Д о к л а д за състоянието на


“ Моминград “ Заповед №375/15.10.1999г на МОСВстраница4/9
Дата18.06.2018
Размер1.89 Mb.
#74398
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Моминград “ Заповед №375/15.10.1999г на МОСВ


Защитената територия, обявена със Заповед № 665/03.05.1960г. за природен резерват е прекатегоризирана, съгласно ЗЗТ в поддържан резерват със Заповед на МОСВ № РД- 375/15.10.1999г. Поддържания резерват “Моминград” е обявен за защитена територия с цел опазване и поддържане на вековна 150 годишна елитна букова гора. Територията на поддържания резерват с площ 6,0 ха се намира във Върбишкия дял на Източна Стара планина с надморска височина 800 м. в ДГФ на ДЛ гр. Върбица, землище г. Върбица, община Върбица. В подраста на елитната букова гора се срещат единично представени видове габър, явор. В защитената територия животинския свят е представен предимно от видове – обект на лов.

Поддържания резерат “Дервиша” не е документално предаден за стопанисване от РИОСВ, като регионален орган на МОСВ и няма изготвен план за управление.На територията на поддържания резерват са забранени всякакви дейности, с изключение на: преминаване на хора по маркирани екопътеки, включително с образователна цел, утвърдени със Заповед на министъра околната среда и водите; събиране на семенен материал с научна цел или за възстановителни дейности, както и за провеждане на поддържащи, направляващи и регулиращи мерки.
ПРИРОДЕН ПАРК - / ПП /

Шуменско плато” Заповед № 563 / 08.05.2003 г. на МОСВ

Защитената територия е обявена като Народен парк със Заповед № 79/05.02./1980г. на КОПС и прекатегоризиран в Природен парк със Заповед на МОСВ №563/08.05.2003 г. С площта си от 3929,9 ха, от които 3703,9 ха са в ДГФ на ДЛ Шумен и ДДС “Преслав” и 226 ха - общински фонд на община Шумен, е най-голямата защитена територия в района на РИОСВ. Разположен е юго-западно от гр. Шумен и обхваща по-голямата част от площта на Шуменското плато – най-големия дял на Шуменските височини, разположени в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Географското положение особеностите на релефа и почвено-климатичните условия предопределят голямото видово разнообразие на флората-повече от 550 вида висши растения, от които над 120 вида лечебни растения. Обликът на растителността като цяло в парка се определя от екосистемите, заемани от представителя на коренната дървесна растителност- мизийския бук и смесените съобщества широколистни гори, в които бука съжителства с обикновен и келяв габър, цер, благун, клен, ясен, сребролистна липа, космат дъб и др. Многообразието на тревната покривка е представена и от защитени, застрашени и редки растителни видове, някои от които включени в “Червената книга на България” като горска съсънка, давидов мразовец, пролетно ботуриче /циклама/, седефче, снежно кокиче, българско еньовче, източен миск, кавказка копривка, ленолистен целолист, степен пащърнак, червен хедизарум, щитовидна фибигия. Проучени и описани на територията на ПП са 11 рода и 20 вида - представители на сем. Орхидеи, от които 1 вид е от включените 12 вида в “Червената книга на България”, а 5 от срещащите се видове са в Приложение №3 на ЗБР. ПП “Шуменско плато” с местоположението си, умерения климат и разнообразните биотопи е привлекателно местообитание за много представители на животинския свят. Висшата фауна, от средно-европейски с понтийски елементи, е представена от 109 вида гръбначни животни, от които 28 вида бозайници, 61 вида птици, 14 вида влечуги и 6 вида земноводни. От видово най–многочислената орнитофауна 45 са гнездещи, а останалите преминаващи или зимуващи. Разнообразието във видовото животинско представителство се изразява с присъствието на видовете смок мишкар, голям и малък ястреб, бухал, черен кълвач,черен щъркел включени в “Червената книга” на България. Територията на Природния парк “Шуменско плато”, с разнородния скален състав на релефа и подземните реки, определящи карстовия ландшафт, е осеяна с около 60 пещери-сухи и водни, въртопи, скални образувания; скални манастири и църкви –археологически останки на крепости и селища, датиращи от различни исторически епохи.

ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ - / З М /
Могилата” Заповед №960/25.07.2003г. на МОСВ

Защитената територия е обявена като Природна забележителност със Заповед № 4051 от 29.12.1973г. и прекатегоризирана в Защитена местност със Заповед № РД-960/25.07.2003г. на МОСВ. Представлява земно възвишение, намиращо се в поземления фонд на ДП ”Кабиюк”, държавна публична собственост, стопанисвана от ДП ”Кабиюк” , землище с.Коньовец, община Шумен. Обхваща площ от 47,5 ха и е обявена за опазване разнообразната степна растителност, различна за всеки скат /изложение/ на могилата. Проведени научни проучвания са установили, че “Могилата” е най-добре запазеното находище на степна растителност у нас. Растителността е изключително богата като общия брой е около 200 вида тревни и храстовидни видове, включително степната растителност. По – характерни видове са : коило, руска самодивска трева, див бадем, планинско котенце, горска съсънка, храстовидна карагана, пролетен горицвет, син и сребрист конски босилек, повет-нисък, дребна перуника, жълт равнец и др.


Марашка курия” Заповед №958/25.07.2003г. на МОСВ

Обявена е като Природна забележителност със Заповед №416//12.06.1979г. и със Заповед №РД-958/25.07.2003г на МОСВ е прекатегоризирана в Защитена местност. Целта за обявяането й е да се съхрани запазилата се част от съществуващата в миналото дъбова кория от вида <летен дъб>. Защитената местност се намира в поземления фонд на землище с. Мараш, община Шумен с площ 26,87 ха, в която са разположени внушителни по своите размери вековни дъбови дървета на възраст над 350 год. Стопанисва се от община Шумен, под контрола на РИОСВ- Шумен.


Чибуклията” Заповед №333/16.05.1991г. на МОС

Обявена е със Заповед №1187/19.04.1976г на КОПС на площ 5,0 ха с цел опазване на вековна церова гора, в съжителство с единично представения дървесен вид благун. Със Заповед №333/16.05.1991г.на МОС площа на защитената местност е разширена и е 31,80ха. Намира се в ДГФ на ДДС “Паламара”, землище с. Хърсово, община Никола Козлево и се стпанисва и опазва от ДДС “Паламара”, под контрола на РИОСВ- Шумен.


Дъбовете” Заповед №956/25.07.2003г. на МОСВ

Със Заповед №446/09.08.1978 г. на КОПС за природна забележителност са обявени група от 47 бр. вековни дървета от вида <летен дъб> с приблизителна възраст над 100 до 200 годишни на площ 0,5ха. След прекатегоризирането на защитената територия в защитена местност със Заповед № РД-956/25.07.2003г. на МОСВ и по точните замервания при съвместяването й в КВС, заема площ от 1,29 ха в поземления фонд на с. Ил. Р.Блъсков, община Шумен. Стопанисва се от община Шумен, под контрола на РИОСВ -Шумен.


Блатно кокиче”с. Кочово Заповед № 938/03.07.1970г. на КОПС

Блатно кокиче”с. Осмар Заповед № 608/23.08.1979г. на КОПС

На територията на община Велики Преслав в поземления фонд на землищата с. Кочово и с. Осмар се намират две естествени находища на ценния растителен вид < Блатно кокиче >, основание за поставянето на заеманата от вида територия под защита. С общата им площ от 27,00 ха те са най-големите в Северна България. Обявени са за защитени местности със Заповеди на КОПС съответно №938/03.07.1970г. – находището ”Калпунар” с. Кочово и №608/23.08.1979г. находището в с. Осмар. Находищата са ливади със смесена собственост, в по-голямата си част частна. Стопанисват се от земеделските кооперации в двете селища, в чиито арендовани земи са включени по –голямата част от частните имоти на находищата, под контрола на РИОСВ- Шумен.
Червен божур” Заповед №РД-311/30.05.2006г. на МОСВ Защитената местност е обявена със Заповед № РД-311/30.05.2006г. на МОСВ с цел опазване на растителните съобщества, с преобладаващо представителство и висока плътност на вида < червен божур >, основен обект на защита. Намира се в землището на г. Върбица, община Върбица. Естественото находище заема площ от 12,0525ха в ДГФ на ДЛ “Върбица” и граничи с ПР “ Моминград ”. Стопанисва се и се охранява от ДЛ “Върбица”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

Челеклията” Заповед №РД-312/30.05.2006г. на МОСВ Защитената местност е обявена с цел съхраняване и опазване на приоритетно местообитание от типа “панонски гори”, включващо находища на червен божур, понтийска ведрица, момкова сълза и др. защитени растителни и животински видове със Заповед № РД-312/30.05.2006г. на МОСВ с площ 22,4248 ха. Намира се в землището на с. Веселиново, община Смядово, в ДГФ на ДЛ “Смядово”. Стопанисва се и се охранява от ДЛ “Смядово”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

Дебелеца”Заповед №РД-313/30.05.2006г. на МОСВ Защитената местност е обявена местност е обявена със Заповед № РД-313/30.05.2006г. на МОСВ с обща площ 28,8754 ха в ДГФ на ДЛ “Смядово”, гр. Смядово, в землището на с. Веселиново, община Смядово. Целта за обябяване на ЗМ е съхраняване и опазване на естествена, вековна 120-130 год. буково-габарова гора с находища на мъжка и женска папрати, волски език, бодлив и подезичен залист. Стопанисва се и се охранява от ДЛ “Смядово”, под контрола на РИОСВ-Шумен

Мадарски скални венци” Заповед №РД-535/12.07.2007г. на МОСВ Защитената местност е обявена със Заповед № РД-313/30.05.2006г. на МОСВ за опазване на карстови скални венци, местообитания на петрофилни и защитени животински видове; находища на редки и защитени растителни видове. Намира се на територията на две общини, в землищата на с. Мадара, община Шумен и с. Кюлевча, Калугерица и Каспичан, община Каспичан с обща площ 319,1336ха в ДГФ на ДЛ гр. Нови Пазар. Защитената местност е част от територията на Националния историко-археологичен резерват “Мадара ”. Стопанисва се и се охранява от ДЛ гр. Нови Пазар, под контрола на РИОСВ-Шумен.

Див рожков” Заповед №РД-521/12.07.2007г. на МОСВ Обявена за Защитена местност със Заповед № РД-521/12.07.2007г. на МОСВ след прекатегоризиране на Буферната зона на ПР “Патлейна”, обявена със Заповед № 578/17.06.1986г на КОПС и площ 72,7 ха. Целта е съхраняване на естественото находище на растистителния вид Урумово лале, български ендемит, включен в “Червената книга” на РБългария. Стопанисва се и се охранява от ДДС “Преслав”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

Конски кестен” Заповед №РД-512/12.07.2007г. на МОСВ Обявена за Защитена местност със Заповед № РД-512/12.07.2007г. на МОСВ след прекатегоризиране на Буферната зона на ПР “Дервиша”, обявена със Заповед № 578/17.06.1986г на КОПС и площ 57,4 ха. Прекатегоризиране на буферна зона обявена със Заповед № 578/17.06.1986г на КОПС в ЗМПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ – / ПЗ /

Скока” Заповед №РД-314/30.05.2006г. на МОСВ Природната забележителност е обявена с цел опазване на характерен ландшафт, включващ скални венци, водопад, забележителни карстови и скални образувания, най характерното, от които е “Софрата ”. Обявена е със Заповед № РД-314/30.05.2006г. на МОСВ с площ 111,0350 ха в ДГФ на ДЛ “Смядово”, гр. Смядово, в землището на с. Веселиново, община Смядово. Стопанисва се и се охранява от ДЛ “Смядово”, под контрола на РИОСВ-Шумен.ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ – ОБЛАСТ ШУМЕНпо

ред

Наименованиее на Защитената територия

Категория

Собственост и стопанисване


Територия

в хектари

Попада в територ. обхват на общини; землища

1.

БУКАКА

резерват

МОСВ

63,04

Шумен - Шумен

2.

ПАТЛЕЙНА

поддържан резерват

МОСВ

37,80

В.Преслав -В.Преслав

3.

ДЕРВИША

поддържан резерват

МОСВ

10,60

В.Преслав- В.Преслав

4

МОМИНГРАД

поддържан резерват

МОСВ

6,00

Върбица -Върбица

5.

ШУМЕНСКО ПЛАТО

природен парк

Общ.Шумен

ДЛ”Шумен”

ДДС”Преслав”


3929,90

Шумен – Шумен,Дивдядовоо,Лозево

В.Преслав –Тройца,Осмар, Кочово

6.

ЧИБУКЛИЯТА

защитена местност

ДДС ”Паламара”

31,80

Н.Козлево -Хърсово

7.

МОГИЛАТА

защитена местност

ДСК Кабиюк

47,50

Шумен -Коньовец

8.

МАРАШКА КОРИЯ

защитена местност

Общ.Шумен

26,87

Шумен - Мараш

9

ДЪБОВЕТЕ

защитена местност

Общ.Шумен


1,29

Шумен- Ил.Р.Блъсков

10

"КАЛПУНАР"

БЛАТНО КОКИЧЕзащитена местност

Общ.В.Преслав

частна


12,00

В.Преслав-Кочово

11

"БЛАТНО КОКИЧЕ" ОСМАР

защитена местност

Общ.В.Преслав

частна


19,00

В.Преслав- Осмар

12

ЧЕРВЕН БОЖУР

защитена местност

ДЛ”Върбица”

11,5

Върбица-Върбица

13

ДЕБЕЛЕЦ

защитена местност

ДЛ”Смядово”

28,87

Смядово- Веселиново

14.

ЧЕЛЕКЛИЯ

защитена местност

ДЛ”Смядово”

22,42

Смядово-Веселиново

1 15

СКОКА


природна забележителност

.ДЛ”Смядово”

111,03

Смядово -Веселиново

16.

ДИВИЯ РОЖКОВ

защитена местност

ДДС”Преслав”

72,7

В.Преслав-В.Преслав

17.

КОНСКИ КЕСТЕН

защитена местност

ДДС”Преслав”

57,4

В.Преслав-Върбица

18.

МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ

защитена местност

ДЛ’’Нови Пазар’’319,13

Шумен- Мадара

Каспичан- Кюлевча,Калугерица
Защитени природни територии в Област Търговище
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница