Д о к л а д за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: развитие на рудник “елаците” до 2022 годинастраница1/10
Дата25.07.2016
Размер1.93 Mb.
#6872
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Д О К Л А Д
за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение:
РАЗВИТИЕ НА РУДНИК “ЕЛАЦИТЕ” ДО 2022 ГОДИНА
с предмета и целите на опазване на защитена зона „Централен Балкан – буфер”, с код BG0001493 за опазване на природните местообитания

и на дивата флора и фауна и защитена зона „Етрополе –Байлово”, код BG0001043 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

София, май, 2013 година

СЪДЪРЖАНИЕ

стр

Въведение 4


1. Анотация на плана 5
2. Описание на характеристиките на други планове, програми и 9

проекти /инвестиционни предложения, съществуващи и/или в

процес на разработване или одобряване, които в съчетание с

оценявания план, програма и проект /инвестиционно предложение

могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона
3. Описание на елементите на плана, програмата и проекта/ 14

инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация

с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха

могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или

нейните елементи
4. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на 16

опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на план,

програма и проект/инвестиционно предложение
5. Oписание и анализ на степента на въздействие на план, програма 33

и проект/инвестиционно предложение върху предмета и целите на

опазване на защитената зона
6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 60

намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия

от осъществяване на плана, програмата и проекта/инвестиционното

предложение върху защитената зона и определяне на степента им на

въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в

резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки


7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие 61

върху защитената зона, включително нулева алтернатива


8. Картен материал с местоположението на всички елементи на плана, 62

програмата и проекта/инвестиционното предложение спрямо защитената

зона и нейните елементи
9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно 63

критериите по чл. 22


10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително доказателства за 65

това и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР -

когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена

зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана, програмата и проекта

или от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е

налице друго алтернативно решение


11. Информация за използваните методи на изследване, включително времетраене 65

и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието,

източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация
12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за извършване на 67

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционнипредложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
ПРИЛОЖЕНИЯ

Въведение
Настоящият Доклад за оценка на съвместимостта се извършва на основание на чл. 31-34 от Закона за биологичното разнообразие (обн.ДВ, бр.77 от 09.08.2002 г.), чл.22 и чл.23 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн.ДВ, бр.73 от 11 септември 2007г.), както и на основание, писмо с изх.№ ОВОС-83/30.03.2011 г. на МОСВ за извършване на ОВОС и ОС и на писмо с изх.№ 26-00-7252/09.11.2012г. на РИОСВ-София, по отношение компетентността за произнасяне с решение.
Основание за извършване на настоящата оценка са и изискванията на Директиви 79/409/ЕЕС и 92/43/ЕЕС. Основополагаща е връзката между чл.6 /3/ на Директива 92/43/ЕЕС, изискващ оценка на последствията за целостта и целите на всяка една от защитените зони в района на инвестиционното предложение и мрежата като цяло от една страна и чл.2 /2/ на Директивата от друга, посочващ, че мерките предприети по тази директива следва да водят до опазване или възстановяване на благоприятните условия за съхраняване на видовете и местообитанията.
Целите на настоящия Доклад за ОС:

 • да се определи същността и степента на очакваното въздействие от развитието на рудника и насипищата върху типовете природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони;

 • да се определи същността и степента на очакваното въздействие върху популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, като степента на загуба, увреждане и/или фрагментация, да бъде изчислена спрямо числеността на видовете и представителността им в защитените зони и в мрежата като цяло;

 • да се определи същността и степента на очакваното въздействие по отношение на създаване на условия за миграции на видовете;

 • да се направи анализ на въздействието /пряко и косвено/ на инвестиционното предложение върху целостта, структурата и функциите на защитените зони;

 • да се направи описание и оценка на съществуващи други обекти, планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които в комбинация с инвестиционното предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони. Да се определи степента на кумулативния ефект за защитените зони, от реализацията на инвестиционното предложение;

 • да бъдат разгледани и се оценят алтернативни решения и възможности за реализация на инвестиционното предложение, по отношение на технологията за добив, пространствено разположение на елементите на инвестиционното предложение и други, с цел минимално въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони;

 • да се предложат смекчаващи мерки, с оглед природозащитните цели на защитените зони.


Предмет на оценка в доклада са защитена зона „Централен балкан-буфер”, код BG0001493 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, част от която се разполага и върху терени от обекта на инвестиционното предложение и защитена зона „Етрополе-Байлово”, код BG0001043 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, разположена на около 1500 метра от границите на ИП.
Настоящият доклад е изготвен от екип в състав:

инж.Илия Костов Петров,

ланд.арх. Димитринка Иванова Берберова

Димитър Стоянов Димитров – фитоценолог

Иван Стефанов Пандурски – зоолог

Екатерина Николова Гюлеметова – еколог, ръководител екип

 1. Анотация

1.1 Информация за контакт с инвеститора

 • фирма: „Елаците-Мед” АД, ЕИК: 122016037

 • седалище: 2086, с. Мирково, област Софийска

 • Изпълнителен директор: инж. Добри Тодоров Цветков

 • пълен пощенски адрес: 2086, с. Мирково, област Софийска

 • телефон, факс и е-mail: 02/923 77 12, 02/923 78 67, office@ellatzite-med.com

 • лице за контакти: инж. Александър Григоров, Директор на Дирекция „Околна среда и води”, тел. 02/923 77 68


1.2 Анотация на инвестиционното предложение

Предмет на инвестиционно предложение е Развитие на рудник Елаците до 2022г. Обектът е разположен в землището на гр. Етрополе, ЕКАТТЕ 27632 и на с.Челопеч, ЕКАТТЕ 80323, Софийска област.

Рудодобивен комплекс “Елаците” заема билните участъци на Етрополска Стара планина с надморска височина до 1700 m., върху силно пресечен терен, насечен от множество дълбоко врязани дерета. Непосредствено източно от находището води началото си р. Малък Искър, а отдясно формира водите си нейния ляв приток р. Негърщица.

В рудничният комплекс /РК/ се извършва експлоатация на медна руда по открит способ. Технологията на добив на руди е по класическия пробивно-взривен способ. Рудничната откривка, получена при добива, се депонира на насипища. Съпътстващи процеси, които се извършват в комплекса включат депонирането на откривката и извънбалансовите руди, поддръжката на транспортните средства, изграждане и поддържането на технологичните пътища, производството и складирането на експлозиви, пречистването на промишлени отпадни води.Рудничният комплекс представлява терасиран открит котлован, минните работи в който понастоящем се извършват на кота 1015. Предвижда се до края на концесията работите да достигнат кота 940. Най-високата част на комплекса /т.нар. балкон/ е на кота 1550. Рудоносният хоризонт е на кота 1360.

Основна цел на проекта за развитие на рудник “Елаците” е добивът на руда да се извършва така, че:

 • рудничното пространство да се оформя в съответствие с изискванията на най-добрите налични практики и техники;

 • добивът на руда и приемът на откривка да отговарят на Европейската директива и Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци.

 • развитието на насипищата да се извършва така, че те да получат устойчива и обезопасена крайна конфигурация;

 • крайната конфигурация да осигури в максимално възможна степен повече хоризонтални площи и откоси, позволяващи последваща техническа и биологична рекултивация.

Заедно с посоченото, съпътстващите проекта за развитие на рудника задачи са:

 • изграждане на пречиствателно съоръжение за замърсени води от дейността на руд­ник „Елаците”, в т.ч. подобектите към пречиствателната станция.

 • реализиране на подземна изработка и сис­тема от надземни тръбопроводи за улавяне и отвеждане на водите от трите дерета (№ 1, „Зелено” и „Западно”) при източ­ните наси­пи­ща към ретензионния из­равнител на река Негърщица;

 • изграждане на ретензионен из­равнител на река Негърщица;

 • изграждане на минна галерия на хоризонт 1060 м. като част от системата от во­до­у­ла­вя­щи съоръжения.

Етапният план за изпълнение на инвестиционното предложение съгласно предвижданията на инвеститора е както следва:

 • през 2012 г. обемите откривка от хор. 1300 и 1315 се насипват на хоризонт 1390 на Западното насипище, което се налага от съображения да се оформи по-ниско стъпало в южната част; обемите откривка през тази година, които ще се транспортират на кота 1390 са около 1 млн. м3; от хор. 1285 до хор. 1240 от „Контур 160”, откривката се депонира на кота 1300 на Западното насипище; това ниво ще се оформя над площадката на кота 1210, образувана през 2010 г.; за останалите обеми от хор. 1225 до хор. 1185 и от долните хоризонти на „Контур 140+20” ще се депонират на кота 1210 – Запад.

 • развитие на насипищата през 2013 г. - при 11 млн. м3 годишен добив откривка предстои да се депонира около 3 млн. м3 от хоризонти 1195÷1135; тази откривка ще се насипва на кота 1260; с изграждането на насипищен хоризонт на тази кота ще се намали височината на изградения през 2011 г. хоризонт на кота 1300 от 90 м. на две – 50 и 40 м., т.е. стъпалото се „разполовява”, което се налага от съображения за осигуряване на съответен стабилитет; незначителната откривка от 50 хил. м3 ще се транспортира на кота 1210 – запад.

 • развитие на насипищата след 2013 г. до края на отработването на рудника - след 2013 г. до края на отработването на рудника - 2022 г. оставащите обеми откривка са около 3.3 млн. м3; тези обеми се предвижда да се депонират на кота 1150 в Западното насипище; с това решение, височината на съществуващото на кота 1210 насипищно стъпало ще се намали от 230 м. на две - 170 и 60 м.

Закриването на обекта е етап, в който експлоатацията се преустановява, съоръженията се демонтират, провежда се предвидената техническа и биологична рекултивация, разписана в нарочен проект, разработен от Дружеството.

Непосредствените съседства на рудодобивния комплекс са:

 • от север – горски масиви;

 • от североиз­ток – р. Ма­лък Искър;

 • от изток и югоизток - защитена зона по Натура 2000 „Централен Бал­кан – буфер” BG 0001493 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата фло­ра и фауна и защитена зона „Централен Бал­кан Буфер” BG 0002128 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици; част от защитената зона, въ­з­лизаща на 184 дка се припокрива с територията на конце­сията на рудодобив­ния ком­плекс;

 • от юг и запад – горски масиви;

 • от северозапад – р. Негърщица, ко­я­то води началото си от територията на концесия­та и както и пояс ІІ на санитарно-охранителна зона около водохващане „алпийски тип” на р. Влай­ковица за питейно би­то­во водоснабдяване на гр. Етрополе. Част от те­рито­ри­ята на тази санитарно-охранителна зона, въ­з­лизаща на 22.369 дка се припокрива с те­риторията на конце­сията на рудодобив­ния комплекс.


Общата площ, предмет на РК (по процедиран и одобрен през 2012 г. ПУП-ПЗ) е 7608.496 дка, от които 91% - в землището на гр.Етрополе, община Етрополе и 9% - в землището на с.Челопеч, община Челопеч.
Съгласно цитираният по-горе ПУП-ПЗ, земеползването, функционалното и пространствено устройство на Рудничния комплекс е както следва:

  • Пч – чисто производствена зона (1958.973 дка) – обхваща всички съществуващи сгради с режим на застрояване както следва:

 • височина на застрояване - < 15м

 • плътност на застрояване - максимално 80%

 • интензивност на застрояване - Кинт -1.5

 • озеленена площ - минимум 20%

 • начин на застрояване – свободно.

По функционално предназначение, територията на рудничния комплекс по реални и относителни дялове се разпределя както следва:Функционално предназначение територията, предмет на ПУП

Предназначение

Площ, дка

%

Пч - производствена

1958.973

25.7

Пч1 – открит рудник

1784.201

23.5

Пч2 - насипища

3657.232

48.1

Пч3 – техническа инфраструктура

178.478

2.3

Оз - озеленяване

22.369

0.3

Транспортна инфраструктура

7.243

0.1

Всичко

7608.496

100Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница