Д о к л а д за състоянието на


ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ - / ПЗ /страница5/9
Дата18.06.2018
Размер1.89 Mb.
#74398
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ - / ПЗ / :


Коня”, “Водопада”- Заповед №97/13.03.1978 г.

Намират се в живописната м. “Боаза”, образувана от коритото на р. Врана, живопостно прорязваща склоновете на Преславската планина, дял от Източна Ст. планина. ПЗ “Коня” е скално образование–голина, наподобяващо изображение с форма на кон, намиращо се в близост до гл.път Варна-София, на площ от 0,3 ха в ДГФ на ДЛ “Търговище”, землище гр. Търговище. ПЗ “Водопада” също се намира в близост до гл.път Варна-София и е малък водопад, образуващ се от излизащ на скалната повърхност малък подземен приток на р. Врана, ц площ от 0,1 ха в ДГФ на ДЛ “Търговище”, землище с. Пролаз. Община Търговище. ПЗ са обявени със Заповед №97/13.03.1978 г. Стопанисват се и се охраняват от ДЛ “Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.Дервенска пещера”- Заповед №534/25.09.1978 г.

Намира се на склоновете на Преславската планина, дял от Източна Стара планина в Пролазкия пролом с площ 1,0 ха в ДГФ на ДЛ Търговище, землище с. Пролаз община Търговище. Пещерата е една от малкото в този край, известна освен с големината си и с богатството на ексцентричните образования на хелектитите и дендритите, змиевидните извивки на преградите на синтровите езерца с пещерни бисери в тях и масивните сталакмите, осеяни с червеникавокафяви до розови и млечнобели кристали. Прилепите са основните видове в пещерната фауна, достигащи десетки броя. Пещерата е местообитание на особен вид малък бръмбър, родственик на вида Светломразец. Дервенската пещера е недостатъчно проучена. Стопанисва се и се охранява от ДЛ “Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

Гърбавата чешма”- Заповед №1187/19.04.1976 г.

С площ 0,20 ха в ОГФ на Община Антоново. Представлява скално варовиково образувание с височина 3 и повече метра и дължина около 10 м , образувано от отлагането на варовик от течащата силно варовита вода. Стопанисва се и се охранява от община Антоново, под контрола на РИОСВ-Шумен.

Костадин тепе” - Заповед №1635/27.05.1976 г.

Обект на защита е скалното образувание в 0ГФ на Община Антоново, в землищата на с.Черни бряг и с. Малоградец, община Антоново. Обявено е за Защитена територия със Заповед №1635/ 27.05.1976г. с площ 5,0 ха в ОГФ, на землищата с. Малоградец и с. Черни бряг, община Антоново. Представлява останки от укрепление, свързано с легенда и като такова би представлявало интерес за историко-археологическия институт. Стопанисва се и се охранява от община Антоново, под контрола на РИОСВ-Шумен.ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ - / ЗМ / :

Урумово лале”

Защитената територия заема каменист, силно варовит стръмен склон от ДГФ на ДЛ Търговище, землище с. Пайдушко община Търговище, с площ 12 ха, обявена като Природна забележителност със Заповед №853/10.08.1983г. на КОПС. Прекатегоризирана е в Защитена местност със Заповед № РД-957/25.07.2003г. на МОСВ. Под защита е естествено находище на растистителния вид Урумово лале, представен в трите му форми- жълта, пъстра и червена. Последната форма е представена от единични екземпляри. Видът под защита е български ендемит, застрашен от изчезване и включен в “Червената книга” на България. Стопанисва се и се охранява от ДЛ “Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

Игликина поляна”

Намира се в м.”Кайрака” на нелесопригодна площ ДГФ на ДЛ Търговище землище гр. Търговище. Обявена като Природна забележителност е със Заповед №448/25.04.1984г. на КОПС с площ 9,2 ха. Със Заповед № РД-955/25.07.2003г. на МОСВ е прекатегоризирана в Защитена местност. Целта за обявяване е защита на естественото находище на лечебна иглика, растителен вид с ограничителен режим на ползване с цел запазване като генетичен фонд на вида и осигуряване естественото му възпроизвеждане. Целогодишно е обект на неорганизиран туризъм, поради красивата природа, съчетание на защитения обект с ограждаща го смесена широколисна гора и близостта с Търговище. Стопанисва се и се охранява от ДЛ “Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

Петка балкан”

Със Заповед №215/05.04.1979г. на КОПС защитена територия е обявената като Природна забележителност. Прекатегоризирана е в Защитена местност със Със Заповед № РД-959/25.07.2003г. на МОСВ. Целта за обявяване е за съхранение на вековна церова гора в м.”Бабаконду” в ДГФ на ДЛ Търговище, землище с. Братово община Търговище. Стопанисва се и се охранява от ДЛ “Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

Божур поляна”Защитената местност е обявена със Заповед № РД-315/30.05.2006г. на МОСВ в землищата на с. Вардун и с. Стража, община Търговище с цел опазване находище на червен божур, лечебна иглика.Естественото находище заема площ от 18,07ха в ДГФ на ДЛ “Търговище”, местността ”Парка’. Стопанисва се и се охранява от ДЛ “Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕпо

ред

Наименование на Защитената територия

Категория

Собственост ;

стопанисване

Територия в хектари

Попада в територ. обхват на общини; землища

1.

ВОДОПАДА

природна забележителност

ДЛ Търговище
0,2

Търговище - Пролаз

2.

КОНЯ

природна забележителност

ДЛ Търговище
0,3

Търговище

3.

ДЕРВЕНСКА ПЕЩЕРА

природна забележителност

ДЛ Търговище
1,0

Търговище- Пролаз

4.

УРУМОВО ЛАЛЕ

защитена местност

ДЛ Търговище
11,07

Търговище

5.

ИГЛИКИНА ПОЛЯНА

защитена местност

ДЛ Търговище
8,3

Търговище -Пайдушко

6.

ПЕТКА БАЛКАН

защитена местност

ДЛ Търговище
5,6

Търговище - Братово

7.

БОЖУР ПОЛЯНА

защитена местност

ДЛ Търговище
18,07

Търговище –

Стража, Вардун8.

КОСТАДИН ТЕПЕ

природна забележителност

ОГФ Антоново
5,07

Антоново –

Черни бряг, Малоградец

9.

ГЪРБАВА ЧЕШМА

природна забележителност

ОГФ Антоново
0,1

Антоново –

Стара река

10.

РИМСКИЯ МОСТ

защитена местност

ДЛ Омуртаг
0,1

Антоново-

Стеврек


4.1.2. Информация за по-важни дейности, свързани със Защитените територии в Региона, контролиран от РИОСВ гр. Шумен
През изминалата 2007 г. са обявявени следните нови ЗТ: - ЗМ “Мадарски скални венци“ на територията на двете общини Шумен и Каспичан. Защитената местност е част от територията на Националния историко-археологичен резерват “Мадара” със скалния барилеф “Мадарски конник”- паметник на ЮНЕСКО. - Със Заповед на Министъра на околната среда и водите са прекатегоризирани буферните зони към ПР “Патлейна” и “Дервиша” в ЗМ “Див рожков” и “Конски кестен’’, община Велики Преслав. Липсата на средства, поради неутвърдена финансова рамка-2007г., е причина същите да не се отразят в КВС. Природната забележителност “Беллика” в землище кв. Невски, община Попово поради компрометиране обекта на защита–блато с орнитологична стойност, от изградените в миналото корекционни промени на водното течение и последващо засушаване на терена, е снета от отчет и заличена от ДР на Защитените територии. Приключена е процедурата за разширяване площа на ЗМ ”Урумово лале”, землище с.Пайдушко, община Търговище като изискващата се документация по ЗЗТ е изпратена в МОСВ за издаване на Заповед от Министъра на околната среда. Предприетите действия по процедурата са в резултат на установената, от теренната работа в хода на по съвместяването на ЗТ в КВС, необходимост и целесъобразност за разширяване площа на ЗМ , поради естественото изместване на заетите терени от растителния вид Урумово лале. Във връзка с експертното становище на Института по ботаника към БАН по предоствен растителен материал, събран от РИОСВ от малкия каньон на р. Каменица, в околноста на г. Каспичан и потвърждаване на видовата му принадлежност- от вида Нарязанолистен тъжник е инициирано от РИОСВ изготвянето на предложение, с вносител Института по ботаника към БАН, за обявяване на защитена територия с категория поддържан резерват. Нарязанолистният тъжник е с природозащитен статус на национално и европейско ниво, включен е в Европейския списък на редките, застращени и ендемични растения, в Червената книга на Р.България и в Червения списък на висшите растения на България с категория “критично застрашен” вид и защитен от ЗБР. В тази връзка, обявяването територията на малкия каньон на р.Каменица с популацията от Нарязанолистен тъжник за поддържан резерват е целесъобразно и наложително природозащитно действие, с реални шансове за запазване на това значимо в европейски план природно местообитание. С цел изпълнението изискванията на и чл.67 от Закона за защитените територии и чл.93 от Правилника към него, за опазването на резерват “Букака” и поддържани резервати “Патлейна”, “Дервиша” и “Моминград”, защитени територии изключителна държавна собственост в област Шумен, от страна на РИОСВ-Шумен се изготвиха противопожарни планове за опазване на Защитените територии от пожари. Същите се съгласуваха с Областната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението гр. Шумен. Общините Шумен, Велики Преслав и Върбица, в чиито териториален обхват са съответно резервата и поддържаните резервати, изпълниха дадените от РИОСВ указания за предприемане на необходимите превантивни мерки и действия за информиране на населението за опасностите от възникване на пожар и за действията необходими да се предприемат при възникване на пожар. През пожароопасния период на годината РИОСВ осъществи засилен превантивен контрол изразен в периодични теренни наблюдения в ЗТ, ревизиране на оборудваните противопожарни депа, наличността на поставените по границите на ЗТ табели, изготвени от РИОСВ, с противопожарна тематика. Активното съдействие на ДЛ – Шумен, Търговище, Смядово, Върбица на ДДС –Преслав и Паламара, стопанисващи повечето ЗТ, както и утвърденото единодействие и взаимна информираност с РУГ-Шумен и поделения му, наложили се като практика в съвмесната ни работа, са в основата, на опазването от възникване на пожари в Защитените територии , под контрола на РИОСВ Шумен.

През 2006 год. продължи поетапната работа по Проект “Възстановяване на популацията от Урумово лале в ПР “Патлейна”, възложен с Договор от РИОСВ за изпълнение на научен колектив от Института по ботаника към БАН. За реинтродукцията на вида е събран размножителен материал (луковици) от естествената популация на вида в ПР “Патлейна” и съгласно работната програма получаването на автентичен посадъчен материал се осъществява чрез in vivo и in vitro методи. Видът Урумово лале е български ендемит, включен в Червената книга на Р.България с категория “застрашен”, в Червения списък на Р.България категория “уязвим”. Значимоста на Проекта се определя от Европейската стратегия за опазване на растенията и Глобалната стратегия за опазването им, поставяща фокуса върху възстановяване на застрашени видове и дългосрочното им опазване. Растителния вид Урумово лале е включен в списъка за събиране на семена за ex situ консервация в Millenium Seed Bank, Royal Botanic Gardens и като такъв с Разрешително на МОСВ, издадено на основание чл.49,ал.1,т.1 от ЗБР на научен колектив от Института по ботаника към БАН са събрани семена от вида. Във връзка с поддържащите и възобновителни дейности в ЗТ, са извършени съвмесни, с община Шумен периодични теренни наблюдения за състоянието и възможностите за естествено възобновяване по показатели-плодоношение, кълняемост, наличие на подраст в ЗМ – няколко вековната кория “ Марашка кория” и “Дъбовете”, намиращи се на територията и стопанисвани от общината. Като резултат от проведените съвмесни маблюдения, РИОСВ на основание §7 на ПР от ЗЗТ във връзка с чл.50, тт.1и 8 съгласува на обшина Шумен извърване на поддържащи мероприятия, касаещи събиране на размножителен материал (жълъд) от вида летен дъб, обект на защита в ЗМ “Марашка кория” и залагането му в разсадника на ДЛ гр. Шумен за получаването на автентичен посадъчен материал. РИОСВ съгласува Проект на Дирекция ПП “Шуменско плато” за възстановяване на алейно и парково осветление на входната част на “Кьошковете” в ПП “Шуменско плато”. През 2007 год. се реализираха два екопроекта – на териториите на общини Смядово и Антоново. Екотуристическият проект с екопътека , реализиран от община Смядово и финансиран от фондация “Д-р Желю Желев” е в ЗТ територия “ПЗ “Скока”, землище с. Веселиново. Изградени са заслон, чешма с естествен водоизточник, огнище, мост над дерето, пресичащо екомаршрута, водещ до скалното образувание “Софрата”; парапети, от естествени материали, обезопасяващи екопътеката водеща до живописния Водопад в ПЗ.

Местоположението на защитения обект ЗМ “Гърбава чешма” дава възможност за включването му в екомаршрут. Такъв е реализирн по съвместен проект на община Антоново с община гр. Стражица в региона на РИОСВ- В.Търново. В близост до скалното образувание има изградена беседка, от естествени материали с огнище в съседство.4.2. Биоразнообразие

Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, протичащи в тях. Биологичното разнообразие е част от националното богатство и опазването му е задължение с приоритетна значимост. Същността на приоритетите по опазване на биологичното разнообразие могат да се систематизират главно в няколко аспекта: 2. опазване на местообитания по типова характеристика и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове, представителни за Р.България и Европа.

Законът за лечебните растения ( ЗЛР ), Заповеди на МОСВ № РД-71/2007г. и № РД-88/2001г. уреждат опазването и регулират ползването на редица лечебни, редки и застрашени растения. Квотите /пределно допустимите количества/ лечебни растения под специален режим на ползване от естествени находища за добиване на билки както изкупуване и търговия с тях. Определените със Заповед № РД-71/2007г на МОСВ видове за региона на РИОСВ-Шумен са разпределени със Заповед №138/на Директора на РИОСВ Шумен на пет билкозаготвителни фирми от региона, както следва:

РАЙОН ШУМЕН – ЗАПОВЕД № 161 / 28.03.2007г.

1. ДЗЗД “ Еделвайс” с. Ново Бяла река / складова база с.Н.Бяла река, общ.Върбица/

1. Червен божур / цвят / 200 кг 2. Лудо биле /лист/ 100 кг

РАЙОН ТЪРГОВИЩЕ - ЗАПОВЕД № 161/ 28.03.2007г.

1.“Тракия-експорт” ООД г. София / скл. база инд.зона г. Търговище /

1. Лудо биле /лист/ 200 кг

2.“Биопрограма” ЕООД София-Доброславци /скл. база на ЕТ “Чи А” г. Антоново/

1. Червен божур / цвят/ 50 кг 2. Ранилист /стрък/ 100 кг

3 . ЕТ “Tилекс” София /скл. база инд.зона г. Търговище/

1. Червен божур / цвят/ 50 кг 2. Лазаркиня /стрък/ 200 кг

4.“ Камея- М” ООД гр. Пловдив /пункт в с.Овчарово –стоп.двор, общ. Търговище/

1. Червен божур / цвят / 50 кг 2. Ранилист /стрък/ 100 кг

Комисията, назначена със Заповед №138/15.03.2007 г. на Директора на РИОСВ не допусна до участие в разпределението на определените, за територията на Инспекцията със със Заповед № РД-71/2007г на МОСВ, количества билки с квота от лечебни растения под специален режим на ползване следните билкозаготвителни фирми:

1. На основание т.3.1 и т.3.2. във връзка с т.2.1. от Заповед № РД 88/16.02.2001г. на МОСВ заготвителят “Тракия-експорт” ООД не се допуска до разпределяне на квоти за билки от лечебни растения под специален режим за район Шумен

2. Комисията не допусна до разглеждане молбата на билкозаготвителя ЕТ “Витафрукт-Виолета Драганова” гр. София за ползване на квоти за билки от лечебни растения под специален режим - район Търговище, тъй като е представен документ- справка за изкупените, реализирани и в наличност количества билки под специален режим за 2006г. с вх. № 6716/29.12.2006г с неверно съдържание, констатирано при проверка в РИОСВ Шумен и по предоставените от МОСВ, по искане на РИОСВ, копия на представените в министерството документи.

Комисията след запознаване и дискутиране на определените квоти, в Заповед № РД 71/2007г. на МОСВ за лечебни растения под специален режим на ползване за региона на РИОСВ Шумен реши:

- да не разпределя определените квотови количества от:

вида Лечебна иглика за регион Шумен и Търговище поради необходимост от нулева година за добив с цел възстановяване и възобновяване на ресурса; видовете- Лазаркиня и Ж.прозориче /стрък/; Решетка /корен/ и Зърнастец / кори/ от регион Шумен, Лудо биле, Ранилист и Решетка /корен/, Ж.прозориче /стрък/ и Зърнастец / кори/ от регион Търговище поради липса на необходимия ресурс за добив на квотовите количества .

- комисията реши да занижи количествата за реализиране от определената квота за региона на РИОСВ Шумен от видовете: Червен божур /цвят/, Лудо биле /лист/, Ранилист и Лазаркиня /стрък/ поради чувствително намалял ресурс, и невъзможност да се реализират количества определените със Заповед № РД 71/2007г. на МОСВ.

През 20067 год. не са констатирани нарушения в складовите бази и пунктове за билки на ограничителния и забранителен режим със Заповедта на Министъра на околната среда и водите за изкупени с цел търговия на видовете с квота и на забранени видове, както и на нерегламентирано добити такива.

РИОСВ е регистрирала билкозаготвителната дейност на физически и юридически лица в 160 пункта и складови бази на територията на Шуменска и Търговишка области. За подобряване ефективността и контрола на билкозаготвителната дейност по опазване естествения природен ресурс от лечебни растения се акцентира на правомощията на Общините за издаване на Позволителни за ползване на общинските ресурси лечебни растения от естествени находища за добив на билки. Осъществена е добра координация и взаимовръзка с Регионалното управление на горите /РУГ/, Държавните лесничейства /ДЛ/, Държавните дивечовъдни стопанства /ДДС/ и Общините в дейността и действията по прилагане и спазване ЗЛР на територията на РИОСВ Шумен. През 20067 год. нарушенията по ЗЛР, които бяха констатирани са свързани с отчетността и добива на билки - плодове от видовете шипка и глог.

По отношение Националната стратегия за опазване и ползване на лечебните растения и агажиментите на Общините да извършат приблизителна оценка на ресурса лечебни растения, от земи общинска собственост, за добив на билки е необходимо общинските администрации да предприемат действия в спешен порядък за изготвянето й и представянето й, оформена като предварителен проект, за съгласуване в РИОСВ. Същият проект, съгласно чл.50, т.3 от ЗЛР, е необходимо да се включи в раздел “Лечебни растения” към Общинските програми за опазване на околната среда.

За 2007г. са издадени 100 регистрационни карти на видове по CITES, с които броя на издадените от РИОСВ Шумен регистрационни карти за видове по CITES от влизането в сила на ЗБР е 418. Проверка на традиционната национална изложба-пазар на гълъби и екзогични животни не констатира нерегистрирани животни, което показва, че засиления контрол по време на изложбата през 2005-2006 год. оказва влияние в национален мащаб. По чл.91 от Закона за биологичното разнообразие и регистрация на екземпляри от вида Европейска дива котка, който е защитен от датата на присъединяване на България към ЕС, както и работата по ревизиране на регистъра и теренната инвентаризация на защитените вековни дървета.

Отнети в полза на държавата с издадени 3 бр НП са 1 бр. кафява мечка, 1 бр. голям ястреб и 10 бр. накити от черен корал. Съгласно Правилника за дейността на спасителните центрове във връзка с чл. 39 от Закона за биологичното разнообразие в Център за рехабилитация и размножаване са изпратени за лечение и рехабилитация 3 бр. защитени птици.

През ловният сезон са установени 5 нарушения, свързани с употреба на забранени уреди, средства и методи по Приложение 5 от ЗБР. При проверки на РИОСВ са установени 2 случая на ползване на забранени технически средства, възпроизвеждащи звукозаписи и 3 случая на употреба на ловни автимати без ограничители.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница