Д о к л а д за оценка на въздействието върху околната среда


Местното население е уведомено чрез писмени обяви в общината и кметствотостраница22/22
Дата04.01.2017
Размер3.98 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Местното население е уведомено чрез писмени обяви в общината и кметството.


В приложените отговори до този момент не са изразени отрицателни мнения и становища относно реализацията на инвестиционното предложение. Не са констатирани негативни обществени настроения към идеята за изграждане на предвидения обект в определения район.

След представяне на инвестиционното предложение и консултациите с посочените ведомства и организации на Инвеститора до настоящия момент са представени мнения и становища, които са взети под внимание в настоящото задание. Не са констатирани негативни обществени настроения към идеята за създаване на “ПРИСТАНИЩЕ – ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА” в определения район.До този момент действията на инвеститора са съобразени с процедурите във фаза прединвестиционни проучвания, не са изразени отрицателни становища от специализираните органи и населението, и липсват мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение.
VІІІ. Заключение на експертите

В заключение, отчитайки необходимостта от рационално използване на територията, специфичния непроизодствен характер на инвестиционното предложение и неговото общо незначително въздействие върху компонентите на околната среда и населението през строителния период и при нормална експлоатация, при изпълнение на предложените в раздел V мерки, както и съответствието на инвестиционната инициатива с нормативните изисквания и потенциалните възможности на средата да поеме прогнозните въздействия, предлагаме на УВАЖАЕМИЯ ВИСШ ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ при МОСВ – София да одобри осъществяването на инвестиционното предложение на основание чл. 99, ал. 2 от ЗООС и чл. 19, ал 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, при условията, посочени в раздел 5 на настоящия доклад.


ІХ. Нетехническо резюме (съгласно изискванията на ЗООС - §1, т.27 и Наредбата – чл. 12, ал.2)
В Приложенията е представено нетехническо резюме на доклада За ОВОС на инвестиционното предложение – Приложение № 17.
Х. Описание на трудностите при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС

Някои инстанции пренебрегнаха писмата на инвеститора и колективът, разработил настоящия доклад по отношение на събирането на необходимата за ОВОС информация.Освен с известна неотзивчивост на инстанциите, трудностите при събирането на информация са свързани и с разпокъсаността на наличната информация по различни организации и ведомства, което удължава времето за набавянето й. Забелязва се известна липса на координираност между различните учреждения. В повечето случаи информацията е в суров вид, недостатъчна, нерепрезентативна за целите на научнообоснования анализ. По места липсва обща база представителни данни за повечето компоненти и фактори на околната среда. В много случаи събираната от поделенията на централните ведомства информация се предава в тях за съхранение и анализ без да има обратна връзка, което усложнява и оскъпява кореспондирането. Освен това преобладаващата част от информацията не е в електронен вид, което затруднява обработката й. Важно е да се отбележи също така, че времето за предоставяне на информация е твърде удължено поради различни формални процедури. Това се отразява неблагоприятно на инвестиционния процес, който е твърде динамичен и по темпове изпреварва значително бюрократичните процедури.
ХІ. Списък на източниците на информация, използвани в доклада за ОВОС

   1. Предварителен инвестиционен проект на ИП;

   2. Документи за собственост на имотите;

   3. Становища на компетентни органи;

   4. Скици на имотите;

   5. Бюлетин за състоянието на околната среда на Р. България;

   6. Доклад за състоянието на околната среда на Варненска и Добричка области през 2001 г. Варна, РИОСВ.

   7. Климатичен справочник на НРБ, том ІІІ/1983 г., том ІV/1984 г..

   8. Пеев, Б. Метеорология. С., 1994.

   9. Попов, В., К. Мишев. Геоморфология на Българското Черноморско Крайбрежие. С., 1974.

   10. Маринов, К., Б. Савов. Математическо моделиране на хидро- и литодинамичните процеси по Българското Черноморско крайбрежие. Варна-Калиакра, Варна, 1990.

   11. Тошков, Е., М. Стакев. Противосвлачищни конструкции. С., Техника, 1988.

   12. Бондев, И. 1982. Растително-географски райони на България. География на България, БАН, с. 453.

   13. Димитров, Д., Климатичните ресурси на България. С., 1974.

   14. Пухалев, Г., Кислородопродуктивность и нормирование зеленых насаждений в НРБ. Сб.мат.науч.конф., Москва, 1988.

   15. Временни указания за проектиране на противосвлачищни мероприятия и съоръжения. С., МСА, 1975 г.

   16. Временно ръководство за инженерно-геоложки проучвания в свлачищни райони. С., МСА, 1974 г.

   17. Временни правила за техническа експлоатация на противосвлачищни съоръжения, С., 1975 г.

   18. Указания за извършване и приемане на земни работи в свлачищни райони (утв. със зап. № 3152 /27.05.1976 на МСА).

   19. Антонов, Хр., Д.Кънев. Подземните води в НРБ, С., Техника, 1980.

Канев Д. Геоморфология на България 1989 г.

   1. Гълъбов, М., Динамика на подземните води, С., Техника, 1981.

   2. Гинзбург, Л. К., Противооползневые удерживающие конструкции. М., Стройиздат, 1979.

   3. Правила технической експлуатации сооружений инженерной защиты городов. М., 1988.

   4. Тошков, Е., М. Стакев. Противосвлачищни конструкции. С., Техника, 1988.

   5. Савов, Б., Стопанска експлоатация на свлачищни терени. Сб. "Поддържане и експлоатация на противосвлачищните и противоабразионните съоръжения. Варна, НПКБСА, 1985.

   6. Дончева М. Биологична активност на декоративната растителност по отношение на замърсяването на въздуха. ВЛТИ, дисертация 1988.

   7. Б о н д е в, И. 1982. Ботаника -Географско райониране.-В: География на България. (Физическа география), т.1, БАН, 443-451.

   8. В е л ч е в, В.(ред.). 1984. Червена книга на Н.P.България,т.2 Животни, С., БАН, 269 с.

   9. Й о р д а н о в, Д.(ред.). 1963-1995. Флора на Народна Република България, т.1-10, С., БАН.

   10. К о ж у х а р о в, С. (ред.). 1992. Определител на висшите растения в България. С., Наука и Изкуство, 787с.

   11. М и ч е в, Т., П. Я н к о в. 1993. Орнитофауна. Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади, том 2. Програма за поддържане на биологичното разнообразие, С. 585-614.

   12. П е ш е в, Ц. 1978. Бозайници.-В: Черно море - сборник, Изд.”Г. Бакалов”, Варна, 218с.

   13. С и м е о н о в, С. 1978. Птици.- В: Черно море - сборник, Изд.”Г. Бакалов”, Варна, 218с.

   14. С п и р и д о н о в, Ж., Н. С п а с о в. 1993. Едри бозайници. Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади, том 2. Програма за поддържане на биологичното разнообразие, С. 645-663.

   15. Я н ч е в а, Х., Д. Ш а м о в, Я. Г у т е в а, С. А н г е л о в а. 1997. Пасищата в Южна Добруджа. -В: Добруджа и Калиакра, Пловдив, ВСИ, 59-71.

   16. B i r d L i f e. 2002. Windfarms and birds: An analysis of the efects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues. – Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural habitats, Standing Committee, 22 meeting, Strasbourg, 2-5 December 2002.

   17. C e r e r o l s, N., A. M a r t i n e z. 1995. Bird impact study on the 10 MW Wind Farm of La Pena (Tarifa). Report for American Wind Energy Association, Washington, USA.

   18. Справочник по проектированию инженерной подготовки застраиваемых территорий. Киев, 1983.

   19. Канев Д. Геоморфология на България 1989 г

58. Министерство на строежите и архитектурата (МСА), Министерство на народното здраве (МНЗ), Методика за измерване и оценка на шума в населените места, 1975 г.

59. Наредба № 6 на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн., ДВ, бр. 58/2006 г.)

60. Наредба № 6 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (обн., ДВ бр. 70/2005 г. - в сила от 15.02.2006 г.)

61. БДС ISO 1999:2004 Акустика. Определяне въздействието на шума при работа и оценяване увреждането на слуха, причинено от шум.

62. БДС ISO 2631 - 1:2004 за вибрации предавани на цялото тяло.

63. НАРЕДБА № 3 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (обн., ДВ, бр. 40/2005 г. - в сила от 06.07.2005 г.)

64. Инфразвук, ултразвук, шум и вибрации, Медицина и физкултура, С., 1995 г.

65. С. М. Новак, А. С. Логвинец, Защита от вибрации и шума в строительстве, Будивельник, К., 1980 г.

66. Справочник проектировщика, Защита от шума в градостроительстве, Стройиздат, М., 1993 г.

67. Контроль шума в промышлености, под редакцией Дж. Д. Вебба, Судостроение, Л., 1981

68. Вътрешно ведомствена методика ИАОСЛАД No70 1/Ш, Определяне на общата звукова мощност излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шум в мястото на въздействие, С, 2002.

69. Методика за създаване на шумови карти на населени места (одобрена от МСА и МНЗ през 1975г.)

70. Noise Emission for VESTAS V39-500 kW 50 Hz Wind Turbine, Iten no.: 942116.R2

71. Евстатиев, Д., Г.Манов. Инженерно-геоложка характеристика на долината на Варненските езера. С., БАН, 1988г.

72. Попов, Вл., К.Мишев. Геоморфология на Българското Черноморско крайбрежие и шелф. С., БАН, 1974г.

73. Брегоукрепване и дълготрайно стабилизиране на склоновете на Черноморското крайбрежие. С., БАН, 1998г.

74. ДОВОС на проект за добив на пясък от Варненско езеро. Инвиститор: “ХДД” ООД-Варна, 1996.

75. Екологична експертиза на депо за опасни отпадъци “Бялата вода”, Варна, 2000г.

76. ДОВОС на обект “Газопровод от ГРС “Страшимирово” до “Белослав и нов ГРП. Инвеститор: “Агрополихим”АД, 2001г.

77. ДОВОС на проект за добив на пясък от Варненско езеро. Инвeститор: “ХДД” ООД-Варна, 1996.

78. ДОВОС на проект за изграждане на разтоварище за мазут в “Леспорт”. Инвеститор: “Бон Марин” ООД, 1993г.

79. ДОВОС на проект за замяна на 500-тонен плаващ док със 7000-тонен в акваторията на КРЗ “Флотски арсенал”. Инвеститор: КРЗ “Фл. Арсенал”, 1995г.

80. ДОВОС на обект “Белопал”ЕАД. Инвеститор: “Белопал”ЕАД, 1997г.

81. ДОВОС на проект за удължение на Западен кей на МТБ на “Трансстрой” в с. Езерово с цел кораборемонтна дейност. Инвеститор: КРП "Трансстрой-Делфин 1" ООД, 1996г.

82. ДОВОС на обект “Цех за металообработка на “Трансинс” ЕООД, Белослав, 1996г.

83. Програма за управление на отпадъците на община Белослав.

84. ПЛАН за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух наобщина Девня 2008 - 20013 г.

85. ПРОГРАМА за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества община Девня, 2008

86. ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Белослав

87. ДОВОС на проект за бензиностанция и газостанция в кв.19 на гр. Белослав. Инвеститор: “Кастел ойл” ООД, 2000г.

88. ДОВОС на проект за проучвателна и добивна лицензия 91-III Галата. Инвеститор: ПЕТРЕКО САРЛ, 1998.

89. Допълнение на ДОВОС за проект за разработка на находище Галата – нов сектор на газопровода Белослав-Провадия. Инвеститор: “Петреко Сарл”, 2000г.

90. ДОВОС на обект “Солвей Соди”АД. Инвеститол: “Солвей Соди”АД, 1999г.

91. ДОВОС на проект за разширение на депо за фосфогипс на “Агрополихим”АД. Инвеститор: “Агрополихим”АД, 1999г.

92. ДОВОС на обект “Агрополихим”АД, Инвеститор: “Агрополихим”АД, 1998г.

93. ДОВОС на обект “Геосол”АД. Инвектитор: Геосол”ЕАД, 2000г.

94. ДОВОС на проект “Актуализиран Генерален план на “Пристанище Варна” ЕАД и насоки в по-далечна перспектива”. Инвеститор: “Пристанище Варна” ЕАД, 1999г.

95. ДОВОС на проект за удълбочаване на акваторията пред ТЕЦ-Варна и подхода към канал №2 – Варненско езеро – Белославско езеро. Инвеститор: УПМКАП-Варна, 1996г.

96. ДОВОС на проект за почистване на плавателния канал №1. Инвеститор: УПМКАП-Варна, 1996г.

97. Стоянов, Ал., Хидрогеохимични процеси в западната част на Черно море при влияние на естествени и антропогенни фактори. Дисертация, Варна, ИО-БАН, 1995г.

98. ТУП на община Белослав

99. Екологични изследвания в акваторията на Белославското езеро, Варненското езеро и Варненския залив. ТЦМР-ООД, Варна, 1990-1991г.

100. Хидрохимична и хидрофизична характеристика на втока на р. Провадийска и на транспорта на седименти и въздействието им върху западните части на Белославското езеро. С., ВИАС, 1994г.

101. Хидроложки атлас, 1967г.

102. Антонов Хр. Д. Данчев Подземните води н НРБ С 1988

103. Литостратиграфска подялба и геоложко развитие на Североизточна България 1986 г.

104. Ст. Бошев, Б. Страшимиров, Ст. Зафиров, Геология на България с палеонтология и исторична геология. София – 1972 г. ДИ „ТЕХНИКА”

105. ДОВОС на проект за Актуализация на генерален план „Пристанище Варна” ЕАД до 2020 г. Инвеститор „Пристанище Варна” ЕАД – 1999 г.106. Програма за КАВ на община Белослав, 2009
ХІІ. Списък на нормативните документи, касаещи инвестиционното предложение и доклада за ОВОС

 1. Закон за опазване на околната среда.

 2. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии

 3. Наредба за Националната схема за управление по околна среда и одитиране

 4. Закон за биологичното разнообразие

 5. Закон за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване

 6. Правилник за приложение на Закона за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване

 7. Закон за устройство на територията

 8. Наредба №2/2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

 9. Наредба №7/2003 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

 10. Наредба №4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

 11. Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми

 12. Закон за енергийната ефективност

 13. ПМС № 18/ 23.01.1998 г. и Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи

 14. Наредба №2 Противопожарни строително-технически норми

 15. Наредба № 2/ 1995 за правила и нормативи за териториално-устройствено планиране на Черноморското крайбрежие

 16. Наредба № 7/1992 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда

 17. Закон за опазване на чистотата на атмосферния въздух

 18. Наредба № 7/1999 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

 19. Наредба №7/2003 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

 20. Наредба № 8/1999 за норми за озон в атмосферния въздух

 21. Наредба № 9/1999 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух

 22. Наредба №13/2003 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

 23. Наредба № 14/1997 за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

 24. Наредба № 16/1999 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

 25. Наредба № 17/1999 за норми за съдържание в горивата на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества

 26. ПМС № 254/30.12.1999 г. за контрол и управление на вещества, които нарушават озоновия слой и Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой

 27. Закон за водите

 28. Наредба № 3/2000 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

 29. Наредба № 7/1986 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води

 30. Наредба №11/2002 за качеството на водите за къпане

 31. Закон за опазване на земеделските земи

 32. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

 33. Наредба № 3/ 1979 за норми относно допустимо съдържание на вредни вещества в почвата

 34. Холандски списък на стандарти за почви и подземни води.

 35. Наредба № 26/1996 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт

 36. Инструкция № 2/2000 за борба с ерозията

 37. Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение

 38. Наредба №1/1994 за геозащитната дейност

 39. Наредба №12/2001 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони

 40. Наредба №1/1996 за проектиране на плоско фундиране

 41. Норми за проектиране на пилотно фундиране

 42. Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони /1987, ДВ 6/1989 г./.

 43. Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения.

 44. Указания за извършване и приемане на земни работи в свлачищни райони.

 45. Закон за управление на отпадъците

 46. Наредба №3/2004 за класификация на отпадъците

 47. Закон за защитените територии

 48. Наредба №4/1980 за буферните зони около резерватите

 49. Закон за защита на растенията

 50. Закон за лечебните растения

 51. Наредба №1/1993 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност

 52. Конвенция за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия

 53. Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания.

 54. Закон за здравето

 55. Наредба № 4/1999 за защита от шум на територията на населените места

 56. Наредба № 6 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

 57. Наредба № 6 на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

 58. Норми за проектиране на защитата от шум

 59. Наредба №9/1991 за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

 60. Закон за паметниците на културата и музеите

 61. Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

 62. Наредба № 7/1999 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

 63. Закон за здравословни и безопасни условия на труд

 64. Закон за защита от шума в околната среда

 65. БДС 12.1.012-80 Охрана на труда. Вибрации. Общи изисквания за безопасност на труда.

 66. БДС ISO 1999:2004 Акустика. Определяне въздействието на шума при работа и оценяване увреждането на слуха, причинено от шум.

 67. БДС ISO 2631 - 1:2004 за вибрации предавани на цялото тяло.

 68. НАРЕДБА № 3 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

 69. Норми за проектиране на ХТС. Основни положения./БСА 11/1985/.

 70. БДС 17.1.1.02. Опазване на природата.Хидросфера. Показатели за качеството на водите. Термини и определения.

 71. БДС 17.1.3.08. Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване при превозване на нефт и нефтопродукти с автомобилен транспорт.

 1. БДС 17.1.3.05. Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към опазването на повърхностните води от замърсяване.

 1. БДС 17.1.3.01. Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване с нефт и нефтопродукти.

 2. БДС 17.1.3.02. Опазване на природата. Хидросфера. Изисквания към опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване с пестициди.

 3. БДС 17.1.3.03. Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания за опазването на подземните води от замърсяване.

 4. БДС 17.1.3.03. Опазване на природата. Хидросфера. Правила за опазване на водите от замърсяване с нефт и нефтопродукти при транспортирането им по тръбопроводи.

 5. БДС 17.1.3.01. Опазване на природата. Хидросфера. Изисквания за опазване на подземни и повърхностни води от замърсяване с минерални торове.

 6. БДС 17.1.3.07. Опазване на природата. Хидросфера. Правила за избор и оценка на качествата на водоизточниците за централно питейно водоснабдяване.

 7. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България / ДВ 12/ 2000 г./.

 8. Методика за определяне емисиите при горивните процеси в енергетиката ,промишлеността и битовия сектор

 9. Инструкция за изчисление разпространението в атмосферата на вредни вещества съдържащи се в отпадъчните газове на предприятията

 10. Наредба 2 за санитарно охранителните зони около водоизточниците

 11. Методика за бърза инвентаризация при замърсяване на околната среда СЗО Женева 1993 г.

 12. Разработка рекомендаций по прогнозированию качества воды, применительно к проектированию берегозащиты Черноморского побережья Болгарии. ВНИИ ВОДГЕО, М., 1990/.ХІІІ. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 • Приложение № 1 – “Писмо изх. № ОВОСУ – 7727/19.11.2009 г на МОСВ София”;

 • Приложение № 2 – “Документи за собственост на инвеститора”;

 • Приложение № 3 – “Списък на регистрираните експерти”;

 • Приложение № 4 – “Писмени декларации по чл. 11, ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии”;

 • Приложение № 5 – “Копия от удостоверенията за регистрация на експертите”;

 • Приложение № 6 - “Генерален план” и “Ситуационна схема”;

 • Приложение № 7 - “Скици”;

 • Приложение № 8 – “Заповед № 125/2007”;

 • Приложение № 9 - “Разрешителни документи и схеми на изградените инфрастру-ктурни мрежи”;

 • Приложение № 10 – “Технологични схеми и оборудване за обработка на различни товари”;

 • Приложение № 11 - “Геоложка карта”;

 • Приложение № 12 – “Протоколи за фоново ниво на шум”;

 • Приложение № 13 – “Хигиенно-защитни зони на подобектите”;

 • Приложение № 14 - “Писмо за съгласие”;

 • Приложение № 15 – “План за изпълнение на мерки за предотвратяване и намаля-ване на вредните въздействия”;

 • Приложение № 16 - “Кореспонденция с институции и организации”;

 • Приложение № 17 - “Нетехническо резюме на доклада за ОВОС”;

 • Приложение № 18 - “Коригирано задание”;

 • Приложение № 19 - “Снимков материал”;

 • Приложение № 20 - “Оценка за съвместимост с предмета на защита на защитени-те зони”;

 • Приложение № 21 – “Писмо изх. № ОВОСУ – 7727/22.03.2010 г на МОСВ София”;

 • Приложение № 22 – “Договори за предаване на отпадъци”.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница