес-средата, стимулиране.

Приоритет 3.3: Стимулиране развитието на селското стопанство.

Приоритет 3.4.: Подобряване на условията за развитие на туризма в област Видин.

Разглежданото ИП е в контекста както на приоритет 3.1., така и на 3.4. и положителното становище на Община гр. Видин относно реализацията му говори за напредък в изпълнение на областната стретегия за развитие.

1. Обща информация:

1.1. Наименование на инвестиционното предложение:

„Изграждане на вилни селища в поземлени имоти №№ 104001, 104002, 104004, 104005 и 104006 от землището на с. Кутово, община гр. Видин”.

Дейността на обекта, за който се изготвя настоящия доклад е включена в Приложение № 2 т.12 „в” на ЗООС ЁC „Ваканционни селища, хотелски комплекси в извънселищни територии и съпътстващи дейности” /невключени в Приложение № 1 на ЗООС.
1.2. Име, ЕГН, местожителство, адрес и гражданство на Възложителя ЁC физическо лице, фирма, седалище, единен единтификационен номер на юридическото лице, лице за контакти ЁC адрес и телефон

Пълен пощенски адрес: 1000 гр. София, ул. „Христо Белчев „ № 2, офис 3.

Телефон, факс, е-mail: 0888/310 801; e-mail: svetogeo@abv.bg

Лице за контакти: Веселин Дойчинов Ангелов, 0888/310 801.

1.3. Основание за извършване на ОВОС /Законодателна и институционална рамка/.

Настоящият доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на вилни селища в поземлени имоти №№ 104001, 104002, 104004, 104005 и 104006 от землището на с. Кутово, община гр. Видин” се разработва на основание чл.93 ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда, на чл.17 ал.1, чл. 8, ал. 3, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии приета с /ПМС № 59 от 7.03.2003 год. изм. С ПМС № 302 от 2005 год./, чл. 31, ал. 4 и ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл. 40, ал. 5 от Наредбата за ОС, указанията и Решения №№ МО-8 ПР; МО-9 ПР; МО-10 ПР; МО-11 ПР; МО-12 ПР; /2011 г. - писма изх. №№ 477, 478, 479, 490 и 491/25.02.2011 г. , както и писмо изх. № 860/06.04.2011 г. на на РИОСВ, гр. Монтана

Основните цели на Доклада за ОВОС са:

Да определи значимостта на въздействието, което инвестиционното предложение може да окаже върху компонентите на околната среда при своята реализация и експлоатация;

Определяне на потенциалния риск за околната среда, породен от това въздействие при строителството и нормалната експлоатация на обекта;

Проучване и анализ на възможните причини, източници и степен на въздействие от реализиране на инвестиционното предложение;

Набелязване на мерки за намаляване и предотвратяване на въздействието от реализиране и експлоатация на Инвестиционното предложение и предлагане на решения на евентуалните екологични проблеми в съответствие с Българското законодателство.

Докладът за ОВОС методично се базира на:

Утвърдените у нас и в Европейският съюз методи и критерии за анализ и оценка на факторите на въздействие върху различните компоненти на околната среда;

Собственни проучвания, информационно осигуряване за района на ИП и становища на заинтересованите институции и лица;

Актуални данни, съвременни познания и методи за оценка.

Структурата и обхвата на ДОВОС по чл.95 ал.2 от ЗООС е съобразена съгласно изискванията на чл. 96 ал.1 от ЗООС и чл.11 ал. 1 от Наредбата по ПМС № 59/2003 год. /изм. с ПМС № 302/2005 год., посл. изм. ДВ бр. 80 от 2009 г./ и е допълнена и съобразена с препоръките и информацията получена при консултациите по чл. 9 от Наредбата за ОВОС и от РИОСВ, гр. Монтана при одобряване на заданието ЁC писмо изх. № 1384/10.06.2011 г.

Докладът за оценка на въздействието на околната среда за разглежданото инвестиционно предложение е разработен още на основание на:

Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ бр.91 от 2002 год. попр. бр.98 от 2002 год. изм. бр.86 от 2003 год. доп. бр.70 от 2004 год., посл. изм. ДВ бр. 41/22.05.2007 г.), посл. изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г. ЁC Дейността на обекта попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, т. 12, буква „в” ЁC ”ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности”;

Закон за биологичното разнообразие - Обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.07.2007 г., изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., посл. изм. бр. 89 от 12.11.2010 г.

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /загл. изм. ЁC ДВ бр. 3/2006 г./, приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 год., ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. с ПМС № 302 от 2005 год., изм. от ДВ бр. 80/09.10.2009 г., изм. ПМС № 65 от 08.04.2010 г., ДВ бр. 29/16.04.2010 г.

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 г., в сила от 15.10.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г.

Приложение № 1 и № 2 към писмо изх. № 05-08-1024/11.02.2010 г. на МОСВ относно „Методическите указания за практическо прилагане на изискванията на нормативната уредба по околната среда за намерения за изграждане на вятърни генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи”.

Наредба № 14/15.VІ.2005 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и използване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, ДВ, бр. 53/28.VІ.2005 г., изм. ДВ бр. 73/05.ІХ.2006 г.

Наредба № 7 за хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда. (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и 101 от 1996 г. и бр. 101 от 1997 г., изм. доп. бр. 20 от 1999 г.).


В доклада се определят, описват и оценяват преките и непреките въздействия от инвестиционното предложение при изграждането и експлоатацията на обекта върху човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, въздуха, водата и почвата, ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческо наследство и взаимодействието между тях.

До изготвяне на доклада за ОВОС са спазени изискванията на чл. 95 (1) от ЗООС. Инвеститорът е информирал в най-ранният етап на своето инвестиционно намерение компетентните органи и засегнатото население, като го е обявил писмено и е осигурил изработване на задание за съдържанието и обхвата на ДОВОС.

Проведени са консултации с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и с други специализирани ведомства и засегнатата общественост по отношение на:

Специфичните особености на предлаганото строителство и взаимовръзката му с Националната екологична мрежа;

Характеристиките на съществуващата околна среда и всички нейни компоненти;

Заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС;

Засегнатата общественост ЁC интереси и мнения;

Мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда.


При изготвяне на доклада за ОВОС колективът от експерти се е ръководел от действуващите в страната нормативни документи по опазване на околната среда, формиращи критериите за оценка на въздействието върху нея.

На основание чл. 83 ал.1 от ЗООС настоящия доклад за ОВОС е изготвен от колектив от експерти, притежаващи професионална компетентност да извършват ОВОС с ръководител доц., д-р по биология Иван Райчев.

Останалите членове на колектива от експерти са:

1. инж. Димитър Дишев ЁC експерт отпадъци;

2. д-р Пламен Лаков ЁC експерт по климатология и води;

3. Ива Цолова ЁC биолог, експерт по растителен свят;

4. Людмил Асенов ЁC биолог, експерт по животински свят.

5. Д-р Иваничка Янкулова Терзиева ЁC с компетентност здравна оценка;

6. инж. геолог Цветан Данов Цеков ЁC инж. Геолог.

Списъкът на колектива изготвил доклада за ОВОС с разработените части от съответния експерт е представен в Приложенията.


1.4. Информационно осигуряване.

При изготвяне на доклада за ОВОС е използувана следната информация:

Данни за състоянието на компонентите на околната среда, обект на оценка от национални, регионални и местни институции МОСВ, РИОСВ Монтана, БДДР ЁC Плевен и Община Видин;

Данни от дейностите на разположените в съседство обекти, относно замърсителите на околната среда, водопотреблението, енергоснабдяването, третиране на отпадъците и отпадъчните води и възможните рискови фактори за флората, фауната, населението и околната среда;

Програма за опазване на околната среда Община Видин;

Данни за защитетни територии и санитарно-хигиенни зони;

Стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. на област Видин.


Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница