Д о к л а д за състоянието на здравето на гражданите – първостепенна инвестиция в бъдещето на нациятастраница1/23
Дата25.07.2016
Размер3.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23Д О К Л А Д
за състоянието на здравето

на гражданите –

първостепенна инвестиция в бъдещето на нацията
2005 – 2007 година

СЪКРАЩЕНИЯ

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Болести на дихателната система

БЛС

БНАЕМПК


Български лекарски съюз

Българска национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметикаБП

Болнична помощ

ВБИ

Вътреболнични инфекции

ВСД

ДВСК/РВСКВисоко специализирани дейности

Държавен/регионален ветеринарно-санитарен контролДАЗД

ДКЦ


ДМСГД

ДМКБМП
ДПФЗ

ДКВЗ

ДОЗ


ДПЗ

ДПП


ДХП

Държана агенция за защита на детето

Диагностично-консултативен център

Дом за медико-социални грижи за деца

Дирекция “Договаряне, методология и контрол на болничната медицинска помощ”

Диспансер за пневмо-фтизиатрични заболяванияДиспансер за кожно-венерически заболявания

Диспансер за онкологични заболявания

Диспансер за психични заболявания

Добра производствена практика

Добра хигиенна практика


ЕПИБУЛ

Епидемиологични проучвания и изследвания в Р. България

ЕС

Европейски съюз

ЗБР

ЗЗО


ЗБУТ

Здраве и безопасност при работа

Закон за здравното осигуряване

Закон за безопасни условия на труд


ЗЗОЛ

Задължително здравноосигурени лица

ЗКНВП

Закон за наркотичните вещества и прекурсорите

ИБС

ИТМ


Исхемична болест на сърцето

Индекс на телесна масаКАБКИС

Кабинети за безплатно консултиране и изследване

КП

Клинична пътека

ЛЗ

ЛЗБП


Лечебно заведение

Лечебно заведение за болнична помощМБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МДД

МДЛ


МДПБА

Медико-диагностични дейности

Медико-диагностична лаборатория

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии


МЗ

МЗП


Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието и продоволствиетоМОН

МОСВ


МРРБ

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на регионалното развитие и благоустройството


МОТ

Международна организация на труда

МСБ

МСЦ


МТЛ

Мозъчносъдова болест

Медико-стоматологичен център

Медико-техническа лаборатория


НЗОК

Национална здравноосигурителна каса

НЗС

НМКЦ


Национални здравни сметки

Национален медицински координационен центърНПДОСЗ

Национален план за действие по околната среда – здраве

НСБХ

НСУТ


Национален съвет по безопасност на храните към МС

Национален съвет по условията на трудНППЗ

Национална програма за психично здраве

НРД

Национален рамков договор

НСИ

Национален статистически институт

НСЗБР

Национална система за здраве и безопасност при работа

НТМ

НЦЗИ


Наднормена телесна маса

Национален център по здравна информацияНЦРРЗ

Национален център по радиобиология и радиационна защита

ОПЛ

ПДК


Общопрактикуващ лекар

Пределно допустима концентрацияПИМП


Първична извънболнична медицинска помощ

ПНМК

Полиненаситени мастни киселини

ПТП

РАПЕКС


Пътнотранспортно произшествие

Европейската система за бързо съобщаване за наличие на пазара на опасни стокиРКЦ

Регионални координационни центрове

РЦЗ

Регионални центрове по здравеопазване

СБАЛ

Специализирана болница за активно лечение

СЗО

Световна здравна организация

СИМП

СБДПЛ
СБДПЛР


СБР

СИНДИ
СМН

СМП


Специализирана извънболнична медицинска помощ

Специализирана болница за долекуване и продължително лечение

Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация

Специализирана болница за рехабилитация

Национална интервенционна програма за интегрирана профилактика на хроничните неинфекциозни болести

Специализиран медицински надзор

Спешна медицинска помощ


СНМП

СО


Спешна и неотложна медицинска помощ

Спешно отделениеСПО

Спешно приемно отделение

СТМ

СЦ


Служби по трудова медицина

Стоматологичен центърТМО

Трудово медицинско обслужване

УТ

ХНБ


Условия на труд

Хронични неинфекциозни болестиЦСМП

ЧБЛЗ


Центрове за спешна медицинска помощ

Частни болнични лечебни заведенияЕАОС

EMCDDA


Европейска агенция на околната среда

Европейския мониторинг център по наркотиците и наркоманиитеEFSA

Европейски орган по безопасност на храните

UNFPA


Фонд на ООН за население

СЪДЪРЖАНИЕ
5

ВЪВЕДЕНИЕ 7

1. ЗДРАВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ 12

1.1. ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА МИКРО И МАКРОИКОНОМИЧЕСКО НИВО 12

1.2. СНИЖАВАНЕ НА БЕДНОСТТА 17

2. ЗДРАВЕ И ЗДРАВНА ПОЛИТИКА 19

2.1. ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 19

2.1.1. Здравно състояние: тип патология и тенденции 19

Демографски процеси 19

Заболеваемост 26

Физическо развитие 28

2.1.2. Хранене 30

2.1.3. СПИН 37

2.1.4. Туберкулоза 41

2.1.5. Репродуктивно здраве 43

Раждаемост и плодовитост 43

Сексуално образование и профилактика на нежелана бременност, СПИН и полово-предавани инфекции 47

Репродуктивно здраве и икономическо развитие 50

2.1.6. Психично здраве 52

2.1.7. Самооценка на здравето 55

2.2. ЗДРАВНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 57

2.2.1. Разходи в здравеопазването 57

2.2.1.1. Място на здравеопазването в политиката на правителството 57

2.2.1.2. Национални здравни сметки 64

2.2.2. Преодоляване на неравенствата в здравеопазването 71

2.2.2.1. Мобилни практики и практики в места с неблагоприятни условия 74

3. ИНВЕСТИРАНЕ ЗА ЗДРАВЕ 75

3.1. РОЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО 75

3.1.1. Управление на здравната система 75

3.1.1.1. Органи на управление 76

3.1.1.2. Промени в нормативната уредба 78

3.1.1.3. Национална здравна стратегия и национални приоритети 81

3.1.1.4. Национална здравна карта 82

3.1.1.5. Осигуряване на качеството и контрол на дейностите 82

3.1.1.6. Информационно осигуряване. Стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България 86

3.1.1.7. Противодействие на корупцията 87

3.1.2. Човешки ресурси 89

3.1.3. Предоставяне на здравни услуги 92

3.1.3.1. Извънболнична медицинска и дентална помощ 92

3.1.3.2. Спешна медицинска помощ 98

3.1.3.3. Болнична помощ 102

3.1.3.4. Опазване на общественото здраве 110

3.1.3.4.1. Кризисни ситуации 116

РОЛЯ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР И НПО 118

3.3. ОГРАНИЧАВАНЕ ЧЕСТОТАТА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННАТА СМЪРТ 122

3.3.1. Рискови фактори 122

3.3.1.1. Генетични фактори 122

В момента се разработва национална програма в тази област, със срок на приемане 2008 г. 124

3.3.1.2. Биологични фактори 124

3.3.1.3. Поведенчески фактори 125

Тютюнопушене 125

Злоупотреба с алкохол 127

Вредна употреба на наркотици 128

Ниска физическа активност 131

Затлъстяване 132

3.3.1.4. Социални фактори 134

Доходи 134

Образование 135

Санитарно-хигиенни фактори на бита 135

3.3.1.5. Околна среда 136

Атмосферен въздух 136

Питейни води 137

Почви 140

Шум 141


Нейонизиращи лъчения 142

3.3.1.6. Безопасност на храните 145

3.3.1.7. Козметични продукти и детски играчки 148

3.3.1.8. Трудова среда: осигуряване здравословни и безопасни условия на труд 150

3.3.2. Намалена работоспособност, трудови злополуки и смърт 152

3.3.3. Национални здравни програми 153

3.3.4. Разход-ефективни интервенции за здраве 164

3.3.5. Нарастване на разходите за здравеопазване – необходимо, но недостатъчно условие за подобряване на здравето 165

4.ЗДРАВЕ ВЪВ ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ 168

4.1. ПАРТНЬОРСТВО И МЕЖДУСЕКТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 168

4.2. ВЪНШНА ОЦЕНКА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 174

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 176

РЕЗЮМЕ 179

ПРИЛОЖЕНИЯ 196

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница