Д о к л а д за състоянието настраница9/9
Дата18.06.2018
Размер1.89 Mb.
#74398
1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЖАЛБИ И СИГНАЛИ
Постъпили жалби и сигнали, разпределени по общини

ОБЩИНА

СИГНАЛИ /бр./

ЖАЛБИ /бр./

АНТОНОВО

-

-

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

5

3

ВЕНЕЦ

-

-

ВЪРБИЦА

1

2

КАОЛИНОВО

2

2

КАСПИЧАН

6

1

НИКОЛА КОЗЛЕВО

1

-

НОВИ ПАЗАР

6

7

ОМУРТАГ

7

4

ОПАКА

1

-

ПОПОВО

8

4

СМЯДОВО

1

1

ТЪРГОВИЩЕ

11

6

ХИТРИНО

1

1

ШУМЕН

39

20


През 2007 г. експертите от РИОСВ-Шумен извършиха проверки по 89 сигнала и 45 жалби на граждани, подадени в инспекцията. Една жалба бе оттеглена.

Дадени са 117 броя предписания, а на 25 нарушители са наложени глоби.


Контрол по жалби и сигнали


Вид

Общо

Основа-телни

Неоснова-телни

Предприети мерки

Предписание, бр.

Съставени актове, бр.

НП, бр., лв.

Санкция, бр.,лв.

Други

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Жалби

45

28

17

38

5

5–300Сигнали

89

63

26

79

20

10-2300Общо

134

91

43

117

25

15
ИНФОРМАЦИOННА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

През 2007 година Информационният център на РИОСВ Шумен се утвърди като търсено място за провеждане на мероприятия на екотематика и консултации с обществеността. Засили се ролята на центъра във връзка с реализираните образователни инициативи за повишаване на общественото екологично съзнание и култура.


1 165 души посетиха РИОСВ Шумен – групово или индивидуално. Изнесени бяха беседи на учащи се и младежки екоорганизации за запознаване с дейността на инспекцията и политиката на МОСВ, както и по въпросите на опазването на околната среда. Проведени са 31 открити уроци с деца от различни възрасти. Съвместно с РИОКОЗ-Шумен на територията на цялата шуменска област са реализирани 155 открити урока в 114 детски градини и 41 училища. Обхванатите подрастващи са над 1 500.

Предоставена е информация на учащи, студенти и дипломанти за изготвянето на доклади, дипломни работи и проекти. Библиотеката към Информационния център разполага с 852 заглавия, които включват както периодични издания на екологична тематика така и литература в областите химия, биология, екология, география, биоразнообразие и други. Печатните издания са както на български така и на английски език. Основните направления, по които е предоставена информация са политиката и дейностите за управление на опазването на околната среда, методи и средства на управление на околната среда, по управлението на отпадъците, общо екологично състояние на компонентите на околната среда, действия при кризи, бедствия, както и тенденциите на международно, регионално и национално ниво.

Като изключително успешни и с голям образователен ефект се оценяват организираните от РИОСВ Шумен екокампании.

Обединени бяха усилията на преподаватели и деца от 7 детски градини от Шумен, където беше направено обучение за разделното събиране на отпадъците. Чрез ролеви игри и презентации, децата научиха защо трябва да събираме разделно отпадъците си, как става това и кои отпадъци не подлежат на рециклиране. Предоставени бяха специализирани контейнери, за да станат практика получените знания. Инициативата завърши с изложба по повод Деня на Земята – 22 април. В нея участваха над 60 рисунки и колажи от природни и отпадъчни материали.

Направен беше конкурс “За най-чист училищен двор”. Членовете на младежкия екоклуб “Зора” обходиха шуменските училища и определиха първенци. Отправен беше апел към ръководствата на училищата с неподдържани дворове.

Денят на околната среда – 5 юни бе отбелязан по нетрадиционен начин. В партньорство с младите еколози от клубовете към ОДК, Младежкия дом, ПГООХХТ «Д-р Асен Златаров» и МБЧК беше направено състезание – «Открий начините за спасяване на климата». Отборите, в които участваха над 60 деца общо, направиха поход до Шуменското плато, където се проведе викторина по темата. Учениците направиха презентации за предотвратяване на климатичните промени.

2007 година беше година на новите партньорства. Със съдействието на Областната Дирекция на Полицията – Шумен през септември бе отбелязана Седмицата на мобилността. Проведени бяха велосъстезания с 40 деца и образователни прояви за замърсяванията от транспорта и начините за поддържане чистотата на въздуха, като усилията бяха насочени към децата от начална степен.

Сътрудничеството и осъществяването на нови контакти за съвместна работа доведе до реализиране на проекти и дейности с организации, дружества, сдружения и учебни звена не само в Шуменска, но и на територията Тръговищка област. Реализирани бяха различни инициативи в Търговище и Попово, което промени отношението на подрастващите към проблемите на околната среда.

Наред с образователната работа, В РИОСВ Шумен бяха организирани редица експертни срещи между специалисти по екология от общини и предприятия. Първата година от влизането на България в Европейския съюз наложи провеждането на дискусии, консултации и разясняване на законодателните промени и изисквания.

В екоинспекцията бяха представени резултатите от научните изследвания през последните 20 години на най-големият неприятел на конския кестен – листоминиращия молец. Доц. Румен Томов от Лесотехническия университет предложи стратегия за контрол на вредителя в района на Шумен. На базата на тази научна информация и предложените методи съвместно с Община Шумен се реализира общоградска кампания “Да спасим конския кестен”.

Във връзка с превантивната дейност на РИОСВ Шумен, в Информационния център се проведе обсъждане на доклада по ОВОС на инвестиционното намерение за изграждане на СПА-център в с.Мараш. Докладът беше одобрен от свикания експертен съвет и бяха уточнени условията, които ще гарантират опазването на околната среда при строителството и експлоатацията на обекта.

Какъв би бил животът ни без интернет-връзка в 21–ви век? Интернет-страницата на РИОСВ Шумен е посетена от 5 857 уникални посетители. Публикуваната информация се обновява ежедневно, потребителите могат да се запознаят с извършваните от РИОСВ услуги, да използват различни бланки, да получават актуална информация за дейността на инспекцията и за изискванията на екозаконодателството. В този смисъл комуникацията между РИОСВ Шумен и обществеността стана навременна, незабавна и конкретна. Възможностите на интернет-пространството направиха връзките с местните и националните медии по-динамични. По повод запитвания от медии по екотеми и представяне дейността и инициативите на РИОСВ Шумен са дадени 169 интервюта и прессъобщения. Медийният интерес и доверието към институцията се повишават. Нараства броят на публикуваните материали по екологична тематика.

Информационият център към РИОСВ-Шумен, който работи от 2002 г., е продължение на усилията на служителите от инспекцията да информират обществеността в региона по проблеми, свързани с околната среда и успешно постига поставените цели.Изпълнение на инфраструктурни проекти за изграждане и развитие на необходимата

инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води


Община

Наименование на изпълнявания проект

Въведен ли е обекта или етап от него в експлоатация

Община гр.Антоново

ГПСОВ гр.Антоново

Отпочнато строителство на ГПСОВ – обекта е замразен през 2007 г. Не са извършвани СЛЕР.

Община Велики Преслав

Градска Пречиствателна станция за отпадъчни води – 1000000 лв. – Държавен бюджет Приложение 8 – 59872 лв – Общински бюджет.

Усвоени средства, преходен.

Община Каолиново

 1. Подсилване водоснабдителна група на с.Тодор Икономово, с.Браничево, с.Пристое – 450000 лв, усвоени по програма САПАРД

 2. Работен проект “Канализация на с.Тодор Икономово”

 3. 3 Работен проект “Подсилване водоснабдяване на гр.Каолиново”

1. преходен, за довършване
2. завършен

3. завършенОбщина Каспичан

Няма

~

Община Нови Пазар

 1. Канализация ул. “Тодор Икономов”, гр.Н.Пазар – 69521 лв, фонд “Приватизация” Община

 2. Канализация ул.”Странджа” – 35927 лв. Банков кредит на Община

 3. Канализация ул.”Чавдар войвода” – 69999 лв. Банков кредит на Община.

 4. Водопровод и пътни настилки ул.”Скобелев” – 148800 лв, Общински банков кредит.

 5. Водопровод на ул.”Бузлуджа” – 37849 лв, Общински банков кредит.

 6. Водопровод на ул.”Гоце Делчев” – 79999 лв. Общински банков кредит.

 7. Водопровод ул.”Патриарх Евтимий” – 99600 лв. Общински банков кредит.

 8. Водопровод ул”2-ри юни” – 51090 лв. Общински банков кредит.

 9. Канализация кв.”Дружба” – 12 000 €

 1. етапно
 1. приключен

 2. 3приключен
 1. приключен
 1. приключен

 2. приключен
 1. приключен
 1. приключен

 2. усвоени средства, преходен

Община Смядово

 1. канализационна мрежа гр.Смядово – 499999 лв. по Договор с ПУДООС-МОСВ, усвоени.

 2. ул.”Генерал Заимов” -113550 лв.

 1. приет, завършен
 1. завършен

Община Търговище

1. ГПСОВ – в проект по тръжна документация – 15700000 евро. Проектант изпълнител “Униленд Сиконио” – консорциум. Консултант – “Рембоп” –Дания. Проектът е по ИСПА

2. Канализационен колектор по ул.”Лудогорие” гр.Т-ше. Стойност 21158 лв. 80 метра линейни.1 Към 31.12.2007 г. – в етап на проектиране
2 Въведен в експлоатация.

Община Попово

 1. ГПСОВ – обекта е по ИСПА. По тръжна документация – 12000000 евро. Проектант и изпълнител – “Алпине найредер”

 2. Канализационен колектор по ул.”П.Хитов”, стойност 448 хил.лев. По линия на ПУДОС се финансира

 1. към 31.12.2007 г. в етап на проектиране
 1. Обекта е завършен към 31.12.2007 г., но не е въведен в експлоатация

Община Омуртаг

 1. Работен проект за канализационен колектор в кв.13 в гр.Омуртаг. 300 метра линейни. Проектански хонорар 1500 лв.

 2. Проект в идейна фаза за ГПСОВ гр.Омуртаг, както и проектна готовност за довеждащи колектори до ГПСОВ (в работна фаза) на стойност около 4 млн. лева

Не е отпочнато строителство

Община гр.Опака

 1. Канализационен колектор ул.”България” гр.Опака. Финансирани по САПАРД – стойност 600 хил.лева за 1300 метра линейни

Изпълнен и приет с акт обр.16

Община Шумен

 1. Реконструкция вътрешна и външна водопроводна мрежа с. Мадара- финансиране от ПУДООС – преходен , стойност по договор – 299 213 лв. в т.ч. ДДС. Усвоени - 182 755 лв. в т.ч. ДДС.

 2. Канализация с. Мадара – финансиране от ПУДООС - преходен , стойност по договор – 299 960 лв. в т.ч. ДДС. Усвоени – 211 695 лв. в т.ч. ДДС.

 3. Водопровод и канализация ул. „Алеко Константинов” – стойност по договор 117 280 лв. в т.ч. ДДС.

 4. Канализация ул. „Акация” – стойност по договор – 126 750 лв. в т.ч. ДДС.

 5. Водопровод и канализация ул. „Васил Левски” стойност по договор – 54 350 лв. в т.ч. ДДС.

 6. Водопровод улица „Самуил” с. Струйно, община Шумен – стойност по договор – 34 500 лв. в т. ч. ДДС.

 7. Водопровод улица „Добруджа” с. П.Волов, община Шумен – стойност по договор – 33 800 лв. в т. ч. ДДС.

 8. Водопровод улица „Охрид” с. Ил.Блъсков, община Шумен – стойност по договор – 33 800 лв. в т. ч. ДДС.

 9. Водопровод улица „Чапаев” с. Ил. Блъсков, община Шумен – стойност по договор – 27 786 лв. в т. ч. ДДС.

10. Почистване речни корита и дерета под язовирни стени и корекции на реки в община Шумен / яз. Белокопитово, яз. Дибич, яз. Лозево, яз.Костена река/ обща стойност - 45 000 лв.

 1. усвоени средства, преходен 1. усвоени средства, преходен 1. приключен
 1. приключен
 1. приключен
 1. приключен
 1. приключен
 1. приключен
 1. приключен
 1. приключен

ПРИОРИТЕТИ
При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, информационни и контролни функции.
При осъществяване на регулиращите функции през 2008 г. РИОСВ-Шумен ще участва в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата в тази област чрез:

 • изготвяне на становища, мнения и предложения по проекти на нормативни документи

 • ще изготви проекти на заповеди за защитените зони по европейската мрежа Натура 2000, които да съдържат опис на имоти, предложения за изготвяне на режими за съответната зона, отразяване на границите им.

При осъществяване на информационните функции РИОСВ-Шумен ще разработва и участва в провеждането на дейности, свързани с предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда чрез

 • поддържане на Интернет-страницата на РИОСВ;

 • издаване на информационни материали, свързани с дейността на РИОСВ и организиране на кампании

 • издаване на годишен доклад за състоянието на околната среда през 2007 г.

Повишаването на общественото съзнание и култура в областта на околната среда ще бъде постигнато чрез:

 • Провеждане на срещи, дискусии и викторини с деца от различни възрасти от Шумен и Търговище за формиране на модели на поведение, поддържащи екологичното равновесие и качеството на средата

 • Извършване на консултации с ученици и студенти, които се нуждаят от специфична екологична информация за изготвяне на курсови и дипломни работи.

 • Организиране и провеждане на обществени обсъждания, свързани със съгласуването на Заповедите за обявяване на защитените зони по «Натура 2000».

 • Провеждане на обучителна кампания за популяризиране на задълженията на фирмите по Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Предвижда се участие на експерти от РИОСВ-Шумен в в пилотното регистриране на ”Лавена”АД, гр.Шумен, разработено по българо – холандски проект.

 • Организиране и провеждане на срещи с кметовете на населени места, еколози, гл. архитекти и общински кметове от 15-те общини в обхвата на РИОСВ за запознаването им с приоритетите в политиката по опазване на околната среда, правата и задълженията им, регламентирани в екологичното законодателство.

 • Организиране на вътрешни обучения с експертите от РИОСВ, насочени към по-добрата им подготовка при образуване на административнонаказателни производства и прилагане на екологичното законодателство

При осъществяване на функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат РИОСВ-Шумен:

 • Подпомага процедурата по издаване на комплексни разрешителни чрез извършване на проверки на операторите, чрез отразяване на планираните промени в технологиите на операторите и/или капацитета на инсталациите, с цел своевременно информиране на компетентния орган.

 • Предприема синхронизиран подход в системата към оператори с издадени решения на Министъра на ОСВ на основание чл.123, ал.4 от ЗООС да не се издава комплексно разрешително, както и за инсталациите попадащи в обхвата на приложение 4 на ЗООС, които нямат подадени заявления за издаване на комплексно разрешително.

 • Уведомява възложителите на планове и проекти за необходимостта от процедиране както по реда на глава шеста, така и по глава седма от ЗООС още на най-ранния етап, като се дават указания и се извършват консултации за координиране на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването;

 • Синхронизира работата на експертите от направленията “ОВОС и ЕО” и “Натура” във връзка със съвместяване на процедурите, както и при обработката на първоначалното уведомление за всяко инвестиционно предложение на граждани и фирми и съгласуване на местоположението спрямо потенциалните защитени зони.

 • Включва експерти в заседанията на Областните и Общинските експертни съвети по устройство на територията.

 • Включва експерти в Звеното за управление на проектите по ИСПА, които своевременно информират възложителите за провежданите процедури по реда на ЗООС и ЗБР.

При осъществяване на функции си по текущ и последващ контрол РИОСВ-Шумен

 • Участва в съвместни проверки на потенциално опасни обекти с Областна дирекция на полицията и с Дирекция ”Гражданска защита”.

 • Извършва проверки на обекти в обхвата на Наредба № 7 и Наредба № 16 във връзка с изпълнения на предписания.

 • Идентифицира обекти, попадащи в обхвата на Наредба за ограничаване на емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.

 • Разширява обхвата при възлагане извършване на СПИ на обекти с източници на емисии.

 • Контролира обекти във връзка с изискванията на чл. 11 ал. 5 от ЗЧАВ относно производството на дървени въглища.

 • Завишава контрола на емисии от обекти с издадени Комплексни разрешителни, свързани с докладите от СПИ и СНИ.

 • Инвентаризира и проучва площите с увредени почви.

 • Контролира ГПО, които са потенциални обекти за добив на подземни богатства.

 • Извършва съвместни проверки с РИОКОЗ, Агенция „Митници”, органите на държавния контрол по Закона за защита на растенията, Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда” във връзка с Наредба за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати и контрола по чл.27 от Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

 • Извършва непланови проверки, в т.ч. имисионен и емисионен контрол на обекти при постъпване на сигнал за аварийно замърсяване на атмосферния въздух или водни обекти

 • Извършва проверки по сигнали и жалби на физически и юридически лица.

През 2008 година акцент в работата на сектора ще бъде поставен по закриване на нерегламентираните сметища и включване депонирането на регионалните депа. Ще се насочи и вниманието към състоянието на общинските програми за управление на отпадъците и въвеждане на интегриран подход в решаване на проблемите с отпадъците на територията на РИОСВ Шумен. Също така изпълнението на задълженията по наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки ще бъде от водещите теми на проверките, като ще се наблегне на контрола по въведените системи за разделното събиране на отпадъците. Приоритетно ще бъдат проверявани лицата, които следва да заплащат продуктова такса към ПУДООС – София и тези които имат дейности по опаковане на мястото на продажба на съответните стоки. Ще се направи оптимизация и по отношение на отчетността и контрола на условията на разрешенията. Във връзка с масово разпространените отпадъци ще се засили контролната дейност спрямо търговци и вносители на масла, събирателни пунктове и места за смяна на масла, търговци и вносители на автомобили, електрическо и електронно оборудване и др. Това от своя страна ще доведе до повишаване дела на разделно събираните отпадъци.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница