Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетитеДата15.08.2018
Размер73 Kb.
#79189


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А

Д О К Л А Д
за резултатите от проверките на отчетите


за приходите и разходите на политическите партии

за 2003 г.

Възложеният на Сметната палата с чл. 25 от Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г., изм., бр. 103 от 2003 г.) контрол на финансовите приходи и разходи на политическите партии се извърши в съответствие с изискванията на този закон и на други действащи в страната закони и подзаконови актове.

Контролът се осъществи чрез проверки на приходите и разходите, отразени в представените в Сметната палата отчети на партиите за 2003 г., съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за политическите партии (ЗПП). Една част от проверките се извършиха в сградите на съответните партии, а друга част – в Сметната палата, на основата на предоставени счетоводни и други документи за потвърждаване на верността на отчетените средства от партиите за 2003 г.

В настоящия доклад са обобщени резултатите от извършените проверки на отчетите за приходите и разходите на политическите партии за 2003 г. и на редовността на финансовата им документация съгласно изискванията на чл. 27 от ЗПП. За резултатите от проверките на отчетите на отделните партии са изготвени съответни доклади, част от които са представени, а други предстоят да се предоставят на техните ръководители.1. По спазване на изискванията на чл. 26 от Закона за политическите партии

Към 31.12.2003 г. в България са регистрирани 333 политически партии, от които 28 партии са регистрирани през 2003 г.

Констатира се непрекъснато намаляване на броя на представените отчети за приходите и разходите на партиите в Сметната палата, съгласно изискванията на чл. 26 от ЗПП. За 2001 г. от регистрираните 298 партии са представени отчети от 112 партии (37,6 на сто); за 2002 г. от регистрираните 305 партии са представени отчетите от 106 партии (34,8 на сто); за 2003 г. от регистрираните 333 партии са представени отчети само от 66 партии (19,8 на сто).

В срока по чл. 26 от ЗПП (15.03.2004 г.) са представили отчетите за приходите и разходите си 38 партии (Приложение № 1), от които 13 партии участват в парламентарно представени коалиции в 39-то Народно събрание. След този срок са представили отчетите си 28 партии (Приложение № 2), от които пет партии са включени в парламентарно представени коалиции (Гражданско обединение “Рома”, Комунистическа партия на България, Политически клуб “Тракия”, “Съюз за Отечеството” от “Коалиция за България” и “Политическо движение “Евророма” от Коалиция “Движение за права и свободи”). Не са представени в Сметната палата отчети за приходите и разходите за 2003 г. от четири партии в състава на парламентарно представените коалиции (Либерален съюз от Коалиция “Движение за права и свободи”, “Движение “Напред България”, “БЗНС – Александър Стамболийски 1899” и “Алианс за социаллиберален прогрес” от “Коалиция за България”).

Сметната палата е уведомила министъра на финансите с писмо, изх. 04-01-047 от 22.03.2004 г., за партиите и коалициите, които са представили отчетите си в законоустановения срок, за да могат да получат определената им държавна субсидия за 2004 г. по реда на чл. 15 от ЗПП.

Единадесет партии са представили в Сметната палата отчети с нулеви приходи и разходи за 2003 г. (Приложение № 3).

Не са представили в Сметната палата отчети за приходите и разходите си за 2003 г. общо 267 партии (Приложение № 4), като от тях 160 партии не са представили също така отчети за 2001 г. и 2002 г. Две партии (“Движение “Защита на бедните и малкия бизнес” и “Българска революционна младежка партия”) са уведомили с писма Сметната палата, че не са получавали приходи и не са извършвали разходи през 2003 г. Партията “Движение за социален диалог” е представила в Сметната палата копие от годишната си данъчна декларация за 2003 г.

От представените 66 отчета в Сметната палата приходи и разходи за 2003 г. са отчетени от 55 партии (Приложение № 5). Документално се провериха отчетите на 46 партии, от които 16 отчета са на парламентарно представените партии, които са получили държавна субсидия за 2003 г. на основание чл. 15 от ЗПП.

Не са проверени документално приходите и разходите за 2003 г. на 9 партии. Изпратените препоръчани писма до четири партии се върнаха с обратна разписка поради неизвестен адрес или като непотърсени (“Движение демократично крило”, “Национален демократически съюз в България”, “Либерална партия” и “Национално сдружение – БЗНС”). Партията “Съюз България”, представлявана от Пламен Бенински, отказа извършването на проверка на нейния отчет за приходите и разходите за 2003 г. Партията “Политически клуб “Екогласност”, представлявана от Стефан Гайтанджиев, не предостави първични счетоводни документи поради заявената от партията невъзможност за събирането им от регионалните й структури. Въпреки изпратените препоръчани писма и установените телефонни връзки, не представиха за проверка в Сметната палата първичните си счетоводни документи три партии (“Български демократичен съюз “Радикали”, “Българска лига за защита правата на човека и гражданина”, “Демократическа партия в България” и “Национално сдружение – БЗНС”).

На 19 партии, вписани в Регистъра на Софийския градски съд (СГС) през 1990 г., 1991 г. и 1994 г., адресната регистрация е непълна, като са посочени само съответните градове без точен адрес. На други партии адресната регистрация не е актуална и не са извършвани вписвания за промяната й в Регистъра на Софийския градски съд, което затрудни тяхното откриване за представяне на отчетите им в Сметната палата.2. По приходите на партиите

Политическите партии, представили отчети в Сметната палата, са набрали през 2003 г. общо 15 362 502 лв. приходи, като от тях 10 862 502 лв., или 70,7 на сто са собствени приходи, а 4 500 000 лв., или 29,3 на сто са държавна субсидия (Приложение № 6).

Основен източник за финансиране на политическите партии през 2003 г. са приходите от дарения от физически и юридически лица, които са 5 427 584 лв., или 41,4 на сто от всички отчетени собствени приходи от партиите. Не са посочени дарения в отчетите на 16 партии, представени в Сметната палата. Приходи само от дарения (1100 лв.) е отчела партията “Демократична гражданска инициатива”.

Отчетени са от 33 партии 3 910 784 лв. дарения от физически лица, от които са проверени документално 3 854 674 лв., или 98,6 на сто от всички получени дарения от физически лица. Анонимни дарения от физически лица за 92 758 лв. са отчетени от три партии (“Българска социалдемокрация”, Българска комунистическа партия “Г. Димитров” и Българска работническа социалистическа партия). Най-много анонимни дарения са отчетени от партията “Българска социалдемокрация” (87 093 лв.), които са под 25 на сто от най-малката годишна субсидия за 2003 г. (392 100 лв.), получена от партията “Движение за права и свободи” до промяната на чл. 15 от ЗПП, съгласно ограничителната разпоредба на чл. 22, т. 1 от същия закон.

Дарения от юридически лица за 1 516 800 лв. са отчетени от 17 партии, като не са посочени анонимни дарения. Проверени са документално 1 411 650 лв., съставляващи 93,1 на сто от всички отчетени дарения от юридически лица.

Спазена е ограничителната разпоредба на чл. 22, т. 2 от ЗПП, като не са установени партии, получили дарения от едно и също физическо или юридическо лице над максимално допустимия размер (30 000 лв.). Неанонимните дарения от физически и юридически лица са документирани чрез актове за дарения, договори за дарения или вписване в специални дарителски регистри, в които са посочени имената на дарителите, тяхната воля, вида и размера на даренията. Анонимните дарения са документирани с приходни касови ордери и са отчетени като приход на съответната партия.

Всички партии, представили отчети в Сметната палата, са декларирали, че не са получили средства от предприятия с над 50 на сто държавно или общинско участие или от предприятия и организации, изпълняващи по договор държавна или общинска поръчка, както и средства от чужди правителства или чуждестранни държавни предприятия и организации, съгласно ограничителните разпоредби на чл. 22, т. 3 и 4 от ЗПП.

При проверката се констатира, че “Партията на българските жени” е получила като дарение 2500 лв. от “Електроразпределение - София област” към “Националната електрическа компания” ЕАД, което е със 100% държавно участие, в нарушение на чл. 22, т. 3 от ЗПП. “Националната електрическа компания” ЕАД е предоставила на партията еднократна финансова помощ от 3000 лв. за закупуване на хранителни продукти във връзка с организирания от нея великденски благотворителен концерт “За децата на България”. Полученото дарение в натура не е отразено в отчета за приходите и разходите на партията за 2003 г.

Партията “Движение за национално възраждане “Оборище” е отчела 1500 лв. като дарение от “Мини Марица Изток” ЕАД (със 100 % държавно участие). Дружеството е превело средствата по сметката на партията в “Общинска банка” АД, клон “Пловдив”, офис “Казанлък”, като те са били предназначени за благотворителен бал на абитуриенти - сираци. С това е допуснато нарушение на чл. 22, т. 3 от ЗПП.

Партията “Политическо движение “Евророма” е посочила в отчета си 67 000 лв. дарения от юридически лица, като не са представени оправдателни документи за 62 000 лв. Партията е получила 5000 лв. от “Ричлайн България” ЕАД по договор от 27.10.2003 г., чийто адрес на управление на дружеството не съответства на съдебната му регистрация, а неговият регистрационен номер по БУЛСТАТ е обявен за невалиден от Националния статистически институт (обн. ДВ, бр. 85 от 26.09.2003 г.).

Девет партии са отчели общо 2 615 343 лв. приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, като от тях са проверени документално 127 413 лв. Не са проверени 2 482 130 лв., които средства са отчетени от партията “Национален демократически съюз в България”. Отчетът на партията не е проверен поради неоткриване за представяне на съответните документи.

Отчетени са от 42 партии общо 1 607 516 лв. приходи от членски внос, които съставляват 14,8 на сто от всички отчетени собствени приходи на партиите за 2003 г. Проверени са документално 1 555 080 лв., или 96,7 на сто от отчетените приходи от членски внос. Постъпленията от членски внос са документирани чрез издаване на квитанции при всяко плащане или с приходни касови ордери, придружени със съответни ведомости и справки.

От четири партии са отчетени 649 249 лв. приходи от недвижими имоти, от които са проверени документално 368 107 лв. Не са констатирани нарушения при документирането на тези приходи.

Отчетени са от 33 партии 562 810 лв. като други приходи, от които са проверени документално 560 410 лв. Като други приходи са отчетени лихви и курсови разлики по банкови сметки, наличност в каса и банкови сметки към 31.12.2003 г., суми от продадени членски книжки и календари и други. Партията “Движение за национално възраждане “Оборище” и “Партията на българските жени” са отчели за 2003 г. като други приходи стойността на поделените между тях три автомобила, изплатени през 2002 г. със средства от субсидията по коалиционната сметка. Всяка от партиите е получила по един автомобил, а третият автомобил се води в съсобственост на двете партии. Автомобилите са заприходени като приходи от дарение без условие на основание на лизинговите договори.

През 2003 г. на политическите партии е предоставена от централния бюджет общо 4 500 000 лв. субсидия съгласно чл. 15 от ЗПП. Министърът на финансите е определил със заповед реда за предоставяне на субсидията на политическите партии и коалиции, представени в 39-то Народно събрание, при спазване на изискванията на чл. 15 и чл. 18 от ЗПП. Получената субсидия е разпределена от коалициите между съставляващите ги партии пропорционално на броя на народните представители на всяка от тях, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 3 от ЗПП.

3. По разходите на партиите

От представените отчети в Сметната палата се установи, че през 2003 г. политическите партии са изразходвали общо


13 095 528 лв. Проверени са документално 10 583 143 лв., или 80,8 на сто от всички отчетени разходи от партиите. Най-много са отчетените разходи за присъщи дейности - 6 253 396 лв., които съставляват 47,7 на сто от всички разходи. Партиите са организирали необходимата аналитична отчетност за отразяване на разходваните средства през отчетната година и са представили съответни разходнооправдателни документи при проверките.

Повече разходи от получените приходи са отчели 6 партии (“Съюз на демократичните сили, “Движение за права и свободи”, “БЗНС – Народен съюз”, “Демократическа партия”, ”ВМРО - Българско национално движение” и Политически клуб “Екогласност”). Отчетеното превишение на разходите над приходите се дължи на прилаганата двустранна форма на счетоводно записване, в резултат на което в съставените отчети от тези партии за 2003 г. не са включени наличните парични средства в началото на годината. Те са отразени в отчетите за паричните потоци и в годишните счетоводни баланси на съответните партии за 2003 г.При проверката на отчета на партията “Движение за национално възраждане “Оборище” се установи, че през 2003 г. са извършени разходи за покупко-продажба и ремонт на недвижим имот за офис на партията в София (95 440 лв.), дарения (4532 лв.) и са преведени средства на партията “Български демократически форум” (1000 лв.), които разходи не отговарят на целевото предназначение на държавната субсидия, която е единственият приходоизточник на партията. Партията на българските жени е направила дарение в размер на 10 000 лв. за телевизионен филм, които средства са за сметка на получените дарения от партията.

При проверките на отчетите не се представиха разходнооправдателни документи от партиите “Политическо движение “Евророма” (за 58 226 лв.), “Гражданско обединение “Рома” (за 18 800 лв.), “Български земеделски народен съюз” (за 3 900 лв.) и “Движение за национално възраждане “Оборище” (за 15 831 лв.), съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Закона за счетоводството за документална обоснованост на стопанските операции.4. По формата на счетоводното отчитане на приходите и разходите на партиите и тяхната документална обоснованост

При проверките се констатира, че партиите прилагат различни форми на счетоводно записване.

Едностранна форма на счетоводно записване се прилага от 19 партии, които представиха при проверките съответни разходнооправдателни документи – фактури, квитанции, разписки, хонорарни сметки, платежни нареждания, протоколи за извършени разходи, съставени от комисии, ведомости за заплати и други. Пет партии (“Гражданско обединение “Рома”, “Либерално-демократическа партия”, “Партия на дребния и семейния бизнес”, “Демократическа партия “Н. Мушанов” и “Зелена партия в България”) водят само касова книга за приходите и разходите. Партията “Общобългарско национално движение “Отечество” представи в Сметната палата протоколи на националния си съвет за одобрени разходи, а партията “Съюз на демократичните партии и движения “Ера-3” представи опис на първичните счетоводни документи за документално обосноваване на включените приходи и разходи в отчета на партията.

Не се водят книги за приходите и разходите от партиите “Демократична гражданска инициатива” и “Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани”.

Двустранно счетоводно записване се прилага от партиите “Национално движение Симеон Втори”, “Съюз на демократичните сили”, “Българска социалистическа партия”, “Движение за права и свободи, “Движение за национално възраждане “Оборище”, “Партията на българските жени”, “Партия “ВМРО – Българско национално движение” и “БЗНС – Народен съюз”.

В отчетите на 10 партии, от които 6 партии са парламентарно представени, са включени приходите и разходите на централите и на регионалните им структури. Отчетите на 24 партии съдържат приходите и разходите на централите и постъпилия членски внос от регионалните им структури. Дванадесет партии са отразили в отчетите си само приходите и разходите на централите си, като от тях три партии (“Съюз за отечеството”, “Национално движение за спасение на отечеството” и “Бирената партия на България”) са заявили, че нямат регионални структури. При проверките се установи, че редица партии не са създали необходимата организация за отразяване на приходите и разходите на регионалните си структури в годишните отчети за 2003 г., поради което съдържащата се в тях информация не дава вярна и точна представа за финансовото състояние на отделните партии.

В част от парламентарно представените партии (“Политически клуб “Тракия”, “Гражданско обединение “Рома”, “Комунистическа партия на България”, “Движение за национално възраждане “Оборище”, “Партията на българските жени” и “Демократическата партия”), чиито приходи са изключително от държавна субсидия, са разходвали средствата си с разпореждане на представляващите съответните партии, без да е полаган втори подпис от счетоводител или от друго длъжностно лице.

При проверките се установиха несъответствия на данните в представените отчети от партиите, наличните първични счетоводни документи и информацията от водените счетоводни регистри. Това наложи 19 от партиите да коригират своите отчети, представени в Сметната палата.

В заключение, Сметната палата смята за необходимо да се ускори приемането на новия закон за политическите партии. С него ще се подобрят значително отчетността, прозрачността и контрола на финансирането на политическите партии, което е важно изискване за присъединяване на България към Европейския съюз.

Докладът е приет на заседание на Сметната палата с Протокол № 31 от 07.10.2004 г.
Каталог: file categories -> download
download -> Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
download -> Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
download -> Доклад №0200005813 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
download -> Доклад за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии
download -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я с м е т н а п а л а т а о д и т е н д о к л а д
download -> Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
download -> Списък на съкращенията
download -> Доклад №0300001311 за извършен одит на дейността на Министерството на финансите по организация и управление на бюджетния процес за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 06. 2011 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница