Д о к л а д зa овос на инвестиционни предложения за „добив на пясък и чакъл от наносни наслаги в леглото на река дунавстраница1/3
Дата31.05.2017
Размер0.5 Mb.
  1   2   3Д О К Л А Д
ЗA ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА „ДОБИВ НА ПЯСЪК И ЧАКЪЛ ОТ НАНОСНИ НАСЛАГИ

В ЛЕГЛОТО НА РЕКА ДУНАВ,

УЧАСТЪК „МИШКА” (от 462.0 до 459.4 km), В РАЙОНА НА

С. БАБОВО, ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

И

УЧАСТЪК „КАМА” (от 512.0 до 508.0 km), В РАЙОНА НА С. ПИРГОВО, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ”

(НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ)

Ръководител на колектива:

(проф. дгн Георги Алексиев)

гр. СОФИЯ, 2011 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 6 стр.

1.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 6 стр.

1.2. НЕОБХОДИМОСТ И ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 6 стр.

1.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ФИЗИЧЕСКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ. ОБВЪРЗАНОСТ С ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА

РАЙОНА 7 стр.

1.4. ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И ОДОБРЕНИ С УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

ИЛИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 7 стр.

1.5. ЗАСЕГНАТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИ И

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 8 стр.

2. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8 стр.

2.1. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ОБЕКТИ 8 стр.

2.2. ИЗПОЛЗВАНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, ПРИРОДНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ,

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 9 стр.

2.3. НЕОБОДИМОСТ ОТ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 9 стр.

2.4. ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ОЧАКВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЕМИСИИ ПРИ

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 9 стр.

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ОБЕКТА 10 стр.

2.6. КОЛИЧЕСТВО И СЪСТАВ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ПО ПОТОЦИ – ПРОМИШЛЕНИ,

БИТОВИ – ФЕКАЛНИ И ДЪЖДОВНИ. ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 10 стр.

3. ПРОУЧЕНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ

АЛТЕРНАТИВИ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И МОТИВИТЕ ЗА НАПРАВЕНИЯ

ИЗБОР ЗА ПРОУЧВАНЕТО, ИМАЙКИ ПРЕДВИД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛ. И „НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА” 10 стр.

3.1. АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 10 стр.

3.2. АЛТЕРНАТИВИ ЗА ТЕХНОЛОГИИ 11 стр.

3.3. НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 11 стр.

4. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И НА МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, КОИТО ЩЕ

БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАКТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ 12 стр.

4.1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 12 стр.

4.1.1. Кратка характеристика и анализ на климатичните и

метеорологични фактори, които имат отношение към конкретното

въздействие и качеството на атмосферния въздух 12 стр.

4.1.2. Налични данни за замърсяването на атмосферния въздух в районите

на добива на наносните материали и разтоварните дейности. Чувствителни зони 13 стр.

4.2. ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ 13 стр.

4.2.1. Повърхностни води 13 стр.

4.2.2. Подземни води 15 стр.

4.3. ГЕОЛОЖКА СРЕДА 16 стр.

4.3.1. Кратка характеристика на геоложките условия 16 стр.

4.4. ЗЕМИ И ПОЧВИ 17 стр.

4.4.1. Характеристика на състоянието на почвите. Нарушени земи.

Замърсени земи. Деградационни процеси 17 стр.

4.5. РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ 17 стр.

4.5.1. Характеристика на растителността и флората в обсега на

инвестиционните предложения 17 стр.

4.5.2. Характеристика на животинския свят и фауната в обсега на

инвестиционните предложения 19 стр.

4.5.3.Защитени територии. Чувствителни зони. Елементи на Националната

екологична мрежа 21 стр.

4.6. ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 22 стр.

4.6.1. Шумова характеристика на зоната, в която ще се реализират

инвестиционните предложения 22 стр.

4.7. ЛАНДШАФТ 23 стр.

4.7.1. Кратка характеристика на главните черти на ландшафта в района

на инвестиционните предложения 23 стр.

4.8. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО – 23 стр.

4.8.1. Кратка характеристика на културно-историческото наследство 23 стр.

5. ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ

ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

В РЕЗУЛТАТ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИ 24 стр.

5.1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 24 стр.

5.1.1. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух, съобразно

действащите в страната норми и стандарти 24 стр.

5.2. ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ 25 стр.

5.2.1. Повърхностни води 25 стр.

5.2.1.1. Оценка за въздействието върху състоянието на повърхностните

водни обекти. Значимост на въздействието 25 стр.

5.2.2. Подземни води 25 стр.

5.2.2.1. Оценка за въздействието върху състоянието на подземните води.

Значимост на въздействието 25 стр.

5.2.2.2 Оценка на влиянието на дейностите, предвидени с

Инвестиционното предложение върху източниците за питейно-битово водоснабдяване

на населението 26 стр.

5.3. ГЕОЛОЖКА СРЕДА 26 стр.

5.3.1.Оценка на измененията в геоложката среда от реализацията на

инвестиционните предложения 26 стр.

5.4. ЗЕМИ И ПОЧВИ 26 стр.

5.4.1. Оценка на въздействиeто върху разреза от алувиалните наслаги

в района на добивните участъци 26 стр.

5.5. РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ 26 стр.

5.5.1. Оценка на въздействието върху растителността, животинския свят, защитените територии и елементите на Националната екологична мрежа 26 стр.

5.6. ОТПАДЪЦИ 27 стр.

5.6.1. Очаквани по вид и количество генерирани отпадъци от

реализацията на инвестиционните предложения. Класификация на отпадъците.

Събиране, извозване, оползотворяване, депониране на отпадъците 27 стр.

5.7. ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 28 стр.

5.7.1. Видове опасни вещества. Класификация. Начин на съхранение 28 стр.5.8. ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 28 стр.

5.8.1. Оценка на шумовото натоварване на околната среда от реализацията

на инвестиционните предложения 28 стр.

5.8.2. Оценка на въздействието, съобразно действащите в страната

норми и стандарти 29 стр.

5.9. ЛАНДШАФТ 29 стр.

5.9.1. Оценка на очакваните изменения на ландшафта 29 стр.

5.10. ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ АСПЕКТИ 30 стр.

5.10.1. Оценка на здравния риск по време на реализацията на

инвестиционните предложения 30 стр.

5.11. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 31 стр.

5.12. ТРАНСГРАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 31 стр.

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИКИ ЗА ПРОГНОЗА И

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА. ПРОЕКТНИ

МАТЕРИАЛИ, НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ 31 стр.

7. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ, НАМАЛЯТ

ИЛИ, КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО, ДА ПРЕКРАТЯТ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ

ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА. ПЛАН ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ 32 стр.

8. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ,

НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС

И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ДЪРЖАВИ В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКС, В РЕЗУЛТАТ НА

ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ 32 стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32 стр.

УВОД


 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

При изготвяне на доклада за ОВОС на инвестиционните предложения за „Добив на пясък и чакъл от речни наносни наслаги в леглото на р. Дунав, участък „Мишка” (от 462.0 до 459.4 km) в района на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе и участък „Кама” (от 512.0 до 508.0 km) в района на с. Пиргово, община Иваново, област Русе”, са спазени изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗОBОС и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Докладът се разработва въз основа на писмо № 18-ПР/2010 г. и Писмо Изх. № ОВОСУ-8862 и 8863/09.03.2011 год. и Писмо Изх. № ОВОСУ-8862 и 8863/30.06.2011г. на МОСВ (Приложение № 1) като указания за следващите действия, които Възложителят на предложенията трябва да предприеме.

При разработването на доклада за ОВОС са взети под внимание становища, препоръки и мнения на различни инстанции, физически и юридически лица, които имат отношение към инвестиционните предложения, както и становища на обществеността от населени места от района.

Докладът за ОВОС е разработен от независими експерти по различните компоненти на околната среда въз основа на сключен договор с възложителя.


  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложител: „Кариери за чакъл и пясък – България” ЕАД

Пълен пощенски адрес: гр. София 1528, Район Искър, ул. „Поручик Неделчо Бончев” № 6

ЕИК: 110055220

Лице за контакти: Теодора Пенева – “Развитие Бизнес Проекти”

тел: 02/ 976 00 70; мобилен 0899 911 153

е-mail: Teodora.Peneva@titan.bg


  1. НЕОБХОДИМОСТ И ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На базата на извършените проучвания и установените залежи от подземни богатства – пясъци и чакъли в участъците „Мишка” (от 462.0 до 459.4 km) в района на село Бабово, община Сливо поле, област Русе и участък „Кама” (от 512.0 до 508.0 km) в района на с. Пиргово, община Иваново, област Русе, „Кариери за чакъл и пясък – България” ЕАД, гр. София, е съгласувала участъци за добив на инертни материали от леглото на р. Дунав с Изпълнителна агенция „Поддържане и проучване на р. Дунав” (ИА „ППД”).

  1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ОБВЪРЗАНОСТ С ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЙОНА

Предметът на инвестиционните предложения е добива на речни наносни наслаги (пясък и чакъл) от леглото на р. Дунав. Добив на речни нааносни наслаги е съгласуван с ИА „Проучване и подържане на р. Дунав”, гр. Русе, за участъците „Кама” и „Мишка”. Участък „Кама” е разположен в българския ръкав на р. Дунав (от 512.0 до 508.0 km). Фарватерът и основният речен път на корабите минават северно от острова през значително по-дълбоководния румънски ръкав. Участъкът „Мишка” е разположен в българската част на р. Дунав (от 462.0 до 459.4 km), северно и северозападно от остров „Мишка”. Фарватерът и основният речен път на корабите минават северно от острова през значително по-дълбоководния ръкав. Разстоянието между двата участъка по течението е около 50 km, (Фиг. № 1 – Обзорна карта).

Предлаганите инвестиционни предложения са част от коритото на водния обект р. Дунав – публична държавна собственост. Включват съвременна акумулация на речни наносни наслаги в леглото на реката. Площта на участъците „Кама” и „Мишка” за изземване на речни наносни наслаги (пясък и чакъл) от леглото на р. Дунав е съответно 1 201 143 m2 за първия и 593 593 m2 за втория участък. Площта на кейовата площадка за разтоварване на добитите от реката пясък и чакъл е 4 558 m2.
  1. ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И ОДОБРЕНИ С УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ИЛИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Инвестиционните предложения за добив на речни наслаги нямат пряка връзка с други одобрени устройствени планове. Участъците, предвидени за експлоатация, са в леглото на р. Дунав. Те са на разстояние едно от друго около 50 km и са изключителна държавна собственост. Складирането на речните наслаги ще се извършва на съществуваща кейова площадка (лицензирано и действащо пристанище за обработка на генерални и насипни товари), собственост на дружеството, разположена в Източната промишлена зона на гр. Русе. (Прил. № 1.4-1)

От проведените инженерно-хидроложки изследвания е установена степента на изменение на хидравличната картина в двата участъка „Кама” и „Мишка” от р. Дунав. Влиянието на драгажните работи върху водните нива е локално, в рамките на 1-5 mm и се оценява като незначително. Не се очаква кумулативен ефект при едновременна експлоатация на двата участъка и няма кумулиране на въздействия върху речното корито. В резултат от провеждането на драгажните работи се очаква подобрение на навигационните условия в участъците.

Участък „Кама” отстои на разстояние от 30 km до обект „Алеко”; 10 km до двата обекта при о-в „Люляка” и 10 и 15 km до обектите при о-в Батин, за които има издадени и действащи към момента разрешителни за добив на речни наноси съгласно Писмо № V-1-344/11.04.2011 г. от ИА „ППД” – Русе. Поради значителните разстояния между отделните обекти за добив на речни наноси, кумулативни въздействия не се очакват (Приложение № 1.4-2,3,4,5,6).

Участък „Мишка” отстои на разстояние от 20, 40 и 55-60 km съответно до обектите за добив на речни наслаги в района на островите „Алеко”, Люляка” и „Батин” съгласно Писмо № V-1-344/11.04.2011 г. от ИА „ППД” – Русе. Поради значителното разстояние на участък „Мишка” до другите обектите с разрешителни за добив на инертни материали, кумулативни въздействия не се очакват (Приложение № 1.4 -2,3,4,5,6).
  1. ЗАСЕГНАТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

При реализирането на инвестиционните предложения ще бъдат засегнати: жителите на близко разположените населени места от общините Русе, Сливо поле и Иваново. Строителните фирми и организации, които ще ползват добитите строителни материали. Юридическите лица като „ЕОN Bulgaria Електроразпределение"АД, ИА „Проучване и подържане на р. Дунав и др., които ще имат отношение към инвестиционните предложения при тяхното реализиране.
2. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2.1. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Технологията за изпълнение на процесите при добива на пясъка и чакъла е пряко свързана с

физико-механичните показатели на подлежащите на изземване речни наносни наслаги. Алувиалните наслаги представляват естествено утаени, относително уплътнени и неспоени скални маси, отнасящи се към категория „тежки земни почви”. Те могат да се изземват непосредствено от местоположението им чрез използването на плаващи драги. Съгласно инвестиционните предложения изземването на суровината ще се провежда на блокове в двата участъка от изток на запад. Транспортирането на суровината ще се извършва със специализирани самоходни баржи за насипни товари с полезна товароподемност 1 000 t. Разтоварването на суровината от баржите на брега ще се извършва със стрелови кран с грайферна кофа на кейовата площадка. В определената технологична схема грайферният кран разтоварва иззетата баластра директно на автосамосвали. В редки случаи, само при липса на редовно подаване на автосамосвали, кранът ще разтоварва на куп по дължината на подкрановия път.

Капацитетът на добития материал ще достигне до 600 000 m3/год. или 2 600 m3/ден за уастък „Кама” и 345 000 m3 /год. или 1 500 m3/ден за участък „Мишка”. Режимът на работа за двата участъка е 230 работни дни в годината (9 месеца, 6 работни дни и 1 ден на седмица за подръжка).2.2. ИЗПОЛЗВАНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, ПРИРОДНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Речните наслаги – пясък и чакъл, представляват полезен природен ресурс, който е същността или предмета на предлаганата дейност. Прогнозните динамични запаси на алувиални наносни наслаги в контура на утвърдената площ, предмет на инвестиционните предложения за добив на пясък и чакъл от р. Дунав, са около 10,7 млн.m3 за участък „Кама” и 3,7млн.m3 за участък „Мишка”

Други природни ресурси, суровини и материали при експлоатацията на находищата няма да бъдат използвани. При реализацията на инвестиционните предложения за питейни нужди ще се използва бутилирана вода. Енергийните източници са:


 • дизелово гориво за добиване, извозване и складиране на добитата суровина – 908 t/год.

 • масла – 24 t/год.

 • електроенергия за кейовата разтоварна площадка – 390 хил.квтч


2.3. НЕОБОДИМОСТ ОТ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

За реализацията на инвестиционните предложения е необходимо получаване на Разрешително за ползване на воден обект р. Дунав с цел добиване на речни наслаги по реда на Закона за водите.


2.4. ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ОЧАКВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЕМИСИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При подготовката и експлотацията на двата водни обекта и кейовата разтоварна площадка се очаква да се генерират твърди битови отпадъци, които чрез фирма ще се извозват на депо за строителни отпадъци, определено от община Русе.

Посочените по-долу отпадъци ще се генерират еднократно само по време на преустройството, което като продължителност ще трае максимум 6 месеца.

По време на реконструкцията на действащото пристанище за обработка на генерални и насипни товари и на експлотацията на трите обекта се очаква да се генерират следните видове опасни отпадъци: моторни, смазочни и трансформаторни масла от течни горива – газьол и дизелово гориво, опаковки от опасни вещества, филтърни материали, акумулаторни батерии и др.

Вида и количествата на емисиите в атмосферния въздух в процеса на подготовка и експлотация на обектите ще бъдат предимно от прахообразни вещества и вследствие от работата на ДВГ на драгажната, транспортна, строителна и товарно-разтоварна техника. Видът и количествата на отпадъците и емисите при реализацията на ИП са посочени в доклада на ОВОС.
2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ОБЕКТА

Инвестиционните предложения не предвиждат изграждане на водовземни съоръжения на повърхностни и подземни води. Водата за питейни и битови нужди на работещите на драгата и транспортните баржи ще се осигурява от външен водоизточник от фирмата, осъществяваща добива и транспорта. Необходимите водни количества по време на експлоатацията, за предвидения персонал от 10 човека, ще са около 0,5 m3 на работен ден. Хигиенно-битовото обслужване на персонала ще се извършва на площадката, в административно – битовия корпус, като водните количества ще се доставят от селищната водопроводна система.


2.6. КОЛИЧЕСТВО И СЪСТАВ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ПО ПОТОЦИ – ПРОМИШЛЕНИ, БИТОВИ – ФЕКАЛНИ И ДЪЖДОВНИ. ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

В резултат от осъществяването на Инвестиционните предложения ще се отделят следните потоци отпадъчни води: битови стичащи се отпадъчни смеси и битово-фекални отпадъчни води, които ще се генерират на добивното съоръжение (драга) и транспортните баржи. Тези води ще се генерират на добивното съоръжение (драга) и транспортните баржи. Същите ще бъдат собственост на външна фирма, от която ще бъдат наети.

Съгласно инвестиционните предложения по време на реконструкцията на площадката, от нея няма да се отделя поток отпадъчни битово-фекални води. Предвижда се използването на химически тоалетни, обслужвани от съответна специализирана служба.

Предвижда се обекта да се оборудва с малка пречиствателна станция тип АСО Clara 5-10 с капацитет от 0,75 до 1,05m3/ден. За заустване на пречистените битово-фекални отпадъчни води е необходимо получаване на разрешително за ползване на воден обект – р. Дунав.


3. ПРОУЧЕНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ТЕХНОЛОГИИ

И МОТИВИТЕ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР ЗА ПРОУЧВАНЕТО, ИМАЙКИ ПРЕДВИД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛ. И „НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА”

3.1.АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Добивът на инертни материали от речното легло на Българо-Румънския участък на р. Дунав датира от повече от четиридесет години. Извличането на наносните наслаги (главно чакъл и пясък), за производство на бетонови изделия и изпълнение на насипи за подобряване на земната основа при различни строителни дейности, е извършвано от различни Български и Румънски организации и фирми. Извличането на наносните наслаги (драгиране) се извършва периодично и от критичните участъци с цел поддържане на корабоплавателните (навигационните) условия в Долен Дунав. Драгажните дейности или добива на инертни материали от леглото на р. Дунав са съгласувани и ще си контролират от ИА „ППД” – гр. Русе.3.2. АЛТЕРНАТИВИ ЗА ТЕХНОЛОГИИ

Технологията за добиване на наносни наслаги от леглото на р. Дунав се базира на използването на плаваща многокофова драга тип KS-250. Тя е без алтернатива при дадените условия, наличие на валуни от 150 mm. Конкретният добивен процес се извършва чрез изгребване на наносните материали от дъното на реката посредством изгребните кофи (обем на единична кофа 250 l).

Иззетите от дъното на реката наносни материали от изгребните кофи ще се разтоварват на обезводняващото сито на драгата. Обезводнените материали ще се прехвърлят на самоходните баржи посредством гумено-лентов транспортьор (ГЛТ). Разтоварването на баластрените материали от баржите на площадката се извършва с 15-тонен стрелови кран с грайферна кофа. Напълно отцедените материали се изземват и натоварват на автосамосвали чрез челни товарачи и се транспортират до близкоразположена ТМСИ за първична преработка, което не е обект на настоящия ОВОС.
3.3. НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА

Инвестиционните проекти предвиждат добив на пясъци и чакъли чрез съвременни технологични решения за добив върху относително малки участъци от водния обект – р. Дунав. Ще бъдат изпълнявани нормативните изисквания за опазване на околната среда: ще се оценят и прогнозират незначителните въздействия върху компонентите на околната среда. Здравното състояние на работещите на обекта и населението от най-близките селища няма да бъде застрашено. При добива не се отделят минни отпадъци и емисии на опасни и вредни вещества. Тези обстоятелства не дават основание да се предполага „нулева” алтернатива за инвестиционното намерение.

Освен това т.н. „нулева” алтернатива би възпрепятствала подобрението на навигационните условия при търговско, туристическо и др. корабоплаване. „Нулева” алтернатива би попречила на използването на доказан с проучване природен ресурс, който е гарантиран и устойчив като източник във времето, благодарение на устойчивия наносен отток на р. Дунав.

Възприемането на „нулева” алтернатива за настоящото ИП би довело до необходимостта от задоволяване на потребностите на пазара чрез добив на значителни количества баластра от „наземни” източници – голям брой участъци от речни легла на значително по-малки вътрешни реки, които са по-уязвими в екологично отношение, от крайречни тераси и свързаните с това: • въздействия върху земеделски земи, вкл. трайното им превръщане във водни обекти;

 • конфликти с близко разположени урбанизирани територии и обекти на инфраструктурата – пътища, електро-, водо- и газо- проводи, диги, напоителни и отводнителни системи и др. водностопански системи и съоръжения;

 • повишена степен на въздействие върху подземните води и СОЗ на водоизточници за ПБВ на населението, като правило, често разположени в крайречните тераси.

Най-важното е, че за района на град Русе няма геоложки предпоставки за разработване на ИП с подобни параметри от по-малки вътрешни реки. Не на последно място са и следните недостатъци на евентуална „нулева” алтернатива:

 • не осигуряване на трудова заетост в региона – около 50 работни места по време на продължителна експлоатация oт повече от 12 год;

 • отсъствие на плащания за разрешено ползване на водния обект за предвидения добив на наноси, както и на преки и косвени данъци и осигуровки, които биха се отчислили при осъществяване на ИП.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница